گروه سرمایه گذاری سایپا

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100419821
تهران: بزرگراه ستاري، اتوبان ستاري شمالي - خيابان خليل آبادي - خيابان هجرت - كوچه شقايق شانزدهم پلاك 30 1473743997
19
افراد
19
آگهی‌ها
10346
شماره ثبت
1344/10/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 722895
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) بشماره ثبت۱۰۳۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ به نمایندگی علی مسیبی بهروز به کدملی۰۳۲۰۲۳۷۵۰۸ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به نمایندگی داود مددی به کدملی۰۶۰۲۷۹۱۶۶۹ و شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به نمایندگی نعمت اله پوستین دوز به کدملی۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ و شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ به نمایندگی جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به کدملی۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴ و شرکت پارس خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴ به نمایندگی عیسی حسین پناه به کدملی۱۸۸۰۸۷۳۷۴۵ و شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به نمایندگی سید مهرداد هاشمی به کدملی۲۱۶۱۵۱۹۸۵۹ و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۰۳۳۹ به نمایندگی حسن امیری هنزکی به کدملی۰۰۵۲۳۱۵۶۳۰. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۴/۹۱ نعمت اله پوستین دوز به سمت رئیس هیئت مدیره، داود مددی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عیسی حسین پناه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی ازاعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مندرج در بندهای۱و۵و۷و۸و۱۲و۱۳و۱۴و۱۵و۱۶و۱۸و۲۱و۲۲و۲۳ به استثناء تاسیس یا مشارکت درتاسیس انواع شرکتها و موسسات دیگر و ماده۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۴۱۰۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726474
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) بشماره ثبت۱۰۳۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ به نمایندگی علی مسیبی بهروز به کدملی۰۳۲۰۲۳۷۵۰۸ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به نمایندگی داود مددی به کدملی۰۶۰۲۷۹۱۶۶۹ و شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به نمایندگی نعمت اله پوستین دوز به کدملی۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ و شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ به نمایندگی جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به کدملی۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴ و شرکت پارس خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴ به نمایندگی عیسی حسین پناه به کدملی۱۸۸۰۸۷۳۷۴۵ و شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به نمایندگی سید مهرداد هاشمی به کدملی۲۱۶۱۵۱۹۸۵۹ و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۰۳۳۹ به نمایندگی حسن امیری هنزکی به کدملی۰۰۵۲۳۱۵۶۳۰. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۴/۹۱ نعمت اله پوستین دوز به سمت رئیس هیئت مدیره، داود مددی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عیسی حسین پناه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی ازاعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مندرج در بندهای۱و۵و۷و۸و۱۲و۱۳و۱۴و۱۵و۱۶و۱۸و۲۱و۲۲و۲۳ به استثناء تاسیس یا مشارکت درتاسیس انواع شرکتها و موسسات دیگر و ماده۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۴۱۰۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984749
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) بشماره ثبت۱۰۳۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۱۰/۹۱ روح اله صمدی مله به کدملی۲۱۶۰۵۹۲۸۵۴ به جای داود مددی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به سمت عضو هیئت مدیره و جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به کدملی۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و سایر اعضاء در سمتهای خود ابقاء گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۶۵۴۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1114546
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید مدنی به کد ملی ۰۰۴۷۴۱۸۹۲۳ به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به کد ملی ۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمدرضا صباغی به کد ملی ۰۰۳۹۹۹۲۴۹۷ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمود دودانگه به کد ملی ۵۰۹۹۶۹۰۲۵۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ و حسن امیری هنزکی به کد ملی ۰۰۵۲۳۱۵۶۳۰ به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۳۳۹ و مجید شاطری به کد ملی ۱۲۶۲۲۴۰۷۹۴ به نمایندگی از شرکت پارس خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴ و مجید سوری به کد ملی ۰۴۵۲۳۰۵۷۸۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۷۲۹۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677472
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۶۴۱۵ , ۱۲۱ مورخ ۲۴/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان رزونامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ شرکت بازرگانی سایپایدک شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ شرکت پارس خودرو شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴ مرکز تحقیقات و نو آوری صنایع خودرو سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ پ۹۳۰۸۰۴۲۶۷۳۵۷۷۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764134
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۹۶۲۲۱ , ۱۲۱ مورخ ۷/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید مدنی کدملی ۰۰۴۷۴۱۸۹۲۳ به عنوان رئیس هیأت مدیره نماینده شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا و آقای جمشید ایمانی کتک لاهیجانی کدملی ۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره نماینده شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا و آقای سید محمدرضا صباغی ۰۰۳۹۹۹۲۴۹۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا و آقای محمود دودانگه کدملی ۵۰۹۹۶۹۰۲۵۴ نماینده شرکت بازرگانی سایپا یدک و آقای حسن امیری هنزکی کدملی ۰۰۵۲۳۱۵۶۳۰ نماینده شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا و آقای مجید شاطری کدملی ۱۲۶۲۲۴۰۷۹۴ نماینده شرکت پارس خودرو وآقای مهدی محمد رضایی کدملی ۲۷۵۰۵۸۳۹۳۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار بعنوان اعضای هیأت مدیره برای ما بقی مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۵، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ (به استثناء تاسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکتها و موسسات دیگر و با توجه به آیین نامه معاملات سهام مصوب هیأت مدیره) ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۱۰۱۴۶۲۸۶۶۷۸۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9546047
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) بشماره ثبت۱۰۳۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ به نمایندگی علی مسیبی بهروز به کدملی۰۳۲۰۲۳۷۵۰۸ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به نمایندگی داود مددی به کدملی۰۶۰۲۷۹۱۶۶۹ و شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به نمایندگی نعمت اله پوستین دوز به کدملی۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ و شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ به نمایندگی جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به کدملی۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴ و شرکت پارس خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴ به نمایندگی عیسی حسین پناه به کدملی۱۸۸۰۸۷۳۷۴۵ و شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به نمایندگی سید مهرداد هاشمی به کدملی۲۱۶۱۵۱۹۸۵۹ و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۰۳۳۹ به نمایندگی حسن امیری هنزکی به کدملی۰۰۵۲۳۱۵۶۳۰. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۴/۹۱ نعمت اله پوستین دوز به سمت رئیس هیئت مدیره، داود مددی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عیسی حسین پناه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی ازاعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مندرج در بندهای۱و۵و۷و۸و۱۲و۱۳و۱۴و۱۵و۱۶و۱۸و۲۱و۲۲و۲۳ به استثناء تاسیس یا مشارکت درتاسیس انواع شرکتها و موسسات دیگر و ماده۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9595246
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ نعمت اله پوستین دوز به کد ملی ۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ به جای مهرداد بذرپاش به نمایدگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9602671
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سایپا سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۳۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11170556
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) بشماره ثبت۱۰۳۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۶/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا، مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا، بازرگانی سایپا یدک، پارس خودرو، تولید موتور گیربکس واکسل سایپا، قالبهای بزرگ صنعتی سایپا، سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12656152
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۴ وتاییدیه شماره ۳۳۰۰۲۳ , ۱۲۱ مورخ ۱/۷/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا برای مدت دو سال لغایت ۲۴/۶/۱۳۹۶ انتخاب کرد: شرکت تولیدی موتور , گیربکس و اکسل سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ شرکت بازرگانی سایپا یدک شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکارشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ پ۹۴۱۱۲۴۴۳۴۷۹۴۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687495
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۸۱۰ , ۱۲۲ مورخ ۷/۱۱/۹۴ ساز مان بورس و اوراق بها دار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر آخوندی ش م ۵۷۵۹۱۶۰۰۴۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ و آقای سیروس شجاعی برجوئی ش م ۵۵۵۸۸۱۵۰۵۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ و آقای سیدمهدی آستانی ش م ۰۰۴۴۲۸۲۰۵۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ و آقای مهدی محمد رضایی ش م ۲۷۵۰۵۸۳۹۳۴عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکارشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ آقای مجید شاطری ش م ۱۲۶۲۲۴۰۷۹۴ عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور , گیربکس و اکسل سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ تعیین گردیدند، کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دونفر ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضا هئیت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مندرج در بندهای۲۲ , ۲۱ , ۱۸ , ۱۶ , ۱۵ , ۱۴ , ۱۳ , ۱۲ , ۸ , ۷ , ۵ , ۱و۲۳ (به استثناء تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکتها و مؤسسات دیگر و باتوجه به آیین نامه معاملات سهام مصوب هیئت مدیره) ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۴۱۲۱۲۵۲۹۸۲۲۷۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879183
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر آخوندی به شماره ملی ۵۷۵۹۱۶۰۰۴۴ بعنوان رییس هیئت مدیره نماینده شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به ش. م ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ آقای سیروس شجاعی برجوئی به شماره ملی ۵۵۵۸۸۱۵۰۵۱ بعنوان نایب رییس هیئت مدیره نماینده شرکت بازرگانی سایپا یدک به ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ آقای سیدمهدی آستانی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۸۲۰۵۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نماینده شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به ش. م ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ آقای مهدی محمدرضایی به شماره ملی ۲۷۵۰۵۸۳۹۳۴ عضو هیئت مدیره ونماینده شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش. م ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ آقای غلامحسین مظفری به شماره ملی ۱۰۶۱۱۴۴۵۹۳ عضو هیئت مدیره و نماینده شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا به ش. م ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. پ۹۵۰۴۰۸۷۶۳۶۶۱۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001751
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۹۱۴۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۱۳۸۴۴۳۹۶۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036689
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۴۲ - ۲۵۶۶۲۶ , ۹۵۹ مورخ ۶/۵/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۶۷۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام از طریق سود انباشته ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۷۰۴۸۱۳۹۴۶۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13427917
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۱۸۵۵۴ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر آخوندی به شماره ملی ۵۷۵۹۱۶۰۰۴۴ به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بعنوان رییس هیئت مدیره و سیروس شجاعی برجوئی به شماره ملی ۵۵۵۸۸۱۵۰۵۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حمید ابدالی به شماره ملی ۴۶۸۹۷۳۸۱۳۰ به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ بعنوان مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و مهدی محمدرضایی به شماره ملی ۲۷۵۰۵۸۳۹۳۴ به نمایندگی از نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ بعنوان عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۱۸، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۸، ۷، ۵، ۱ (به استثناء تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکتها و موسسات دیگر و با توجه به آیین نامه معاملات سهام مصوب هیئت مدیره) ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۲۲۴۳۲۶۳۹۶۸۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647303
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۵۲۱۵ , ۱۲۲ مورخه ۱۳/۶/۱۳۹۶ سازرمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۱۷۴۴۴۷۸۷۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14227753
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۱۵۳ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای یک سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب شدند. پ۹۷۰۷۰۲۸۲۲۸۲۷۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337929
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۷۹۳۶ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴۲ اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۴۲ پاداش اعضاء هیئت مدیره هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت اصلاحیه‌ی قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز کند. پ۹۷۰۹۱۱۵۴۳۳۷۴۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک