شرکت شهد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100434786


شماره ثبت:
212062
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1345/5/11
آدرس:
تهران ميدان فردوسي ساختمان شهد طبقه 6 1599945541

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم ایران حضرتی 1340043
محمدرضا ربانی اصفهانی 1340043
آقای مهدی زنجانی میاندوآب 1340043
آقای حسین شاهگلی 1340044
آقای علی دهبکردی 1404294
آقای سید جعفر شاهگلی 10167968
آقای حسن زنجانی 10167968
علی اکبر جعفری 10441077

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 858167
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ۲۱/۸/۹۱ مورخ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند با کدملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۹۵۳۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340043
آگهی تغییرات شرکت شهد سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا ربانی اصفهانی بشماره ملی ۱۲۸۴۵۲۰۷۸۱ بعنوان نماینده شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی عام) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم ایران حضرتی به شماره ملی ۲۹۷۱۴۷۹۸۴۶ بعنوان نماینده شرکت قند ارومیه (سهامی عام) بسمت عضو هیات مدیره آقای حسن زنجانی به شماره ملی ۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی زنجانی بشماره ملی ۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین شاهگلی بشماره ملی ۱۳۷۵۵۶۸۶۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر جعفری خطایلو بشماره ملی ۲۷۵۳۴۱۲۷۶۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۶۹۷۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340044
آگهی تغییرات شرکت شهد سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. آقای حسن زنجانی بشماره ملی ۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵ و آقای مهدی زنجانی بشماره ملی ۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵ و آقای حسین شاه گلی بشماره ملی ۱۳۷۵۵۶۸۶۸۱ و شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴ و شرکت قند ارومیه (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۹۷۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1404294
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی دهبکری بشماره ملی ۲۹۰۹۴۴۸۰۹۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود و امضاء مراسلات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل خواهد بود. پ۱۸۰۳۵۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630883
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۲۴۶۸/۱۲۱مورخه ۱۱/۰۶/۱۳۹۳ سازمان بورس مدیریت بر نظارت بر بازار اولیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۶۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافته وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۷۰۲۸۷۳۶۵۵۵۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412230
آگهی تغییرات شرکت شهد سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۸۱۴۷۹۱۵۷۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9799040
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ۲۱/۸/۹۱ مورخ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند با کدملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10167968
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام به شماره ثبت۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کدملی ۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵ مهدی زنجانی به کدملی ۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵ سیدجعفر شاهگلی به کدملی ۱۳۷۵۵۸۷۱۶۱ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴ شرکت قند ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10335154
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۰ بشرح ذیل اتخاذ گردید: هیئت‎مدیره اختیارات خود را در ۲۰ بند از ماده ۳۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10441077
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام بشماره ثبت ۲۱۲۰۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۴/۲/۹۰ علی اکبر جعفری خطایلو به کدملی ۲۷۵۳۴۱۲۷۶۶ به جای محمد جعفرنیاخرانق بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضا ثابت رئیس هیئت‎مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق و مراسلات اداری با امضاء رئیس هیئت‎مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10670613
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۱۲۰۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کد ملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴ و به نمایندگی محمدرضا ربانی اصفهانی به کد ملی ۱۲۸۴۵۲۰۷۸۱ شرکت قند ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱ و به نمایندگی محمد جعفرنیاخزانق به کد ملی ۰۰۴۷۰۹۸۹۲۹۰ حسن زنجانی به کد ملی ۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵ مهدی زنجانی به کد ملی ۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵ حسین شاهگلی به کد ملی ۱۳۷۵۵۶۸۶۸۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۸۹ حسن زنجانی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد جعفرنیاخرانق بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10997107
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام به شماره ثبت۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجریان پویا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۹۳۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670592
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز سازمان بورس واوراق بهادار بشماره ۲۳۷۴۳۱۰۰۵۱/۹۴۹مورخ ۱۲/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سرمایه شرکت از مبلغ ۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۱۳۰۰۰۰۰ سهم عادی با نام ۱۰۰۰ ریالی از محل سود انباشته و محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی‌های ثابت افزایش یافت وماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۴۱۲۰۲۲۴۱۶۶۵۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008351
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات بند ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل بشرح ذیل تفویض گردید: اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطع داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر پ۹۵۰۶۱۶۷۸۲۷۸۴۴۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252030
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۵۱۰۲۲۲۹۳۵۴۷۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13309564
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴ شرکت قند ارومیه (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱ آقای حسن زنجانی بشماره ملی ۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵ آقای سیدجعفر شاهگلی بشماره ملی ۱۳۷۵۵۸۷۱۶۱ خانم ایران حضرتی بشماره ملی ۲۹۷۱۴۷۹۸۴۶ پ۹۵۱۱۲۶۸۵۲۸۸۵۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13309571
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای حسن زنجانی به کدملی ۲۹۷۱۶۷۰۴۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) آقای محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی ۱۲۸۴۵۲۰۷۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) آقای علی دهبکری بشماره ملی ۲۹۰۹۴۴۸۰۹۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) آقای سیدجعفر شاهگلی به کدملی ۱۳۷۵۵۸۷۱۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) آقای مهدی زنجانی میاندوآب به کدملی ۲۹۷۱۷۳۳۱۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) خانم ایران حضرتی به کدملی ۲۹۷۱۴۷۹۸۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۱۲۶۸۴۱۸۷۷۸۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848856
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. پ۹۶۱۱۱۱۸۹۲۹۱۷۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه