شرکت جام جهان نما (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100420374


شماره ثبت:
10364
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1344/10/11
آدرس:
تهران خيابان آزادي اول خيابان جيحون پلاك 808 1343864465

اشخاص

عنوان طبق آگهی
شهرام مصدق 717149
حمید رحمتیان 717149
مهدی حاج محمود عطار 717149
آقای عباس سینائی فر 1574043
خانم مهشاد عباسی 1574043
, مهدی شریفی 9882630
آقای احمد شمشکی 13099585

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 717149
آگهی تصمیمات شرکت جام جهان نماسهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۳۷۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: جوادآقا علیخان بزاز به کدملی ۰۶۸۱۷۳۵۲۷۹ به نمایندگی گسترش صنایع پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شهرام مصدق به کدملی ۰۶۸۱۷۳۵۲۷۹ به نمایندگی شرکت هادکو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۰۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی حاج محمودعطار به کدملی ۰۰۶۲۴۷۷۳۹۰ به نمایندگی صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۰۴۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی شریفی به کدملی ۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳ به نمایندگی شرکت بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمید رحمتیان به کدملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به نمایندگی از سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۳۳۷۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544277
آگهی تغییرات شرکت جام جهان نما سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۳۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۸۷۰۷/۲۰ مورخ ۱۵/۴/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: شرکت هادکو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۰۳۷ شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ شرکت صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۰۴۲۵ موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۱۵۴۴ شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۱۳۸ موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۰۵۷۱۴۴۶۶۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574043
آگهی تغییرات شرکت جام جهان نما سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۳۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس سینائی فر دارای کدملی ۱۸۱۷۴۱۰۲۶۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره خانم نغمه زندیه دارای کدملی ۴ ۶۸۹۴۹۷ ۰۰۳ به عنوان نماینده شرکت هادکو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰ ۱۰۰۵۵۳۰۳۷ بسمت رئیس هیأت مدیره آقای نوید احمدی دارای کدملی ۱۲۰۳۴۴۴ ۳۲۵ به عنوان نماینده شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۱۳۸ بسمت عضو هیأت مدیره آقای شهرام مصدق دارای کدملی ۰۶۸۱۷۳۵۲۷۹ به عنوان نماینده شرکت صنایع نماالکترونیک پیام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۰۴۲۵ بسمت عضو هیأت مدیره خانم مهشاد عباسی دارای کدملی ۰۰۱۵۶۹۶۹۹۵ به عنوان نماینده موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۱۵۴۴ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تا تاریخ ۱۴/۱۲/۹۴ تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک، سفته و برات و قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره یا در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند بشرح ذیل مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفت. اختیارات مدیرعامل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. معرفی نماینده حقوقی در سایر شرکت‌های گروه. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر پس از اخذ مجوز هیأت مدیره. تعهد ظهرنویسی و قبولی. عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آن‌ها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به میزان و سود کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۳) اساسنامه حاضر، استقراض به وسیله اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا". احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت در قالب بودجه سالانه مصوب هیأت مدیره.. تعیین خلاصه و میزان استعلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور.. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی.. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. پ۹۳۰۵۲۵۳۳۷۱۵۲۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9553684
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی جام جهان نما سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۳۷۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آراء به سمت بازرس اصلی و امیر شهلایی مقدم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9614886
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی جام جهان نما سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۳۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۳۷۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/۸۸ محمدرسول کلهری و حمید رحمتیان به ترتیب بعنوان نمایندگی شرکتهای گسترش صنایع پیام و سرمایه گذاری ملی ایران جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. محمدرسول کلهری به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرهوشنگ مجیدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی شریفی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9882630
آگهی تصمیمات شرکت جام جهان نما سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۳۷۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: جوادآقا علیخان بزاز به کدملی ۰۶۸۱۷۳۵۲۷۹ به نمایندگی گسترش صنایع پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شهرام مصدق به کدملی ۰۶۸۱۷۳۵۲۷۹ به نمایندگی شرکت هادکو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۰۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی حاج محمودعطار به کدملی ۰۰۶۲۴۷۷۳۹۰ به نمایندگی صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۰۴۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی شریفی به کدملی ۰۰۷۳۰۲۰۸۹۳ به نمایندگی شرکت بسته بندی فلزی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمید رحمتیان به کدملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به نمایندگی از سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10198296
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی جام جهان نما سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۳۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۱/۸۹ به موجب حکم صادره مرتضی شکری به جای محمد رسول کلهری به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام سهامی عام برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10919454
آگهی تصمیمات شرکت جام جهان نما (سهامی عام) بشماره ثبت۱۰۳۶۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۰۳۷۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آراء به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۴۳۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش صنایع پیام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۸۴۴۲ و شرکت هادکو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۰۳۷ و شرکت صنایع نما الکترونیک پیام به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۳۰۴۲۵ و شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلز پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13099585
آگهی تغییرات شرکت جام جهان نما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۳۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل گردید و آقای شهرام مصدق به شماره ملی ۰۶۸۱۷۳۵۲۷۹ و آقای احمد شمشکی به شماره ملی ۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶ به سمت مدیران تصفیه برای مدت دوسال انتخاب شدند. نشانی محل تصفیه: تهران خیابان آزادی اول خیابان جیحون پلاک ۸۰۸ کدپستی ۱۳۴۳۸۶۴۴۶۵ تعیین گردید. پ۹۵۰۸۰۸۵۰۰۵۴۲۵۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه