شرکت کارخانجات کابلسازی تک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100445986


شماره ثبت:
11239
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1345/11/8
آدرس:
تهران خيابان فردوسي سرهنگ سخايي شماره 598 1136834831

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای نیما کشتی آرای 1064618
آقای عبدالحسین بازرگان 1179052
آقای سید جلال اسداللهی 1179052
آقای محمدرضا حیدری 10457854
اسداله صادقی 10457854
آقای سیامک شهریاری 10457854
آقای رضا کشتی آرای 10457854
آقای امیر بیات 13761646
سروناز حاجی شفیعی 14222670
خانم شیما کشتی آرای 14222670
خانم فرشته خندان فر 14342202

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 717014
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابل سازی تکسهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۳۸۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۷۳۴۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064618
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابلسازی تک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: نیما کشتی آرای به کدملی ۰۰۸۰۸۹۹۲۱۸ و سید جلال اسدالهی به کدملی ۳۹۳۲۶۱۸۹۴۷ به جای محمدرضا حیدری و اسداله صادقی به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای باقی مانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۲ نیما کشتی آرای به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالحسین بازرگان به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و رضا کشتی آرا به عنوان مدیرعامل تعیین شدند و برای بقیه مدت تصدی و امضاء کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۰۲۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179052
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی تک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ و هیات مدیره مورخ ۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به ش ملی بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به ش ملی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای رضا کشتی آرای کدملی ۱۲۸۲۲۵۱۹۴۵ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای نیما کشتی آرای کدملی ۰۰۸۰۸۹۹۲۱۸ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای عبدالحسین بازرگان کدملی ۰۰۳۷۸۵۷۹۶۷ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای سید جلال اسداللهی کدملی ۳۹۳۲۶۱۸۹۴۷ و آقای امیر بیات کدملی ۰۰۵۹۵۷۳۶۰۰ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضای کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۰۵۱۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721892
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی تک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیارحساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آزمون پرداز بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۱۵۲۲۴۱۳۵۴۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10457854
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابلسازی تک سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیامک شهریاری به کدملی ۰۰۴۴۱۸۹۹۰۷ و محمدرضا حیدری به کدملی ۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ و عبدالحسین بازرگان به کدملی ۰۰۳۷۸۵۷۹۶۸ و رضا کشتی آرای به کدملی ۱۲۸۲۲۵۱۹۴۵ و اسداله صادقی به کدملی ۳۹۳۲۴۸۶۰۶۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۰ سیامک شهریاری به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا حیدری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، اسداله صادقی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076452
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی تک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۷۲۶۷۹۰۲۴۸۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13761646
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی تک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. – اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای رضا کشتی آرای کدملی ۱۲۸۲۲۵۱۹۴۵ آقای نیما کشتی آرای کدملی ۰۰۸۰۸۹۹۲۱۸ خانم شیما کشتی آرای کدملی ۱۲۸۸۴۰۷۳۷۸ آقای امیر بیات کدملی ۰۰۵۹۵۷۳۶۰۰ خانم فرشته خندان فر کدملی ۱۲۹۱۱۰۴۳۸۰ پ۹۶۰۹۲۵۳۰۱۷۷۶۶۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13794529
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی تک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نیما کشتی آرای با کدملی ۰۰۸۰۸۹۹۲۱۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای رضا کشتی آرای با کدملی ۱۲۸۲۲۵۱۹۴۵ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیر بیات با کدملی ۰۰۵۹۵۷۳۶۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم فرشته خندان فر با کدملی ۱۲۹۱۱۰۴۳۸۰ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم شیما کشتی آرای با کدملی ۱۲۸۸۴۰۷۳۷۸ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه چک‌ها و اوراق و اسناد بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء اسناد اداری و عادی شرکت بوسیله مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۱۱۸۳۸۳۷۷۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222670
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی تک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. رضا کشتی آرای به شماره ملی ۱۲۸۲۲۵۱۹۴۵ و نیما کشتی آرای به شماره ملی ۰۰۸۰۸۹۹۲۱۸ و شیما کشتی آرای به شماره ملی ۱۲۸۸۴۰۷۳۷۸ و سروناز حاجی شفیعی به شماره ملی ۰۴۴۰۲۳۹۱۱۷ و فرشته خندان فر به شماره ملی ۱۲۹۱۱۰۴۳۸۰ بعنوان اعضاء هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۲۷۴۳۵۵۱۱۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342202
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی تک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نیما کشتی آرای با کدملی ۰۰۸۰۸۹۹۲۱۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای رضا کشتی آرای با کدملی ۱۲۸۲۲۵۱۹۴۵ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، خانم فرشته خندانفر با کدملی ۱۲۹۱۱۰۴۳۸۰ بعنوان عضو هیئت مدیره، خانم شیما کشتی آرای با کدملی ۱۲۸۸۴۰۷۳۷۸ بعنوان عضو هیئت مدیره، خانم سروناز حاجی شفیعی با کدملی ۰۴۴۰۲۳۹۱۱۷ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه چک‌ها و اوراق و اسناد بهادار شرکت با امضاء مدیر عامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء اسناد اداری و عادی شرکت بوسیله مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۹۱۳۹۱۶۷۳۷۶۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه