خوراک دام پارس

شرکت خوراک دام پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100440067
تهران خيابان توحيد شماره 29 1419913441
18
افراد
19
آگهی‌ها
11035
شماره ثبت
1345/7/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1053596
آگهی تصمیمات شرکت خوراک دام پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۴۸۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176631
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم بهمدی به شماره ملی ۰۷۹۳۹۰۹۸۹۹ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قراردادها سفته برات چک و غیره به امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۰۴۱۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419774
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس سهامی عام شماره ثبت ۱۱۰۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله مومنی با کدملی ۴۷۲۳۶۶۳۸۱۹ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ بسمت عضو هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۸۱۰۰۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1601968
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پلاک آدرس قانونی شرکت از شماره ۱/۳۵ به ۲۹ تغییر یافت. پ۹۳۰۶۱۱۷۱۸۷۱۱۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613993
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر با کد ش م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و بیمارستان خیریه رحیمیان ۱۰۱۰۰۴۱۶۹۹۸ و سازمان اقتصادی کوثر ومجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی خاص) ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲ به عنوان اعضا هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۳۹۱۹۴۵۹۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672244
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا جهانسوز به ک. م ۳۲۵۵۷۲۴۴۵۷ به نمایندگی از شرکت گوشت مرغ ماهان به ش. م ۱۰۶۲۰۱۱۹۲۸۲ بعنوان رئیس هیأت مدیره، آقای علی رحیمیان اصفهانی به ک. م ۰۰۳۷۹۳۰۵۳۲ بنمایندگی از بیمارستان خیریه رحیمیان به ش. م ۱۰۱۰۰۴۱۶۹۹۸ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره، آقای محسن مسلم خانی به ک. م ۳۸۷۴۸۲۷۲۲۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به ش. م ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ بعنوان عضو هیأت مدیره، خانم ژاله خوشخو به ک. م ۰۰۶۱۷۵۰۷۷۸ بنمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به ش. م ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ بعنوان عضو هیأت مدیره، آقای اصغر تفضلی هرندی به ک. م ۱۲۸۲۲۳۳۸۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به ش. م ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای هاشم بهمدی به ک. م ۰۷۹۳۹۰۹۸۹۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قرارداد، سفته، برات، چک و غیره به امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید: اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر منطقه از ایران یا خارج از ایران. پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد به هیأت مدیره جهت تصویب افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزدبانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و درخواست اوراق تجارت. انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملات کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی و …. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پس از تصویب در هیأت مدیره. پ۹۳۰۷۳۰۲۷۵۱۱۷۷۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10055885
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۶/۹۰ مسعود حسن زاده به کدملی۱۹۷۱۹۰۱۶۷۹ به سمت مدیرعامل جدید برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل قراردادها سفته برات چک و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10214895
آگهی تصمیمات شرکت خوراک دام پارس (سهامی عام) بشماره ثبت۱۱۰۳۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سو د و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی راهبر مفید به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳، سازمان اقتصادی کوثر، موسسه بیمارستان خیریه رحیمیان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۶۹۹۸، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹، شرکت سرمایه گذاری بوعلی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10763130
آگهی تغییرات در شرکت خوراک دام پارس (سهامی عام) بشماره ثبت۱۱۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۴/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: احمد نظری کیا به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بوعلی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی رحیمیان اصفهانی به نمایندگی از بیمارستان خیریه رحیمیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و طیب موسوی هومونلو به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر بسمت عضو هیئت مدیره و ژاله خوشخو به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر بسمت عضو هیئت مدیره و اصغر تفضلی هرندی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بسمت عضو هیئت مدیره و علیرضا صادق محمدی (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور ازجمله قراردادها چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیر ه همراه با مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860297
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر برای مدت یکسال مالی بعنوان بازرس قانونی انتخاب گردید. اعضا هیات مدیره بشرح زیر برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ موسسه بیمارستان خیریه رحیمیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۶۹۹۸ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۲۹۶۵۰۱۱۷۹۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940658
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا جهانسوز به شماره ملی ۳۲۵۵۷۲۴۴۵۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره علی رحیمیان اصفهانی به شماره ملی۰۰۳۷۹۳۰۵۳۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره اصغر تفضلی هرندی به شماره ملی۱۲۸۲۲۳۳۸۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره محمد رستمی به شماره ملی ۰۰۵۹۰۶۶۷۸۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محسن رحیمی به شماره ملی ۰۰۷۷۲۷۰۸۹۴ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قرارداد، سفته، برات، چک و غیره به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر منطقه از ایران یا خارج از ایران. پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد به هیئت مدیره جهت تصویب افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و درخواست اوراق تجارت. انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملات کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به هیئت مدیره. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا به هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی و.... تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پس از تصویب در هیئت مدیره. پ۹۵۰۵۱۰۳۳۴۸۴۹۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13016316
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر شاه حسینی کد ملی ۰۰۳۲۲۸۶۷۶۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای علی رحیمیان اصفهانی کد ملی ۰۰۳۷۹۳۰۵۳۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رستمی کد ملی ۰۰۵۹۰۶۶۷۸۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای اصغر تفضلی هرندی کد ملی ۱۲۸۲۲۳۳۸۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محسن رحیمی کد ملی ۰۰۷۷۲۷۰۸۹۴ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قرارداد، سفته، برات، چک و غیره به امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۶۲۱۳۲۹۲۳۹۱۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424352
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۲۲۰۵۰۵۳۲۷۶۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13512721
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء اصلی هیات مدیره و سمت هریک بشرح ذیل تعیین گردید: آقای امیر شاه حسینی کدملی ۰۰۳۲۲۸۶۷۶۷ بعنوان رئیس هیات مدیره (غیر موظف) خانم لادن رحیمیان اصفهانی کدملی ۰۰۵۲۳۹۳۵۸۵ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره (غیر موظف) آقای محمد رستمی کدملی ۰۰۵۹۰۶۶۷۸۴ بعنوان عضو هیات مدیره (موظف) آقای مجتبی شیرالی کدملی ۰۰۴۳۹۸۲۷۰۰ بعنوان عضو هیات مدیره (غیر موظف) آقای ایوب لکی کدملی ۳۷۸۰۴۲۶۶۷۶ بعنوان عضو هیات مدیره (موظف) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قرارداد، سفته، برات، چک و غیره به امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۴۲۴۵۴۲۱۴۶۴۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13553073
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر شاه حسینی ش. م ۰۰۳۲۲۸۶۷۶۷ به نمایندگی از مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲ به عنوان رئیس هیأت مدیره وخانم لادن رحیمیان اصفهانی ش. م ۰۰۵۲۳۹۳۵۸۵ به نمایندگی از بیمارستان خیریه رحیمیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۶۹۹۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره وآقای مجتبی شیرالی ش. م ۰۰۴۳۹۸۲۷۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان عضو هیأت مدیره وآقای محمدعلی اکباتانی نژادش. م ۰۰۸۱۴۲۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثربه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به عنوان مدیرعامل و عضوهیأت مدیره و آقای ایوب لکی ش. م ۳۷۸۰۴۲۶۶۷۶ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثربه شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قرارداد، سفته، برات، چک و غیره به امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۵۱۸۸۱۱۷۱۱۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13751019
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی غلامزاده کدملی ۱۹۳۰۷۵۷۸۵۹به نمایندگی از مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و خانم لادن رحیمیان اصفهانی کدملی۰۰۵۲۳۹۳۵۸۵ به نمایندگی از بیمارستان خیریه رحیمیان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۶۹۹۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره وآقای مجتبی شیرالی کدملی۰۰۴۳۹۸۲۷۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمدعلی اکباتانی نژاد کدملی ۰۰۸۱۴۲۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به عنوان مدیرعامل و عضوهیات مدیره و آقای ایوب لکی کدملی ۳۷۸۰۴۲۶۶۷۶ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قرارداد، سفته، برات، چک با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۹۱۹۹۴۷۶۵۶۴۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13876922
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی تردست با کد ملی ۶۳۴۹۶۰۴۸۱۴ به نمایندگی از مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲ به عنوان رئیس هیات مدیره خانم لادن رحیمیان اصفهانی با کد ملی۰۰۵۲۳۹۳۵۸۵ به نمایندگی از بیمارستان خیریه رحیمیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۶۹۹۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای مجتبی شیرالی با کد ملی ۰۰۴۳۹۸۲۷۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره آقای محمدعلی اکباتانی نژاد با کد ملی ۰۰۸۱۴۲۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به عنوان مدیرعامل و عضوهیات مدیره آقای ایوب لکی با کد ملی۳۷۸۰۴۲۶۶۷۶ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قرارداد، سفته، برات، چک و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۹۶۱۱۲۸۲۳۴۴۲۰۹۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14055455
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر برای مدت یک سال به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردید شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳، سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴، بیمارستان خیریه رحیمیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۶۹۹۸، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. پ۹۷۰۳۰۸۱۴۵۴۴۶۲۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14340575
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لادن رحیمیان اصفهانی ک. م ۰۰۵۲۳۹۳۵۸۵ به نمایندگی از بیمارستان خیریه رحیمیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۶۹۹۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای مجتبی شیرالی ک. م ۰۰۴۳۹۸۲۷۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد علی اکباتانی نژاد ک. م ۰۰۸۱۴۲۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به عنوان مدیرعامل و عضوهیات مدیره و آقای ایوب لکی ک. م ۳۷۸۰۴۲۶۶۷۶ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای مهرزاد شیرازی ک. م ۱۲۰۰۰۷۸۰۴۷ به نمایندگی از مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شماره شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۹۲۸۲ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله قرارداد، سفته، برات، چک و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۹۱۲۳۶۴۵۰۷۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک