شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100449162


شماره ثبت:
11346
تعداد بازدید:
23
تأسیس:
1345/12/24
آدرس:
تهران بلوار آفريقا (جردن)خيابان سايه ،كوچه مهرشاد،پلاك8 - 1967714643

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علیرضا داوود زاده 938277
حمیدرضا کیهان 1312991
آقای رضا جمشیدی 1464233
محمد مدد 1464395
ابراهیم عزیز آبادی 1700291
آقای غلامحسین گلپرور 9899027
آقای سید حسن بابامیر 10824967
آقای منصور اسلامی 12763468
آقای ناصر عموئی 12763468
آقای فرشاد شهباز 13232783
آقای محمد احمد جو 13232783
حسن جلیل زاده 13232783
آقای سعید موسی کاظمی 13878907
آقای عبدالرضا لوائی 14212970
محمد نکوزاد 14212970

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 557660
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و سایر اسناد مالی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا معاون مالی شرکت (سید حسن بابامیر به کدملی ۱۲۶۱۵۸۷۴۳۱) با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۹۵۲۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738296
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید و موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ش م ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ و شرکت سرمایهگذاری کشتیرانی به ش م ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ و شرکت کشتیرانی دریای خزر به ش م ۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳ و شرکت کشتیرانی والفجر به ش م ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ و غلامحسسین گلپرور به ک م ۰۰۴۲۵۰۴۸۶۴ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۱۳۹۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938277
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۹۱ علیرضا داودزاده به ک م ۰۵۳۲۲۰۶۱۱۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ش م ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ به جای نوروز طیبی صدرآبادی به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۷۸۵۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1312991
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۶۵۱۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464233
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۳۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ به مجوز شماره ۶۰۵۲/ص مورخ ۲۱/۲/۹۳ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ به نمایندگی رضا جمشیدی با ک. م ۰۵۶۹۴۸۱۵۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت کشتیرانی والفجر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ به نمایندگی آقای محمد مدد با ک. م ۰۰۴۷۱۳۱۷۲۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت کشتیرانی دریای خزر با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳ به نمایندگی آقای ابراهیم عزیزابادی با ک. م ۰۰۳۴۸۹۸۰۱۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ به نمایندگی آقای علیرضا داوود زاده با ک. م ۰۵۳۲۲۰۶۱۱۸ به عنوان عضو هیئت مدیره حسن جلیل زاده با ک. م ۲۷۵۳۴۸۱۶۷۹ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تا تاریخ ۲۵/۴/۹۳ تعیین شدند حق امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۸۵۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464395
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۳۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۹۲ و مجوز شماره ۶۰۶۱/ص مورخ ۲۱/۲/۹۳ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای باقی مانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۵/۴/۹۳ انتخاب شدند. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ به نمایندگی رضا جمشیدی با ک. م ۰۵۶۹۴۸۱۵۳۸ شرکت کشتیرانی والفجر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ به نمایندگی آقای محمد مدد با ک. م ۰۰۴۷۱۳۱۷۲۱ شرکت کشتیرانی دریای خزر با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳ به نمایندگی آقای ابراهیم عزیز آبادی با ک. م ۰۰۳۴۸۹۸۰۱۸ شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ به نمایندگی آقای علیرضا داوود زاده با ک. م ۰۵۳۲۲۰۶۱۱۸ پ۱۸۲۸۵۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576241
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۱۱۵۴۶/ص مورخ ۲۵/۳/۹۳سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۶۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۱۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۶۶۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام از محل تجدید ارزیابیهای دارایی‌های ثابت شرکت افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید وذیل ثبت در تاریخ … … … تکمیل امضا شد پ۹۳۰۵۲۷۱۸۶۶۱۹۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700291
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ ومجوزشماره ۲۶۹۳۵/ص مورخ ۳/۸/۹۳ از سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا جمشیدی با ک. م ۰۵۶۹۴۸۱۵۳۸ با نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۰۹۰۱۱ به بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد مدد با ک. م ۰۰۴۷۱۳۱۷۲۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به نمایندگی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹بسمت رئیس مدیره آقای ابراهیم عزیز آبادی با ک. م ۰۰۳۴۸۹۸۰۱۸ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا داوود زاده با ک. م ۰۵۳۲۲۰۶۱۱۸به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن جلیل زاده با ک. م ۲۷۵۳۴۸۱۶۷۹ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضائ مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است وظایف ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: وصول و دریافت وجه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه و همچنین تنظیم مفاصا و تسویه حسابها اعطا و قبول ضمانت همچنین ظهر نوبسی و تضمیات تجاری صدور برات و حواله جات با رعایت آئین تامه مالی شرکت انعقاد هر گونه قرارداد با حق فسخ و یا حق ادعای خسارت و یا بدون آن و شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده مرتیط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت صرفه و صلاح شرکت درچارچوب آئین نامه معاملات مصوب شرکت و دستور العمل‌های مرتیط با آن بکار گیری نیروی انسانی مورد نیاز و عزل و نصب کارکنان با رعایت آئین نامه استخدامی مصوب شرکت و دستورالعمل‌های مرتبط با آن دعوت برای تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل یکبار در ماه و ارائه گزارش عملکرد به هیات مدیره تنظیم و ارائه بودجه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب تنظیم و ارائه گزارشات صورتهای مالی در مقاطع ۳و ۶ و۹ و یکساله و همچنین گزارشات قابل اهمیت و اثر گذار در عملکرد شرکت که در جهت رعایت سهامداران لازم و ضروری است در تاریخ و زمان بندی مقرر اجرای هر گونه مصوبات هیات مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه‌های مصوب مالی و معاملات استخدامی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن مدیرعامل میتواتد قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و یا کارکنان تفویض نماید تخصیص مبلغ تنخواه گردان‌های شرکت حسب مورد برابر آئین نامه مالی شرکت و دستور العمل‌های مرتبطه اعزام کارکنان مدیران و معاونین شرکت به ماموریتهای خارج تز کشور در راستای انجام وظایف و ماموریتهای اداری اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازی ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. و اداره تصفیه پ۹۳۰۸۲۶۳۲۳۸۰۱۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700299
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره۲۶۹۳۲/ص مورخ ۳/۸/۹۳از سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال/۲۹/۱۲ /۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت موسسه حسابرسی‌ها دی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ و آقای آقای حمید رضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل مدت یک سال مالی انتخاب شدند اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای برای مدت دو سال انتخاب شدند شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۰۱۱ شرکت کشتیرانی والفجر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ شرکت کشتیرانی دریای خزر با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳ شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ حسن جلیل زاده با ک. م ۲۷۵۳۴۱۶۷۹ روزنامه کثیر النتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد پ۹۳۰۸۲۶۵۱۰۲۵۹۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9640227
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۹۱ علیرضا داودزاده به ک م ۰۵۳۲۲۰۶۱۱۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ش م ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ به جای نوروز طیبی صدرآبادی به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9786583
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۰ ارزش اسمی سهام از ۰۰۰/۱۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال کاهش یافت و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۱۵ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۵ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ضمنا با توجه به تغییر پلاک توسط شهرداری پلاک شرکت به پلاک ۱۰۱ تغییر یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9899027
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید و موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ش م ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ و شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی به ش م ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ و شرکت کشتیرانی دریای خزر به ش م ۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳ و شرکت کشتیرانی والفجر به ش م ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ و غلامحسسین گلپرور به ک م ۰۰۴۲۵۰۴۸۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10824967
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و سایر اسناد مالی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا معاون مالی شرکت (سید حسن بابامیر به کدملی ۱۲۶۱۵۸۷۴۳۱) با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763468
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۸۰۲/۹۵ مورخه ۲۱/۱/۹۵ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر عموئی دارای کدملی ۴۴۴۹۵۹۷۲۳۰ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ش ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ و منصور اسلامی دارای کدملی ۰۰۴۳۸۷۲۷۱۹ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر ش ملی ۱۰۱۰۱۰۹۲۱۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیملنده تصدی تعیین گردیدند پ۹۵۰۲۰۵۸۴۰۴۰۸۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983820
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۱۴۰۷۹ / ص / ۹۵ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات رهبین بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۰۳۵۰۶۲۶۹۳۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232783
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۵ به استناد مجوز شماره ۳۱۸۲۷/ ص /۹۵ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۵ اداره امور کارگزاران دریایی و بندری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشاد شهبازبه کد ملی ۰۰۴۰۲۰۰۵۵۸ به نمایندگی ازشرکت کشتیرانی والفجر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ به عنوان رئیس هیات مدیره و حسن جلیل زاده به شماره ملی ۲۷۵۳۴۸۱۶۷۹ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر عموئی به کد ملی ۴۴۴۹۵۹۷۲۳۰به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد احمد جو ۰۰۵۳۱۷۰۰۲۴ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۲۱۰۱ به عنوان عضو هیات مدیره وآقای سعید موسی کاظمی به کد ملی ۱۲۴۹۵۱۲۱۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قرار دادها و عقوداسلامی با امضائ مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. وظایف مدیرعامل شرکت مطابق ماده ۳۷اساسنامه و بنا به تجویز ماده ۴۲ اساسنامه بشرح ذیل تعیین گردید: انجام کلیه امور تجاری و مکاتبات شرکت وصول و دریافت وجه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه و همچنین تنظیم مفاصا و تسویه حسابها اعطا و قبول ضمانت همچنین ظهر نویسی و تضمینات تجاری صدور برات و حواله جات با رعایت آئین نامه مالی شرکت انعقاد هر گونه قرارداد با حق فسخ و یا حق ادعای خسارت و یا بدون آن و شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت صرفه و صلاح شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات مصوب شرکت و دستور العمل‌های مرتبط با آن بکار گیری نیروی انسانی مورد نیاز و عزل و نصب کارکنان با رعایت آئین نامه استخدامی مصوب شرکت و دستورالعمل‌های مرتبط با آن دعوت برای تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل یکبار در ماه و ارائه گزارش عملکرد به هیات مدیره تنظیم و ارائه بودجه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب تنظیم و ارائه گزارشات صورتهای مالی در مقاطع ۳و ۶ و۹ و یکساله و همچنین گزارشات قابل اهمیت و اثر گذار در عملکرد شرکت که در جهت رعایت سهامداران لازم و ضروری است در تاریخ و زمان بندی مقرر اجرای هر گونه مصوبات هیات مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه‌های مصوب مالی و معاملات استخدامی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن مدیرعامل میتواتد قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و یا کارکنان تفویض نماید تخصیص مبلغ تنخواه گردان‌های شرکت حسب مورد برابر آئین نامه مالی شرکت و دستور العمل‌های مرتبطه اعزام کارکنان مدیران و معاونین شرکت به ماموریتهای خارج از کشور در راستای انجام وظایف و ماموریتهای اداری اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازی ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. و اداره تصفیه پ۹۵۱۰۱۲۱۲۸۹۰۲۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266309
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بنادر و کشتیرانی بشماره ۳۴۴۹۷ / ص / ۹۵ مورخ ۱۹/۱۰/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران - بلوار آفریقا (جردن) خیابان سایه - کوچه مهرشاد - پلاک۸ - کدپستی۱۹۶۷۷۱۴۶۴۳ تغییر یافت. پ۹۵۱۱۰۲۲۵۲۳۷۵۴۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13771885
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز سازمان بنادر و دریانوردی بشماره ۳۳۱۴۷ / ص / ۹۶ مورخ ۱۳/۹/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا لوائی بشماره ملی ۴۰۷۲۱۹۰۴۲۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ به جای آقای ناصر عموئی بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده تصدی انتخاب شد پ۹۶۰۹۲۹۱۴۸۹۷۲۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878907
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۴۰۷۱۰/ص/۹۶ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا لوائی بشماره ملی ۴۰۷۲۱۹۰۴۲۱به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای فرشاد شهباز بشماره ملی۰۰۴۰۲۰۰۵۵۸به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد احمد جو بشماره ملی۰۰۵۳۱۷۰۰۲۴به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۲۱۰۱ به عنوان عضو هیات مدیره وآقای سعید موسی کاظمی بشماره ملی ۱۲۴۹۵۱۲۱۷۴به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای حسن جلیل زاده بشماره ملی ۲۷۵۳۴۸۱۶۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قرار دادها و عقوداسلامی با امضائ مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. شرح وظایف مدیرعامل شرکت مطابق ماده ۳۷ اساسنامه و بنا به تجویز ماده ۴۲ اساسنامه بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: انجام کلیه امور تجاری و مکاتبات شرکت وصول و دریافت وجه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه و همچنین تنظیم مفاصا و تسویه حسابها اعطا و قبول ضمانت همچنین ظهر نوبسی و تضمیات تجاری صدور برات و حواله جات با رعایت آئین نامه مالی شرکت انعقاد هر گونه قرارداد با حق فسخ و یا حق ادعای خسارت و یا بدون آن و شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت صرفه و صلاح شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات مصوب شرکت و دستور العمل‌های مرتبط با آن بکار گیری نیروی انسانی مورد نیاز و عزل و نصب کارکنان با رعایت آئین نامه استخدامی مصوب شرکت و دستورالعمل‌های مرتبط با آن دعوت برای تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل یکبار در ماه و ارائه گزارش عملکرد به هیات مدیره تنظیم و ارائه بودجه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب تنظیم و ارائه گزارشات صورتهای مالی در مقاطع ۳و ۶ و۹ و یکساله و همچنین گزارشات قابل اهمیت و اثر گذار در عملکرد شرکت که در جهت رعایت سهامداران لازم و ضروری است در تاریخ و زمان بندی مقرر اجرای هر گونه مصوبات هیات مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه‌های مصوب مالی و معاملات استخدامی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن مدیرعامل میتواتد قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و یا کارکنان تفویض نماید. تخصیص مبلغ تنخواه گردان‌های شرکت حسب مورد برابر آئین نامه مالی شرکت و دستور العمل‌های مرتبطه اعزام کارکنان مدیران و معاونین شرکت به ماموریتهای خارج از کشور در راستای انجام وظایف و ماموریتهای اداری اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازی ادعای جعل نسبت به سند طرف و صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد و اداره تصفیه پ۹۶۱۱۲۸۵۷۴۳۱۶۹۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878923
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۴۰۷۱۱/ص/۹۶ مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۶۷بسمت بازرس علی البدل مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل برای انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ شرکت کشتیرانی دریای خزر به شماره شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳ شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی ۱۰۰۱۰۵۲۰۹ آقای حسن جلیل زاده به شماره ملی۲۷۵۳۴۸۱۶۷۹ پ۹۶۱۱۲۸۵۵۷۵۶۲۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212968
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۱۸۷۱۷ / ص / ۹۷ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بنادر و دریانوردی، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۱۶۲۹۵ بعنوان عضوء هیئت مدیره جدید جایگزین حسن جلیل زاده به شماره ملی ۲۷۵۳۴۸۱۶۷۹ برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۲۰۹۵۳۸۳۴۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212970
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۱۸۷۱۴ / ص / ۹۷ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بنادر و دریانوردی، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالرضا لوائی به شماره ملی ۴۰۷۲۱۹۰۴۲۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و فرشاد شهباز به شماره ملی ۰۰۴۰۲۰۰۵۵۸ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محمد احمد جو به شماره ملی ۰۰۵۳۱۷۰۰۲۴ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳ به عنوان عضوء هیئت مدیره و سید سعید موسی کاظمی به شماره ملی ۱۲۴۹۵۱۲۱۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ به عنوان عضوء هیئت مدیره و محمد نکوزاد به شماره ملی ۰۵۳۰۶۷۲۵۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۱۶۲۹۵ بعنوان عضوء هیئت مدیره تعیین گردید. حق امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک سفته برات قرار دادها و عقود اسلامی با امضائ مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید. ۱ انجام کلیه امور تجاری و مکاتبات شرکت ۲ وصول و دریافت وجه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه و همچنین تنظیم مفاصا و تسویه حسابها اعطا و قبول ضمانت همچنین ظهر نوبسی و تضمیات تجاری صدور برات و حواله جات با رعایت آئین نامه مالی شرکت انعقاد هر گونه قرارداد با حق فسخ و یا حق ادعای خسارت و یا بدون آن و شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت صرفه و صلاح شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات مصوب شرکت و دستور العمل‌های مرتبط با آن ۳ بکار گیری نیروی انسانی مورد نیاز و عزل و نصب کارکنان با رعایت آئین نامه استخدامی مصوب شرکت و دستورالعمل‌های مرتبط با آن ۴ دعوت برای تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل یکبار در ماه و ارائه گزارش عملکرد به هیات مدیره ۵ تنظیم و ارائه بودجه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب ۶ تنظیم و ارائه گزارشات صورتهای مالی در مقاطع ۳و ۶ و۹ و یکساله و همچنین گزارشات قابل اهمیت و اثر گذار در عملکرد شرکت که در جهت رعایت سهامداران لازم و ضروری است در تاریخ و زمان بندی مقرر ۷ اجرای هر گونه مصوبات هیات مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیر عامل در آئین نامه‌های مصوب مالی و معاملات استخدامی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن ۸ مدیر عامل میتواتد قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و یا کارکنان تفویض نماید ۹ تخصیص مبلغ تنخواه گردان‌های شرکت حسب مورد برابر آئین نامه مالی شرکت و دستور العمل‌های مرتبطه ۱۰ اعزام کارکنان مدیران و معاونین شرکت به ماموریتهای خارج از کشور در راستای انجام وظایف و ماموریتهای اداری ۱۱ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازی ادعای جعل نسبت به سند طرف و صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. و اداره تصفیه. پ۹۷۰۶۲۰۵۳۲۲۱۸۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250567
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ و مجوزشماره ۲۶۲۸۰/ ص / ۹۷ مورخه ۲۱/۰۶/۹۷ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ۲۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۲۳۴۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ۲۳۱۵۷۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره۲۲۶/۲۲۰/۳۶ مورخ ۱۵/۱۲/۹۶ بانک تجارت شعبه قائم مقام فراهانی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۷۱۶۸۳۰۷۲۶۷۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401443
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۷۹۱۷ /ص/ ۹۷ مورخ ۱۴/۹/۹۷ سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ بسمت بازرس علی البدل مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه