کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان

شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100439250
تهران خ شريعتي خ كلاهدوز برج تجاري نگين قلهك ط پنجم واحد 51 1939613147
22
افراد
22
آگهی‌ها
11007
شماره ثبت
1336/5/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 729355
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: جواد توکل هرندی به کدملی ۱۲۸۱۷۳۸۴۵۱ به نمایندگی از موسسه خیریه بیت الرضا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۳۳۱۸۶۴ بجای مصطفی توکل هرندی بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ علیرضا اشرف به کدملی ۰۷۰۲۲۸۷۵۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد میرمحمدصادقی به کدملی ۰۰۳۸۶۶۵۷۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی الهی به کدملی ۰۹۳۲۴۴۲۲۵۰ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۹۸۷۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729384
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ به شرح ذیل اتخاذ گردید: غلامرضا کاظمی به کدملی ۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فدک دانش محور کار آفرین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۵۸ بجای محمدرضا مهدی برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۹۸۶۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 948012
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس با ش م ۱۰۳۸۰۰۹۹۶۳۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با ش م ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۰۳۵۲۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033514
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: محمدرضا مهدی به ک. م ۲۳۹۰۰۱۰۳۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا اشرف به ک. م ۰۷۰۲۲۸۷۵۸ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض کرد. پ۱۶۳۴۶۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095849
آگهی تغییرات در شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۹/۸/۹۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۶۶۵۸۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201812
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: بیمارستان آیت ا … گلپایگانی به شناسه ملی۱۰۵۹۰۰۰۰۲۶۷ شرکت نکا پلاستیک با شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۵۹۳۹۸ آقای علیرضا گرجستانی با شماره ملی۰۹۴۱۲۵۹۴۳۰ موسسه خیریه بیت الرضا با شناسه ملی۱۰۹۸۰۳۳۱۸۶۴ شرکت سرمایه گذاری فدک دانش محور کارآفرین با شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۱۰۴۵۸ شرکت داده پردازان جهان گستر تالش با شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۷۶۵۶۲ شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس با شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۰۲۰۹ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت قند بیستون (سهامی عام) با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره. پ۱۷۱۶۶۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250719
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی افصحی با کدملی ۰۰۴۱۰۵۱۹۳۹ به نمایندگی از بیمارستان آیت اله گلپایگانی با شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۰۲۶، آقای غلامرضا کاظمی با کدملی ۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱ به نمایندگی از شرکت نکا پلاستیک با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۹۳۹۸، آقای جواد توکل هرندی با کدملی ۱۲۸۱۷۳۸۴۵۱ به نمایندگی از موسسه خیریه بیت الرضا با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۳۳۱۸۶۴، آقای علیرضا گرجستانی با کدملی ۰۹۴۱۲۵۹۴۲۰، آقای محمدرضا مهدی با کدملی ۲۳۹۰۰۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت مهرگان تامین پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰، آقای علیرضا اشرف با کدملی ۰۷۰۲۲۸۷۵۸۱ به نمایندگی از سرمایه گذاری فدک دانش محور کارآفرین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۵۸ و آقای دکتر علی متولی با کدملی ۵۰۳۹۴۷۲۴۶۳ به نمایندگی از شرکت داده پردازان جهان گستر تالش با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۶۵۶۲ آقایان جواد توکل هرندی با کدملی ۱۲۸۱۷۳۸۴۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، دکتر علی متولی با کدملی ۵۰۳۹۴۷۲۴۶۳ و به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی افصحی با کدملی ۰۰۴۱۰۵۱۹۳۹ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای علیرضا اشرف با کدملی ۰۷۰۲۲۸۷۵۸۱ به سمت مدیرعامل. حق امضاء در مرکز تهران با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و مدیرمالی و یا رئیس حسابداری با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای رئیس هیئت مدیره، یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرمالی یا رئیس حسابداری با مهر شرکت. در مشهد به امضای مدیرعامل به اتفاق مدیرمالی یا مسئول حسابداری با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره به اتفاق مدیرمالی و مهر شرکت. در مرکز قند فریمان با سه امضای مدیرعامل و مدیرمالی و یا معاون مدیرمالی یا حسابدار معرفی شده و قائم مقام رئیس کارخانه و یا مدیر کشاورزی همراه با مهر شرکت. پ۱۷۳۸۶۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315875
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۰۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان تراز طوس به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۹۹۶۳۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۶۵۷۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422196
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۰۰۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضای مجاز شرکت با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیر مالی یا رئیس حسابداری با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مدیر مالی یا رئیس حسابداری با مهر شرکت می‌باشد. آقای جواد توکلی هرندی به کد ملی ۱۲۸۱۷۳۸۴۵۱ بسمت سرپرست شرکت تعیین گردیدند. پ۱۸۱۱۷۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627425
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۱۷۸۲/ ۱۲۱ مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۱۰ ریال منقسم به ۵۱۰ میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام (مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۴۴ر۴۰۳ ریال از محل مازاد تجدیدارزیابی و مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵۶ر۶ ریال از محل سود انباشته) مورد تصویب قرار گرفت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ۹۳۰۶۳۱۸۸۱۹۴۹۷۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772064
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۳ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آگاهان تراز طوس به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۹۹۶۳۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۱۰۲۱۲۸۹۶۴۷۴۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9594572
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید: جواد توکل هرندی به کدملی ۱۲۸۱۷۳۸۴۵۱ به نمایندگی از موسسه خیریه بیت الرضا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۳۳۱۸۶۴ بجای مصطفی توکل هرندی بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ علیرضا اشرف به کدملی ۰۷۰۲۲۸۷۵۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد میرمحمدصادقی به کدملی ۰۰۳۸۶۶۵۷۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی الهی به کدملی ۰۹۳۲۴۴۲۲۵۰ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9597838
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ به شرح ذیل اتخاذ گردید: غلامرضا کاظمی به کدملی ۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فدک دانش محور کار آفرین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۵۸ بجای محمدرضا مهدی برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9602910
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ علیرضا اشرف به کدملی ۰۷۰۲۲۸۷۵۸۱ به جای محمود جعفرزاده به سمت عضو اصلی هیئت‎مدیره تعیین شدند. در نتیجه مصطفی توکل‎هرندی به کدملی ۰۰۳۳۸۲۶۶۸۴ به نمایندگی موسسه خیریه بیت‎الرضا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۳۳۱۸۶۴ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و علیرضا اشرف به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و علی‎اکبر باقرزاده‎چهارجوئی به کدملی ۰۹۳۱۹۳۷۰۰۰ به سمت دبیر هیئت‎مدیره و مهدی کاظمی به کدملی ۴۳۲۳۷۳۰۷۰۵ و محمد میرمحمدصادقی به کدملی ۰۰۳۸۶۶۵۷۶۱ و محمدرضا مهدی به کدملی ۲۳۹۰۰۱۰۳۴۲ به نمایندگی فدک دانش محور کارآفرین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۵۸ و علیرضا گرجستانی به کدملی ۰۹۴۱۲۵۹۴۳۰ به نمایندگی موقوفه و خیریه حاج محمدیوسف گرجستانی به سمت اعضاء هیئت‎مدیره و سید مرتضی الهی به کدملی ۰۹۳۲۴۴۲۲۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت‎مدیره و علی ناظران به کدملی ۰۹۳۱۲۹۱۷۲۰ به سمت قائم مقام مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. و صاحبان امضای مجاز شرکت در مرکز و شعبات بصورت زیر میباشد. در مرکز شرکت تهران به امضای مدیرعامل یا قائم مقام او و اتفاق یکی از اعضاء هیئت‎مدیره و رئیس حسابداری یا معاون حسابداری با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و قائم مقام او به امضای دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره و رئیس حسابداری یا معاون حسابداری همراه با مهر شرکت معتبر میباشد در شعبه شرکت مشهد به امضای مدیرعامل یا قائم مقام او به اتفاق رئیس حسابداری یا حسابدار معرفی شده با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و قائم مقام او با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره به اتفاق رئیس حسابداری یا حسابدار معرفی شده و در شعبه کارخانه قند فریمان به دو صورت زیر خواهد بود. با سه امضاء مدیرعامل یا قائم مقام او و رئیس حسابداری یا حسابدار معرفی شده و معاون رئیس کارخانه با مدیر کشاورزی همراه با مهر شرکت یا با سه امضاء مدیرعامل و قائم مقام او و رئیس حسابداری یا حسابدار معرفی شده با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9826864
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام به شماره ثبت۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان تراز طوس به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۹۹۶۳۸ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن سعیدی بیلندی به کدملی۰۹۱۹۴۸۸۸۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی کاظمی به کدملی۴۳۲۳۷۳۰۷۰۵ و شرکت فدک دانش محور کارآفرین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۱۰۴۵۸ و موقوفه و خیریه حاج محمدیوسف گرجستانی و علی اکبر باقر زاده چهارجوئی به کدملی۹۳۱۹۳۷۰۰۰ و محمود جعفرزاده به کدملی۴۴۴۹۴۵۶۰۵۱ و موسسه بیت الرضا به شناسه ملی۱۰۹۸۰۳۳۱۸۶۴ و محمد میرمحمدصادقی به کدملی۰۰۳۸۶۶۵۷۶۱ بسمت اعضاء اصلی و علیرضا اشرف به کدملی۰۷۰۲۲۸۷۵۸۱ و علیرضا توکلی به کدملی۰۴۵۲۷۶۸۱۵۲ و آستان قدس رضوی بسمت اعضاء علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10270959
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۸۸ علی باقرزاده چهارجوئی بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی توکل هرندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد گرجستانی به سمت دبیر هیات مدیره تعیین گردیدند. مرتضی الهی به سمت مدیرعامل با همان اختیارات قبلی و علی ناظران بسمت قائم مقام مدیرعامل و رئیس کارخانه ابقاء شدند. جهت حق امضاهای مجاز مقرر گردید: الف: در مرکز شرکت با امضای مدیرعامل یا قائم مقام او علی ناظران باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و مسئول امور مالی امیرمسعود اویس قرن یا معان حسابداری رامین شکوری مقدم پور با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و قائم مقام او با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره باتفاق مسئول امور مالی یا معاون حسابداری با مهر شرکت ب: در شعبه مشهد: با امضای مدیرعامل یا قائم مقام او باتفاق رئیس حسابداری محمدجواد تولیت یا حسابدار معرفی شده همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و قائم مقام او با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره باتفاق رئیس حسابداری یا حسابداری معرفی شده همراه با مهر شرکت ج: در شعبه کارخانه قند فریمان به دو صورت زیر خواهد بود: ۱ با ۳ امضای مدیرعامل یا قائم مقام او و رئیس حسابداری ژوبن حبیب الهی یا حسابدار معرفی شده جواد میرشکاری و معاون رئیس کارخانه حمید خرم یا مدیر کشاورزی کارخانه امید عراقی همراه با مهر شرکت ۲ با ۳ امضای مدیرعامل و قائم مقام او و رئیس حسابداری یا حسابدار معرفی شده همراه با مهر شرکت اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10986424
آگهی تغییرات شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (سهامی عام) بشماره ثبت۱۱۰۰۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۴/۸۹ مصطفی توکل هرندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود جعفرزاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر باقرزاده چهارجویی به سمت منشی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883464
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا کاظمی به کدملی۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ضمنا" امضاهای مجاز شرکت بشرح ذیل می‌باشد: الف) کلیه اوراق تعهدآور به امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مسئول امور مالی یا رئیس حسابداری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب) برداشت از حسابهای سیبا بانک ملی شعبه کارخانه قند فریمان به شماره ۰۱۰۵۷۵۶۴۷۰۰۴ و ۰۲۰۰۶۸۲۲۴۶۰۰۳ با امضائات ردیف الف و یا با امضائات رئیس یا قائم مقام رئیس کارخانه و مستول امور مالی یا رئیس حسابداری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج) کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا آقای جواد توکل هرندی احد از اعضاء هیئت مدیره با کدملی ۱۲۸۱۷۳۸۴۵۱ معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۰۹۹۹۰۲۱۵۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13302950
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۱۱۲۳۶۳۷۹۴۵۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13485694
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰ و شرکت گروه توسعه بازار کیمیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۸۵۱۶ و شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹ و شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۷۶۲۳۰ و شرکت مروارید طلایی خاور میانه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۹۷۳۰ و شرکت ایران پیروز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۵۶۶۳ و شرکت نکا پلاستیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۹۳۹۸ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت توسعه معادن جنوب به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۴۸۶ و محمدرضا جعفرزاده با کدملی ۰۹۳۷۷۸۳۱۲۹ و شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۴۰۳۸۰۳۵۴۷۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13485696
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف محمدی به شماره ملی ۱۹۱۱۲۶۶۵۹۴ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و علیرضا فاطمی به شماره ملی ۲۷۵۳۵۳۲۰۷۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه بازار کیمیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۸۵۱۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و سعید نوری به شماره ملی ۰۰۷۱۵۰۶۸۲۹ به نمایندگی از شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و سید محمد رضا میر رازقی به شماره ملی ۲۷۰۹۳۰۶۰۸۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۷۶۲۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا کاظمی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱ به نمایندگی از شرکت مروارید طلایی خاور میانه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۹۷۳۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و رضا بهاری به شماره ملی ۰۹۴۱۸۰۷۲۳۱ به نمایندگی از شرکت ایران پیروز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۵۶۶۳ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمد علی گرجستانی به شماره ملی ۰۹۳۹۳۸۴۰۷۸ به نمایندگی از شرکت نکا پلاستیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۹۳۹۸ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار، از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با دو امضاء شامل امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۴۰۳۳۹۲۳۷۷۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861765
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ثابت خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمدت مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۱۱۷۷۳۷۵۲۸۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک