شرکت الحاوی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100428084


شماره ثبت:
10627
تعداد بازدید:
24
تأسیس:
1345/2/17
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-شهرك دانشگاه-بلوار ايران خودرو-بزرگراه اميرسرلشگرشهيدحسين لشگري-پلاك 128-طبقه همكف 1389918111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای منصور سمیعی 753853
آقای غلامحسین عبدالهی سروی 753853
احمد دشتی 1396664
آقای عباس قنادرضایی 1599681
آقای غلامعلی سعیدنژاد 1599681
آقای عباس کبریایی زاده 1599681
آقای علیرضا نیلفروش زاده 1599681
آقای پرویز مقدس 10260701
آقای ابوالحسن احمدیانی 12748066
آقای امیر سعید ملک شاهی 12748066
انسیه سعید نژاد 13086755
محمد ملکشاهی 13637188
محسن خطیبی 13637188
میثم خانلر بیک 14281442
امیرحسن ملک شاهی 14281442
آقای محمد آذری نیا 14281442

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 753853
آگهی تصمیمات شرکت الحاویسهامی عام به شماره ثبت۱۰۶۲۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ و ۹/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۲۱۸۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۲۴۱ به نمایندگی عباس کبریائی زاده به کدملی ۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ و شرکت تدبیر کالای جم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کدملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ و شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آراء به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰ به نمایندگی سیدغلامحسین عبدالهی سروی به کدملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ و شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ به نمایندگی احمد دشتی به کدملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ و شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ به نمایندگی منصور سمیعی به کدملی ۰۰۵۲۵۱۴۲۱۸ انتخاب گردیدند: بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ عباس کبریائی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره، غلامحسین عبدالهی سروی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا نیلفروش زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۰۳۲۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894707
آگهی تغییرات شرکت الحاوی سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۷/۹۱ علیرضا نیلفروش زاده به ک م۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای جم و ش م۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ غلامحسین عبدالهی سروی به ک م۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا به ش م۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰ و منصور سمیعی به کدملی۰۰۵۲۵۱۴۲۱۸ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و احمد دشتی به ک م۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم با ش م۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره عباس کبریائی به ک م۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ به نمایندگی از شرکت صنایع دارویی سلامت بزرگمهر با ش م۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک , سفته , برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۵۳۹۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236670
آگهی تغییرات شرکت الحاوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه با شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۹۹۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236671
آگهی تغییرات شرکت الحاوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰ سهم بانام ۰۰۰/۱ ریالی از محل مازاد تجدید ارزیابی و محل سود انباشته افزایش یافت و ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردیده است. پ۱۷۲۹۹۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396664
آگهی تغییرات شرکت الحاوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس کبریائی زاده به کدملی۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱ و عباس قناد رضایی به کدملی۰۹۳۹۴۱۴۷۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰ و علیرضا نیلفروش زاده به کدملی۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ و احمد دشتی به کدملی۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای جم به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ و غلامحسین عبدالهی سروی به کدملی۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ و برای بقیه مدت تصدی توسط هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ۱۷۹۸۱۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534536
آگهی تغییرات شرکت الحاوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - - ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی اصول اندیشه با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون گستران پیشگام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب گردید. _ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر به شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱ و شماره ثبت ۳۰۷۷۳۲ - شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی:۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ و شماره ثبت ۳۲۱۰۹۸ - شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی:۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ و شماره ثبت ۳۶۹۰۷۲ - شرکت پژوهش و مشاور تدبیر آرا به شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰ و شماره ثبت ۱۰۳۵۸۴ - شرکت تدبیر کالای جم به شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ و شماره ثبت ۱۴۵۵۶۸ پ۹۳۰۴۲۹۹۴۴۱۳۷۴۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599681
آگهی تغییرات شرکت الحاوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: عباس کبریایی زاده به کد ملی ۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱ عباس قناد رضائی به کد ملی ۰۹۳۹۴۱۴۷۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰ علیرضا نیلفروش زاده به کدملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ احمد دشتی به کد ملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای جم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ و غلامعلی سعید نژاد به کد ملی ۰۰۴۳۷۲۰۷۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، برات، و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۳۰۶۱۰۳۸۷۳۹۱۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9597134
آگهی تصمیمات شرکت الحاوی سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9845629
آگهی تصمیمات شرکت الحاوی سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۸۹ و تنفس مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا بسمت بازرس اصلی و پرویز مقدس بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت دارویی سلامت بزرگمهر شرکت تدبیر کالای سلامت شرکت تدبیر سرمایه جم شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا شرکت تدبیر کالای جم. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ عباس کبریایی زاده بنمایندگی از شرکت صنایع دارویی سلامت بزرگمهر به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامحسین عبداللهی سروی بنمایندگی از شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا نیلفروش زاده بنمایندگی از شرکت تدبیر کالای جم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و منصور سمیعی به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای سلامت و احمد دشتی بنمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10062693
آگهی تصمیمات شرکت الحاوی سهامی عام به شماره ثبت۱۰۶۲۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ و ۹/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۲۱۸۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل شرکت صنایع داروئی سلامت بزرگمهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۲۴۱ به نمایندگی عباس کبریائی زاده به کدملی ۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ و شرکت تدبیر کالای جم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کدملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ و شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آراء به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰ به نمایندگی سیدغلامحسین عبدالهی سروی به کدملی ۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ و شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ به نمایندگی احمد دشتی به کدملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ و شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ به نمایندگی منصور سمیعی به کدملی ۰۰۵۲۵۱۴۲۱۸ انتخاب گردیدند: بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ عباس کبریائی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره، غلامحسین عبدالهی سروی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا نیلفروش زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10260701
آگهی تصمیمات شرکت الحاوی سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ بسمت بازرس اصلی و پرویز مقدس به کدملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10435341
آگهی تصمیمات در شرکت الحاوی سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۸۸ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10478230
آگهی تغییرات شرکت الحاوی سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۷/۹۱ علیرضا نیلفروش زاده به ک م۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای جم و ش م۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ غلامحسین عبدالهی سروی به ک م۴۴۴۹۸۳۴۰۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پژوهش و مشاوره تدبیر آرا به ش م۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰ و منصور سمیعی به کدملی۰۰۵۲۵۱۴۲۱۸ به نمایندگی از شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و احمد دشتی به ک م۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به نمایندگی از شرکت تدبیر سرمایه جم با ش م۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره عباس کبریائی به ک م۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ به نمایندگی از شرکت صنایع دارویی سلامت بزرگمهر با ش م۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک , سفته , برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12748066
آگهی تغییرات شرکت الحاوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر سعید ملک شاهی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۶۵۹۸۳ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع دارویی سلامت بزرگمهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴۲۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای دکتر ابوالحسن احمدیانی به شماره ملی ۲۶۷۷۵۵۳۰۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت پژوهش و مشاور تدبیر آرا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۹۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد آذری نیا به شماره ملی ۰۰۸۱۷۸۶۷۰۰ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۲۹۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره خانم انسیه سعید نژاد به شماره ملی ۰۰۶۶۷۸۲۳۱۷ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای جم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۴۹۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن خطیبی به شماره ملی ۱۱۸۹۳۳۶۲۹۴ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر کالای سلامت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۰۵۶۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۲۸۷۵۶۴۹۶۱۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086755
آگهی تغییرات شرکت الحاوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی قواعد به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها ی شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت امید دارو سلامت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۰۱۴۹ به نمایندگی از طرف آقای ابوالحسن احمدیانی به کد ملی ۲۶۷۷۵۵۳۰۴۱ شرکت آرتا دارو پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۴۶۸۶ به نمایندگی آقای محسن خطیبی به کد ملی ۱۱۸۹۳۳۶۲۹۴ شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹ به نمایندگی آقای محمد آذری نیا به کد ملی ۰۰۸۱۷۸۶۷۰۰ آقای امیر سعید ملک شاهی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۶۵۹۸۳ خانم انسیه سعید نژاد به شماره ملی ۰۰۶۶۷۸۲۳۱۷ پ۹۵۰۸۰۱۱۵۳۹۴۵۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189183
آگهی تغییرات شرکت الحاوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالحسن احمدیانی به شماره ملی ۲۶۷۷۵۵۳۰۴۱ به نمایندگی شرکت امید دارو سلامت به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای امیر سعید ملک شاهی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۶۵۹۸۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محسن خطیبی به شماره ملی ۱۱۸۹۳۳۶۲۹۴ به نمایندگی آرتا دارو پارس به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد آذری نیا به شماره ملی ۰۰۸۱۷۸۶۷۰۰ به نمایندگی شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر به سمت عضو هیئت مدیره خانم انسیه سعید نژاد به شماره ملی ۰۰۶۶۷۸۲۳۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و مراسلات به امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۹۲۳۳۳۹۸۴۱۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13406846
آگهی تغییرات شرکت الحاوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد در ضمن هر یک از صاحبان امضاء مجاز میتواند حق امضاء خود را به مسئولیت خود به شخص یا اشخاص دیگر تفویض کند. پ۹۶۰۲۱۰۲۷۰۹۲۵۱۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610815
آگهی تغییرات شرکت الحاوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تعیین شدند. روزنامه کثیراالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره، به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت امید دارو سلامت به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۰۱۴۹، شرکت آرتا دارو پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۴۶۸۶، شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹ آقایان ابوالحسن احمدیانی با کدملی ۲۶۷۷۵۵۳۰۴۱ و محمد آذری نیا با کدملی ۰۰۸۱۷۸۶۷۰۰ پ۹۶۰۶۲۵۵۷۰۷۵۵۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13637188
آگهی تغییرات شرکت الحاوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انسیه سعید نژاد به شماره ملی ۰۰۶۶۷۸۲۳۱۷ به نمایندگی از شرکت امید دارو سلامت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۰۱۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد ملک شاهی به شماره ملی ۰۰۷۹۴۷۹۰۸۱ به نمایندگی از شرکت آرتا دارو پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۴۶۸۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و محسن خطیبی به شماره ملی ۱۱۸۹۳۳۶۲۹۴ به نمایندگی از شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و ابوالحسن احمدیانی به شماره ملی ۲۶۷۷۵۵۳۰۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد آذری نیا به شماره ملی ۰۰۸۱۷۸۶۷۰۰ به سمت عضوء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۱۹۹۷۵۳۶۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13905157
آگهی تغییرات شرکت الحاوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهرک دانشگاه بلوار ایران خودرو بزرگراه امیرسرلشگرشهیدحسین لشگری پلاک ۱۲۸ طبقه همکف کدپستی ۱۳۸۹۹۱۸۱۱۱انتقال یافت. پ۹۶۱۲۰۹۴۷۴۷۲۸۳۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14281437
آگهی تغییرات شرکت الحاوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۸۰۲۱۴۸۷۳۲۸۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14281442
آگهی تغییرات شرکت الحاوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسن ملکشاهی به شماره ملی۰۰۱۹۸۳۸۷۶۱ به نمایندگی شرکت امید دارو سلامت به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۳۰۱۴۹ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای میثم خانلر بیک به شماره ملی۰۰۸۱۱۶۴۷۲۶ به نمایندگی شرکت آرتا دارو پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۴۶۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد ملک شاهی به شماره ملی۰۰۷۹۴۷۹۰۸۱ به نمایندگی شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۳۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالحسن احمدیانی به شماره ملی ۲۶۷۷۵۵۳۰۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد آذری نیا به شماره ملی ۰۰۸۱۷۸۶۷۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء سه نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی غیر تعهد آور و مراسلات به امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۰۲۲۱۴۱۵۱۷۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه