تولیدی و صنعتی درخشان تهران

شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100444172
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-دارو پخش-خيابان ارديبهشت 3-بزرگراه شهيد لشگري (جاده مخصوص كرج )-پلاك 519-طبقه همكف 1397147514
10
افراد
23
آگهی‌ها
11177
شماره ثبت
1345/10/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 645596
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۱۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تراز نما همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۶۷۰۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156647
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۴۵۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338846
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران سهامی عام به شماره ثبت۱۱۱۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۹/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند. آقایان پرویز نائل به کدملی ۳۸۷۰۹۲۲۷۲۹ و حسین نعمتیان به کدملی ۰۰۵۱۴۸۴۹۳۵ و حسن جهانگیرخان به کدملی ۰۰۴۵۶۵۶۵۳۳ و آقای سید ابوالقاسم عسگربیک به کدملی ۰۰۴۵۳۶۰۹۳۶ و اسکندر ستوده به کدملی ۴۴۱۰۸۷۷۰۲۱ پ۱۷۶۶۰۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1608792
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران سهامی عام شماره ثبت ۱۱۱۷۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند پ۱۸۶۵۵۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9797506
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۴/۸۹ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10076612
آگهی تصمیمات شرکت درخشان تهران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۱۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۱۹/۳/۱۳۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰/۲۷ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۴ ریال منقسم به تعداد۰۰۰/۰۰۰/۳۴ سهم یک هزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده از محل اندوخته طرح و توسعه و سود انباشته می‌باشد افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10154419
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۱۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تراز نما همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10229361
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۱۰/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. پرویز نائل به کدملی۳۸۷۰۹۲۲۷۲۹ حسین نعمتیان به کدملی۰۰۵۱۴۸۴۹۳۵ سید ابوالقاسم عسگر بیک به کدملی۰۰۴۵۳۶۰۹۳۶ حسن جهانگیر خان به کدملی۰۰۴۵۶۵۶۵۳۳ اسکندر ستوده به کدملی۴۴۱۰۸۷۷۰۲۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۹/۹۰ پرویز نائل به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین نعمتیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ضمنا کلیه مکاتبات عادی و قرارداد استخدام پرسنل با امضای مدیرعامل معتبر میباشد. هیات مدیره اختیارات خود را در۱۸ بند به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10783694
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی درخشان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند بسمت بازرس اصلی و رضا آتش بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649923
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱) خریدهای داخلی و خارجی مورد نیاز شرکت شامل مواد اولیه، قطعات یدکی و اجناس با حفظ صرفه و صلاح شرکت. ۲) فروش محصولات و انعقاد قراردادهای مربوطه و تعیین قیمت فروش محصولات تولیدی، فروش اعتباری به خریداران محصولات شرکت اعم از داخل و خارج کشور، اعطای تخفیف با حفظ صرفه و صلاح شرکت. ۳) استخدام، نصب و عزل کلیه مدیران، ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی وبازنشستگی. ۴) اعزام کلیه مدیران، کارکنان، کارشناسان و متخصصان شرکت به ماموریتهای داخل و خارج از کشور در ارتباط با فعالیتهای صادراتی و طرحهای توسعه شرکت حسب مورد و تعیین هزینه‌های مربوط به ماموریت‌ها. ۵) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و بهره و متفرعات. ۶) افتتاح و انسداد حساب جاری و سپرده نزد بانکها و موسسات اعتباری و استفاده از آن به نام شرکت. ۷) تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات اعتباری برای مصارف شرکت و اجرای شرایط اعطای وام از قبیل ارائه اسناد و رهینه. ۸) طرح دعاوی در کلیه مراجع عمومی و اختصاصی و دفاع از دعاوی مطروحه علیه شرکت و حق واخواهی پژوهش و تعیین وکیل ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعاوی به داور، تعیین مصدق و کارشناس اقرار، مطالبه خسارات، استرداد دعوی، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، و تعیین نماینده و تفویض تمام یا هر یک از اختیارات مطرح در این بند به آنان و در صورت لزوم عزل آنان، ضمنا" مصالحه و سازش با تصویب هیئت مدیره خواهد بود. ۹) پرداخت کلیه هزینه‌های جاری شرکت اعم از هزینه‌های ترخیص و حقوق و عوارض گمرکی و غیره. ۱۰) تهیه و تنظیم بودجه شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و ارسال به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و اجرای آن. ۱۱) تنظیم گزارش ماهیانه عملیات شرکت (تولید و فروش) برای اطلاع هیئت مدیره. ۱۲) اجرای مصوبات هیئت مدیره. ۱۳) امضاء کلیه اوراق اداری و مکاتبات عادی و جاری شرکت. ۱۴) تهیه و تنظیم ایین نامه‌های داخلی شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ۱۵) تهیه و میزان استهلاک با توجه به قوانین جاری شرکت. ۱۶) تهیه و تنظیم گزارشهای مالی، ترازنامه و سود و زیان شرکت. ۱۷) اجرای مصوبات مجامع عمومی صاحبان سهام با هماهنگی هیئت مدیره. ۱۸) مدیرعامل می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به مدیر و مدیران دیگر شرکت تفویض نماید. پ۹۴۱۱۱۹۹۷۳۶۸۳۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861365
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهید لشکری) پلاک ۵۱۹ کدپستی ۱۳۹۷۱۴۸۵۱۱میباشد. پ۹۵۰۳۲۹۷۰۸۲۰۰۱۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982854
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ را به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال آتی انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۴ به تصویب رسید پ۹۵۰۶۰۲۲۳۵۱۰۸۳۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240098
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا نیلی احمدآبادی به شماره کدملی ۱۲۸۲۲۴۱۳۵۴ به عنوان نماینده شرکت پی وی سی فیلم رنگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۸۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۱۰۱۴۴۶۷۹۰۲۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475075
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ و تنفس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عمران عرش پرسا به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۰۰۶۳۳ شرکت غرب آبادگران قلعه الموت به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۹۹۱۰ حسن جهانگیرخان به شماره ملی ۰۰۴۵۶۵۶۵۳۳ شرکت پی وی سی فیلم رنگان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۸۴۲ حسن اکبری هادی به شماره ملی۰۰۵۳۰۶۳۴۴۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۲۷۲۳۱۶۸۳۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13500065
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عمران عرش پرسا به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۰۰۶۳۳ به نمایندگی خلیل قلی پور خلیلی به شماره ملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت غرب آبادگران قلعه الموت به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۳۹۹۱۰به نمایندگی غفور بابایی به شماره ملی۵۸۰۹۷۱۸۸۵۱به سمت عضو هیئت مدیره حسن جهانگیرخان به شماره ملی ۰۰۴۵۶۵۶۵۳۳به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پی وی سی فیلم رنگان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۸۴۲ به نمایندگی حسن نصیرالاسلامی به شماره ملی ۰۵۳۲۰۸۹۸۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره حسن اکبری هادی به شماره ملی ۰۰۵۳۰۶۳۴۴۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سید ابوالقاسم عسگربیک به شماره ملی۰۰۴۵۳۶۰۹۳۶ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء ممهور به مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر ازاعضاء هیئت مدیره ممهور به مهرشرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۱۴۶۱۹۳۴۸۸۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574360
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۳۱۷۳۲۵۲۴۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590213
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره وظایف و اختیارات مدیر عامل را در ۱۵بند بشرح ذیل به ایشان تفویض نمود: ۱) خریدهای داخلی شامل مواد اولیه از جمله پتروشیمی‌ها - تولید کننده‌های داخلی و غیره به منظور رفع نیازهای شرکت جهت امر تولید شامل مواد اولیه، قطعات یدکی - ملزومات مصرفی و سایر اقلام براساس آیین نامه معاملات شرکت. ۲) خرید مواد اولیه و قطعات یدکی از منابع خارجی بعد از اخذ مظنه و یا پروفرما پس از تصویب هیئت مدیره. ۳) فروش محصولات داخلی و صادراتی با توجه به شرایط بازار و کشش تقاضا و قیمت رقبا و همچنین رعایت صرفه و صلاح شرکت براساس قیمت‌های مصوب هیئت مدیره. ۴) استخدام نیروهای عادی و کارگران تولید وخدماتی و کارشناسان فنی و تولید تعیین شغل و حقوق و دستمزد و قطع رابطه خدمتی و مرخصی و باز نشستگی و همچنین عقد قرار دادمشاوره‌های مالیاتی - بیمه و غیره و قراردادهای پیمانکاری. ۵) استخدام و عزل مدیران ارشد از جمله مدیران تولید - فنی - مالی با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره. ۶) اعزام مدیران و کارشناسان به ماموریت‌های داخلی به منظور اقدامات مورد نیاز شرکت. ۷) اعزام کلیه مدیران و کارشناسان به ماموریت‌های خارجی با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره. ۸) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و کارمزد و متفرعات شامل بانکها، دارایی، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و ارائه گزارش به هیئت مدیره جهت اخذ مصوبه. ۹) تحصیل اعتبار از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای نیاز شرکت و اجرای شرایط اعطا وام از قبیل ارائه اسناد و رهینه با تصویب هیئت مدیره. ۱۰) پیگیری حقوق و منافع شرکت از طریق دعاوی در کلیه مراجع عمومی و اختصاصی و دفاع از دعاوی مطروحه علیه شرکت. ضمنا"هر گونه مصالحه و سازش دعاوی مطروحه با تصویب هیئت مدیره خواهد بود. ۱۱) پرداخت کلیه هزینه‌های جاری شرکت اعم از هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان و هزینه‌های آب و برق و گاز و هزینه‌های ترخیص و عوارض گمرکی و امثالهم. ۱۲) تهیه و تنظیم بودجه و صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و ارسال به سازمان بورس اوراق بهادار تهران ۱۳) تفویض بخشی از اختیارات مدیر عامل به مدیر یا مدیران شرکت به منظور پیشرفت امور اجرائی شرکت. ۱۴) ارائه گزارشات خرید و فروش - تولید و امور حائز اهمیت به هیئت مدیره و درج آن در صورتجلسات هیئت مدیره. ۱۵) ارائه تراز مالی ماهیانه و همچنین بهای تمام شده ماهیانه و سه ماهه هر دو جهت گزارش به هیئت مدیره. پ۹۶۰۶۱۱۳۷۸۳۳۶۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13860098
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن جهانگیر خان به شماره ملی ۰۰۴۵۶۵۶۵۳۳ و حسن اکبری هادی به شماره ملی ۰۰۵۳۰۶۳۴۴۹ وشرکت عمران عرش پرسا به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۰۰۶۳۳ و شرکت گل دنا نیک شهد به شناسه۱۴۰۰۳۹۲۲۴۱۱ و شرکت پی وی سی فیلم رنگان به شناسه ۱۰۱۰۳۳۸۹۸۴۲به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۱۱۶۴۰۳۹۷۲۱۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883182
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران دارو پخش خیابان اردیبهشت ۳ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) پلاک ۵۱۹ طبقه همکف کدپستی ۱۳۹۷۱۴۷۵۱۴ انتقال یافت. پ۹۶۱۱۲۹۵۸۷۷۹۱۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13887063
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گل دنا شهد به شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۲۲۴۱۱ به نمایندگی آقای حسن نصیرالاسلامی به شماره ملی ۰۵۳۲۰۸۹۸۹۸بعنوان رییس هیئت مدیره آقای حسن اکبری با کد ملی۰۰۵۳۰۶۳۴۴۹ بعنوان نایب رییس هیئت مدیره آقای حسن جهانگیر خان با کد ملی ۰۰۴۵۶۵۶۵۳۳بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت عمران عرش پرسا به شناسه ملی۱۴۰۰۳۱۰۰۶۳۳ به نمایندگی آقای خلیل قلی پور خلیلی با کد ملی۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پی وی سی فیلم رنگان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۹۸۴۲ به نمایندگی آقای غفور بابائی با کد ملی۵۸۰۹۷۱۸۸۵۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سید ابوالقاسم عسگربیک با کد ملی۰۰۴۵۳۶۰۹۳۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل تعیین گردید۰ کلیه اسناد تعهدآور و قراردادهای و چکها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل به امضای ۱ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اسناد و مکاتبات عادی به امضای مدیرعامل خواهد بود. پ۹۶۱۱۳۰۱۴۷۲۵۱۳۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13887074
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: خرید انواع مواد اولیه از منابع پتروشیمی‌ها، شرکت‌های تولیدی بزرگ و سایر منابع به منظور انجام عملیات تولیدی و همچنین انواع قطعات یدکی مورد نیاز ماشین آلات تولیدی، پشتیبانی تولید؛ ملزومات مصرفی و سایر اقلام مورد نیاز شرکت با اخذ فاکتور رسمی. خرید مواد اولیه وارداتی و قطعات یدکی وارداتی از منابع خارجی با توجه به منابع شناخته شده و طبق استانداردهای مورد قبول شرکت. فروش محصولات داخلی و صادراتی با توجه به شرایط بازار و کشش تقاضا و سایر عوامل با رعایت صرفه و صلاح شرکت. استخدام نیروهای عادی، کارگران تولیدو خدماتی، کارشناسان فنی و تولید و غیره تعیین شغل، حقوق و دستمزد، قطع رابطه خدمتی و باز نشستگی و همچنین عقد قرارداد با مشاورهای مالیاتی، بیمه و غیره و قراردادهای پیمانکاری استخدام و عزل مدیران ارشد از جمله مدیران تولید، فنی، مالی و غیره با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیر ه. اعزام مدیران و کارشناسان و کارکنان به ماموریت‌های داخلی به عهده مدیرعامل و به ماموریت‌های خارجی با پیشنهاد و تصویب هیئت مدیره. در یافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل کارمزد و متفرعات شامل بانک‌ها، دارایی‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و سایر مراکز به عهده مدیرعامل و ارائه گزارش به هیئت مدیره جهت اطلاع و دستورات لازم در صورت لزوم. اخذ اعتبارات از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای رفع نیاز‌های شرکت و جلوگیری از توقف تولید و عملیاتی کردن شرایط دریافت وام از قبیل ارائه اسناد و رهینه و هر گونه تعهدات لازم با تفویض اختیار و تصویب هیئت مدیره. پیگیری حقوق و منافع شرکت از طریق دعاوی در کلیه مراجع عمومی و اختصاصی و دفاع از دعاوی مطروحه علیه شرکت، توسط مدیرعامل با راهنمایی‌ها و لوایح تنظیمی توسط وکیل شرکت و یا سایر وکلا. هر گونه مصالحه و سازش دعاوی مطروحه با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود. پرداخت کلیه هزینه‌های جاری شرکت اعم از هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران، هزینه‌های آب و برق و گاز، هزینه‌های ترخیص و عوارض گمرکی و امثالهم و هر نوع هزینه‌ای که در اداره امور شرکت نیاز باشد. تهیه و تنظیم بودجه و صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و ارسال آن به سازمان بورس اوراق بهادار تهران. تفویض برخی از اختیارات مدیرعامل به مدیر یا مدیران شرکت به منظور پیشرفت امور اجرائی شرکت. ارائه گزارشات خرید و فروش، تولید و امور حائز اهمیت به هیئت مدیره و همچنین گزارش تصمیمات اساسی که در روند امور شرکت تاثیر جدی دارند، جهت اطلاع و تایید هیئت مدیره محترم. وظایف و اختیارات مدیرعامل در چهارده بند به شرح فوق می‌باشد که به امضاءاعضاءهیئت مدیره رسیده است. پ۹۶۱۱۳۰۴۴۵۱۰۷۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979293
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا نیلی احمد آبادی کدملی ۱۲۸۲۲۴۱۳۵۴ بعنوان نماینده شرکت پی وی سی فیلم رنگان ۱۰۱۰۳۳۸۹۸۴۲ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۹۷۰۱۲۶۸۰۴۵۸۲۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203731
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۶۱۴۴۶۲۵۵۶۹۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک