تجارت بین الملل صبا نور الماس

شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100442380
تهران خيابان كريم خان زند ـ خيابان شهيد عضدي جنوبي ساختمان آبان پلاك 1 طبقه 5 1598663118
19
افراد
21
آگهی‌ها
11116
شماره ثبت
1345/9/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 737055
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترومهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل شرکت سرمایهگذاری برق و الکترونیک کوثر صبا به ش م ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ و سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایهگذاری توسعه معدن کوثر به ش م ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ و شرکت سرمایهگذاری صنایع غذایی نماد کوثر به ک م ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ و شرکت سرمایهگذاری کشاورزی کوثر به ش م ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۷۸۸۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747996
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترو مهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل: سیدمحمد آقامیری به کدملی ۰۰۵۶۵۱۴۰۶۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ و شکرا … عطارزاده به کدملی ۵۲۹۹۶۱۳۵۳۹ به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر و محمدباقر مجتبائی به کدملی ۲۱۸۱۱۰۵۸۸۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع غذائی نماد کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ و محمد ایرانشاهی به کدملی ۰۰۴۳۸۸۱۱۹۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۸۴۸۰ و محمدحسین ادب به کدملی ۰۰۷۰۳۰۰۴۴۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ انتخاب گردیدند. بنابراین سیدمحمد آقامیری به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدباقر مجتبائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شکرا … عطارزاده به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۱۶۶۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936072
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترو مهر سهامی عام به شماره ثبت۱۱۱۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: نام شرکت به شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس سهامی عام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مرکز اصلی شرکت به تهران بالاتر از م ونک ک دامن افشار پ ۳۹ کدپستی ۱۹۶۹۷۶۴۸۵۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت: انجام امور تجارت واردات و صادرات انواع کالا تجهیزات و خدمات در چارچوب قوانین و مقررات سرمایه گذاری داخلی و خارجی و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه خدمات مشاوره فنی و اقتصادی در زمینه بازرگانی و پروژه‌های سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی تولید توزیع و فروش کالا در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات بازرگانی درد داخل و خارج از کشور ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور ایجاد شرکت جدید و یا مشارکت در سایر شرکتها و موسسات فنی و مهندسی صنعتی و بازرگانی و خرید تمام یا بخشی از سهام آنها متناسب با موضوع شرکت درد اخل و خارج از کشور تولید انواع کالا و خدمات در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم قانونی واردات و صادرات توزیع و فروش انواع تجهیزات و ماشین آلات ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای و سایر سرمایه گذاری در ایجاد مجتمع‌ها و مراکز تجاری و فروشگاههای زنجیره‌ای و برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی و سایر فعالیت‌های ترویج و توسعه صادرات کالا و خدمات مشاوره‌ای تخصصی در معرفی فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری و تلاش در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی در انجام پروژه‌های تولیدی صنعتی بازرگانی و خدماتی در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات مشاوره‌ای و یا اجرای پروژه‌های فنی و مهندسی در داخل و یا خارج از کشور اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی سرمایه گذاری و یا مشارکت در تولید محصولات کشاورزی دام طیور و آبزیان در داخل و خارج از کشور در نتیجه ماده ۳ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۵۴۹۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980040
آگهی تصمیمات شرکت تجارت بین المللی صبانور الماس سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۰۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردید: سید محمد آقامیری به ک م ۰۰۵۶۵۱۴۰۶۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به ش م ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ محمدباقر مجتبائی به ک م ۲۱۸۱۱۰۵۸۸۱ از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی کوثر به ش م ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا رشیدی به ک م ۰۰۳۷۱۸۵۰۲۰ بنمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به سمت عضو هیئت مدیره و عباس قلی زاده زحمتکش به ک م ۰۰۴۲۷۱۳۵۲۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به ش م ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد خداکرمی به ک م ۰۰۴۶۳۴۷۰۱۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به ش م ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۸۱۷۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192062
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد آقامیری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۱۴۰۶۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدباقر مجتبائی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۰۵۸۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع غذائی نماد کوثر (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد خداکرمی به شماره ملی ۰۰۴۶۳۴۷۰۱۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۴۳۲۰۴۱۰۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترنیک کوثر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس مریدنژاد به شماره ملی ۴۱۷۰۴۴۱۸۰۱ به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۱۰۹۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250679
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الکترو مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۵ بند بشرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۳۷۱۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271580
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۶/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال تعیین گردید. پ۱۷۴۶۲۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271622
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت در واحد ثبتی تهران به خیابان ولی عصر خیابان بزرگمهر , تقاطع خیابان فلسطین , جنب بانک تجارت , پلاک۲۰ به کدپستی۱۴۱۶۹۳۴۹۱۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۴۶۲۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338011
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس شرکت سهامی عام به شماره ثبت۱۱۱۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نادر نصیری به کدملی ۴۱۷۰۸۲۲۹۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت رئیس هیات مدیره و فرزین سلطانی به کدملی ۰۸۵۹۷۷۸۸۷۸ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ به سمت عضو هیات مدیره و احمد خداکرمی به کدملی ۰۰۴۶۳۴۷۰۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و مجید رضایی به کدملی ۰۰۶۹۷۵۲۴۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به سمت عضو هیات مدیره و عباس مریدنژاد به کدملی ۴۱۷۰۴۴۱۸۰۱ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۶۵۹۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548613
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ باو بازرس قانونی برای مدت یکسال تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۵۱۱۴۸۷۲۴۵۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9644659
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترومهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل شرکت سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثر صبا به ش م ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ و سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایه گذاری توسعه معدن کوثر به ش م ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ و شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به ک م ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به ش م ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9844173
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترو مهر سهامی عام به شماره ثبت۱۱۱۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: نام شرکت به شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس سهامی عام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مرکز اصلی شرکت به تهران بالاتر از م ونک ک دامن افشار پ ۳۹ کدپستی ۱۹۶۹۷۶۴۸۵۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت: انجام امور تجارت واردات و صادرات انواع کالا تجهیزات و خدمات در چارچوب قوانین و مقررات سرمایه گذاری داخلی و خارجی و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه خدمات مشاوره فنی و اقتصادی در زمینه بازرگانی و پروژه‌های سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی تولید توزیع و فروش کالا در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات بازرگانی درد داخل و خارج از کشور ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور ایجاد شرکت جدید و یا مشارکت در سایر شرکتها و موسسات فنی و مهندسی صنعتی و بازرگانی و خرید تمام یا بخشی از سهام آنها متناسب با موضوع شرکت درد اخل و خارج از کشور تولید انواع کالا و خدمات در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم قانونی واردات و صادرات توزیع و فروش انواع تجهیزات و ماشین آلات ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای و سایر سرمایه گذاری در ایجاد مجتمع‌ها و مراکز تجاری و فروشگاههای زنجیره‌ای و برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی و سایر فعالیت‌های ترویج و توسعه صادرات کالا و خدمات مشاوره‌ای تخصصی در معرفی فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری و تلاش در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی در انجام پروژه‌های تولیدی صنعتی بازرگانی و خدماتی در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات مشاوره‌ای و یا اجرای پروژه‌های فنی و مهندسی در داخل و یا خارج از کشور اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی سرمایه گذاری و یا مشارکت در تولید محصولات کشاورزی دام طیور و آبزیان در داخل و خارج از کشور در نتیجه ماده ۳ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9977516
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترو مهر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۸۹ سازمان اقتصادی کوثر به نمایندگی اصغر فیاض بخش به کدملی ۰۰۴۳۲۸۳۸۱۰ به سمت رئیس هیئت‎مدیره , شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به نمایندگی علی اصغر میرباقری به کدملی ۰۰۵۱۷۰۱۶۰۱ به سمت عضو و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ به نمایندگی قاسم اسماعیل کاشی به کدملی ۰۴۵۱۸۶۶۸۹۴ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره , شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به نمایندگی داود شارعی به کدملی ۰۰۴۳۸۸۷۷۹۱ به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به نمایندگی محمدحسین ادب به کدملی ۰۰۷۰۳۰۰۴۴۵ بسمت عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10007575
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترو مهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10255558
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترو مهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت بازرس اصلی و جواد حکاک زاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517450
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی الکترو مهر سهامی عام به شماره ثبت۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۰/۸/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ماده ۶۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال شروع و آخر آذر ماه سال بعد به پایان می‌رسد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967779
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی مفیدراهبربشماره شناسه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان ناظر تصفیه برای یک سال مالی تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۵۸۸۰۳۶۳۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13216418
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نفت و گاز کوثر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷ به نمایندگی آقای مهدی غلام زاده به شماره ملی ۱۹۳۰۷۵۷۸۵۹ برای بقیه مدت به سمت مدیر تصفیه تعیین گردید. پ۹۵۱۰۰۵۴۰۲۲۸۸۷۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591825
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر بشماره شناسه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان ناظر تصفیه برای یکسال مالی انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۱۲۷۰۳۶۹۳۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14245750
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نفت و گاز کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷ به نمایندگی جواد شیرافکن به شماره ملی ۰۰۶۷۰۸۸۴۷۳ برای مدت دو سال به سمت مدیرتصفیه تعیین و انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۱۴۹۱۵۲۷۹۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14315842
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر بشماره شناسه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان ناظر تصفیه برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۷۰۸۲۶۴۹۳۳۰۴۷۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک