ساراول

شرکت ساراول (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100439358
تهران سعادت آباد بلوار سرو غربي پ 10 1998843383
10
افراد
10
آگهی‌ها
11010
شماره ثبت
1345/7/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 739552
آگهی تصمیمات شرکت ساراولسهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۳۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و رامین معانی به کدملی ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۳۵۱۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205478
آگهی تغییرات شرکت ساراول سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۳۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی زاداکبر ک. م ۰۳۲۱۶۴۱۲۸۰ بعنوان مدیرعامل و آقای هدایت اله دهش ک. م ۱۲۸۰۱۸۱۰۷۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید جواد صادقی اسکوئی ک. م ۰۰۵۷۷۲۴۳۶۹ بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا بغدادی ک. م ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای نادر دهش ک. م ۰۰۴۹۷۸۷۹۱۸ بعنوان عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۱۷۹۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205548
آگهی تغییرات شرکت ساراول سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای رامین معانی ک. م ۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هدایت اله دهش ک. م ۱۲۸۰۱۸۱۰۷۹ و آقای مهدی زاداکبر ک. م ۰۳۲۱۶۴۱۲۸۰ و آقای سید جواد صادقی اسکوئی ک. م ۰۰۵۷۷۲۴۳۶۹ و آقای حمیدرضا بغدادی ک. م ۰۰۵۵۵۰۸۰۳۰ و آقای نادر دهش ک. م ۰۰۴۹۷۸۷۹۱۸ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان بیژن فقیه ک. م ۰۰۳۸۸۷۲۲۴۲ و روزاس مناچکان مارکاریان ک. م ۱۳۷۹۵۱۳۶۱۸ بسمت اعضاء علی البدل. پ۱۷۱۷۹۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636766
آگهی تغییرات شرکت ساراول سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۳۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ و مجوز شماره ۲۷۸۴۲۱ , ۱۲۱ مورخ ۱۳/۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال، منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم ۱۰۰۰۰ ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده و سود انباشته، افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۳۰۷۰۷۲۲۴۷۹۹۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658146
آگهی تغییرات شرکت ساراول سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳به سمت بازرس اصلی و آقای رامین معانی با کد ملی۰۹۳۷۶۴۴۴۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۷۱۹۹۰۵۷۴۹۶۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10248651
آگهی تصمیمات شرکت ساراول سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۳۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۶/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر بسمت بازرس اصلی و رامین معانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094162
آگهی تغییرات شرکت ساراول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای پیمان بختیاری با کدملی ۴۱۳۲۹۸۶۸۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت ساراول تعیین شد. پ۹۵۰۸۰۵۳۲۵۲۱۷۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828570
آگهی تغییرات شرکت ساراول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هدایت اله دهش به شماره ملی ۱۲۸۰۱۸۱۰۷۹ آقای نادر دهش به شماره ملی ۰۰۴۹۷۸۷۹۱۸ آقای مهدی زاداکبر به شماره ملی ۰۳۲۱۶۴۱۲۸۰ آقای سید جواد صادقی اسکوئی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۲۴۳۶۹ آقای علی اصغر نظرپور طاهرخانی به شماره ملی ۰۰۷۳۰۴۳۰۶۰ به عنوان اعضا هیئت مدیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای پیمان بختیاری به شماره ملی ۴۱۳۲۹۸۶۸۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال ۳۱/۰۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۱۱۰۱۳۳۹۴۹۳۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828582
آگهی تغییرات شرکت ساراول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۳۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هدایت اله دهش به شماره ملی ۱۲۸۰۱۸۱۰۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید جواد صادقی اسکوئی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۲۴۳۶۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی زاداکبر به شماره ملی ۰۳۲۱۶۴۱۲۸۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای نادر دهش به شماره ملی ۰۰۴۹۷۸۷۹۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر نظرپور طاهرخانی به شماره ملی ۰۰۷۳۰۴۳۰۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقود اسلامی با امضا دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره (مدیرعامل , رئیس هیئت مدیره , آقای نادر دهش) متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۱۴۰۷۸۳۸۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14326634
آگهی تغییرات شرکت ساراول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هشت حسابداران رسمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۶۷۸۶ به سمت بازرس اصلی و پیمان بختیاری به شماره ملی۴۱۳۲۹۸۶۸۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ بتصویب رسید. پ۹۷۰۹۰۳۶۲۴۸۷۷۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک