شرکت الیاف (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100431059


شماره ثبت:
10729
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1345/3/19
آدرس:
جاده قديم كرج كيلومتر 12 اول جاده شهريار مقابل دپو ارتش 3313199317

اشخاص

عنوان طبق آگهی
احمد لاجوردی حسینی 1034936
آقای محمد تاجیک 1502640
آقای حمیدرضا عبدالمالکی 1502640
امیر حمزه حسین نژاد 1502640
سید مصطفی متولی زاده 1502640
رباب حجاری 9789972
وعبدالرضا جدیدساز 10668263
آقای احمد گودرزی 12665800
آقای ناصر سرگزی زاده 12665800
آقای سید یونس چاوشی 12887161
آقای محسن محمدی 12887161
آقای محمدرضا عباداله کلهری 12887161
آقای بهنام شرقی 13680768
ابراهیم صبرعلیزاده 14222305

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 565969
آگهی تصمیمات در شرکت الیاف سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱/۹۱ احمد لاجوردی حسینی به کد ملی ۱۲۶۱۶۵۲۱۶۹ به جای رباب حجاری به نمایندگی از شرکت نساجی حجاب برای بقیه مدت تصدی بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۴۹۶۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916854
آگهی تصمیمات شرکت الیاف سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۹۷۴۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034936
آگهی تصمیمات شرکت الیاف سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت‌های نساجی حجاب به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۸۶۳۰ و رسیندگی و بافندگی میهن باف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۹۱۵ و سرمایه گذاری صنایع پوشان پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۰۸۴۱ و سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ و حمیدرضا عبدالمالکی به ش ملی ۰۴۹۱۴۹۷۶۰۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۹/۹۱ احمد لاجوردی حسینی به ش ملی ۱۲۶۱۶۵۲۱۶۹ به نمایندگی نساجی حجاب بسمت رئیس هیئت مدیره و امیرحمزه حسین نژاد به ش ملی ۰۰۴۰۲۲۰۱۲۵ به نمایندگی شرکت ریسندگی و بافندگی میهن باف بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد تاجیک به ش ملی ۰۰۴۱۸۹۲۲۹۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پوشان پارس و مصطفی متولی زاده به ش ملی ۰۶۰۳۰۷۵۹۲۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین بسمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۳۶۱۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256577
آگهی تغییرات شرکت الیاف سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۸/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۷۵۲/۸۲۶/۹۳ ریال به مبلغ۰۰۰/۳۳۷/۳۴۵/۵۱۷ ریال منقسم به۳۳۷/۳۴۵/۵۱۷ سهم بانام از محل تجدید ارزیابی دارایی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل دفاتر ثبت در تاریخ۱۹/۹/۹۲ تکمیل امضا گردید. پ۱۷۴۲۹۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257589
آگهی تغییرات شرکت الیاف سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۸/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۷۵۲/۸۲۶/۹۳ ریال به مبلغ۰۰۰/۳۳۷/۳۴۵/۵۱۷ ریال منقسم به۳۳۷/۳۴۵/۵۱۷ سهم بانام از محل تجدید ارزیابی دارایی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل دفاتر ثبت در تاریخ۱۹/۹/۹۲ تکمیل امضا گردید. پ۱۷۴۲۹۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1263938
آگهی تغییرات شرکت الیاف سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۲۹۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389713
آگهی تغییرات شرکت الیاف شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۰۱۴۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1502640
آگهی تصمیمات شرکت الیاف سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت نساجی حجاب به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۸۶۳۰ به نمایندگی آقای سید یونس چاووشی به نمایندگی به شماره ملی ۰۳۸۱۲۴۹۸۸۳ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع پوشان پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۰۸۴۱ به نمایندگی آقای امیر حمزه حسین نژاد به شماره ملی ۰۰۴۰۲۲۰۱۲۵ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ریسندگی و بافندگی میهن باف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۹۱۵ به نمایندگی آقای محمد تاجیک با شماره ملی ۰۰۴۱۸۹۱۲۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ به نمایندگی آقای مصطفی متولی زاده با شماره ملی ۰۶۰۳۰۷۵۹۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا عبدالمالکی با شماره ملی ۰۴۹۱۴۹۷۶۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. کلیه اسناد در مکاتبات داخلی و خارجی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۴۳۳۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667268
آگهی تغییرات شرکت الیاف سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۹/۹۳ به شرح ذیل در سمتهای خود ابقاء گردیدند: شرکت نساجی حجاب ۱۰۳۴۰۰۴۸۶۳۰ شرکت ریسندگی و بافندگی میهن باف ۱۰۸۶۱۰۵۱۹۱۵ شرکت سرمایه گذاری صنایع پوشان پارس ۱۰۱۰۳۲۰۰۸۴۱ شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ و حمیدرضا عبدالمالکی ۰۴۹۱۴۹۷۶۰۱ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۲۷۴۴۵۶۴۰۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9789972
آگهی تصمیمات شرکت الیاف سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۷۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۱۰/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای سرمایه گذاری صنایع پوشان پارس دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۰۸۴۱ و سرمایه گذاری تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی دارای شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و سرمایه گذاری ملی ایران دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و ریسندگی و بافندگی میهن باف دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۹۱۵ و نساجی حجاب دارای شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۸۶۳۰ و عبدالرضا جدیدساز دارای کد ملی۲۰۰۱۹۶۲۷۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پوشان پارس به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود دلیلی شعاعی دارای کد ملی۱۲۸۲۲۲۱۱۴۰ به نمایندگی از شرکت ریسندگی و بافندگی میهن بافت به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و رباب حجاری دارای کدملی۲۲۹۶۶۲۸۳۷۰ به نمایندگی از شرکت نساجی حجاب و مصطفی متولی زاده دارای کدملی ۰۶۰۳۰۷۵۹۲۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و مهدی مقدسی دارای کد ملی۰۰۷۴۸۵۰۷۳۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و مکاتبات داخلی و خارجی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9867480
آگهی تصمیمات شرکت الیاف سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10668263
آگهی تغییرات در شرکت الیاف سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۱۱/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید امیرحمزه حسین نژادفردحریری به کدملی۰۰۴۰۲۲۰۱۲۵ به جای محمود دلیلی شعاعی بعنوان نماینده شرکت ریسندگی و بافندگی میهن باف به شناسه ملی۱۰۸۶۱۰۵۱۹۱۵۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره عبدالرضا جدید ساز به کدملی۲۰۰۱۹۶۲۷۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پوشان پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۰۰۸۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه اسناد و مکاتبات داخلی و خارجی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665800
آگهی تغییرات شرکت الیاف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر سرگزی زاده با کدملی ۳۶۷۰۵۹۲۳۲۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع تامین شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ بعنوان عضو هیئت مدیره بجای آقای احمد گودرزی با کدملی۵۵۷۹۴۴۸۶۶۱ انتخاب گردید پ۹۴۱۱۲۸۲۴۸۵۷۵۶۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12868867
آگهی تغییرات شرکت الیاف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ جایگزین شرکت نساجی حجاب شهرکرد به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۸۶۳۰ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ جایگزین شرکت ریسندگی و بافندگی میهن باف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۹۱۵ برای مدت باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۰۱۳۵۰۲۲۵۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12887161
آگهی تغییرات شرکت الیاف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهنام شرقی با شماره ملی۳۷۶۱۹۳۱۷۷۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سید یونس چاوشی با کد ملی۰۳۸۱۲۴۹۸۸۳ به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره و آقای ناصر سرگزی زاده با کد ملی ۳۶۷۰۵۹۲۳۲۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا عباداله کلهری با کد ملی ۰۰۶۵۰۰۰۲۰۱ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به موجب معرفی نامه شماره ۹۵/۲۵ پ مورخ۹۵/۰۲/۲۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای محسن محمدی باکد ملی ۰۰۳۷۱۳۴۹۵۷ به نمایندگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر است. کلیه اسناد در مکاتبات داخلی و خارجی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیأت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۲و۴و۵ و۱۸و۲۰ ماده ۴۵ اساسنامه را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: بند ۲ تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل بند ۴ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان. بند ۵ تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. بند ۱۸ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل غیرولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. بند ۲۰ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. پ۹۵۰۴۱۲۳۷۶۸۵۸۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977308
آگهی تغییرات شرکت الیاف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۳۱۲۱۰۸۷۸۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13680768
آگهی تغییرات شرکت الیاف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵به تصویب رسید روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید شرکت گسترش پایا صنعت سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ و شرکت ره نگار خاور میانه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ و آقای بهنام شرقی به کدملی ۳۷۶۱۹۳۱۷۷۸ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۸۰۷۴۸۴۴۰۶۵۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222305
آگهی تغییرات شرکت الیاف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۰۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسیدروزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال دیگر تمدید گردید؛ شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸، شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱، شرکت ره نگار خاور میانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹، شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ و ابراهیم صبرعلیزاده به کدملی۱۳۷۶۴۷۲۴۴۹ موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۲۷۷۷۳۷۲۷۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه