شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100443946


شماره ثبت:
11169
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1345/10/4
آدرس:
تهران-والفجر-بزرگراه شهيد همت غربي-خيابان شيراز جنوبي-پلاك 57-مجتمع ونك پارك (برج الوند)-طبقه دوم 1436944911

اشخاص

عنوان طبق آگهی
قای عبدالرضا فروغی 589009
حمید عالی نژاد 589009
سید علیرضا حسینی طباطبایی 589009
آقای علی اصغر مونسان 1274443
آقای محمد ستاری وفایی 1274443
آقای اصغر گرزین متاعی 1303754
آقای امیرمهدی مسلمی 1631182
علی نورزاد 10329632
آقای سیدعلیرضا سجادی 10906694
آقای مرتضی قارونی نیک 12814576
آقای علیرضا الماس وندی 12814576
آقای جواد اوجی 12814576
آقای جمشید منجی 14326662

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 589009
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر (سهامی عام) بشماره ثبت۱۱۱۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۲۳۵۰ به نمایندگی محمد ستاری وفائی به کدملی۱۳۷۶۹۶۹۵۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا سجادی به کدملی۳۹۳۲۶۰۳۵۱۶ به سمت عضو و مدیرعامل و عبدالرضا فروغی به کدملی۱۷۵۳۹۵۹۵۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید علیرضا حسینی طباطبایی به کدملی۰۰۶۴۷۳۹۴۷۳ و حمید عالی نژاد به کدملی۰۰۴۳۸۳۹۳۴۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۲۳۳۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893570
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی سد و تاسیسات آبیاری سابیر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۳۶۶۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981726
آگهی تغییرات در شرکت ساختمانی سد و تاسیسات آبیاری سابیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مرتضی قارونی نیک به کدملی ۰۹۳۹۴۰۹۵۸۵ به جای عبدالرضا فروغی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد ستاری وفائی به کدملی ۱۳۷۶۹۶۹۵۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا سجادی به کدملی ۳۹۳۲۶۰۳۵۱۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید علیرضا حسینی طباطبائی به کدملی ۰۰۶۴۷۳۹۴۷۳ و حمید عالی نژاد به کدملی ۰۰۴۳۸۳۹۳۴۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۲۹۱۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230825
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال ۹۲ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۲۹۸۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274426
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: الف) شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۵۴۴۴ ب) شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ ج) شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ د) شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷ ه) شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ پ۱۷۵۰۷۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274443
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ستاری وفایی به شماره ملی ۱۳۷۶۹۶۹۵۶۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۵۴۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی قارونی نیک به شماره ملی ۰۹۳۹۴۰۹۵۸۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری عدالت استان گیلان به شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید علیرضا سجادی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۰۳۵۱۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علی اصغر مونسان به شماره ملی ۰۰۴۸۴۹۸۰۵۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ عضو هیات مدیره آقای امیرمهدی مسلمی به شماره ملی ۳۵۰۱۱۶۸۱۴۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ عضو هیات مدیره. اسناد اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۰۷۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303754
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر گرزین متاعی به شماره ملی ۲۱۶۲۱۷۸۹۴۱ جایگزین آقای محمد ستاری وفایی بعنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل و تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۵۴۴۴ و آقای جواد اوجی به شماره ملی۲۲۹۶۷۷۶۹۷۳ جایگزین آقای علی اصغر مونسان بعنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای اصغر گرزین متاعی به شماره ملی ۲۱۶۲۱۷۸۹۴۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری و حمل و نقل تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۵۴۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی قارونی نیک به شماره ملی ۰۹۳۹۴۰۹۵۸۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری عدالت استان گیلان به شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید علیرضا سجادی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۰۳۵۱۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای جواد اوجی به شماره ملی ۲۲۹۶۷۷۶۹۷۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ عضو هیات مدیره آقای امیرمهدی مسلمی به شماره ملی ۳۵۰۱۱۶۸۱۴۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اسناد اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۶۳۶۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631182
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء مجاز اوراق واسناد تعهدآور از جمله چکها، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی وسایر اوراق واسناد تجاری به سه نفر از اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تفویض گردید. آقای سیدعلیرضا سجادی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۰۳۵۱۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ عضو هیأت مدیره ومدیرعامل وآقای مرتضی قارونی نیک به شماره ملی ۰۹۳۹۴۰۹۵۸۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری عدالت استان گیلان به شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷ نایب رئیس هیئت مدیره وآقای امیرمهدی مسلمی به شماره ملی ۳۵۰۱۱۶۸۱۴۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ عضو هیأت مدیره بطوریکه کلیه مدارک فوق الذکر بادو امضاء ازسه امضاء نامبردگان (امضاء مدیرعامل ویک نفر از اعضاء نامبرده ودر غیاب مدیرعامل امضاء دونفر اعضائ نامبرده همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.) کلیه مکاتبات عادی وجاری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۰۲۸۲۲۷۳۸۵۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9935942
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیرسهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946555
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی سد و تاسیسات آبیاری سابیر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10329632
آگهی تغییرات در شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر سهامی عام به شماره ثبت۱۱۱۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۹۰ مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید سیدعلیرضا حسینی طباطبائی به شماره ملی ۰۰۶۴۷۳۹۴۷۳ به جای مسعود گشته به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا سجادی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۰۳۵۱۶ به جای بهروز جباری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عبدالرضا فروغی به شماره ملی ۱۷۵۳۹۵۹۵۴۳ به جای اباذر اصغری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی نورزاد به شماره ملی ۶۲۵۹۶۰۹۱۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره حمید عالی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۳۸۳۹۳۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند اسناد اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک‌ها سفته‌ها بروات قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10562318
آگهی تغییرات در شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر (سهامی عام) بشماره ثبت۱۱۱۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۵/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10579755
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری (سابیر) سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید عالی نژاد بجای کریم فرج زاده حلوائی بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب بنابراین مسعود گشته و حمید عالی نژاد بسمت اعضای هیئت مدیره و علی نورزاد به سمت رئیس هیئت مدیره و صدراله ورزنده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهروز جباری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10766851
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر سهامی عام به شماره ثبت۱۱۱۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10906694
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر (سهامی عام) بشماره ثبت۱۱۱۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۲۳۵۰ به نمایندگی محمد ستاری وفائی به کدملی۱۳۷۶۹۶۹۵۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا سجادی به کدملی۳۹۳۲۶۰۳۵۱۶ به سمت عضو و مدیرعامل و عبدالرضا فروغی به کدملی۱۷۵۳۹۵۹۵۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید علیرضا حسینی طباطبایی به کدملی۰۰۶۴۷۳۹۴۷۳ و حمید عالی نژاد به کدملی۰۰۴۳۸۳۹۳۴۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814576
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر گرزین متاعی به شماره ملی ۲۱۶۲۱۷۸۹۴۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری عمران وحمل ونقل تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۵۴۴۴ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مرتضی قارونی نیک به شماره ملی ۰۹۳۹۴۰۹۵۸۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری عدالت استان گیلان به شماره شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدعلیرضا سجادی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۰۳۵۱۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت عضو هیات مدیره ومدیر عامل آقای جواداوجی به شماره ملی ۲۲۹۶۷۷۶۹۷۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز وپتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ عضو هیات مدیره آقای علیرضا الماس وندی به شماره ملی ۳۲۵۱۲۶۹۹۵۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹ عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. اسناد اوراق واسنادتعهدآور از جمله چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها وعقود اسلامی وسایر اوراق واسناد تجاری به سه نفر از اعضاءهیات مدیره به شرح ذیل تفویض گردید. آقای سیدعلیرضا سجادی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۰۳۵۱۶ عضو هیات مدیره ومدیر عامل، آقای مرتضی قارونی نیک به شماره ملی ۰۹۳۹۴۰۹۵۸۵ نایب رئیس هیئت مدیره وآقای علیرضا الماس وندی به شماره ملی ۳۲۵۱۲۶۹۹۵۱ عضو هیات مدیره بطوری که کلیه مدارک مذکور فوق الذکر با دو امضاء از سه امضاء نامبرگان (امضاءمدیر عامل ویک نفر از اعضاء نامبرده همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود) کلیه مکاتبات عادی وجاری شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۰۴۷۷۲۸۳۰۹۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12987971
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۰۶۳۸۵۴۲۱۲۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185697
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۰۴۶۳۷۳۹۴۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14326662
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان آبادان به نشانی آبادان، بهارستان، خیابان فرعی بهارستان، خیابان بهارستان غربی ۳ پلاک ۱۷۷۹٫۱۱۰۵ طبقه همکف کد پستی ۶۳۱۴۷۳۱۱۷۷ به مدیریت آقای جمشید منجی به شماره ملی ۱۷۵۲۸۶۸۶۲۵ تاسیس گردید. پ۹۷۰۹۰۳۲۹۱۳۸۹۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه