شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100448712


شماره ثبت:
11331
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1345/12/15
آدرس:
تهران-ويلا شهر-بزرگراه تهران - كرج(شهيد فهميده)-خيابان پنجاه و سوم-پلاك 0-طبقه همكف 1396113311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سعید مدنی 1233831
محمود دودانگه 1233831
احمد کرفی 1233831
آقای داود جدیدبناب 1233831
آقای محمدعلی جبرئیلی 1233831
آقای سید رضا نوروز زاده 9412399
سید محمدرضا صباغی 9412399
آقای اکبر شمسی لاهیجانی 9412399
نعمت اله پوستین دوز 9754133
آقای علی ملک 9754133
جمشید ایمانی کتک لاهیجانی 9754133
روح اله صمدی مله 9754133
آقای علی رستمی 9754133
معصوم نجفیان 12704858
آقای مهدی جمالی 12704858
آقای امیر حسین قناتی 12777778
آقای سید محمدعلی سیدابریشمی 13259145
آقای محسن قاسم جهرودی 13742293
علیرضا بادکوبه 13742293
آقای محمدرضا هنری کیا 14250740
آقای محمدرضا سروش 14265520
آقای علی مسیبی بهروز 14309155

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 555177
آگهی تصمیمات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپاسهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۹/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: محمود دودانگه به کدملی۵۰۹۹۶۹۰۲۵ بجای علی رستمی به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۱۱۳۷۸۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703631
آگهی تصمیمات شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۴۱۴۰۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233831
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد کرفی به شماره ملی ۴۸۳۹۸۳۷۶۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره سعید مدنی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۱۸۹۲۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره داوود جدید بناب به شماره ملی ۱۵۸۰۱۱۰۵۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره محمود دو دانگه شماره ملی ۵۰۹۹۶۹۰۲۵۴ رئیس هیئت مدیره محمد علی جبرئیلی کدملی ۱۳۷۱۷۲۵۰۷۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره به جای روح اله صمدی مله برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و همچنین اسناد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه میباشد. پ۱۷۳۹۳۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622351
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۳ و مجوز شماره ۱۰۸۳۱/۲۰ مورخ ۱۱/۵/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۶۸۷۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636475
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۰۸۳۱/۲۰ مورخ ۱۱/۵/۹۳ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره ۲۸۳۸۴۳ , ۱۲۱ مورخ ۲۳/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۷۴۴۳۳۰۶۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۷۴۴۳۳۰۶۰۰۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال، از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۳۰۷۰۶۵۲۶۷۵۹۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412399
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید رضا نوروز زاده کدملی ۰۶۳۸۲۱۹۸۱۷به عنوان عضو رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ش م ۱۰۱۰۰۸۴۳۰۰ - آقای اکبر شمسی لاهیجانی ک م ۰۰۴۷۰۷۱۲۶۵ به عنوان نایب رئیس و عضو هیئت مدیره بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا ش م ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰۲ - آقای سید سعید مدنی ک م ۰۰۴۷۴۱۸۹۲۳به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی بنمایندگی گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا ش م ۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷ - آقای داود جدید بناب ک م۱۵۸۰۱۱۰۵۷۶ به عنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ش م ۱۰۱۰۰۸۴۳۰۰ - آقای سید محمد رضا صباغی کدملی ۰۰۳۹۹۹۲۴۹۷به عنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان ش م ۱۰۳۲۰۲۶۴۵۳۶ برای باقی مانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. به منظور تسهیل امور جاری شرکت و تعجیل در امضاء چکهای صادره و تحویل به ذینفعان و کاهش حجم چکهای ارسالی به صاحبان امضاء مجاز شرکت، تفویض حق امضاء چکهای شرکت بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: الف: چکهای با مبلغ یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال با امضاء دو نفر از شش نفر شامل آقای حسن امیری هنزکی (معاون مالی و اقتصادی) و اعضاء هیئت مدیره ب: چکهای با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال با امضاء دو نفر از شش نفر شامل آقای حسن امیری هنزکی و اعضاء هیئت مدیره. ج: حق امضاء چکهای صادره در وجه گمرکات کشور و امور مربوط به ثبت سفارش و ترخیص کالا، چکهای صادره در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه آینده ساز، نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغ با امضاء دو نفر از شش نفر شامل آقای حسن امیری هنزکی و اعضاء هیئت مدیره. (خرد کردن چکهای پرداختی جهت یک موضوع مجاز نمی‌باشد.) هیئت مدیره مواردی از بندهای ماده ۳۷ اساسنامه شرکت بشرح ذیل را بعنوان حدود اختیارات مدیرعامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب پیشنهاد تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران و خارج ازایران به هیئت مدیره عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث در چارچوب آیین نامه‌های مصوب شرکت عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکتهای رتبه یک گروه سایپا با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره و در خصوص مابقی شرکتهای گروه طبق آیین نامه‌ای که به تصویب هیئت مدیره رسیده است انجام می‌پذیرد. شرکت در مجامع عمومی شرکتهای وابسته و تابعه و اعمال حقوق مالکیتی شرکت در آن مجامع مطابق مصوبات هیئت مدیره و حسب مورد براساس آیین نامه‌های مصوب تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی ازآغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورور ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره، بازرس و حسابرس تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره، حسابرس و بازرس پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره هیئت مدیره بنا به پیشنهاد مدیرعامل به معاونین مدیرعامل و مدیران مستقل شرکت تفویض اختیار با حق توکیل به مدیران نمود که جهت مکاتبه با اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اوراق و اسناد عادی را امضاء نماید. هیئت مدیره به مدیرعامل اختیار داد تا کلیه ماموریت‌های خارج از کشور کارکنان شرکت سایپا و مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش پس از موافقت ایشان انجام شود. هیئت مدیره اختیار پرداخت وامهای بیماری و هزینه‌های درمان کارکنان سایپا را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۳۱۱۰۸۴۱۷۸۵۴۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9611698
آگهی تغییرات در شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۲/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. موجب هدایت به جای علی ملک بعنوان نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در هیئت مدیره و نعمت اله پوستین دوز بجای محمود کمانی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در هیئت مدیره و علی ملک بجای افشین روغنی به عنوان نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در هیئت مدیره تعیین گردیدند. مجید هدایت به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد وحیددستجردی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نعمت اله پوستین دوز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه و باستناد ماده ۴۶ اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9658771
آگهی تصمیمات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۱۹/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ‍ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9703199
آگهی تصمیمات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۹/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: محمود دودانگه به کدملی۵۰۹۹۶۹۰۲۵ بجای علی رستمی به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9754133
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۴۵۳۶ به نمایندگی جمشید ایمانی به کد ملی ۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷ بنمایندگی نعمت اله پوستین دوز به کد ملی ۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ بنمایندگی روح اله صمدی مله به کدملی ۲۱۶۰۵۹۲۸۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۳۹۳۷ بنمایندگی علی ملک به کد ملی ۴۵۹۰۵۰۵۸۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳ بنمایندگی علی رستمی به کدملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره موارد از بندهای ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض کرد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10308633
آگهی تصمیمات شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۲۲۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704858
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد علی سید ابریشمی به شماره ملی ۴۴۳۲۱۱۸۲۸۸ به نمایندگی از شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۳۰۰ به جای آقای حسن عمو زاده به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای علیرضا بادکوبه هزاوه به شماره ملی ۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ به جای آقای اکبر شمسی لاهیجانی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای سید محمد علی سید ابریشمی به شماره ملی ۴۴۳۲۱۱۸۲۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای معصوم نجفیان به شماره ملی ۵۰۴۹۶۲۳۸۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهدی جمالی به شماره ملی ۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. آقای علیرضا بادکوبهءهزاوهء به شماره ملی ۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره. پ۹۴۱۲۱۹۲۶۱۱۳۱۳۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717946
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۶۹۶۰ / ۴۱ مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره ۰۷۳ / ۲۵۰۴۴۶ / ۹۴۹ مورخه ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت را از مبلغ ۱۷۴۴۳۳۰۶ میلیون ریال به مبلغ ۳۹۲۶۶۶۷۵ میلیون ریال منقسم به ۳۹۲۶۶۶۷۵۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ۹۴۱۲۲۶۲۶۰۸۶۵۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777778
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین قناتی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۱۶۷۹۴ به جای آقای سید رضا نوروز زاده به شماره ملی ۰۶۳۸۲۱۹۸۱۷ به عنوان نماینده سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۵۰۲۱۴۷۵۳۱۴۱۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13095717
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره مواردی از بندهای ماده ۳۷ اساسنامه شرکت بشرح ذیل را بعنوان حدود اختیارات مدیرعامل درچارچوب اساسنامه و قانون تجارت تعیین و تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب پیشنهاد تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران و خارج ازایران به هیئت مدیره عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث در چارچوب آیین نامه‌های مصوب شرکت عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتهای رتبه یک گروه سایپا با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و در خصوص مابقی شرکتهای گروه سایپا متفقا با تصویب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انجام می‌پذیرد. شرکت در مجامع عمومی شرکتهای وابسته و تابعه و اعمال حقوق مالکیتی شرکت در آن مجامع مطابق مصوبات هیئت مدیره و حسب مورد براساس آیین نامه‌های مصوب تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی ازآغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورور ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره، بازرس و حسابرس تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره، حسابرس و بازرس پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره هیئت مدیره بنا به پیشنهاد مدیرعامل به معاونین مدیرعامل و مدیران مستقل شرکت تفویض اختیار با حق توکیل به مدیران نمود که جهت مکاتبه با اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اوراق و اسناد عادی را امضاء نماید. هیئت مدیره به مدیرعامل اختیار داد تا کلیه ماموریت‌های خارج از کشور کارکنان شرکت سایپا و مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش پس از موافقت ایشان انجام شود. هیئت مدیره اختیار پرداخت وامهای بیماری و هزینه‌های درمان کارکنان سایپا را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۵۰۸۰۵۸۹۸۳۱۱۸۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115550
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۳۹۸ / ۴۱ مورخه ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۱۷۹۶۶۷۰۶۲۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144504
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۷۸۶۱/۴۱ مورخ ۲۲/۸/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس کیلومتر ۱۵ بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص کرج) اصلاح و تغییر یافت پ۹۵۰۹۰۲۸۷۴۸۱۷۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259145
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۲۳۳۸۶/۴۱ مورخ۲۶/۱۰/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به نمایندگی آقای معصوم نجفیان به کدملی ۵۰۴۹۶۲۳۸۳۹ و شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷ به نمایندگی آقای مهدی جمالی به کدملی ۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ به نمایندگی آقای سیدمحمد علی سیدابریشمی به کدملی ۴۴۳۲۱۱۸۲۸۸ وشرکت توسعه سرمایه رادین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۷۰ به نمایندگی آقای علیرضا بادکوبهء هزاوهء به کدملی ۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱ و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۰۲۷۷۳۵۹۵۸۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294753
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۵۱۲۴/۴۱ مورخ۱۶/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد علی سید ابریشمی به ک. م ۴۴۳۲۱۱۸۲۸۸ به عنوان رئیس و عضو هیات مدیره، آقای مهدی جمالی به ک. م۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱ به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس و عضو هیات مدیره، آقای علیرضا بادکوبهء هزاوهء به ک. م ۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای معصوم نجفیان به ک. م ۵۰۴۹۶۲۳۸۳۹ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و آوراق تعهد آور با امضاء مدیر عامل و یک عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و آوراق عادی با امضاء مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. به منظور تسهیل امور جاری شرکت و تعجیل در امضاء چکهای صادره و تحویل به ذینفعان و کاهش حجم چکهای ارسالی به صاحبان امضاء مجاز شرکت، تفویض حق امضاء چکهای شرکت به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: الف: چکهای تا مبلغ ده میلیارد ریال با امضاء دو نفر شامل یکی از اعضاء هیات مدیره و آقای سیروس شجاعی برجوئی. ب: حق امضاء چکهای صادره در وجه گمرکات کشور و امور مربوط به ثبت سفارش و ترخیص کالا، چکهای صادره در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه آینده ساز، نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغ با امضاء دو نفر شامل یکی از اعضاء هیات مدیره و آقای سیروس شجاعی برجوئی. (خرد کردن چکهای پرداختی جهت یک موضوع مجاز نمی‌باشد). هیات مدیره بندهایی از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح ذیل را به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب. پیشنهاد تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران و خارج از ایران به هیات مدیره. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث در چارچوب آیین نامه‌های مصوب شرکت. عزل و نصب معاونین و مدیران مستقل سایپا و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکتهای رتبه یک گروه سایپا با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره و در خصوص مابقی شرکتهای گروه سایپا متفقا «با تصویب مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انجام می‌پذیرد. اعزام مامورین دائمی، مدیران، مسئولین و کارکنان دفاتر و شعب خارجی هر یک از شرکتهای گروه با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره انجام می‌پذیرد و در خصوص افراد فعلی دفاتر فوق الذکر نیز این مصوبه رعایت گردد. پیرو بند» ۲ «صورتجلسه» ۵۰۸ «مورخ۱۷/۹/۱۳۹۳مبنی بر تعیین تکلیف افرادی که بطور همزمان بیش از یک پست سازمانی دارند (دائم یا موقت) مقرر گردید یکی از پستهای مذکور حذف گردد و در موارد خاص با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره بلامانع می‌باشد. شرکت در مجامع عمومی شرکتهای وابسته و تابعه و اعمال حقوق مالکیتی شرکت در آن مجامع مطابق مصوبات هیات مدیره و حسب مورد بر اساس آیین نامه‌های مصوب. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست آوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملی ات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا آوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا» و اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملی ات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیقب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به هیات مدیره، بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به هیات مدیره، حسابرس و بازرس. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به هیات مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیات مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات مدیره. هیات مدیره بنا به پیشنهاد مدیر عامل به معاونین مدیر عامل و مدیران مستقل شرکت تفویض اختیار با حق توکیل به مدیران نمود که جهت مکاتبه با اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث آوراق و اسناد عادی را امضاء نماید. هیات مدیره به مدیر عامل اختیار داد تا کلیه ماموریتهای خارج از کشور کارکنان شرکت سایپا و مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای تحت پوشش پس از موافقت ایشان انجام شود. هیات مدیره اختیار پرداخت وامهای بیماری و هزینه‌های درمان کارکنان سایپا را به مدیر عامل تفویض نمود. پ۹۵۱۱۱۷۴۶۹۶۹۲۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581934
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۶۰۶۴۴۶۹۸۲۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724850
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۶ و نامه به شماره ۱۹۲۵۶۵/۶۰ مورخ ۲۸/۰۸/۹۶ وزارت صنعت معدن و تجارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن قاسم جهرودی به شماره ملی ۰۰۴۰۱۹۰۸۸۹ به جای آقای مهدی جمالی به شماره ملی ۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱به سمت مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند. پ۹۶۰۸۳۰۸۲۱۹۴۱۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742293
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن قاسم جهرودی با کدملی شماره ۰۰۴۰۱۹۰۸۸۹ به عنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) به عنوان مدیرعامل و عضو موظف. آقای علیرضا بادکوبهء هزاوهء با کدملی شماره ۰۵۳۲۹۲۶۳۳۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه رادین (سهامی خاص) به عنوان رییس هیات مدیره و عضو موظف. آقای معصوم نجفیان با کدملی شماره ۵۰۴۹۶۲۳۸۳۹ به عنوان نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به عنوان نایب رییس هیات مدیره و عضو غیرموظف. آقای امیر حسین قناتی با کدملی شماره ۰۵۳۲۹۱۶۷۹۴ به عنوان نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (سهامی خاص) به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره. برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، چک و سایر موارد با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مدیرعامل می‌تواند انجام مکاتبات با اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، اوراق و اسناد عادی را به معاونین و مدیران مستقل شرکت با امضای آنها و مهر شرکت تفویض نماید. به منظور تسهیل امور جاری شرکت و تعجیل در امضاء چکهای صادره و تحویل به ذینفعان و کاهش حجم چکهای ارسالی به صاحبان امضاء مجاز شرکت، علاوه بر جاری بودن بند ۲ صورتجلسه، تفویض حق امضاء چکهای شرکت به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: الف چکهای تا مبلغ ده میلیارد ریال با امضاء دو نفر شامل یکی از اعضاء هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی شرکت سایپا. (خرد کردن چکهای پرداختی جهت یک موضوع مجاز نمی‌باشد). ب حق امضاء چکهای صادره در وجه گمرکات کشور و امور مربوط به ثبت سفارش و ترخیص کالا، چکهای صادره در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه اینده ساز، نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغ با امضاء دو نفر شامل یکی از اعضاء هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی شرکت سایپا. ج هیئت مدیره کلیه اختیارات خود جهت امضاء مکاتباتی که بابت برداشت از جاری ۰۲۰۴۵۳۲۲۲۱۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه شهید رجایی گمرک بندر عباس جهت پرداخت هزینه‌های گمرکات کشور و موارد مشابه یا ترخیص کالا را، با توجه به اختیارات ماده ۴۴ اساسنامه شرکت به آقای محسن قاسم جهرودی با کدملی ۰۰۴۰۱۹۰۸۸۹ و یکی از اعضای هیات مدیره به اتفاق تفویض نمود. هیئت مدیره مواردی از بندهای ماده ۳۷ اساسنامه شرکت و سایر موارد مربوطه به شرح ذیل را به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل در چارچوب اساسنامه و قانون تجارت تعیین و تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران و خارج از ایران. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث در چارچوب آیین نامه‌های مصوب شرکت. عزل و نصب معاونین شرکت و مدیران مستقل. عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتهای گروه سایپا با تصویب مدیرعامل صورت می‌پذیرد. اعزام مامورین دائمی، مدیران، مسئولین و کارکنان دفاتر و شعب خارجی هر یک از شرکتهای گروه با تصویب مدیرعامل انجام می‌پذیرد. شرکت در مجامع عمومی شرکتهای تابعه و وابسته گروه و یا تعیین نماینده جهت حضور در مجامع و اعمال حقوق مالکیتی. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکتهای گروه با تصویب مدیرعامل وتصویب بودجه سالانه شرکت سایپا با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا". اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیقب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره. هیئت مدیره به مدیرعامل اختیار داد تا کلیه ماموریتهای خارج از کشور کارکنان شرکت سایپا و مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش پس از موافقت ایشان انجام شود. هیئت مدیره اختیار پرداخت وامهای بیماری و هزینه‌های درمان کارکنان سایپا را به مدیرعامل تفویض نمود پ۹۶۰۹۱۲۶۵۹۵۲۸۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13935996
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران ویلا شهر بزرگراه تهران کرج (شهید فهمیده) خیابان پنجاه و سوم پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی:۱۳۹۶۱۱۳۳۱۱ تغییر یافت پ۹۶۱۲۲۱۴۵۹۸۱۲۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198272
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره ۱۲۰۵۴ مورخ۱۴/۵/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۱۲۱۸۳۱۹۶۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14248068
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۹۱۷۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۴/۶/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۷۰۷۱۵۳۵۲۱۹۶۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250740
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره۱۸۵۱۶ مورخه ۱۶/۰۷/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا هنری کیا به کدملی ۰۰۴۱۳۵۱۳۱۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) بعنوان عضو موظف هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۷۰۷۱۷۴۹۹۸۳۴۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14265520
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۷ و باستناد نامه‌های شماره ۱۹۱۵۹۳/۶۰ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ و ۱۹۴۱۰۵/۶۰ مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ وزیر صنعت معدن وتجارت و بموجب مجوز شماره ۱۹۰۴۸ مورخه ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سروش به کدملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷ برای مدت باقی مانده تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین می‌گردد. آقای محمدرضا سروش به کدملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای معصوم نجفیان به کدملی ۵۰۴۹۶۲۳۸۳۹به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل همان حدود اختیارات قبلی می‌باشد. پ۹۷۰۷۲۵۷۲۵۵۱۰۸۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14309155
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۷ و باستناد نامه‌های شماره ۱۹۱۵۹۳/۶۰ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ و ۱۹۴۱۰۵/۶۰ مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ وزیر صنعت معدن وتجارت و بموجب مجوز شماره ۲۰۴۱۵ مورخه ۲۵/۰۷/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی مسیبی بهروز به کدملی ۰۳۲۰۲۳۷۵۰۸ بجای محمدرضا هنری کیا به کدملی ۰۰۴۱۳۵۱۳۱۲ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۷۰۸۲۱۳۶۴۵۲۴۷۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه