کشت و صنعت مکانیزه پیشرو

شرکت کشت و صنعت مکانیزه پیشرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100435578
تهران ميدان ولي عصر (عج) مركز تجارت ايرانيان طبقه همكف پلاك 39 طبقه فوقاني 1593833397
1
افراد
1
آگهی‌ها
10882
شماره ثبت
1345/5/24
تاریخ تأسیس

اشخاص کشت و صنعت مکانیزه پیشرو

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13506268
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مکانیزه پیشرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۵۵۷۸
به موجب دستور قضایی شماره ۹۶۱۰۱۱۰۲۶۷۰۰۰۳۰۶ مورخ ۱۷/۰۳/۹۶ صادره از شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی (ناحیه ۲۰) تهران آقای مسعود کاظمیان فرزند حسن به کدملی۱۲۸۶۵۰۳۶۹۸به عنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقا گردید. نشانی محل تصفیه تهران میدان ولی عصر (عج) مرکز تجارت ایرانیان طبقه همکف پلاک ۳۹ طبقه فوقانی کدپستی ۱۵۹۳۸۳۳۳۹۷ تعیین گردید. پ۹۶۰۴۱۹۴۶۰۵۲۰۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک