شرکت داروئی آترا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100438440


شماره ثبت:
10979
تعداد بازدید:
29
تأسیس:
1345/7/3
آدرس:
اتوبان تهران كرج بعد از بزرگراه ازادگان ورودي شهرك گلستان خ شهيد محمود پوري كوهك 1485731997

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سید آرمین عربانیان 572450
حسن کرجالیان چایجانی 572450
آقای جواد عنایتی 572450
آقای کریم هاتفی 677964
پیمان ترحمی 1064612
آقای حامد فرهمند 1064612
آقای مهدی محتسبی 1064612
سید محسن میرلوحی 1539558
حمید راشدی 14011562
آقای داود نظریان 14011562
حسین حسن نتاج 14011562
امیر علامیر حور 14356687
مرتضی برارجانیان بهنمیری 14356687
خانم مژگان آقاجانی 14356687

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 572450
آگهی تغییرات شرکت داروئی آتراسهامی عام به شماره ثبت۱۰۹۷۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ آقایان حسن کرجالیان چایجانی دارای کدملی ۲۶۹۰۵۸۶۹۴۰ بنمایندگی از شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و پیمان ترحمی دارای کدملی ۰۰۵۴۶۲۳۱۵۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سیدآرمین عربانیان دارای کدملی ۰۰۵۴۷۸۰۷۸۰ بنمایندگی از شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹ و جواد عنایتی دارای کدملی ۰۳۸۰۷۶۷۵۴۶ بنمایندگی از شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ و امیر علامیرحور دارای کدملی ۰۰۶۰۶۶۵۹۵۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۶۲۳۲ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۰۶۲۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677964
آگهی تصمیمات شرکت داروئی آترا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۹۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس اصلی و کریم هاتفی به کد ملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ و شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹ و شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹ و شرکت اوزان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۲۰۳۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064612
آگهی تصمیمات شرکت دارویی آترا سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱/۹۲ پیمان ترحمی کدملی ۰۰۵۴۶۲۳۱۵۴ به نمایندگی از شرکت داروسازی اکسیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی محتسبی کدملی ۱۲۶۱۶۱۲۵۶۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جواد عنایتی کدملی ۰۳۸۰۷۶۷۵۴۶ به نمایندگی شرکت داروسازی کاسپین تامین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و امیر علامیرحور کدملی ۰۰۶۰۶۶۵۹۵۵ به نمایندگی شرکت اوزان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و حامد فرهمند کدملی ۰۰۶۱۴۹۱۰۴۷ به نمایندگی شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۱۶۵۰۰۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095973
آگهی تصمیمات شرکت دارویی آترا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۹۲ هیئت مدیره برخی از اختیارات خود را به شرح مفاد صورتجلسه فوق به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۶۴۶۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142140
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی متنهی به ۹۱ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بسمت بازرس اصلی و سید محسن میرلوحی به ش م ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۷۹۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539558
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۲تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی احراز ارقام دارای شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن میرلوحی دارای ک. م ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب وروزنامه اطلاعات درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۰۱۹۳۴۶۱۶۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657031
آگهی تصمیمات شرکت دارویی آترا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۸ واصل گردید: جواد عنایتی بجای کمال الدین زاهدی امیری بنمایندگی از شرکت داروسازی کاسپین تامین بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. در نتیجه حسن کرجالیان چایجانی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حمید مصطفوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید آرمین عربانیان و جواد عنایتی بسمت اعضای هیات مدیره و پیمان ترحمی بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10682130
آگهی تصمیمات شرکت داروئی آترا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۹۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس اصلی و کریم هاتفی به کد ملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ و شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹ و شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹ و شرکت اوزان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12684788
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق شد: الف) خرید، تولید، تهیه، ساخت، تبدیل، بسته بندی، توزیع و فروش انواع محصولات آرایشی و بهداشتی، شیمیایی، گیاهی، مکمل‌های غذایی، رژیمی، خوراکی، آشامیدنی، تجهیزات پزشکی، انواع مواد اولیه دارویی و دارو و سایر محصولات مشابه و ماشین آلات و قطعات و سایر ملزومات و کلیه محصولات و مواد اولیه مورد نیاز از داخل و خارج از کشور. واردات و صادرات کلیه محصولات و مواد اولیه مورد نیاز از داخل و خارج کشور و کلیه فعالیت‌های تحقیقاتی، آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی و اقدام به فعالیت‌های تحقیقاتی علمی و عملی مربوطه، تبادل اطلاعات، دانش فنی و تکنولوژی از طریق تهیه و تدارک آنها از شرکت‌های داخلی یا خارجی و همچنین هرگونه عملیات تجاری و غیر تجاری مجاز که مرتبط با موارد فوق به طور مستقیم و یا غیر مستقیم باشد. صادرات محصولات تولیدی داخلی به کشورهای خارجی، واردات مواد اولیه، مواد بسته بندی، محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی و شیمیایی، گیاهی، مکمل‌های غذایی، رژیمی، خوراکی و آشامیدنی، تجهیزات پزشکی، ماشین آلات و لوازم یدکی مورد نیاز موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از تولیدکنندگان داخلی و خارجی مواد اولیه و بسته بندی و محصولات به شرح فوق. ب) تولید و پالایش فرآورده‌های پلاسمایی و بیولوژیک موردنیاز کشور، احداث مراکز جمع آوری پلاسما و پالایشگاه پلاسما، تهیه و تأمین مواد و وسایل مرتبط با پلاسما و خون، پژوهش و تحقیق پیرامون مواد مرتبط با پلاسما، همکاری علمی، پژوهشی با مراکز علمی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور، ارایه استانداردها و روشهای کاری در امور مرتبط با صنعت پلاسما، توسعه زمینه‌های صادرات فرآورده‌های پلاسمایی، تولید کیت و آنتی سرمهای تشخیصی و واردات فرآورده‌های مشتق از خون و فروش محصولات بیولوژیکی به ویژه پلاسما یا محصولات مشتق از آن. ج) اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل یا خارج از کشور، ایجاد شعب فرعی، دفاتر و نمایندگی در داخل و خارج کشور جمهوری اسلامی ایران و در صورت لزوم رعایت مقررات و ضوابط در کشورهای خارجی و مشارکت در سایر شرکت‌ها از طریق تعهد سهام در شرکت‌های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت‌های موجود در داخل و خارج از کشور و کلیه فعالیت‌های مرتبط با آن که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت دستیابی به اهداف فوق الذکر موارد اشاره شده در بند (الف و ب) لازم است در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. پ۹۴۱۲۱۱۱۱۰۲۵۲۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861749
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۴ موردتصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرمان راه برد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی شهودامین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای حقوقی هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹ شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹ شرکت اوزان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵ پ۹۵۰۳۳۰۱۴۹۹۱۷۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13509825
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران باشناسه ملی:۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی شهودامین با شناسه ملی:۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشارانتخاب گردید. پ۹۶۰۴۲۱۸۳۴۱۶۱۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14011562
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی برارجانیان بهنمیری با کدملی ۴۹۸۸۵۸۹۳۱۵ به نمایندگی از شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره امیر علامیر حور با کدملی ۰۰۶۰۶۶۵۹۵۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل حمید راشدی با کدملی ۰۰۶۱۲۶۴۶۶۰به نمایندگی شرکت داروسازی کاسپین تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ به سمت رییس هیئت مدیره حسین حسن نتاج با کدملی ۲۰۶۳۷۳۸۴۵۹ به نمایندگی شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای داود نظریان با کدملی ۲۹۴۸۵۸۷۶۹۷ به نمایندگی شرکت اوزان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اعضای هیئت مدیره بخشی از اختیارات مشروحه خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: ۱. نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی. ۲. خرید و فروش و معاوضه اموال منقول براساس آیین نامه معاملات. ۳. پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و مؤسسات. ۴. مبادرت واقدام به ثبت هرگونه اختراع و علائم تجاری و یا خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و حق کسب پیشه (سرقفلی). ۵. اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و شرکتها و موسسات و هرگونه استقراض با هر مدت و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد (در چهارچوب بودجه مصوبه). ۶. طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل و تأمین اموال طرفهای دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل نماینده حقوقی و یا وکیل و اعطای حق توکیل به غیر. ۷. تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آیین نامه‌های موجود. ۸. استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش علی الحساب و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی. ۹. تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت. ۱۰. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. ۱۱. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمامی مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر به رای صادره یا اجرای آن. ۱۲. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ۱۳. پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرایی و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت. ۱۴. انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. ۱۵. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ۹۷۰۲۱۵۴۲۸۸۸۵۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217559
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ و شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹ و شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹ و شرکت اوزان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۲۴۹۰۰۲۰۵۳۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14356687
آگهی تغییرات شرکت داروئی آترا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: مرتضی برارجانیان بهنمیری باشماره ملی ۴۹۸۸۵۸۹۳۱۵ بعنوان نماینده شرکت داروسازی اکسیر ش. م ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹، امیر علامیر حور باشماره ملی ۰۰۶۰۶۶۵۹۵۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به ش. م ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴، حمید راشدی باشماره ملی ۰۰۶۱۲۶۴۶۶۰بعنوان نماینده شرکت داروسازی کاسپین ش. م ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳، آقای داود نظریان باشماره ملی ۲۹۴۸۵۸۷۶۹۷ بعنوان نماینده شرکت اوزان ش. م ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵، خانم مژگان آقاجانی باشماره ملی ۰۰۵۲۹۴۶۲۷۴بعنوان نماینده شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو ش. م ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹ برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین که به ترتیب آقایان: حمید راشدی بعنوان رئیس هیات مدیره، امیر علامیر حور بعنوان نایب رئیس هیات مدیرهو مدیرعامل، مرتضی برارجانیان بهنمیری به عنوان عضو هیات مدیره، آقای داود نظریان بسمت عضو هیات مدیره، خانم مژگان آقاجانی به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. اختیارات مندرج در بندهای ۱ تا ۲۵ ماده ۵۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و غیره به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۹۲۱۲۷۵۲۹۸۱۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه