شرکت سولفاتیک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100431614


شماره ثبت:
10747
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1345/4/1
آدرس:
تهران – خيابان وليعصر (عج) – بالاتر از خيابان زرتشت – كوچه جاويد –پلاك 22-طبقه اول 1594843913

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سهیل خلیلی 1085507
محمدرضا مرادی 1182223
حسین فرهنگ مهر 1182223
علیرضا خلعتبری 1182223
محمد تویسرکانی 1182223
سید مهدی رضوی 1182223
مهدی یزدانیان 12954181
آقای احمد صحت 12954181
آقای باقر نیک طبع 12954181
آقای محمدمعینی فر 12954181
آقای حجت معتمدی 12954181

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651900
آگهی تصمیمات شرکت سولفاتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش. م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری البرز به ش. م ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به ش. م ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ و شرکت البرز دارو به ش. م ۱۰۸۶۱۴۲۶۲۶ و شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز به ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۲۰۷ و شرکت تولید دارو به ش. م ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۴۳۸۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085507
آگهی تصمیمات شرکت سولفاتیک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۲ حسین فرهنگ مهر به ک م ۲۲۵۹۷۸۱۰۰۳ به نمایندگی از شرکت تولید دارو (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی رضوی به ک م ۳۹۹۲۱۰۹۸۶۰ به نمایندگی از طرف شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا خلعتبری به ک م ۰۰۵۵۹۲۴۷۳۵ به نمایندگی از طرف شرکت البرز دارو (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. محمود تویسرکانی به کدملی ۰۴۵۱۸۶۲۵۴۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام و سهیل خلیلی به ک م ۶۵۹۹۸۷۰۰۵۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل مشمول مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۷و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ ماده ۴۹ اساسنامه میباشد. پ۱۶۶۰۶۷۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148953
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک سهامی عام به شماره ثبت۱۰۷۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل قانونی شرکت در واحد ثبتی تهران به تهران خ انقلاب خ استاد نجات الهی کوچه نیکخواه پ ۲ ط ۳ کدپستی ۱۵۹۹۹۱۴۷۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۱۶۸۹۲۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182223
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مرادی به شماره ملی ۳۳۴۰۵۴۴۳۵۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بجای محمد تویسرکانی به شماره ملی ۰۴۵۱۸۶۲۵۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره و حسین فرهنگ مهر به شماره ملی ۲۲۵۹۸۷۱۰۰۳ به نمایندگی از شرکت تولید دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی رضوی به شماره ملی ۳۹۹۲۱۰۹۸۶۰ به نمایندگی از شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۲۰۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا خلعتبری به شماره ملی ۰۰۵۵۹۲۴۷۳۵ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سهیل خلیلی به شماره ملی ۶۵۹۹۸۷۰۰۵۸ به نمایندگی از سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و غیره به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۰۷۹۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497848
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵، البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶، تولید دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹ و نمایندگی بیمه ایمن البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۲۰۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۱۸۴۱۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671520
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵، شرکت البرزدارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶، شرکت تولیددارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹ وشرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ به سمت اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۲۹۳۵۰۱۵۸۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671523
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین فرهنگ مهربه کدملی۲۲۵۹۸۷۱۰۰۳ نماینده شرکت تولیددارو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سید مهدی رضوی به کدملی ۳۹۹۲۱۰۹۸۶۰ نماینده شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره وآقای علیرضا خلعتبری به کدملی ۰۰۵۵۹۲۴۷۳۵ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای سهیل خلیلی کدملی ۶۵۹۹۸۷۰۰۵۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد رضا مرادی کدملی ۳۳۴۰۵۴۴۳۵۲ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و همچنین مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۷۲۹۴۷۳۶۶۹۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10390065
آگهی تصمیمات شرکت سولفاتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به سمت بازرس اصلی و محمدسعید اصغریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری البرز شرکت تولی پرس شرکت البرز دارو شرکت تولید دارو شرکت کیوان. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10610685
آگهی تصمیمات در شرکت سولفاتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ محمود تویسرکانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و غلامرضا عبدالوند به نمایندگی از شرکت کیوان بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره و حسین فرهنگ مهر به نمایندگی از شرکت تولیدارو بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا خلعتبری به نمایندگی از شرکت البرز دارو و سید مهدی رضوی به نمایندگی از شرکت تولی پرس بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10786212
آگهی تصمیمات شرکت سولفاتیک سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11119504
آگهی تصمیمات شرکت سولفاتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش. م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری البرز به ش. م ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به ش. م ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ و شرکت البرز دارو به ش. م ۱۰۸۶۱۴۲۶۲۶ و شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز به ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۲۰۷ و شرکت تولید دارو به ش. م ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12780062
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران – خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از خیابان زرتشت – کوچه جاوید –پلاک ۲۲ - طبقه اول –کدپستی ۱۵۹۴۸۴۳۹۱۳ تغییر یافت پ۹۵۰۲۱۵۱۵۹۵۱۲۷۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954181
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای باقر نیک طبع به شماره ملی ۰۰۴۶۷۸۸۳۶۰ به نمایندگی از ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۲۷۶۱۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره. آقای مهدی یزدانیان به شماره ملی ۰۴۵۲۲۰۶۷۲۳ به نمایندگی از شرکت رو یال ساختمان آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۸۴۳۰ به عنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره. آقای محمد معینی فر به شماره ملی ۰۰۵۰۱۱۰۰۷۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران نوآوران تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۰۹۷۲ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای احمد صحت به شماره ملی ۰۰۵۰۰۸۷۴۱۱ به نمایندگی از شرکت تفریحی و توریستی آبدرمانی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۷۳۳۴ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای حجت معتمدی به شماره ۴۰۷۱۴۵۰۳۲۰ به نمایندگی از شرکت تفریحی توریستی آبدرمانی سرعین ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۷۲۲ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته و برات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق دونفر از اعضاء هیأت مدیره با مهرشرکت معتبر می‌باشد. امضاء آوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیر عامل مطابق اساسنامه شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۱۸۵۲۶۳۱۳۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13329037
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱به عنوان بازرس قانونی جهت یکسال مالی تعیین شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۱۲۰۹۸۸۴۲۶۳۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574636
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۲۷۶۱۰ شرکت رویال ساختمان آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۸۴۳۰ شرکت توسعه و عمران نوآوران تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۰۹۷۲ شرکت تفریحی و توریستی آبدرمانی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۷۳۳۴ شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۷۲۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۰۱۲۵۶۴۷۷۱۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360885
آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴

آگهی تغییرات شرکت سولفاتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۱۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی تعیین گردید. سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۲۷۶۱۰، شرکت رویال ساختمان آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۸۴۳۰، شرکت ساخت وعمران تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۷۶۰۶۳، شرکت تفریحی وتوریستی آبدرمانی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۷۳۳۴ و شرکت تفریحی و توریستی آبدرمانی سرعین ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۷۲۲ به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. صورتخای مالی سال ۹۶ تصویب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه