شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100441828


شماره ثبت:
17791
تعداد بازدید:
33
تأسیس:
1345/8/26
آدرس:
كرج كيلومتر26 بعد از گرمدره محل شركت كارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید محمدحسین حسینی خامنه‌ای 12956742
آقای امیرحسین شفیعی 12956742
آقای محمدرضا مس فروش مشهد 12956742
آقای علی نیکوکلام معنوی 12956742
علیرضا آهی 12956742
آقای اسماعیل صفرنیا 13904148
بهرام نیک پور 13904148
آقای سید علی هاشمی 13904148
آقای حسن حسینی جعفری 13904148
آقای علیرضا پازوکی 13904148

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1168047
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۱۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/۹۲ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۶/۹۲ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی تراز نما همکاران به سمت حسابرس آقای حمیدرضا معلم به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۷۰۰۹۰۵ ثبت شرکتهای کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1615074
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید.. روزنامه اطلاعات، به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. اعضاء حقوقی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.. شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳. بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملیبه شناسه ملی.۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰. شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۲۰۵. شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ ش۹۳۰۶۲۳۵۵۵۱۹۲۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727911
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند با کدشناسایی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای رضا آتش بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردید. ش۹۳۰۹۱۹۸۰۲۱۹۰۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956742
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مس فروش مشهد با کدملی ۰۹۴۰۴۶۹۰۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی آقای سیدمحمدحسن حسینی خامنه‌ای با کدملی ۰۹۳۷۵۵۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی آقای علی نیکوکلام معنوی با کدملی ۰۰۳۰۱۰۳۱۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار آقای امیر حسن شفیعی با کدملی ۰۰۳۵۴۱۴۹۹۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکتمدیریت توسعه نگاه پویا آقای علیرضا آهی با کدملی ۰۰۳۵۴۱۷۲۲۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه اینده پویا برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.. کلیه اسناد، اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۵۱۹۹۸۱۶۸۴۶۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956766
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت طرح و توسعه اینده پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید. بانک ملی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید. شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید. شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید. صورت‌های مالی و ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۱۹۴۵۴۷۶۰۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13207780
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت‌های سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی نواندیشان به کدملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدبیرگران شاخص اندیش به کدملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ بعنوان علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۰۰۴۷۹۶۸۷۱۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13811071
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی قرائت و ترازنامه صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا بعنوان علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردید. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیر النتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء حقوقی هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:۱ شرکت مدیریت طرح و توسعه اینده پویا ۲ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا ۳ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۴ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار ۵ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی ش۹۶۱۰۲۰۳۵۳۳۳۴۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904148
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل صفرنیا با کد ملی ۶۳۱۹۳۱۱۹۵۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده وآقای حسن حسینی جعفری با کد ملی ۰۰۴۲۸۵۶۵۷۴به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار وآقای بهرام نیک پور با کد ملی ۲۱۸۱۱۰۳۵۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی وعلیرضا پازوکی با کد ملی ۰۴۲۱۱۵۶۴۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا وآقای سید علی هاشمی با کد ملی ۳۵۰۰۹۷۷۴۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره ه نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۶۱۲۰۹۶۱۹۴۷۷۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14240095
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۱۸۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: , اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند: • شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۸۵۵۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ • شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ • شرکت گروه صنعتی بلا (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۶۶۸۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ • شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۶۴۲۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ • شرکت مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۷۲۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ _ ش۹۷۰۷۰۹۵۲۸۷۱۲۵۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه