شرکت نفت بهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100434484


شماره ثبت:
10844
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1345/5/9
آدرس:
خيابان دكتر علي شريعتي خيابان وحيد دستگردي كوچه شريفي پلاك 2 1911846611

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سید رضی حسین شبیری 553837
غلامرضا موذنی 553837
سیدعزت اله حجازی 892285
حجت اله امانی دولت سرا 1015791
آقای محمدرضا موثقی نیا 1015791
غلامرضا شهرتی 1015791
محمدرضا بیگدلی 1626264
خانم منیره مشهدی رمضانعلی 1626264
آقای علی محمد حریری 10125176
آقای محمد حسین حزین 10351666
ناصر محمودزاده احمدی نژاد 10351666
هوشنگ کمائی عسکری 10351666
اسعد عزیزی 13311409
آقای سید حسین سیدزاده یزدی 13311409
بنابراین مجید رضی زاده 13862812
آقای پرویز پارسا 13862812
حسن حرم پناهی 13862812
آقای علی دانا 14097975
محمدرضا محسنی 14324292

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 553837
آگهی تصمیمات شرکت نفت بهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: سید رضی حسین شبیری به کدملی۱۳۷۶۳۱۳۹۶۰ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. سایر اعضاء به عنوان عضو هیئت مدیره در سمت خود باقی میباشند. علی محمد حریری به کدملی۴۱۳۲۰۵۳۷۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، غلامرضا موذنی به کدملی۲۲۹۵۹۴۳۲۸۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید رضی حسین شبیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضا چک و اسناد تعهدآور تا سقف۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت غلامرضا شهرتی به کدملی۱۷۰۹۶۲۴۳۹۶ و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد هیئت مدیره اختیارات مندرج در بند۱ ۴ ۷ ۸ ۹ ۱۱ ۱۳ ۱۵ ۱۷ ۱۸ از ماده۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۸۷۰۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 892285
آگهی تغییرات در شرکت نفت بهران سهامی عام به شماره ثبت۱۰۸۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سیدعزت اله حجازی به ک م ۱۷۵۵۲۹۶۲۹۰ به جای سیدرضی حسین شبیری به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی محمد حریری به ک م ۴۱۳۲۰۵۳۷۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا موذنی به ک م ۲۲۹۵۹۴۳۲۸۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱۷۴۸۹۱۱۱۳۱۵۱۷۱۸ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء چک و اسناد تعهدآور تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت غلامرضا شهرتی و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۷۸۰۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015791
آگهی تصمیمات شرکت نفت بهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ علی محمد حریری به ک م ۴۱۳۲۰۵۳۷۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا موثقی نیا به ک م ۰۰۳۴۵۴۶۹۰۱ بنمایندگی صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید عزت اله حجازی به ک م ۱۷۵۵۲۹۶۲۹۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حسن حرم پناهی به ک م ۰۳۸۱۸۴۸۶۱۲ حجت اله امانی دولت سرا به ک م ۰۴۹۱۰۳۴۲۰۲ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. امضا چک و اسناد تعهدآور تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال با امضای مدیرعامل و مدیرمالی شرکت غلامرضا شهرتی به کدملی ۱۷۰۹۶۲۴۳۹۶ و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مندرج در بندهای ۱۷۴۸۹۱۱۱۳۱۵۱۷۱۸ از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۲۵۷۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177571
آگهی تغییرات شرکت نفت بهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شماره ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شماره ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شماره ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ و شرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ و ضمنا سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ برای مدت یکسال بسمت بازرس قانونی انتخاب گردید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۰۳۵۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408897
آگهی تغییرات شرکت نفت بهران سهامی عام شماره ثبت ۱۰۸۴۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ و تنفس۱۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۶۰ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۹۶۰ سهم۰۰۰/۱ ریالی بانام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ۲۷/۱/۹۳ تکمیل امضاء گردید. پ۱۸۰۷۰۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626264
آگهی تغییرات شرکت نفت بهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره به قرارذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا بیگدلی به شماره ملی۰۰۴۴۳۹۱۵۷۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا موثقی نیا به شماره ملی ۰۰۳۴۵۴۶۹۰۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره خانم منیژه مشهدی رمضانعلی به شماره ملی ۰۴۹۳۱۸۵۷۲۰ بنمایندگی ازشرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سید عزت اله حجازی به شماره ملی ۱۷۵۵۲۹۶۲۹۰ بنمایندگی از بنیاد مستضعفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسن حرم پناهی به شماره ملی ۰۳۸۱۸۴۸۶۱۲ بنمایندگی ازشرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ بعنوان عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیره عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمن پایداری اختیار بر شمرده تاسقف ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با امضاء مدیرعامل و مدیر مالی شرکت آقای غلامرضا شهرتی دارای کدملی ۱۷۰۹۶۲۴۳۹۶ و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ضمنا کلیه اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است. هئیت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۷ ۸ ۹ ۱۱ ۱۵ ۱۷ ۱۸ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۳۰۶۳۰۷۲۵۷۶۸۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1773383
آگهی تغییرات شرکت نفت بهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲ /۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. پ۹۳۱۰۲۲۱۵۳۱۶۷۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9886801
آگهی تصمیمات شرکت نفت بهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: سید رضی حسین شبیری به کدملی۱۳۷۶۳۱۳۹۶۰ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. سایر اعضاء به عنوان عضو هیئت مدیره در سمت خود باقی میباشند. علی محمد حریری به کدملی۴۱۳۲۰۵۳۷۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، غلامرضا موذنی به کدملی۲۲۹۵۹۴۳۲۸۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید رضی حسین شبیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضا چک و اسناد تعهدآور تا سقف۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت غلامرضا شهرتی به کدملی۱۷۰۹۶۲۴۳۹۶ و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد هیئت مدیره اختیارات مندرج در بند۱ ۴ ۷ ۸ ۹ ۱۱ ۱۳ ۱۵ ۱۷ ۱۸ از ماده۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10039359
آگهی تصمیمات شرکت نفت بهران سهامی عام به ثبت شده به شماره ۱۰۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و شرکت بانک سینا به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10125176
آگهی تغییرات در شرکت نفت بهران سهامی عام به شماره ثبت۱۰۸۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سیدعزت اله حجازی به ک م ۱۷۵۵۲۹۶۲۹۰ به جای سیدرضی حسین شبیری به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی محمد حریری به ک م ۴۱۳۲۰۵۳۷۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا موذنی به ک م ۲۲۹۵۹۴۳۲۸۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱۷۴۸۹۱۱۱۳۱۵۱۷۱۸ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء چک و اسناد تعهدآور تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت غلامرضا شهرتی و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10351666
آگهی تصمیمات شرکت نفت بهران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۸۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۸۹ واصل گردید: غلامرصا موذنی به کدملی ۲۲۹۵۹۴۳۲۸۰ بجای ناصر محمودزاده احمدی نژاد به کدملی ۲۵۹۳۱۹۱۵۳۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و علی محمد حریری به کدملی ۴۱۳۲۰۵۳۷۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و حجت اله امانی دولت سرا به کدملی ۰۴۹۱۰۳۴۲۰۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدحسین حزین به کدملی ۰۰۵۶۲۲۲۹۱۲ و هوشنگ کمائی عسگری به کدملی ۱۹۱۰۰۹۸۵۸۲ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و امضای سایر اسناد تعهدآور از جمله چک تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال با امضای مدیرمالی شرکت غلامرضا شهرتی همراه با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است با استثناء موارد فوق امضای کلیه اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۲ ۳ ۴ ۶ ۷ ۹ ۱۰ ۱۲ ۲۰ ۲۱ از ماده ۱۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویص نمود. اختیار تفویضی مندرج در بند ۱۰ از ماده مذکور مربوط به عملیات جاری شرکت میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10406667
آگهی تغییرات شرکت نفت بهران سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۸۴۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۶/۶/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12928000
آگهی تغییرات شرکت نفت بهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسیدسازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۵۰۵۰۳۳۷۹۹۸۹۷۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13311409
آگهی تغییرات شرکت نفت بهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحسین سیدزاده یزدی با شماره ملی ۳۲۵۵۳۲۱۲۲۰ بجای محمد رضا موثقی نیا به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید پرویز پارسا به کدملی۱۷۵۳۴۰۶۶۶۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و سیدحسین سیدزاده یزدی به کدملی ۳۲۵۵۳۲۱۲۲۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و اسعد عزیزی به کدملی۳۸۴۸۸۷۴۶۷۹ بعنوان مدیرعامل انتخاب کردند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هئیت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمن پایداری اختیار بر شمرده تا سقف۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت غلامرضا شهرتی دارای کدملی ۱۷۰۹۶۲۴۳۹۶ و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می‌دارند. ضمنا امضاء کلیه اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ ۷ ۸ ۹ ۱۱ ۱۵ ۱۷ ۱۸ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۵۱۱۲۷۶۴۶۷۹۵۵۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566208
آگهی تغییرات شرکت نفت بهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودو زیان سال مالی ۹۵ تصویب شد. اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شنا سه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت انرژی گستر سینا با شنا سه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ شرکت تو سعه خدمات مدیریت اهداف با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شنا سه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با شنا سه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت جهت یکسال مالی تعیین گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۲۸۵۱۳۵۶۴۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13862812
آگهی تغییرات شرکت نفت بهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویزپارسا با شماره ملی ۱۷۵۳۴۰۶۶۶۸ به نمایندگی شرکت انرژی گسترسینا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ به سمت رییس هیئت مدیره آقای سیدحسین سیدزاده یزدی با شماره ملی ۳۲۵۵۳۲۱۲۲۰ به نمایندگی شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای رضا شاعری با شماره ملی ۱۵۳۰۱۵۳۲۳۹ به نمایندگی شرکت ره نگارخاورمیانه پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن حرم پناهی با شماره ملی ۰۳۸۱۸۴۸۶۱۲ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت عضوهیئت مدیره آقای اسعد عزیزی با شماره ملی ۳۸۴۸۸۷۴۶۷۹ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت عضو هیات و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمن پایداری اختیار بر شمرده تا سقف۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای غلامرضا شهرتی دارای کدملی ۱۷۰۹۶۲۴۳۹۶ و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می‌دارند. ضمنا امضاء کلیه اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۷ ۸ ۹ ۱۱ ۱۵ ۱۷ ۱۸ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۱۱۱۸۹۸۲۶۱۹۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14097975
آگهی تغییرات شرکت نفت بهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی دانا با کدملی۰۳۸۰۹۷۸۲۳۷ به نمایندگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. آقای پرویز پارسا با کدملی۱۷۵۳۴۰۶۶۶۸ به نمایندگی شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای سید حسین سیدزاده یزدی با کدملی۳۲۵۵۳۲۱۲۲۰ به نمایندگی شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای اسعد عزیزی با کدملی۳۸۴۸۸۷۴۶۷۹ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمن پایداری اختیار بر شمرده تا سقف ۳۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای غلامرضا شهرتی دارای کدملی ۱۷۰۹۶۲۴۳۹۶ و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء کلیه اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۷ ۸ ۹ ۱۱ ۱۵ ۱۷ ۱۸ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۷۰۴۰۹۸۲۶۲۵۵۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203109
آگهی تغییرات شرکت نفت بهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۱۴۷۳۴۱۲۷۹۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324292
آگهی تغییرات شرکت نفت بهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا محسنی به شماره ملی ۰۹۳۳۹۰۸۱۵۶ بجای پرویزپارسا با شماره ملی ۱۷۵۳۴۰۶۶۶۸ به نمایندگی شرکت انرژی گسترسینا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. محمدرضا محسنی به شماره ملی ۰۹۳۳۹۰۸۱۵۶ بعنوان رئیس هیات مدیره سید حسین سیدزاده یزدی با شماره ملی ۳۲۵۵۳۲۱۲۲۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره اسعد عزیزی با شماره ملی ۳۸۴۸۸۷۴۶۷۹ بعنوان مدیرعامل علی دانا با کدملی۰۳۸۰۹۷۸۲۳۷ بعنوان عضو هیئت مدیره حسن حرم پناهی با شماره ملی ۰۳۸۱۸۴۸۶۱۲ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب نمودند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمن پایداری اختیار بر شمرده تا سقف ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای غلامرضا شهرتی دارای کدملی ۱۷۰۹۶۲۴۳۹۶ و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا امضاء کلیه اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۷ ۸ ۹ ۱۱ ۱۵ ۱۷ ۱۸ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۷۰۸۳۰۸۴۹۳۸۱۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14399545
آگهی تغییرات شرکت نفت بهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴

آگهی تغییرات شرکت نفت بهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۴۸۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۶۲ - ۳۹۹۷۰۸ / ۹۷۹ مورخ ۳۰/۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و مبلغ ۲۵۴۴۷۳۸۵۱۱۲۷ ریال بموجب گواهی شماره ۷۲ / ۲۰۹۹ / ۳ / ۷۲ مورخ ۲۳/۵/۹۷ بانک صادرات شعبه پل ظفر و مبلغ ۲۱۲۴۲۹۲۹۰۰۰ ریال بموجب گواهی ۳۷۰ / ۲۰۹۹ / ۳ / ۷۲ مورخ ۲۱/۸/۹۷ پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه