شیشه سازی مینا

شرکت شیشه سازی مینا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100442415
جاده كرج كيلومتر ده 1397813114
12
افراد
18
آگهی‌ها
11117
شماره ثبت
1345/9/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 552522
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی میناسهامی عام بشماره ثبت۱۱۱۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۹/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵ بنمایندگی محسن دهقان فیروز آبادی به کدملی ۰۰۴۶۶۱۴۲۷۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت زمزم ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۵۳۵۴ بنمایندگی محمدرضا افضلی به کدملی ۴۵۷۹۰۹۵۲۱۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ بنمایندگی شهرام جعفری به کدملی ۱۸۱۷۱۱۲۶۹۴ و شاهین باقری مقدم به کدملی ۲۶۴۹۲۲۵۲۰۳ بسمت اعضاء هیئت مدیره و غلامرضا شبانی خضری به کدملی ۱۲۳۹۵۲۵۶۹۹ بسمت عضو و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و چکهای صادره عهده بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه به استثناء بندهای ۲ و ۱۵ را به مدیرعامل تفویض کرد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۵۱۲۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734896
آگهی تصمیمات شرکت شیشه سازی مینا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵ به نمایندگی محسن دهقانی فیروزآبادی به کدملی ۰۰۴۶۶۱۴۲۷۳ و شرکت زمزم ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۵۳۵۴ به نمایندگی مهدی روشندل به کدملی ۱۶۷۰۷۸۶۲۶۹ و شرکت مدیرتی سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ به نمایندگی شهرام جعفری به کدملی ۱۸۱۷۱۱۲۶۹۴ و غلامرضا شبانی خفری به کدملی ۱۲۳۹۵۲۵۶۹۹ و شاهین باقری مقدم به کدملی ۲۶۴۹۲۲۵۲۰۳ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. محسن دهقانی فیروزآبادی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی روشندل به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا شبانی خفری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکهای صادره عهده بانکها با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۷۵۱۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880993
آگهی تصمیمات شرکت شیشه سازی مینا سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۴۵۱۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243323
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۵۳۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1511990
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۱۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ و مجوز شماره ۲۶۲۶۴۵/۱۲۱ مورخ ۲۳/۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت: از مبلغ ۲۵۲۵۸۴۱۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۸۲۰/۵۱۶/۵۰ ریال منقسم به ۸۲۰/۵۱۶/۵۰ سهم یکهزار ریالی با نام از محل آورده نقدی طی گواهی شماره ۶۸۲ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ مبنی بر واریز مبلغ ۹۲۰/۵۸۸/۹۱۹ ریال بانک ملت شعبه جیحون و از محل مطالبات حال شده سهامداران، افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت در تاریخ ۹/۴/۹۳ تکمیل امضا شد. پ۱۸۴۶۴۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10085832
آگهی تصمیمات شرکت شیشه سازی مینا سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۱۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10496880
آگهی تصمیمات شرکت شیشه سازی مینا سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10568726
آگهی تصمیمات در شرکت شیشه سازی مینا سهامی عام به شماره ثبت۱۱۱۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۱/۸۸ شهرام جعفری بجای شاهرخ طاهری جبلی بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند ضمنا سایر اعضا در سمتهای خود ابقاء شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271723
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص زیر بمدت دو سال به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند: موسسه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت گسترش پایا صنعت سینا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ شرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ پ۹۵۱۱۰۴۷۶۱۲۸۵۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271738
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی صافدل با شماره ملی ۲۰۰۲۷۹۸۶۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ محسن دهقانی فیروز آبادی با شماره ملی ۰۰۴۶۶۱۴۲۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ مجید ضیائی با شماره ملی ۱۲۱۸۷۸۹۴۲۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ فرشاد سلیمانی فرد با شماره ملی ۱۲۸۷۹۸۸۵۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ شاهین باقری مقدم با شماره ملی ۲۶۴۹۲۲۵۲۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه به استثنا مواد و ۲ و ۱۵ را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چک‌های صادره عهده بانک‌ها با امضای مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۱۰۴۸۷۳۱۱۸۷۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271751
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۱۰۴۵۷۸۹۷۰۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471382
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود کافی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۰۱۶۰۱ به عنوان نماینده شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ جایگزین آقای محمد تقی صافدل در هیئت مدیره گردید. آقای محمد باقر رحمانی به شماره ملی ۱۶۳۸۲۳۸۷۶۶ به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ جایگزین آقای شاهین باقری مقدم در هیئت مدیره گردید. آقای ولی اله محمدی به شماره ملی ۰۰۵۵۷۴۵۷۰۹ به عنوان نماینده شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ جایگزین آقای مجید ضیایی در هیئت مدیره گردید. سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای داود کافی آبادی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۰۱۶۰۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، آقای محسن دهقانی فیروز آبادی به شماره ملی ۰۰۴۶۶۱۴۲۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ولی اله محمدی به شماره ملی ۰۰۵۵۷۴۵۷۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای فرشاد سلیمانی فرد به شماره ملی ۱۲۸۷۹۸۸۵۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد باقر رحمانی به شماره ملی ۱۶۳۸۲۳۸۷۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه به استثناء بندهای ۱۵ و۲ به مدیر عامل شرکت، آقای داود کافی آبادی تفویض شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، پیمان‌ها و غیره با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و یا امضاء اشخاصی که از سوی مشار الیه تعیین و به آنان کتبا تفویض می‌شود همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. پ۹۶۰۳۲۴۳۳۴۷۷۶۳۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13743926
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۹۱۳۴۰۵۸۶۱۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888641
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۱۲۲۹ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۶۱۲۰۲۲۹۵۱۵۸۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016070
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰، شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸، شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹، شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۲۱۷۲۳۰۹۴۷۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14214750
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶به تصویب رسید. پ۹۷۰۶۲۱۷۴۶۶۳۲۳۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14243251
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی محسن دهقانی فیروزآبادی به عنوان رئیس هیئت مدیره. شرکت ره نگار خاور میانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به نمایندگی حسین تورنگ به عنوان نائب رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره. شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به نمایندگی داود کافی آبادی به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره. شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ بنمایندگی آقای محمدباقر رحمانی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره. شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ بنمایندگی آقای ولی اله محمدی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح پیوست را به مدیرعامل شرکت، آقای داود کافی آبادی تفویض نمودند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، پیمان‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا امضاء اشخاصی که از سوی مشارالیه تعیین و به آنان کتبا تفویض می‌شود همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. پ۹۷۰۷۱۱۱۷۱۶۶۹۳۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14296833
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱۵/۲/۹۷ و مجوز شماره ۰۵۱ ۳۶۲۸۷۸ , ۹۷۹ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۵۱۶۸۲۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۵۸۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۳۵۰۳۴۶۶۳۷۸۹ ریال بموجب گواهی شماره ۶۴۲۰/د/۱۷۱۵/۲۲ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۷ بانک توسعه تعاون شعبه پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۸۱۲۶۰۲۱۲۵۳۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک