بهنوش ایران

شرکت بهنوش ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100427917
تهران كيلومتر 7 جاده مخصوص كرج مقابل پارس خودرو و خ شهيدمحمود پوري 1399613511
15
افراد
21
آگهی‌ها
10620
شماره ثبت
1345/2/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 944917
آگهی تصمیمات شرکت بهنوش ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۲۶۵۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069992
آگهی تغییرات در شرکت بهنوش ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۰۶۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۹۲ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: رضا نویدبرق به شماره ملی ۲۵۹۳۲۱۵۱۸۶ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و کمال الدین بایرامی لاطران به شماره ملی ۱۴۶۰۸۰۶۸۳۲ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محمود احمدپورداریانی به جای رحیم اسماعیلی دانا به شماره ملی ۰۰۳۴۷۹۹۵۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۸۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مصطفی شهریاری به شماره ملی ۰۰۶۷۸۰۸۷۲ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و کاوس سلیمی به شماره ملی ۵۶۶۹۵۰۲۳۳۷ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۳۳۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247949
آگهی تغییرات شرکت بهنوش ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۳۶۸۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284123
آگهی تغییرات شرکت بهنوش ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعان انقلاب اسلامی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شماره ملی۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۸۷۹ پ۱۷۵۵۰۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284124
آگهی تغییرات شرکت بهنوش ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کاوس سلیمی کدملی۵۶۶۹۵۰۲۳۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کمال الدین بایرامی کدملی۱۴۶۰۸۰۶۸۳۲ به سمت نائب رئیس و آقای کمال الدین بایرامی کدملی۱۴۶۰۸۰۶۸۳۲ به سمت مدیرعامل و آقای محمود احمدپور داریانی کدملی۰۰۳۴۷۹۹۵۹۱ و آقای مصطفی شهریاری کدملی۰۰۶۷۸۰۸۷۲۷ و آقای یوسف شادمان کدملی۱۴۶۴۲۶۸۷۴۶ به سمت اعضاء هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و اسناد مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۵۰۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1295843
آگهی تغییرات شرکت بهنوش ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۱/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۴/۸۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۸/۱۶۴ ریال منقسم به ۰۰۰/۶۰۸/۱۶۴ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ ۵۳۹/۰۹۹/۶۴۲/۲ ریال طی گواهی بانکی شماره ۱۰۸ مورخ ۸/۲/۹۲ بانک سپه شعبه بهنوش پرداخت گردیده، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردیده است. پ۱۷۵۶۳۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1337896
آگهی تغییرات شرکت بهنوش ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد تعهدآور از جمله چکها، سفته‌ها، براوات و اوراق بهادار با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و امضاء آقای محمد لشنی با ک. م ۰۶۲۰۶۲۹۶۹۱ همراه با مهر شرکت معتبر و اسناد مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۶۶۹۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613606
آگهی تغییرات شرکت بهنوش ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲تصویب گردید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۳۱۳۴۳۱۹۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9407956
آگهی تغییرات شرکت بهنوش ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کاوس سلیمی به شماره ملی ۵۶۶۹۵۰۲۳۳۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره وآقای کمال الدین بایرامی لاطران به شماره ملی ۱۴۶۰۸۰۶۸۳۲ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمود احمد پور داریانی به شمار ملی ۰۰۳۴۷۹۹۵۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷به سمت عضو هیئت مدیره وآقای یوسف شادمان به شماره ملی ۱۴۶۴۲۶۸۷۴۶ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب راسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد مفید چپردار به شماره ملی ۰۰۷۱۴۷۳۷۸۵ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مای و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت عضوهیئت مدیره برای باقی مانده دوره مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند پ۹۳۱۱۰۶۴۵۰۳۰۸۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9690506
آگهی تصمیمات شرکت بهنوش ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9994431
آگهی تصمیمات شرکت بهنوش ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵و کمال الدین بایرامی به ش ملی ۱۴۶۰۸۰۶۸۳۲و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰و شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10436383
آگهی تصمیمات شرکت بهنوش ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا نویدبرق به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و کمال الدین بایرامی لاطران به شناسه ملی ۱۴۶۰۸۰۶۸۳۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و رحیم اسماعیل دانا به کد ملی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۸۷۹ و مصطفی شهریاری به کد ملی به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و کاوس سلیمی به کد ملی به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10439779
آگهی تصمیمات شرکت بهنوش ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664380
آگهی تغییرات شرکت بهنوش ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نعمت اله حیدری با کدملی ۶۳۳۹۶۳۶۲۴۱ با نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ با سمت رئیس هیئت مدیره و کاووس سلیمی با کدملی ۵۶۶۹۵۰۲۳۳۷ با نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمود احمد پور داریانی با کدملی ۰۰۳۴۷۹۹۵۹۱ با نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و حامد نوری کلخوران با کدملی ۰۰۷۰۹۶۰۳۸۰ با نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و اژدر اژدری با کدملی ۱۵۸۱۳۶۶۷۴۴ با نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد تعهدآور از جمله چکها، سفته‌ها، براوات و اوراق بهادار با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه امضاء یکی از محمد لشنی با کدملی ۰۶۲۰۶۲۹۶۹۱ و یا ناصر نقیلی حکم آبادی با کدملی ۱۳۷۹۷۸۹۱۴۱ همراه با مهر شرکت، معتبر و اسناد مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۴۱۱۲۸۹۶۷۸۵۱۵۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12958860
آگهی تغییرات شرکت بهنوش ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۲۰۴۲۹۹۸۱۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598192
آگهی تغییرات شرکت بهنوش ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۱۵۶۵۰۹۹۱۵۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598396
آگهی تغییرات شرکت بهنوش ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیاتمدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ شرکت پیوند تجارت ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ پ۹۶۰۶۱۵۶۴۲۹۲۴۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13648513
آگهی تغییرات شرکت بهنوش ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کاوس سلیمی کدملی ۵۶۶۹۵۰۲۳۳۷ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای نعمت اله حیدری به شماره ملی ۶۳۳۹۶۳۶۲۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اژدر اژدری به شماره ملی ۱۵۸۱۳۶۶۷۴۴ به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره خانم الهام خلیلی شماره ملی ۰۳۲۳۶۲۱۳۲۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حامد نوری کلخوران به شماره ملی ۰۰۷۰۹۶۰۳۸۰ به نمایندگی از طرف شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، براوات و غیره با دو امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری صرفا با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد پ۹۶۰۷۱۷۷۸۹۴۷۸۸۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13856670
آگهی تغییرات شرکت بهنوش ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵و مجوز‌های شماره ۰۸۹/۲۹۶۰۳۴ , ۹۶۹ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ سهم۱۰۰۰ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت و مبلغ ۱۸۰۶۹۸۶۶۹۴۵ریال به موجب گواهی بانکی سپه بشماره ۵۴۷ مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.. پ۹۶۱۱۱۵۱۴۲۴۵۶۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13964545
آگهی تغییرات شرکت بهنوش ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود غلامی به شماره ملی ۳۲۵۵۲۰۷۱۶۹ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. پ۹۷۰۱۱۸۴۹۸۵۰۷۱۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229769
آگهی تغییرات شرکت بهنوش ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۷۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جمالی به شماره ملی ۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه میی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان عضو جدید هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی جایگزین خانم الهام خلیلی گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. پ۹۷۰۷۰۳۹۵۷۶۸۶۳۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک