شرکت بانک حکمت ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100451588


شماره ثبت:
364075
تعداد بازدید:
25
تأسیس:
1378/6/30
آدرس:
ميدان آرژانتين ابتداي بلوار آفريقا نبش كوچه 37 بن بست دارا پلاك 26 1516954633

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمود صدر 10082100
حسنعلی قنبری ممان 13577724
محمدرضا بخشی نیکو 13577724
سید داود زارع اسکندری 13577724
جلیل عباسیان اصل 13577724
آقای عباس عسکرزاده 14001986
اکبر غفر اللهی 14001986
علیرضا زندیه 14001986

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 583322
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۰۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود صدر به شماره ملی۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۰۶/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت عمران توسعه گران پیشگام سهامی خاص و شرکت عمران آبادگران توسعه اندیشه سهامی خاص و موسسه صندوق بیمه بنیاد تعاون آجا و شرکت بنیان توسعه و عمران هادی سهامی خاص و موسسه مسکن سازان بنیاد تعاون آجا و شرکت عمران زهد فارس سهامی خاص و موسسه بنیاد تعاون آجا تا تاریخ۱۷/۰۶/۱۳۹۲. در تاریخ۱۸/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۱۱۴۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939276
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۳/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۵/۰۲/۱۳۹۰ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و مطالبات و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال منقسم به چهار میلیارد سهم بانام، به ارزش هر سهم۰۰۰/۱ ریال که مبلغ۲۸۸/۳۸۱/۹۵۵/۹۵۰/۱ ریال بموجب گواهی شماره۶۲۰۲/۲۰۵۸ مورخ۲۹/۷/۱۳۹۱ بانک ملت شعبه مستقل میدان فردوسی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۱۰۴۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1517831
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۱ و تنفس مورخ ۱۲/۰۵/۹۱ و مجوز بانک مرکزی به شماره ۳۲۱۸۲۰ مورخ ۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۱۸۳۳۱۶۹۳۸۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772061
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۱ و مجوز بانک مرکزی به شماره ۲۶۶۶۱۵ مورخ ۷/۱۰/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانک از جمله چک‌ها، سفته‌ها، بروات، عقود، قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیأت مدیره همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد و حق امضاء کلیه اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل بانک و با مهر بانک معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۰۲۱۴۲۴۸۴۱۶۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9659299
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری ایرانیان سهام عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. ۲ نام شرکت به بانک حکمت ایرانیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9856263
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: موسسه بنیاد تعاون آجا با نمایندگی آقای اکبر غفراللهی به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه بنیاد تعاون آجا و شرکت بنیان توسعه و عمران هادی سهامی خاص با نمایندگی آقای سید ابوالقاسم موسوی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه مسکن سازان بنیاد تعاون آجا با نمایندگی آقای سید داود زارع اسکندری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت عمران توسعه گران پیشگام سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس عسکرزاده به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس عسکرزاده به نمایندگی از شرکت عمران توسعه گران پیشگام سهامی خاص به سمت مدیرعامل. ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ۱۱/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9876187
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۳/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود صدر به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. در تاریخ ۱۶/۴/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10082100
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۰۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود صدر به شماره ملی۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۰۶/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت عمران توسعه گران پیشگام سهامی خاص و شرکت عمران آبادگران توسعه اندیشه سهامی خاص و موسسه صندوق بیمه بنیاد تعاون آجا و شرکت بنیان توسعه و عمران هادی سهامی خاص و موسسه مسکن سازان بنیاد تعاون آجا و شرکت عمران زهد فارس سهامی خاص و موسسه بنیاد تعاون آجا تا تاریخ۱۷/۰۶/۱۳۹۲. در تاریخ۱۸/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10822354
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۳/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۵/۰۲/۱۳۹۰ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و مطالبات و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال منقسم به چهار میلیارد سهم بانام، به ارزش هر سهم۰۰۰/۱ ریال که مبلغ۲۸۸/۳۸۱/۹۵۵/۹۵۰/۱ ریال بموجب گواهی شماره۶۲۰۲/۲۰۵۸ مورخ۲۹/۷/۱۳۹۱ بانک ملت شعبه مستقل میدان فردوسی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10880592
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران میدان آرژانتین ابتدای بلوار آفریقا نبش کوچه ۳۷ بن بست دارا پلاک ۲۶ کدپستی ۱۵۱۶۹۵۴۶۳۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10909863
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۸۹ به هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۸۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به دو میلیارد سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۲۰/۱ بموجب گواهی شماره ۶۳۸/۲۳۵۰/۳۵ مورخ ۲۸/۷/۸۹ بانک تجارت شعبه خ دکتر بهشتی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11013977
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۲۹/۳/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713457
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۴و مجوز بانک مرکزی به شماره ۱۶۰۴۱۱/۹۴ مورخ ۱۷/۶/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۲۲۵۱۷۷۷۳۸۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069360
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز بانک مرکزی به شماره ۲۰۸۷۲۸/۹۵ مورخ ۳/۷/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۱۹۸۶۴۲۵۲۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577724
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۱۶۸/۹۶ مورخه ۷/۱/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس عسکرزاده به شماره ملی ۲۲۹۷۳۸۳۰۱۰ اکبر غفراللهی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۲۶۶۰۵ حسنعلی قنبری ممان به شماره ملی۱۵۳۳۸۲۹۳۳۰ سید داود زارع اسکندری به شماره ملی ۰۴۹۲۸۰۲۶۹۶ محمدرضا بخشی نیکو به شماره ملی ۰۰۴۱۷۷۷۲۷۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره جلیل عباسیان اصل به شماره ملی ۲۶۱۹۵۷۸۳۶۱ علیرضا زندیه به شماره ملی ۰۰۳۲۲۸۶۵۶۲ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۶۰۴۴۰۲۸۹۰۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14001986
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۹۷۶۳/۹۶ مورخه ۱۴/۴/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر غفرالهی کدملی ۱۲۸۶۳۲۶۶۰۵ به سمت رییس هیئت مدیره، سیدداود زارع اسکندری کدملی ۰۴۹۲۸۰۲۶۹۶ به سمت نایب رییس هیئت مدیره، عباس عسکرزاده کدملی ۲۲۹۷۳۸۳۰۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسنعلی قنبری ممان کدملی ۱۵۳۳۸۲۹۳۳۰ و محمد رضا بخشی نیکو کدملی ۰۰۴۱۷۷۷۲۷۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند. جلیل عباسیان اصل کدملی ۲۶۱۹۵۷۸۳۶۱ بعنوان عضو یکم علی البدل و علیرضا زندیه کدملی ۰۰۳۲۲۸۶۵۶۲ به عنوان عضو دوم علی البدل انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانک از جمله چک‌ها، سفته‌ها، بروات، عقود، قراردادها و … با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره همراه با مهر بانک و حق امضای کلیه اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر بانک معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۰۸۸۲۶۶۸۵۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14060544
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۹۷۶۳/۹۶ مورخه ۱۴/۴/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود وظایف و اختیارات تفویضی شامل: ۱) نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، موسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی. ۲) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هردعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رآی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یاانکار و تردید نسبت به سند طرف قابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقتنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل ودفاع در مقابل آن‌ها، قبول یا رد سوگند، تآمین خواسته، تآمین ضرروزیان ناشی ازجرم و امور مشابه دیگر؛ ۳) ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط؛ ۴) افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز؛ ۵) دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک؛ ۶) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ۷) انعقادهرنوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات؛ ۸) به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها؛ ۹) به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا؛ ۱۰) اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن؛ ۱۱) احداث هرگونه ساختمان و تآسیسات؛ پ۹۷۰۳۱۲۲۱۰۵۰۸۶۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه