شرکت ایران یاسا تایر و رابر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100440525


شماره ثبت:
6590
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1345/8/5
آدرس:
استان تهران - شهرستان شهريار - بخش مركزي - شهر باغستان-شهرك 22 بهمن-خيابان خاكي-خيابان شهيد بهشتي (جاده تهران شهريار)-پلاك 0-طبقه همكف- 3359761348

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حسین روحانی 1124468
احمد رویایی 1124468
آقای عبدالعلی نجفی 1124468
محمدرضا کریم زاده 1124468
آقای سید رضا سیداصفهانی 1419906
احمد علمشاهی 9683864
آقای مسعود بهرامی نوید 9683864
محمدرضا گلرو 9683864
آقای حسین صنعان 9683864
آقای فرید صباحی 10797283
آقای مجید هاتف وحید 10797283
آقای سید حمید ادبی 13284129
آقای سعادت بهرامی 13284129
آقای جعفرعلی نوروزی 13284129
عطاءاله معروفخانی 13284129
سعید حافظی بافتی 14083378
آقای شاهپور عیدیوندی 14083378
جعفر سه دهی 14365869
آقای ارسلان امتعلی 14365869

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 690388
آگهی تصمیمات شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام به شماره ثبت۱۱۰۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ممیز به ش م ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به ش م ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش م ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت آزاد راه امیر کبیر به ش م ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به ش م ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۹۸۴۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020100
آگهی تصمیمات شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین روحانی به ش م۵۳۹۹۲۶۸۳۵۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش م۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره , و عبدالعلی نجفی به ک م۲۵۷۱۶۱۶۸۰۳ به نمایندگی شرکت آزادراه امیرکبیر به ش م۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , حسین صنعان به ش م۰۰۶۵۱۰۳۳۷۸ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره و احمد رویائی به ش م۴۵۷۹۲۹۳۲۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مسعود بهرامی نوید به ش م۳۸۷۱۰۴۳۸۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور به غیر از قراردادهای استخدامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو تن از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۲۹۷۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124468
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱۲ حسین روحانی کدملی ۵۳۹۹۲۶۸۳۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالعلی نجفی کدملی ۲۵۷۱۶۱۶۸۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد رویایی کدملی ۴۵۷۹۲۹۳۲۶۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و محمدرضا کریم زاده کدملی ۲۰۹۱۹۱۲۱۵۸ بجای آقای حسین صنعان کدملی ۰۰۶۵۱۰۳۳۷۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی به ش ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای مسعود بهرامی نوید کدملی ۳۸۷۱۰۴۳۸۸۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور به غیر از قراردادهای استخدامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات اداری نیز با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۷۹۰۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146729
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شماره ملی۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی، آئین محاسبان امین به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۹۱۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382880
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۲ و هیئت مدیره ۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۶۷۲/۸۵۵/۷۹ ریال منقسم به ۶۷۲/۸۵۵/۷۹ سهم بانام ۰۰۰/۱ ریالی تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ ۰۰۰/۳۰۸/۲۲۴ ریال طی گواهی بانکی شماره ۱۰۸/۲۷۵۴ مورخ ۲۳/۶/۹۲ نزد بانک صادرات شعبه سعیدآباد پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۲ تکمیل امضا گردید. پ۱۷۹۳۵۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419906
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام شماره ثبت ۱۱۰۵۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت‌های اعضای هیئت مدیره بشرح زیر تعیین گردید: آقای حسین روحانی به شماره ملی۵۳۹۹۲۶۸۳۵۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عبدالعلی نجفی به شماره ملی۲۵۷۱۶۱۶۸۰۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد رویائی به شماره ملی ۴۵۷۹۲۹۳۲۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سید رضا سیداصفهانی به شماره ملی ۱۳۷۱۶۷۱۴۷۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مسعود بهرامی نوید به شماره ملی۳۸۷۱۰۴۳۸۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور به غیر از قراردادهای استخدامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۱۰۰۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476022
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام شماره ثبت ۱۱۰۵۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ و هیئت مدیره ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ سهم با نام ۰۰۰/۱ ریالی تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ ۰۰۰/۶۳۶/۳۶۸ ریال طی گواهی بانکی شماره ۱۰۸/۲۷۵۴ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۲ و شماره ۱۴/۲۷۵۴ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳ نزد بانک صادرات ایران شعبه سعید اباد شهریار پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تکمیل گردید. پ۱۸۳۵۰۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578635
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۱ و پیرو آگهی صادره شماره ۱۳۱۴۱/ت/۳۲ مورخ ۱۶/ ۵/ ۹۱ تاریخ صورتجلسه مذکور ۹/ ۳/ ۱۳۹۱ صحیح میباشد که اشتباها ۲۹/ ۱۲/ ۹۰ درج گردیده که مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد. پ۹۳۰۵۲۸۴۶۸۷۵۵۶۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711664
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به پایان سال ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های اطلاعات ودنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشاربرای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۰۵۷۶۲۸۷۴۶۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9683864
آگهی تغییرات در شرکت ایران یاسا تایر و رابر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حسین روحانی به ش ملی ۵۳۹۹۲۶۸۳۵۳ به جای حسن نونژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا گلرو به ش ملی ۰۶۵۱۷۵۸۰۳۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد علمشاهی به ش ملی ۰۳۲۳۱۶۹۲۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و حسین صنعان به ش ملی ۰۰۶۵۱۰۳۳۷۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مسعود بهرامی نوید به ش ملی ۳۸۷۱۰۴۳۸۸۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور به غیر از قراردادهای استخدامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10797283
آگهی تصمیمات شرکت ایران یاسا تایر ورابر سهامی عام ثبت شده بشماره۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۸/۸۹ واصل گردید: مجید هاتف وحید کدملی ۰۰۵۴۴۹۳۷۶۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا گلرو کدملی ۰۶۵۱۷۵۸۰۳۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد علمشاهی کدملی ۰۳۲۳۱۶۹۲۱۱ به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیرکبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ و فرید صباحی کدملی ۶۱۵۹۴۵۲۲۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تأمین با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مسعود بهرامی نوید کدملی ۳۸۷۱۰۴۳۸۸۵ به نمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی کشور بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور به غیر از قراردادهای استخدامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861453
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/ ۹/ ۱۳۹۳ومجوز شماره ۰۱۲ ۲۲۷۸۰۶/ ۹۵۹ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازمبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۱۸۹۴۵۰۹۹۴۲۵۵ ریال و آورده نقدی طبق گواهی بانکی شماره ۱۸/ ک/۲۷۵۴/۷۶ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ بانک صادرات شعبه سعید آباد به مبلغ ۷۱۹۴۵۵۸۰۰۰ ریال و گواهی شماره ۱۳۷/۲۷۵۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ بانک صادرات ایران شعبه سعید آباد به مبلغ ۳۳۵۴۴۴۷۷۴۵ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۳۲۹۶۳۳۱۷۹۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922615
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی وترازنامه برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه رهبین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار، به منظور نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. اشخاص حقوقی زیربه مدت دو سال به سمت اعضا هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ صندوق بازنشستگی کشوری ش م ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) ش م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت آزادراه امیرکبیر (سهامی خاص) ش م ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ وشرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) ش م ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ پ۹۵۰۴۳۰۸۵۴۴۵۶۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284129
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمید ادبی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۳۹۵۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیر موظف) به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ آقای جعفر علی نوروزی به شماره ملی ۱۲۸۷۷۶۷۸۸۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره (موظف) به نمایندگی از شرکت آزادراه امیر کبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ آقای شاهپور عیدیوندی به شماره ملی ۵۵۵۹۳۶۹۲۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره (غیر موظف) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ آقای سعادت بهرامی به شماره ملی ۱۱۲۹۰۲۶۴۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ آقای عطاء الله معروفخانی به شماره ملی ۴۴۱۰۱۳۷۰۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور به غیر از قراردادهای استخدامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی اداری و قراردادهای استخدامی نیز با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت (از جمله اختیار تام اقامه هرگونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده و تجدید نظر خواهی با حق اعتراض با تمامی اختیارات و با حق انتخاب وکیل و نماینده حقوقی با حق توکیل ولو کرارا) به جز ردیف‌های (بندهای) ۲۰، ۱۹، ۱۵، ۱۳، ۱۱، ۱۰، ۹، ۵ اساسنامه به طور کامل به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۱۱۱۱۷۴۹۹۵۳۶۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548637
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، به منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۵۱۶۵۳۰۷۰۳۷۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13851057
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارایه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ و در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می‌گردد. پ۹۶۱۱۱۱۳۳۶۵۳۹۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13862711
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران - شهرستان شهریار - بخش مرکزی - شهر باغستان - شهرک ۲۲ بهمن - خیابان خاکی - خیابان شهید بهشتی (جاده تهران شهریار) - پلاک ۰ طبقه همکف به کدپستی ۳۳۵۹۷۶۱۳۴۸ تغییر یافت. پ۹۶۱۱۱۸۴۳۹۷۶۳۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14051489
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

به استان تهران شهرستان شهریار بخش مرکزی شهر باغستان - شهرک ۲۲ بهمن - خیابان خاکی - خیابان شهید بهشتی (جاده تهران شهریار) - پلاک ۰ طبقه همکف به کدپستی ۳۳۵۹۷۶۱۳۴۸ انتقال یافت و در این اداره تحت شماره ۶۵۹۰ به ثبت رسیده است. ش۹۷۰۳۰۶۹۱۱۸۸۳۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14083378
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید حافظی بافتی به شماره ملی ۳۱۳۰۸۲۵۱۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲و جعفر علی نوروزی به شماره ملی ۱۲۸۷۷۶۷۸۸۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره (موظف) به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیر کبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ و شاهپور عیدی وندی به شماره ملی ۵۵۵۹۳۶۹۲۸۴ به سمت عضو هیات مدیره (غیرموظف) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و عطاء معروفخانی به شماره ملی ۴۴۱۰۱۳۷۰۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و جعفر سه دهی به شماره ملی ۴۹۱۰۶۲۸۰۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدندو حق امضا کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور به غیراز قراردادهای استخدامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی، اداری، و قرارداد‌های استخدامی نیز با امضا ء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضا ء رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت (از جمله اختیار تام اقامه هر گونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده و تجدیدنظر خواهی با حق اعتراض با تمامی اختیارات و با حق انتخاب وکیل و نماینده حقوقی با حق توکیل به غیرولو کرارا به جز ردیف‌های بند ۵، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۹، ۲۰و اساسنامه، بطور کامل به مدیرعامل تفویض گردید). ش۹۷۰۳۲۹۷۸۳۵۳۱۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190343
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

پیرو آگهی شماره ۱۳۹۷۳۰۴۰۱۰۹۵۰۰۰۹۶۷ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۷ و به موجب درخواست هیات مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷؛ در بند سوم آگهی مذکور، شرکت آزاد راه امیر کبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. ش۹۷۰۶۰۶۸۴۳۵۲۶۴۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14365869
آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵

آگهی تغییرات شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۵۲۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سعید حافظی بافتی به شماره ملی ۳۱۳۰۸۲۵۱۶۹ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ارسلان امتعلی به شماره ملی ۵۴۴۹۶۸۹۲۶۸ به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای شاهپور عیدیوندی به شماره ملی ۵۵۵۹۳۶۹۲۸۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عطا معروفخانی به شماره ملی ۴۴۱۰۱۳۷۰۵۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر سه دهی به شماره ملی ۴۹۱۰۶۲۸۰۱۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق واسناد مالی و تعهد آور به غیر از قراردادهای استخدامی با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی، اداری و قراردادهای استخدامی نیز با امضا مدیر عامل به تنهایی و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه از جمله اختیار تام اقامه هر گونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده و تجدید نظرخواهی با حق اعتراض با تمامی اختیارات و با حق انتخاب وکیل و نماینده حقوقی با حق توکیل ولو کرارا به جزء ردیف‌های بند‌های ۲۰، ۱۹، ۱۵، ۱۳، ۱۱، ۱۰، ۹، ۵ اساسنامه، بطور کامل به مدیر عامل تفویض گردید. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه