شرکت پترو شیمی آبادان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100430706


شماره ثبت:
10716
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1345/3/15
آدرس:
تهران-ميرداماد-خيابان نفت شمالي- پلاك6 -كد پستي 1918983553 1918983553

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ابوالفضل عسگری 706226
سید خلف موسوی 1400208
آقای سجاد زینلی 1400208
آقای علی مکوندی 1400208
آقای سید علی بهشتیان 1400208
آقای علیرضا صدیقی زاده 1464584
علی اصغر فرخ 9751066
آقای فرامند هاشمی زاده 10335775
آقای فرید صباحی 10803364
آقای مسعود جبرائیلی 13862669
آقای اسمعیل تبادار 13862669
محسن هادی زاده 13862669

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 704597
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۱۶۵۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706226
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶

به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۴/۵/۹۱ علیرضا صدیقیزاده به کدملی ۲۰۰۲۴۷۲۱۲۲ به جای مسعود جبرائیلی به نمایندگی شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بسمت عضو هیاتمدیره انتخاب گردید. ترکیب اعضای هیاتمدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران بشرح زیر میباشد: سید خلف موسوی به کدملی ۱۹۸۸۰۳۰۱۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا صدیقی زاده به کدملی ۲۰۰۲۴۷۲۱۲۲ به سمت نایب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل و اسماعیل تباردار به کدملی ۳۵۳۹۸۳۳۳۷۴ و سجاد زینلی به کدملی ۰۰۷۰۲۳۶۴۴۵ و ابوالفضل عسگری به کدملی ۰۳۸۳۶۵۹۵۶۶ بسمت عضو هیاتمدیره انتخاب شدند. عقد قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیاتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و نامههای عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیاتمدیره بخشی از اختیارات خود را در ۱۳ بند به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۳۲۷۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272508
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ش م ۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰۰ به سمت بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی فریوران هدف ش م ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل: شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) ش م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ش م ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی ش م ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ و شرکت پتروسینا ش م ۱۰۴۲۰۲۲۲۹۷۴ و شرکت سهامی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ش م ۱۴۰۰۱۹۰۷۸۵۲۸ انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۷۷۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400208
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی آبادان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید خلف موسوی بشماره ملی ۱۹۸۸۰۳۰۱۱۰ بعنوان نماینده حقیقی شرکت پتروسینا بشناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۲۹۷۴ و آقای علیرضا صدیقی زاده بشماره ملی ۲۰۰۲۴۷۲۱۲۲ بعنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) بشناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و آقای علی مکوندی بشماره ملی ۱۹۱۰۳۹۵۲۵۰ بعنوان نماینده حقیقی شرکت توسعه و تجارت تامین اجتماعی بشناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴ و آقای سجاد زینلی بشماره ملی ۰۰۷۰۲۳۶۴۴۵ بعنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و آقای سید علی بهشتیان بشماره ملی ۰۹۰۱۴۸۲۱۰۲ بعنوان نماینده حقیقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بشناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۰۷۵۲۸ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند که آقایان: سید خلف موسوی بعنوان رئیس هیئت مدیره و علیرضا صادقی زاده نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و علی مکوندی و سجاد زینلی و سید علی بهشتیان بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. هیئت مدیره برخی از اختیارات خود از ماده ۳۹ اساسنامه را بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیر عامل تفویض نمود. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در صورت نبود مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. نامه‌های عادی و اوراق اداری با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت نافذ خواهد شد. پ۱۸۰۱۹۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400417
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی آبادان سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به (تهران، میرداماد، خیابان نفت شمالی، پلاک ۶، کد پستی ۱۹۱۸۹۸۳۵۵۳) تغییر یافت و ماده مربوطه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۸۰۱۹۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464584
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در آبادان به نشانی «آبادان کوی مطهری (بریم سابق) مجتمع پتروشیمی آبادان کدپستی ۶۳۱۴۷۱۳۹۱۱» تاسیس گردید و آقای علیرضا صدیقی زاده ک م ۲۰۰۲۴۷۲۱۲۲ به عنوان مدیر شعبه انتخاب شد. پ۱۸۲۸۹۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570206
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی آبادان سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و جهان صنعت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۲۲۴۱۹۱۶۷۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9751066
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و شرکت پتروشیمی فارابی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱ و شرکت پتروسینا به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۲۹۷۴ و شرکت سهامی بیمه ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۷۴۲. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9761284
آگهی تصمیمات شرکت پترو شیمی آبادان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۸۸ فرامند هاشمی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و اسکندر آزادیخواه جهرمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سیفی به سمت مدیرعامل و منصور معظمی و مرتضی رجبی اسلامی بسمت اعضای هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9812300
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۰ سجاد زینلی به کدملی ۰۰۷۰۲۳۶۴۴۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید و در سایر سمت‌ها تغییری حاصل نشد حدود وظایف اختیارات مدیرعامل به شرح ۱۲ بند مورد تائید و تصویب قرار گرفت امضای اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10031946
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۷۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان بسمت بازرس اصلی و علی امانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10335775
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۳/۹۰ فرید صباحی به کدملی۶۱۵۹۴۵۲۲۵۸ به جای محمدرضا سیفی به نمایندگی از شرکت سرمایه صبا تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. و فرامند هاشمی زاده به کدملی۱۹۸۷۷۸۸۲۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، فرید صباحی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل به شرح۱۳ بند ضمیمه صورتجلسه مذکور به مدیرعامل تفویض شد.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10783495
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی آبادان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۷۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۴/۹۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10803364
آگهی تصمیمات در شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۰ فرید صباحی به کدملی ۶۱۵۹۴۵۲۲۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و اسماعیل تبادار به کدملی ۳۵۳۹۸۳۳۳۷۴ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فارابی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱ و سید خلف موسوی به کدملی ۱۹۸۸۰۳۰۱۱۰ به نمایندگی از شرکت پتروسینا به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۲۹۷۴ و سجاد زینلی به کدملی ۰۰۷۰۲۳۶۴۴۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و ابوالفضل عسگری به کدملی ۰۳۸۳۶۵۹۵۶۶ به نمایندگی از بیمه ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۷۴۲ به عنوان اعضای هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. سید خلف موسوی به عنوان رئیس هیئت‎مدیره و فرید صباحی به عنوان نایب رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضا منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه در ۱۲ بند تعیین و تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13429816
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی۹۴ به تصویب رسید. پ۹۶۰۲۲۴۱۷۷۹۶۷۸۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561470
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵، تصویب گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵. شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین به شماره شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴. شرکت پتروسینا به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۲۹۷۴. شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۴۲۶۷۸. شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۵۲۴۹۳۸۶۲۴۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13862669
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسمعیل تبادار به شماره ملی ۳۵۳۹۸۳۳۳۷۴ به نمایندگی از شرکت پترو سینا به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۲۹۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای مسعود جبرائیلی به شماره ملی ۱۵۰۲۱۱۶۷۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محسن هادی زاده به شماره ملی ۲۲۲۹۶۶۵۴۳۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکانوین به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۴۲۶۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. عقد قراردادها و امضای اسناد تعهد آور از قبیل چک - سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبراست. نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت نافذ خواهد بود. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست مورد تائید و تصویب هیئت مدیره قرارگرفت. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب هیئت مدیره قرارگرفت: الف - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ب - تعیین میزان حقوق و دستمزد و همچنین استخدام و عزل و نصب کارکناندر تمامی سطوح. ج - دریافت مطالبات و پرداخت و رد دیون شرکت. د - انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد. ه - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخوست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالح و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملی ات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل ولو کرارا، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه. و - سایر مفاد ماده ۳۹ اساسنامه در خصوص اختیارات هیئت مدیره کماکان جاری و در حدود وظایف هیئت مدیره خواهد بود. پ۹۶۱۱۱۸۹۴۳۵۵۸۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14048613
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی آبادان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۰۷۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاهای مجاز (متفقا) مدیران مستقر در محل مجتمع پتروشیمی آبادان به همراه مهر شرکت برای یک فقره حساب بانکی بانک صادرات شعبه آذر آبادان به شرح ذیل و بمنظور پرداخت بموقع اسناد ضروری و فوری تاسقف حداکثر ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال درهفته را تعیین نمود. پ۹۷۰۳۰۵۷۰۵۱۲۲۷۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه