شرکت ایران ترانسفو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100433825


شماره ثبت:
10822
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1345/4/30
آدرس:
تهران-ونك-بزرگراه كردستان-خيابان حكيم اعظم-پلاك 15-طبقه همكف 1991647113

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمود جنتیان 665999
آقای محمدمهدی فنائی 665999
محمد تیزرای اقدم 665999
یعقوب کارگرزاده 665999
آقای داود اسکندری 665999
ابوالفضل بختیاری 757992
بهمن مسعودی 943036
رضا بختیاری کشکجانی 983628
میکائیل شریفی 1068055
حسن شعبان سلمانی 1068055
مجید مافی 1400626
آقای مسعود گشته 1400626
آقای مجتبی شمسی 1400626
رضا بختیاری 1400626
حسن صفا دوست 1400626
آقای ابراهیم ولدخانی 1400626
محمد باقر محمدزاده مقدم 1682247
محمدعلی ایزدی 1682247
فرخ کوچکی گل افزانی 1726786
آقای دکتر محمود مقدم 10311184
شهریار پرویزی 10311184
مسعود حجت 10311184
محمد کبیری اصفهانی 10311184
آقای علی رضایی میر قائد 10334431
آقای مرتضی فرجی 12731130
آقای ارسلان فتحی پور 13201577
حسین فرزان اصل 13370976
هادی گل بیانی 13486849
آقای مهدی مومنی طاهری 13531926
علی اکبر رضایی 13531926
داود عباسی 13976430
حجت حسن زاده 14238021
آقای امیرعباس حسینی 14238021
بهزاد ظهیری 14238021

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 665999
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوسهامی عام به شماره ثبت۱۰۸۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۳/۹۱ و هیئت مدیره۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به نمایندگی محمود جنتیان به کدملی۱۲۸۵۳۷۳۵۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به نمایندگی یعقوب کارگرزاده به کدملی۳۷۸۱۱۴۰۹۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سینا فرایند نیرو به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۳۴۲۲۰ به نمایندگی مسعود حجت به کدملی۰۰۴۱۹۹۰۸۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰ به نمایندگی محمدمهدی فنائی به کدملی۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به نمایندگی محمد کبیری اصفهانی به کدملی۰۰۳۳۳۳۷۴۲۱ به سمت عضو و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برای بانکهای مستقر در شهر تهران با امضا مدیرعامل (محمد کبیری اصفهانی) به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا به اتفاق امضا داود اسکندری به کدملی۰۰۴۳۶۳۳۷۵۷ همراه با مهر شرکت و در غیاب نامبرده اسناد مزبور با امضا رئیس هیئت مدیره محمود جنتیان به اتفاق یک نفر از اعضا هیئت مدیره و یا به اتفاق امضا داود اسکندری با مهر شرکت و در صورتی که اسناد تعهدآور فوق الاشعار عهده بانکهای مستقر در شهرستان زنجان امحل استقرار کارخانجات شرکت باشد با امضا مدیرعامل به اتفاق امضا محمد تیزرای اقدم به کدملی۱۳۷۷۸۰۱۱۶۰ و با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضا یک نفر از اعضا هیئت مدیره به اتفاق امضا محمد تیزرای اقدم با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۱۶۸۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757991
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) بشماره ثبت۱۰۸۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۷/۹۱ مجید مافی به کدملی۴۳۲۳۲۱۱۸۱۳ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۳۱۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757992
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) بشماره ثبت۱۰۸۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۴/۹۱ ابوالفضل بختیاری به کدملی۰۰۷۳۷۳۱۸۳۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۳۱۶۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757993
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) بشماره ثبت۱۰۸۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۴/۹۱ علی رضائی میرقائد به کدملی۰۰۶۴۵۲۴۹۰۶ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.: پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۳۱۷۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943036
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت۱۰۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۱ بهمن مسعودی به کدملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به جای علی رضائی میرقائد به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۲۱۸۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983628
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت۱۰۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ واصل گردید: رضا بختیاری کشکجانی به کدملی ۰۰۷۲۶۴۹۱۹۴ به نمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۹۴۳۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1057194
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به ش م ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) به ش م ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ و شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به ش م ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ پ۱۶۴۷۰۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068055
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۸/۲/۹۲ مسعود گشته به کدملی ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵ به سمت رئیس هیات مدیره و بهمن مسعودی به کدملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید مافی به کدملی ۴۳۲۳۲۱۱۸۱۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ بسمت عضو هیات مدیره و میکائیل شریفی به کدملی ۱۵۰۱۵۳۱۲۶۳ به نمایندگی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به کدملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ بسمت عضو هیات مدیره و حسن شعبان سلمانی به کدملی ۰۰۴۶۹۰۷۸۹۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت عضو هیات مدیره و ابراهیم ولدخانی به کدملی ۰۶۰۰۶۱۸۴۵۵ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند و همچنین حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید و حق امضاء کلیه اوراق و تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره برای بانکهای مستقر در شهر تهران با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر در غیاب مدیرعامل اسناد مزبور به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد در خصوص چکهای عهده بانکهای مستقر در شهرستان زنجان (محل استقرار کارخانجات شرکت) علاوه بر امضاهای فوق امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به اتفاق معاون مالی و امور مجامع محمد تیزرای اقدم به کدملی ۱۳۷۷۸۰۱۱۶۰ با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۵۱۸۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152397
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی هیا شرکت تعیین گردید. پ۱۶۹۲۵۴۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228376
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۵/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: فرزانه جنیدی ۰۰۴۷۵۷۷۴۳۶ بنمایندگی از طرف شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهمن مسعودی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجید مافی ۴۳۲۳۲۱۱۸۱۳ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ بسمت عضو هیئت مدیره و میکائیل شریفی ۱۵۰۱۵۳۱۲۶۳ بنمایندگی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و حسن شعبان سلمانی ۰۰۴۶۹۰۷۸۹۰ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت عضو هیات مدیره و آقای ابراهیم ولدخانی ۰۶۰۰۶۱۸۴۵۵ بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره برای بانک‌های مستقر در شهر تهران با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و در غیاب مدیرعامل اسناد مزبور با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. تبصره: در خصوص چک‌های عهده بانک‌های مستقر در شهرستان زنجان (محل استقرار کارخانجات شرکت) علاوه بر امضاهای فوق، امضای مدیرعامل به اتفاق آقای مجتبی شمسی با کدملی ۱۵۰۰۵۷۲۱۷۹ و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیات مدیره به اتفاق آقای مجتبی شمسی و با مهر شرکت نیز معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۹۷۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400626
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام شماره ثبت ۱۰۸۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰ بنمایندگی رضا بختیاری بشماره ملی ۳۹۷۹۵۸۳۷۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ بنمایندگی مجید مافی بشماره ملی ۴۳۲۳۲۱۱۸۱۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بنمایندگی حسن صفا دوست بشماره ملی ۴۰۵۱۵۵۱۹۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ بنمایندگی میکائیل شریفی بشماره ملی ۱۵۰۱۵۳۱۲۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بنمایندگی مسعود گشته بشماره ملی ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره ابراهیم ولد خانی بشماره ملی ۰۶۰۰۶۱۸۴۵۵ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره برای بانکهای مستقر در شهر تهران با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل اسناد مزبور با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. چکهای عده بانکهای مستقر در شهرستان زنجان علاوه بر امضاهای فوق امضای مدیرعامل به اتفاق آقای مجتبی شمسی بشماره ملی ۱۵۰۰۵۷۲۱۷۹ در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق آقای مجتبی شمسی و با مهر شرکت نیز معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۳۰۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525141
آگهی تغییرات شرکت ایران ترا نسفو سهامی عام شماره ثبت ۱۰۸۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی ایز دی با کدملی ۱۰۹۰۹۰۸۷۹۲ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰ به جای آقای رضا بختیاری با کدملی ۳۹۷۹۵۸۳۷۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۱۸۴۹۴۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613855
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۳۷۴۷۱۳۷۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682247
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرخ کوچکی گل افزائی با کد ملی ۰۰۳۴۹۲۶۰۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره وآقای ابراهیم ولد خانی با کد ملی ۰۶۰۰۶۱۸۴۵۵ بنمایندگی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای محمد باقر محمدزاده مقدم با کد ملی ۰۹۱۹۳۲۱۳۱۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵بعنوان عضو هیئت مدیره و عضو موظف ومحمدعلی ایزدی با کد ملی ۱۰۹۰۹۰۸۷۹۲ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره برای بانک‌های مستقر در تهران با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ودر غیاب مدیرعامل اسناد مزبور با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد چک‌های عهده بانک‌های مستقر در شهرستان زنجان علاوه بر امضاهای مجاز فوق الذکر امضای مدیرعامل به اتفاق آقای محمد باقر محمدزاده مقدم و مهرشرکت ودر غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق آقای محمد باقر محمدزاده مقدم با مهر شرکت معتبر می‌باشد بروات قراردادهاو عقود و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۰۷۳۹۶۵۳۱۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726786
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی ایزدی با کدملی ۱۰۹۰۹۰۸۷۹۲ به نمایندگی از طرف شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰ به عنوان عضو و رئیس هیأت مدیره آقای فرخ کوچکی گل افزانی با کدملی ۰۰۳۴۹۲۶۰۲۱ به جای آقای حسن صفادوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰بعنوان عضو و نایب رئیس هیأت مدیره آقای ابراهیم ولدخانی با کدملی ۰۶۰۰۶۱۸۴۵۵به جای آقای میکائیل شریفی به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمد باقرمحمدزاده مقدم با کدملی ۰۹۱۹۳۲۱۳۱۳ به جای آقای مجید مافی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای مسعود گشته با کدملی ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ به نمایندگی از شرکت صبا تأمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان عضو هیأت مدیره برای مدت باقیمانده دوره هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره برای بانکهای مستقر در تهران با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل اسناد مزبور با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. چگهای عهده بانکهای مسقر در شهرستان زنجان علاوه بر امضاهای مجاز فوق الذکر امضای مدیرعامل به اتفاق آقای محمدباقر محمدزاده مقدم و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیأت مدیره به اتفاق آقای محمدباقر محمدزاده مقدم با مهر شرکت معتبر می‌باشد کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. تعیین حدود اختیارات مدیرعامل براساس مصوبه هیأت مدیره به شماره ۱۶۶۴ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۲ که قبلا طی روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۸۵ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۲ تفویض گردیده بود، مجددا تفویض اختیار گردید. پ۹۳۰۹۱۸۶۳۸۷۱۷۲۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9783866
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۵/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سینا فرایند نیرو به نمایندگی احمد شکوری راد و شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به نمایندگی داود مددی و شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر به نمایندگی ناصر حیدری نسب و شرکت آزمایشگاههای صنایع برق به نمایندگی مسعود حجت و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به نمایندگی محمد کبیری اصفهانی. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۸۹ احمد شکوری راد به سمت رئیس هیئت مدیره و داود مددی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد کبیری اصفهانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته برای بانکهای مستقر در تهران با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره یا باتفاق داود اسکندری همراه با مهر شرکت و در غیاب وی اسناد مزبور با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا باتفاق امضاء داود اسکندری با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و در صورتیکه اسناد تعهدآور فوق الاشعار عهده بانکهای مستقر در شهرستان زنجان (محل استقرار کارخانجات شرکت باشد) با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضای معاونت مالی و امور مجامع محمد تیزرای اقدم با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضای معاونت مالی و امور مجامع محمد تیزرای اقدم با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10069853
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10311184
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۴/۸/۹۰ یعقوب کارگرزاده به کدملی ۳۷۸۱۱۴۰۹۷۰ به جای داود مددی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بسمت رئیس هیات مدیره و محمود مقدم به کدملی ۰۰۴۱۴۸۷۲۹۱ به جای احمد شکوری راد به نمایندگی شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۴۲۲۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مسعود حجت به کدملی ۰۰۴۱۹۹۰۸۲۱ به جای ناصر حیدری نسب به نمایندگی شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰ بسمت عضو هیات مدیره و شهریار پرویزی به کدملی ۳۷۶۱۹۲۳۷۰۸ به جای مسعود حجت به نمایندگی شرکت آزمایشگاههای صنایع برق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۴۴۵ به سمت عضو هیات مدیره و محمد کبیری اصفهانی به کدملی ۰۰۳۳۳۳۷۴۲۱ بسمت عضو هیات مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و غیره برای بانکهای مستقر در تهران با امضای مدیرعامل محمد کبیری اصفهانی به اتفاق یک نفر از اعضای هیات مدیره یا به اتفاق داود اسکندری همراه با مهر شرکت و در غیاب نامبرده اسناد مزبور با امضای رئیس هیات مدیره یعقوب کارگرزاده به اتفاق یک نفر از اعضای هیات مدیره و یا به اتفاق امضای داود اسکندری با مهر شرکت معتبر در صورتی که اسناد تعهدآور فوق الاشاره عهده بانکهای مستقر در شهرستان زنجان باشد با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای معاونت مالی و امور مجامع محمد تیز رای اقدم به کدملی ۱۳۷۷۸۰۱۱۶۰ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یک نفر از اعضای هیات مدیره به اتفاق معاونت مالی و امور مجامع محمد تیز رای اقدم همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10334431
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) بشماره ثبت۱۰۸۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۴/۹۱ علی رضائی میرقائد به کدملی۰۰۶۴۵۲۴۹۰۶ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.: اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11078271
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) بشماره ثبت۱۰۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۷/۹۱ مجید مافی به کدملی۴۳۲۳۲۱۱۸۱۳ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731130
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی فرجی با شماره ملی ۰۰۴۹۶۳۲۶۳۹ برای باقی مانده مدت تصدی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند پ۹۵۰۱۱۷۳۳۹۵۱۳۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040517
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201577
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ارسلان فتحی پور با شماره ملی ۱۳۷۱۸۵۴۷۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۳۰۷۸۸۱۱۳۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288595
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ارسلان فتحی پور با کدملی ۱۳۷۱۸۵۴۷۹۳ به عنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. هیات مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود. اجرای قوانین، مقررات، احکام و مصوبات هیات مدیره و اتخاذ تدابیر لازم جهت انجام کلیه امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تدوین و پیشنهاد ساختار سازمانی، آیین نامه‌ها و رویه‌های لازم برای شرکت. انجام کلیه معاملات تجاری طبق آیین نامه معاملات شرکت و مصوبات هیات مدیره. تجهیز امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌های توسعه‌ای مرتبط با موضوع فعالیت و نهایتا «ارائه این گونه طرح‌ها به هیات مدیره برای تصویب. پیشنهاد تأسیس، ایجاد و یا حذف نمایندگی‌ها، شعب ویا واحدهای سرمایه پذیر در هر نقطه داخل یا خارج از ایران به هیات مدیره. تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب. استخدام، نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان بر اساس ضوابط وزارت کار و امور اجتماعی و آیین نامه‌های داخلی شرکت و مصوبات هیات مدیره و همچنین انجام اقدامات لازم به منظور آموزش وارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی. دریافت مطالبات و پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت و همچنین پرداخت دیون اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و سایر موارد مربوط به آن. انجام مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر تهیه صورت خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و تهیه گزارش‌های مالی و ارائه ب ه هیات مدیره و بازرس قانونی در مواعد قانونی مقرر. طرح و اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادسراها و دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی یا انقلاب و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسه‌ها، اعلام اراده و نظر، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد واعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه وخلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آن‌ها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسه‌های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها و تأمین خواسته و تأمین ضرر وزیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر. پیشنهاد اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری با رعایت صرفه و صلاح شرکت به منظور اخذ مصوبه از هیات مدیره. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیر منقول به نفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولوا کرارا». پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پی گیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و فروش اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیات مدیره.. کلیه اوراق عادی و مراسلات معمول با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. تعیین صاحبان امضاء مجاز اوراق و اسناد تعهدآور: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب هر یک از آنها با امضای رئیس هیات مدیره و فردحاضر به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۱۳۱۷۱۵۴۵۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13370976
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یعقوب کارگرزاده با شماره ملی ۳۷۸۱۱۴۰۹۷۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بجای حسین فرزان اصل به شماره ملی ۰۰۶۹۴۸۵۴۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۶۰۱۱۵۵۴۱۴۵۵۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486849
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر رضائی با شماره ملی ۰۰۵۴۲۸۴۵۲۱ به نمایندگی شرکت امین توان آفرین ساز ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۳۰بعنوان عضو هیئت مدیره به جای آقای سید میر احمد فاطمی انتخاب گردید اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی به شرح ذیل می‌باشند آقای مهدی مومنی طاهری ۱۲۶۱۲۵۷۸۸۱به سمت رئیس هیئت مدیره آقای یعقوب کارگرزاده ۳۷۸۱۱۴۰۹۷۰به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای هادی گل بیانی ۲۱۶۱۹۰۹۲۷۴به نمایندگی از شرکت صنعت و تجارت آداک ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر رضائی ۰۰۵۴۲۸۴۵۲۱ به نمایندگی از شرکت امین توان آفرین ساز ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۳۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای ارسلان فتحی پور ۱۳۷۱۸۵۴۷۹۳به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل پ۹۶۰۴۰۴۴۴۹۸۹۳۲۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13516650
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶ انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت صنعت و تجارت آداک به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ شرکت امین توان آفرین ساز به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۳۰ شرکت گسترش آتیه آرمان به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۵۳۳ پ۹۶۰۴۲۵۸۷۲۴۴۳۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531926
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یعقوب کارگرزاده به شماره ملی ۳۷۸۱۱۴۰۹۷۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. مهدی مومنی طاهری به شماره ملی ۲۱۶۱۹۰۹۲۷۴ به نمایندگی از شرکت گسترش آتیه آرمان شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۵۳۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. هادی گل بیانی به شماره ملی ۱۲۶۱۲۵۷۸۸۱ به نمایندگی از شرکت صنعت و تجارت آداک شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۳۹۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره. علی اکبر رضائی به شماره ملی ۰۰۵۴۲۸۴۵۲۱ به نمایندگی از شرکت امین توان آفرین ساز شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای ارسلان فتحی پور به شماره ملی ۱۳۷۱۸۵۴۷۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل اسناد مزبور با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۰۴۸۳۸۳۲۰۸۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568609
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود عباسی با شماره ملی ۲۲۲۹۵۴۵۹۵۷ به عنوان نماینده شرکت امین توان آفرین ساز به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۳۰ به جای آقای علی اکبر رضائی به شماره ملی ۰۰۵۴۲۸۴۵۲۱ تعیین گردید. پ۹۶۰۵۲۹۲۳۲۳۹۹۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638183
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ و تفویض اختیار مجمع فوق العاده مورخه ۲۸/۱۲/۹۵ و مجوز شماره ۵۱/۳۲۰۸۳۹ , ۹۶۹ مورخه ۲۲/۶/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۳ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام مبلغ ۳۹۹/۲۶۵/۷۵۳/۱۷۷/۱ ریال از طریق مطالبات حال شده و مبلغ ۶۰۱ , ۷۳۴ , ۲۴۶ , ۱۲۲ ریال از محل پرداخت نقدی طبق گواهی شماره ۷۷۲۶۷۰ مورخ ۱۹/۶/۹۶ بانک رفاه کارگران شعبه ایران ترانسفو تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۶۰۷۱۱۴۸۳۳۱۴۷۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13849907
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت آرتا معدن ساوالان به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ شرکت امین توان آفرین ساز به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۳۰ شرکت گسترش آتیه آرمان به شناسه ملی۱۴۰۰۶۱۸۵۳۳۹ پ۹۶۱۱۱۱۱۲۱۷۹۵۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976430
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یعقوب کارگرزاده به شماره ملی ۳۷۸۱۱۴۰۹۷۰ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای مهدی مومنی طاهری به شماره ملی ۱۲۶۱۲۵۷۸۸۱ به نمایندگی از شرکت گسترش آتیه آرمان (بامسئولیت محدود) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ آقای هادی گل بیانی به شماره ملی ۲۱۶۱۹۰۹۲۷۴ به نمایندگی از شرکت آرتا معدن ساوالان (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ آقای داود عباسی به شماره ملی ۲۲۲۹۵۴۵۹۵۷ به نمایندگی از شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ آقای ارسلان فتحی پور به شماره ملی ۱۳۷۱۸۵۴۷۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل اسناد مزبور با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۲۲۴۸۹۴۰۶۸۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14032552
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود: اجرای قوانین، مقررات، احکام ومصوبات هیات مدیره و اتخاذ تدابیر لازم جهت انجام کلیه امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تدوین و پیشنهاد ساختار سازمانی، آیین نامه‌ها و رویه‌های لازم برای شرکت. انجام کلیه معاملات تجاری طبق آیین نامه معاملات شرکت و مصوبات هیات مدیره. تجهیزامکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری درطرح‌های توسعه‌ای مرتبط با موضوع فعالیت و نهایتا ارائه این گونه طرح‌ها به هیات مدیره برای تصویب. پیشنهاد تأسیس، ایجاد و یا حذف نمایندگی‌ها، شعب ویا واحدهای سرمایه پذیر در هر نقطه داخل یا خارج از ایران به هیات مدیره. تدوین پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب. استخدام، نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان بر اساس ضوابط وزارت کار و امور تامین اجتماعی وآیین نامه‌های داخلی شرکت و مصوبات هیات مدیره و همچنین انجام اقدامات لازم به منظور آموزش و ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی. دریافت مطالبات و پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت و همچنین پرداخت دیون اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و سایر موارد مربوط به آن. انجام مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر تهیه صورت خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و تهیه گزارش‌های مالی و ارائه به هیات مدیره و بازرس قانونی در مواعد قانونی مقرر. طرح و اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت وبه نام شرکت، در هریک از دادسراها و دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی یا انقلاب و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی وچه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسه‌ها، اعلام اراده و نظر، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداداسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل وبا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری وتعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی دارو و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرو زیان صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آن‌ها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار جلسه‌های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها و تأمین خواسته و تأمین ضررو زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم امور مشابه دیگر. پیشنهاد اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری با رعایت صرفه و صلاح شرکت به منظور اخذ مصوبه از هیات مدیره. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیرمنقول به نفع شرکت ویا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولوا کرارا". پیشنهاد وگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجاری (سرقفلی). تقدیم درخواست و پی گیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری ویا خرید و فروش اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیات مدیره. پ۹۷۰۲۲۶۲۶۲۵۸۶۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082815
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت حسن زاده با شماره ملی ۶۴۰۹۸۵۹۸۳۱ به نمایندگی از شرکت آرتا معدن ساوالان به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۷۰۳۲۹۷۰۳۸۲۸۳۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238021
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر عباس حسینی با شماره ملی ۰۰۵۹۶۶۰۸۴۸ از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به جای ارسلان فتحی پور معرفی گردیدند. حجت حسن زاده با شماره ملی ۶۴۰۹۸۵۹۸۳۱ از طرف شرکت آرتا معدن ساوالان به عنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به جای آقای رامین جعفری علمداری معرفی گردیدند. بهزاد ظهیری به شماره ملی ۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳ بعنوان مدیرعامل شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) انتخاب گردیدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل شرکت آقای بهزاد ظهیری به شرح پیوست تفویض کرد. اجرای قوانین، مقررات، احکام ومصوبات هیات مدیره و اتخاذ تدابیر لازم جهت انجام کلیه امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تدوین و پیشنهاد ساختار سازمانی، آیین نامه‌ها و رویه‌های لازم برای شرکت. انجام کلیه معاملات تجاری طبق آیین نامه معاملات شرکت و مصوبات هیات مدیره. تجهیزامکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری درطرح‌های توسعه‌ای مرتبط با موضوع فعالیت و نهایتا «ارائه این گونه طرح‌ها به هیات مدیره برای تصویب. پیشنهاد تأسیس، ایجاد و یا حذف نمایندگی‌ها، شعب ویا واحدهای سرمایه پذیر در هر نقطه داخل یا خارج از ایران به هیات مدیره. تدوین پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب. استخدام، نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان بر اساس ضوابط وزارت کار و امور تامین اجتماعی وآیین نامه‌های داخلی شرکت و مصوبات هیات مدیره و همچنین انجام اقدامات لازم به منظور آموزش و ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی. دریافت مطالبات و پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت و همچنین پرداخت دیون اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و سایر موارد مربوط به آن. انجام مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر تهیه صورت خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و تهیه گزارش‌های مالی و ارائه به هیات مدیره و بازرس قانونی در مواعد قانونی مقرر. طرح و اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت وبه نام شرکت، در هریک از دادسراها و دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی یا انقلاب و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی وچه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسه‌ها، اعلام اراده و نظر، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداداسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل وبا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری وتعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی دارو و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرو زیان صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آن‌ها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار جلسه‌های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها و تأمین خواسته و تأمین ضررو زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم امور مشابه دیگر. پیشنهاد اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری با رعایت صرفه و صلاح شرکت به منظور اخذ مصوبه از هیات مدیره. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیر منقول به نفع شرکت ویا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولوا کرارا». پیشنهاد وگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجاری (سرقفلی). تقدیم درخواست و پی گیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری ویا خرید و فروش اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیات مدیره. پ۹۷۰۷۰۸۱۱۴۲۷۷۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه