جبل

شرکت جبل (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100422357
تهران بلوارميرداماد خ شهيدحصاري جنوبي ك يكم پ 30 ( 28 جديد ) ط 1 1548933411
11
افراد
13
آگهی‌ها
10430
شماره ثبت
1344/11/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 563302
آگهی تصمیمات شرکت جبلسهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرس معین مشاور مجرب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ به سمت بازرس اصلی و محمود عنصری به کدملی ۱۹۷۲۰۷۵۲۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۲۷۴۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738292
آگهی تصمیمات شرکت جبلسهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به کدملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ بسمت بازرس اصلی و محمود عنصری به کدملی ۱۹۷۲۰۷۵۲۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۸۷۵۳۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037490
آگهی تصمیمات شرکت جبل سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آگاه تراز مدبر به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۹۸۷۸ بسمت بازرس اصلی و احمد جبرائیلی به کدملی ۵۰۵۹۲۲۶۱۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۷۴۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362791
آگهی تغییرات شرکت جبل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت تعیین گردد. موسسه حسابرسی آگاه تراز مدبر به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۹۸۷۸ بسمت بازرس اصلی و احمد جبرائیلی به شماره ملی ۵۰۵۹۲۲۶۱۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. پ۱۷۸۳۳۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10435504
آگهی تصمیمات شرکت جبل سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و محمد گلچین پور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جمال الدین هدایت به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن امین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدعبداله آل رسول فضل اله هدایت ابوالفضل شریفیان راد و رحمت اله نقیان و سیدمسعود آل رسول به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10557373
آگهی تصمیمات شرکت جبل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ بسمت بازرس اصلی و سید شهریار نوریان به کدملی ۱۲۸۷۸۰۷۳۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10949035
آگهی تصمیمات شرکت جبل سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب به کدملی ۱۰۳۲۰۴۰۴۱۹۰ بسمت بازرس اصلی و محمود عنصری به کدملی ۱۹۷۲۰۷۵۲۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774171
آگهی تغییرات شرکت جبل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آگاه تراز مدبر به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۹۸۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد امین بیطرف به شماره کدملی ۱۱۹۸۷۷۳۱۶۲به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند. پ۹۵۰۲۱۲۶۳۲۸۴۱۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042739
آگهی تغییرات شرکت جبل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۳۵۷
آگهی تغییرات شرکت جبل سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۳۵۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه آگاه تراز مدبر شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۹۸۷۸به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد امین بیطرف به شماره کد ملی ۱۱۹۸۷۷۳۱۶۲، به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13229528
آگهی تغییرات شرکت جبل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۳۵۷
آگهی تغییرات شرکت جبل سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۳۵۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمال الدین هدایت به کد ملی ۱۱۹۸۴۶۷۱۹۳ - سپهر آل رسول به کد ملی ۰۰۵۹۸۶۹۲۰۸ - فضل اله هدایت به کد ملی ۱۱۹۸۷۵۵۵۴۷ - حسن امین به کد ملی ۱۱۹۸۸۳۲۹۴۰ - ابوالفضل شریفیان راد به کد ملی ۱۲۸۶۳۲۴۳۹۴ - رحمت اله نقیان به کد ملی ۰۰۳۸۹۳۵۶۴۳ و مسعود آل رسول به کد ملی ۰۰۳۷۱۶۸۵۱۷ برای مدت دو سال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13251207
آگهی تغییرات شرکت جبل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۳۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل شریفیان راد به شماره کدملی ۱۲۸۶۳۲۴۳۹۴به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای جمال الدین هدایت با کدملی ۱۱۹۸۴۶۷۱۹۳به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای حسن امین با کدملی۱۱۹۸۸۳۲۹۴۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاءرئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۱۰۲۲۱۰۱۱۰۵۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13776066
آگهی تغییرات شرکت جبل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ای شرکت انتخاب گردبد. موسسه اصلاح گستران امین شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۱۷۸۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد امین بیطرف به شماره کد ملی ۱۱۹۸۷۷۳۱۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند پ۹۶۱۰۰۳۶۳۷۳۹۰۷۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13919201
آگهی تغییرات شرکت جبل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان جمال الدین هدایت به کدملی ۱۱۹۸۴۶۷۱۹۳ و سپهر آل رسول به کدملی ۰۰۵۹۸۶۹۲۰۸ و حسن امین به کدملی ۱۱۹۸۸۳۲۹۴۰ و ابوالفضل شریفیان راد به کدملی ۱۲۸۶۳۲۴۳۹۴، رحمت اله نقیان به کدملی ۰۰۳۸۹۳۵۶۴۳ بسمت اعضا هیات مدیره تا مورخه ۵/۵/۹۷ انتخاب شدند پ۹۶۱۲۱۵۴۵۸۹۴۰۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک