شرکت کیوان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100422509


شماره ثبت:
10436
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1344/11/21
آدرس:
تهران خ شهيد بهشتي م نيلوفر خ 7 پ23 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مجید قره باغی اول 588976
آقای علی شیخ 588976
بیژن اسمعیلی 9791617
فاطمه عبدالهی 9791617
عیسی اسحاقی 9791617
محمدسعید اصغریان 11007107

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 588976
آگهی تصمیمات شرکت کیوان (سهامی عام) بشماره ثبت۱۰۴۳۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: مجید قره باغی اول به کدملی۲۹۳۹۴۷۸۵۹۷ به نمایندگی جدید شرکت بین المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۴۳۰۷ و علی شیخ به کدملی۰۴۵۲۹۸۹۷۶۰ به نمایندگی جدید شرکت دنیای ششیمی پلمیر به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۲۸۸۰، علی شیخ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۱۸۱۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680000
آگهی تصمیمات شرکت کیوان سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابری بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۸۱۱۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218439
آگهی تغییرات شرکت کیوان سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۱۶۴۴ به شرکت بین المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۴۳۰۷ و شرکت ساختمانی بین المللی دنیای طراحان آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۱۶۳۰ و شرکت جهان شیمی آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۳۵۰ و شرکت دنیای شیمی پلیمر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۲۸۸۰ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۴۵۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9626310
آگهی تصمیمات شرکت کیوان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9780166
آگهی تغییرات شرکت کیوان سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۸۸ سید مصطفی مقدسی به نمایندگی شرکت پخش البرز و بیژن اسمعیلی به نمایندگی شرکت البرز دارو و شرکت تولید دارو به نمایندگی رضا مصباحی بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. در نتیجه محمد رضوانی فر بسمت رئیس هیئت مدیره و بیژن اسمعیلی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مصباحی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق نائب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل و یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9791617
آگهی تصمیمات شرکت کیوان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان به نمایندگی بیژن اسمعیلی به ش ملی ۰۰۴۲۴۴۸۴۱۷ و شرکت بین المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد به نمایندگی عیسی اسحاقی به ش ملی ۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵ و شرکت ساختمانی دنیای طراحان آریا به نمایندگی مهناز عقبائی به ش ملی ۰۰۶۲۸۳۱۶۳۶ و شرکت دنیای شیمی پلیمر به نمایندگی سید محمود مدنی به ش ملی ۰۰۱۶۴۷۴۳۶۷ و شرکت جهان شیمی آریا به نمایندگی فاطمه عبداللهی به ش ملی ۰۰۴۱۶۱۵۵۷۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۸/۸۹ بیژن اسمعیلی بسمت رئیس هیئت مدیره و عیسی اسحاقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فاطمه عبداللهی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10850786
آگهی تصمیمات شرکت کیوان سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابری بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11007107
آگهی تصمیمات شرکت کیوان سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدسعید اصغریان به کدملی ۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه