تولید فیبر ایران

شرکت تولید فیبر ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100429427
تهران شهر تهران-حافظ-كوچه طاووس-خيابان شهيد دكتر حسن عضدي-پلاك 28-طبقه همكف-واحد 1- 1598718411
19
افراد
21
آگهی‌ها
10673
شماره ثبت
1345/2/31
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 622820
آگهی تصمیمات شرکت تولید فیبر ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۳/۹۱شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان خیریه درمانی جواد الائمه به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۱۲۰۱۷ به نمایندگی فرید صاحب به کدملی۰۰۳۰۱۱۹۳۳۲ شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰ بنمایندگی فرهاد رمضان به کدملی۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بنمایندگی رضا کامرانی جویمند به کدملی۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ مهرداد احمدی به کدملی۱۸۱۸۸۲۲۸۱۴ حسین صاحب به کدملی۳۲۵۶۰۲۹۵۶۶ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و سید محمد علوی به کدملی ۳۲۵۵۶۲۶۹۱۹ محمدعلی نمازی به کدملی۳۲۵۵۵۴۸۹۳۴ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۳/۹۱ فرهاد رمضان به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا کامرانی جویمند به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد احمدی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیات مدیره و یا رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۶۲۸۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687582
آگهی تصمیمات شرکت تولید فیبر ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش م۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به ش م۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۰۳۸۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163444
آگهی تغییرات شرکت فیبر ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.. ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۷۷۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586534
آگهی تغییرات شرکت تولیدفیبر ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد رمضان به کد ملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای عباسعلی ارجمندی به کد ملی ۰۶۸۰۲۲۴۴۰۸ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای علی علامه راد به کد ملی ۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای فرید صاحب به کد ملی ۰۰۳۰۱۱۹۳۳۲ به نمایندگی از طرف سازمان خیریه درمانی جوادالائمه (ع) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۲۰۱۷به سمت عضو هیئت مدیره وآقای مهرداد احمدی به کد ملی ۱۸۱۸۸۲۲۸۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدندوکلیه اوراق تعهدآور، چک، سفته، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت، با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید: انجام کلیه امور شرکت و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه آئین نامه‌های داخلی شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره برای تصویب تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره نصب و عزل مدیران، کارکنان و مشاوران شرکت و تعیین شغل و سمت و وظایف و اختیارات آنها، تعیین حقوق و مزایا، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور به هیئت مدیره دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت عقد هر نوع قرارداد در خصوص اموال منقول و تغییر و تبدیل یا فسخ آن و خرید مواد اولیه و فروش محصولات و معاوضه و غیره منطبق با آئین نامه معاملات شرکت پیشنهادبه امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استردادآنها به هیئت مدیره اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا تواقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تا سقف یک میلیارد ریال. عقد هر گونه قرارداد اجاره و اقاله و فسخ آنها و تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره منطبق با آئین نامه معاملات شرکت تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آنها به هیئت مدیره تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به هیئت مدیره تنظیم و ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت کلیه مقررات و آئین نامه‌های شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط اعلامی سازمان مذکور. پ۹۳۰۶۰۳۲۷۲۷۱۳۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612815
آگهی تغییرات شرکت فیبر ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام ش م ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر ش م ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۳۵۱۴۶۶۴۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10054116
آگهی تصمیمات شرکت تولید فیبر ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۶/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به سمت بازرس اصلی و قاسم یاحقی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10065151
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فیبر ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۳/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین صاحب موسسه خیریه جوادالائمه محمدعلی نمازی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و قاسم داودی مقدم و شرکت سرمایه گذاری و توسعه پارس نتاس بسمت اعضای علی البدل. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10717329
آگهی تصمیمات شرکت تولید فیبر ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کابرد ارقام به و شناسه ملی بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به و شناسه ملی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830783
آگهی تغییرات شرکت فیبر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شماره ثبت ۲۸۱۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰ و سازمان خیریه درمانی جوادالائمه (ع) به شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۲۰۱۷ و آقای محمدرضا حاصلی به شماره شناسنامه ۱۱۶۹ و کدملی۲۲۹۷۷۳۹۹۹۰ و آقای علی منصوری به شماره شناسنامه ۷۱۱۴ و کدملی ۰۷۹۴۹۱۲۶۴۸ بسمت اعضا اصلی و آقای سعید علومی به شماره شناسنامه ۱۳۷۹ و کدملی ۰۹۰۲۳۵۱۳۸۹ عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۱۲۷۵۷۷۸۰۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849488
آگهی تغییرات شرکت فیبر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۶۸۷۴ , ۱۲۲ مورخه ۱۴/۲/۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس کریمخان زند خ شهید عضدی پلاک ۴۰ واحد ۲۰۳ کدپ ۱۵۹۸۷۱۷۸۳۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۰۳۲۴۵۸۳۷۶۳۵۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12864941
آگهی تغییرات شرکت فیبر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا بختیاری کشکجانی به کدملی ۰۰۷۲۶۴۹۱۹۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به موجب حکم شماره ۴۶۵۶۹/۳۳ مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد انصاری فر به کدملی ۲۵۹۰۸۳۷۸۶۰ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به موجب حکم شماره ۵۷/۹۵/م. س مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا خبیری نوغانی به کدملی ۰۹۳۳۰۹۶۰۵۴ به نمایندگی از طرف سازمان خیریه درمانی جوادالائمه (ع) به موجب حکم شماره ۷۸۰۹ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا حاصلی به کدملی ۲۲۹۷۷۳۹۹۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی منصوری به کدملی ۰۷۹۴۹۱۲۶۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سعید علومی به کدملی ۰۹۰۲۳۵۱۳۸۹ به سمت عضو علی البدل انتخاب گردیدند وکلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت، با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۳۳۱۳۶۴۱۶۲۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935374
آگهی تغییرات شرکت فیبر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به کدملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و موسسه حسابرسی شراکت به کدملی۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۵۰۵۰۶۱۱۷۷۰۱۲۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12971941
آگهی تغییرات شرکت فیبر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ وبموجب مجوز شماره ۱۰۱۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۵/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موضوع شرکت به شرح ذیل میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید و واردات انواع فیبر، نئوپان، تخته نیمه فشرده شامل ال دی اف، ام دی اف و اچ دی اف، چوب پلاست و سایر مصنوعات چوبی در ابعاد و ضخامت‌های مختلف بطور خام، ساده، رنگی و روکش شده - تولید و واردات کلیه انواع روکش از جمله روکش‌های طبیعی و مصنوعی مانند کاغذی، ملامینه و فرمیکا و نیز تولید و واردات انواع چسب، لاک، روغن جلا، سمباده، بتونه و کلیه مواد مرتبط - تولید و واردات انواع درب، پنچره، کابینت، مبلمان خانگی و اداری، خانه‌های پیش ساخته و انواع محصولات چوبی در صنایع بالادستی و پایین دستی اعم از خام، نیمه ساخته و ساخته شده - نماسازی داخلی و خارجی محیط‌های اداری و مسکونی با استفاده از محصولات فوق - اجرای طرح بهره برداری از جنگل و اجرای طرح هایی با استفاده از ضایعات و بازیافت - کشت درختان، نهال، گیاهان و دانه‌های صنعتی، برداشت و بهره برداری، فروش و صادرات آن‌ها و مشتقات تحصیل شده و ضایعات ناشی از آن - تولید و واردات انواع قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز، سوله، انبار، وسائط نقلیه و تمامی تجهیزات مرتبط با آن‌ها - واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ارائه کلیه خدمات مجاز وفق قوانین جاری کشور - انجام کلیه خدمات انبارداری و تمامی امور مرتبط با آن از جمله تخلیه و بارگیری (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم). - اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۵۰۵۲۷۷۲۹۲۲۸۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13485128
آگهی تغییرات شرکت فیبر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ وبموجب تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۴/۹۴ومجوز شماره ۲۹۸۳۵۹۰۱۸ , ۹۶۹ مورخ ۱/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده به مبلغ ۲۲۵۱۶۰۰۵۴ ریال و مبلغ ۲۹۷۷۴۸۳۹۹۴۶ اورده نقدی بموجب گواهی شماره ۲۱۱ , ۴۵۰ مورخ ۱۸/۲/۹۶ بانک تجارت شعبه مستقل مرکزی پرداخت وافزایش یافته است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۴۰۳۸۳۴۱۳۰۲۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13553507
آگهی تغییرات شرکت تولید فیبر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۱۸۳۲۳۹۵۱۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654088
آگهی تغییرات شرکت تولید فیبر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی تهران شهر تهران حافظ کوچه طاووس خیابان شهید دکتر حسن عضدی پلاک ۲۸ طبقه همکف واحد ۱ کدپستی ۱۵۹۸۷۱۸۴۱۱ تغییر یافت. پ۹۶۰۷۱۹۹۴۲۶۷۱۴۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13819629
آگهی تغییرات شرکت تولید فیبر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فتحعلی خوشبین کلخورانی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۰۰۵۵۹ به جای آقای رضا بختیاری کشکجانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)، به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای غلامعلی بصائری به شماره ملی ۰۰۴۵۵۵۴۰۴۸ به جای آقای محمد انصاری فر به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص)، به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۰۲۶۳۹۲۶۴۱۱۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14065340
آگهی تغییرات شرکت تولید فیبر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹، شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰، سازمان خیریه درمانی جوادالائمه (ع) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۲۰۱۷، آقای غلامرضا محفوظی به شماره ملی ۲۶۳۰۲۶۴۴۴۰، آقای جمشید محمدی سهرابی به شماره ملی ۰۰۳۷۳۴۰۳۹۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۳۱۹۶۲۰۹۶۵۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14101190
آگهی تغییرات شرکت تولید فیبر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای فتحعلی خوشبین کلخورانی با کدملی ۰۰۴۷۱۰۰۵۵۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامعلی بصائری با کدملی ۰۰۴۵۵۵۴۰۴۸ به نمایندگی ازشرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا خبیری نوغانی باکدملی ۰۹۳۳۰۹۶۰۵۴ به نمایندگی از سازمان خیریه درمانی جوادالائمه (ع) به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۱۲۰۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جمشید محمدی سهرابی با کدملی ۰۰۳۷۳۴۰۳۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا محفوظی با کدملی ۲۶۳۰۲۶۴۴۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی منصوری با کدملی ۰۷۹۴۹۱۲۶۴۸ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت، با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهره شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: انجام کلیه امور شرکت و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، کلیه ادارت دولتی و غیردولتی و موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی • تهیه آئیننامه‌های داخلی شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره برای تصویب • تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره • پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره • عزل و نصب مدیران، کارکنان و تعیین شغل، سمت، وظایف و اختیارات آنها، تعیین حقوق و مزایا، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، مرخصی در چارچوب آئین نامه استخدامی و بودجه مصوب و در خصوص مدیران ارشد پیشنهاد به هیئت مدیره • پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور به هیئت مدیره • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت • عقد هر نوع قرارداد در خصوص اموال منقول و تغییر و تبدیل و فسخ آن در چارچوب بودجه و مصوبه هیئت مدیره • خرید مواد اولیه و فروش محصولات و معاوضه و غیره منطبق با آئیننامه معاملات شرکت • پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به هیئت مدیره • اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر پس از تصویب هیئت مدیره، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تا سقف یک میلیارد ریال • عقد هر گونه قرارداد اجاره و اقاله و فسخ آنها و تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستأجره منطبق با آئین نامه معاملات شرکت • تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین جاری کشور • تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آنها به هیئت مدیره • تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آنها به هیئت مدیره • تنظیم و ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت کلیه مقررات و آئیننامههای شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط اعلامی سازمان مذکور پس از طرح و تصویب هیئت مدیره. پ۹۷۰۴۱۰۲۰۱۹۴۸۲۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14113985
آگهی تغییرات شرکت تولید فیبر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۰۲۰ ۳۸۸۱۱۷ / ۹۷۹ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت که مبلغ ۳۲۰۴۹۳۶۴۳۶۸ ریال بموجب گواهی‌های شماره ۳۲۹۲۲۰/۹۷/۱۸ مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷ و ۱۳۳۰۱۴/۹۷/۱۸ مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۷ بانک تجارت شعبه مرکزی پرداخت گردیده و مبلغ ۶۷۹۵۰۶۳۵۶۳۲ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۴۱۹۳۲۰۷۱۴۴۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14379966
آگهی تغییرات شرکت تولید فیبر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷
آگهی تغییرات شرکت تولید فیبر ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۰۶۷ - ۴۷۰۹۳۴/۹۷۹ مورخ ۸/۹/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت را از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۳۴۶۹۲۵۳۰۷۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت افزایش یافت ودر نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۱۳۴۶۹۲۵۳۰۷۰۰۰ ریال منقسم به ۱۳۴۶۹۲۵۳۰۷ سهم عادی با نام هزار ریالی میباشد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک