شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100428557


شماره ثبت:
10643
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1345/2/22
آدرس:
كيلومتر 3جاده مخصوص كرج مقابل نيروي هوائي سپاه پاسداران پلاك 61 1397619111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
عبدالوحیدرضا محمدیان 651823
علی محمدی 651823
محسن حجتی 651823
مهرداد عبداله 1003004
سیدمحمد صادق حسینی 1003004
آقای احمد رضوانی 1003004
سهیل نظری 1003004
حسن حاصل طلب 13338328
وآروین رویا 13338328
سیدکریم سپهری 13970577
آقای فرهاد همتی 13970577

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651823
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پمپ پارسسهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ عبدالوحیدرضا محمدیان به کدملی ۰۰۵۲۴۵۸۵۷۱ به نمایندگی شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ و سید محمدصادق حسینی به کدملی ۴۱۳۱۸۸۵۱۷۴ به نمایندگی شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند در نتیجه محسن حجتی به کدملی۱۰۹۰۹۲۸۳۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمدصادق حسینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی محمدی به کدملی ۴۸۹۸۷۲۰۵۵۲ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و همچنین مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و حدود اختیارات مدیرعامل طبق مصوبه هیئت مدیره ۲۹/۸/۸۹ به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۷۱۵۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702245
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام به شماره ثبت۱۰۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۷۳۶۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704598
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ مهرداد عبداله به کد ملی ۰۰۵۲۳۴۳۵۳۷ بنمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۶۷۷۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی محمدی به کد ملی ۴۸۹۸۷۲۰۵۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمدصادق حسینی به کد ملی ۴۱۳۱۸۸۵۱۷۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۹۴۱۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1003004
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۱۵/۶/۹۱ و ۲۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۱۱/۹۱ واصل گردید اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ک. م۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی احمد رضوانی به ک. م۴۵۹۱۷۳۸۴۱۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ به نمایندگی مهرداد عبدالله به ک. م۰۰۵۲۳۴۳۵۳۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به ک. م۱۰۱۰۰۶۱۶۷۷۹ به نمایندگی عبدالوحیدرضا محمدیان۰۰۵۲۴۵۸۵۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۶۷۷۹ به نمایندگی سهیل نظری به ک. م۴۰۷۳۴۷۷۶۱۷ بسمت عضو و گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷ به نمایندگی سید محمدصادق حسینی به ک. م۴۱۳۱۸۸۵۱۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه را تصویب و تفویض نمود. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت نافذ معتبر است. پ۱۶۲۱۳۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158531
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۴۳۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619759
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۵۳۱۷۶۶۷۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9552875
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ و تنفس مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10570550
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پمپ پارس سهامی عام به شماره ثبت۱۰۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221161
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان ناظرتصفیه برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۵۱۰۰۷۶۷۸۶۱۷۷۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13338328
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: سیدکریم سپهری به شماره ملی۵۸۴۹۷۳۵۵۳۴ وآروین رویا به شماره ملی ۰۰۵۳۰۲۲۰۲۵ وآقای حسن حاصل طلب به شماره ملی ۰۸۷۲۵۸۰۳۲۶ بعنوان مدیران تصفیه برای مدت دوسال انتخاب شدند. نشانی محل تصفیه شرکت کیلومتر ۳جاده مخصوص کرج مقابل نیروی هوائی سپاه پاسداران پلاک ۶۱ کدپستی ۱۳۹۷۶۱۹۱۱۱ می‌باشد. پ۹۵۱۲۱۵۸۱۷۶۹۳۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391403
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حاصل طلب به شماره ملی ۰۸۷۲۵۸۰۳۲۶ به عنوان مدیر اجرائی هیئت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چک‌ها و بروات با امضای متفق مدیر اجرائی تصفیه و یکی از اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و مدیر اجرائی تصفیه در انجام کلیه امور جاری شرکت از اختیار تام برخوردار است و کلیه مکاتبات عادی با اختیار و امضای آقای حسن حاصل طلب مدیر اجرائی هیئت تصفیه ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۱۲۹۵۶۱۲۰۸۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13717698
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه برای یک سال انتخاب گردید. پ۹۶۰۸۲۷۸۹۱۹۴۸۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970577
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان فرهاد همتی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۲۴۲۹۴ و آروین رویا به شماره ملی ۰۰۵۳۰۲۲۰۲۵ وسیدکریم سپهری به شماره ملی ۵۸۴۹۷۳۵۵۳۴ بسمت اعضا هیات تصفیه برای الباقی دوره تصدی انتخاب گردیدند پ۹۷۰۱۱۹۵۱۸۶۵۵۴۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14027444
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۵۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد همتی با کدملی ۴۱۳۲۴۲۴۲۹۴ بعنوان مدیر اجرائی هیأت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق واسناد تعهداور و چک‌ها وبروات با امضاء متفق مدیر اجرائی تصفیه ویکی از اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد ومدیر اجرائی تصفیه در انجام کلیه امور جاری شرکت از اختیار تام برخودار است وکلیه مکاتبات عادی با اختیار وامضاءآقای فرهاد همتی مدیر اجرائی هیأت تصفیه ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد پ۹۷۰۲۲۳۶۸۱۹۱۶۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه