شرکت پخش هجرت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100418567


شماره ثبت:
10304
تعداد بازدید:
22
تأسیس:
1344/9/15
آدرس:
تهران-دانشگاه تهران-خيابان وصال شيرازي-خيابان آيت اله طالقاني-پلاك 556-طبقه منفي 2 1416863975

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سعید سعیدی نژاد 601364
آقای دکتر سید ابراهیم هاشمی 601364
آقای علیرضا فرمانیان 1138832
سید رضا صالح 1138832
آقای عباس کبریایی زاده 1138838
آقای دکتر عباس حیدرزاده ساری 1397461
آقای مجید زجاجی 1713989
آقای علیرضا نیلفروش زاده 1713989
آقای حسین کوچک منش 1713989
رامین پورعبدالهیان تهرانی 9866237
نصراله صالح 10573238
آقای علیرضا تحسیری 12654607
آقای ابوالحسن احمدیانی 12654607
آقای محمدمهدی نکونام 13201690
آقای امیر ابراهیمی 13201690
میثم خانلر بیک 14042089
آقای مسعود بهرامی نوید 14042089

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 601364
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. داروسازی فارابی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰ به نمایندگی ابراهیم هاشمی به کد ملی ۲۰۹۱۹۳۹۲۷۷ و شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴ به نمایندگی سعید سعیدی نژاد به کد ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ و شرکت پارس دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ به نمایندگی رامین پورعبداللهیان تهرانی به کد ملی ۰۰۵۶۳۸۱۷۲۷ و شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴ به نمایندگی علیرضا نیلفروش زاده به کد ملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ و شرکت تولیدی ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۷۸۳۰ به نمایندگی علیرضا فرمانیان به کد ملی ۰۰۵۳۵۹۹۳۷۳. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۰۶۹۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626815
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرتسهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۱ سید ابراهیم هاشمی به کدملی ۲۰۹۱۹۳۹۲۷۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علیرضا فرمانیان به کدملی ۰۰۵۳۵۹۹۳۷۳ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپوسل ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۷۸۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و امین پورعبداللهیان تهرانی به کدملی ۰۰۵۶۳۸۱۷۲۷ به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا نیلفروش زاده به کدملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید سعیدی نژاد به کدملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک سفته قراردادها با امضا مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد حدود اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۵۷۹۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999830
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام به شماره ثبت۱۰۳۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۹۱ هیئت مدیره اختیارات خود را در ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۵۲۵۵۸۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046100
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۱۱۴۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138832
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای سید رضا صالح به شماره ملی ۲۵۹۴۲۰۶۸۲۲ به نمایندگی از شرکت داروسازی پارس دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و معاون اداری مالی و عباس حیدرزاده ۰۴۵۰۴۵۸۶۰۱ بنمایندگی جدید از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عباس کبریایی زاده به شماره ملی ۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴ عضو هیئت مدیره و آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴ عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا فرمانیان به شماره ملی ۰۰۵۳۵۹۹۳۷۳ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۷۸۳۰ عضو هیئت مدیره تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۸۶۲۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138838
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت داروسازی پارس دارو بنمایندگی جدید آقای سیدرضا صالح ۲۵۹۴۲۰۶۸۲۲ به عنوان جایگزین آقای رامین پورعبدالهیان تهرانی گردید و در نتیجه اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای سید رضا صالح به شماره ملی ۲۵۹۴۲۰۶۸۲۲ به نمایندگی شرکت داروسازی پارس دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و معاون اداری مالی و آقای دکتر سید ابراهیم هاشمی به شماره ملی ۲۰۹۱۹۳۹۲۷۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰، به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای دکتر عباس کبریایی زاده به شماره ملی ۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴، عضو هیئت مدیره و آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴، عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا فرمانیان به کدملی ۰۰۵۳۵۹۹۳۷۳ به نمایندگی شرکت ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۷۸۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت نافذ و معتبر است و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. پ۱۶۸۶۲۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397461
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای سید رضا صالح به شماره ملی ۲۵۹۴۲۰۶۸۲۲ به نمایندگی از شرکت داروسازی پارس دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و معاون اداری مالی و عباس حیدرزاده به شماره ملی ۰۴۵۰۴۵۸۶۰۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عباس کبریایی زاده به شماره ملی ۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و سعید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و مجید زجاجی به شماره ملی ۰۰۳۷۲۴۱۹۷۴ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۷۸۳۰ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل و بنا به تشخیص و مسئولیت ایشان، توسط معاونین مدیرعامل و مهر و امضاء خواهد شد و امضاء اوراق، اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، متفقا با مهر شرکت نافذ خواهد بود. پ۱۷۹۴۹۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464758
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا نیلفروش زاده بشماره ملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ بنمایندگی جدید شرکت داروسازی الحاوی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۸۵۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634363
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۳ و مجوز سازمان حمل و نقل پایانه‌ها بشماره ۱۵۹۷۷/۱۱ مورخ ۰۶/۰۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به سال ۳۰/۰۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: شرکت داروسازی فارابی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰ و شرکت داروسازی تهران شیمی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴ و شرکت پارس دارو ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ و شرکت داروسازی الحاوی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴ و شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران ۱۰۱۰۰۱۲۷۸۳۰ انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۰۵۱۷۲۷۸۸۱۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713989
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۳ و مجوز سازمان حمل و نقل پایانه‌ها بشماره ۳۰۴۱۳/۱۱ مورخ ۰۴/۰۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای مجید زجاجی به شمارة ملی ۰۰۳۷۲۴۱۹۷۴ به نمایندگی از شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران به شناسة ملی ۱۰۱۰۰۱۲۷۸۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عباس حیدرزاده ساری به شمارة ملی ۰۴۵۰۴۵۸۶۰۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسة ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین کوچک منش به شمارة ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۷۳ به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسة ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶به عنوان عضو هیئت مدیره و معاون مالی و آقای علیرضا نیلفروش زاده به شمارة ملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسة ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سعید سعیدی نژاد به شمارة ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسة ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل و بنا به تشخیص و مسئولیت ایشان، توسط معاونین مدیرعامل مهر و امضاء خواهد شد. امضاء اوراق، اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، متفقا با مهر شرکت نافذ خواهد بود. حدود وظایف و اختیارات هیئت مدیره در چارچوب مادة ۱۲۸ قانون تجارت و همچنین مادة ۳۷ اساسنامة شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۳۰۹۰۸۴۱۱۹۱۳۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9866237
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۱ سید ابراهیم هاشمی به کدملی ۲۰۹۱۹۳۹۲۷۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علیرضا فرمانیان به کدملی ۰۰۵۳۵۹۹۳۷۳ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپوسل ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۷۸۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و امین پورعبداللهیان تهرانی به کدملی ۰۰۵۶۳۸۱۷۲۷ به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا نیلفروش زاده به کدملی ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید سعیدی نژاد به کدملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک سفته قراردادها با امضا مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد حدود اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10136957
آگهی تغییرات در شرکت پخش هجرت سهامی عام به شماره ثبت۱۰۳۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: عباس کبریایی زاده با ک م ۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ بجای علیرضا نیلفرو ش زاده با ک م ۱۲۸۶۵۵۲۵۵۹ به نمایندگی شرکت داروسازی الحاوی با ش م ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و رامین پورعبدالهیان تهرانی با ک م ۰۰۵۶۳۸۱۷۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدابراهیم هاشمی با ک م ۲۰۹۱۹۳۹۲۷۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء اوراق و اسناد و مدارک بهادار از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10573238
آگهی تصمیمات شرکت پخش هجرت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به کدملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و نصراله صالح به کدملی ۳۹۶۱۶۳۹۷۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654607
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۴۷۷۸۲/۱۱ مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ سازمان حمل ونقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا تحسیری ک. م ۱۲۸۱۶۳۰۲۴۱ به عنوان نماینده شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالحسن احمدیانی ک. م ۲۶۷۷۵۵۳۰۴۱ به عنوان نماینده شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴، آقای حسین کوچک منش به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۷۳ بعنوان نماینده شرکت پارس دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و معاون مالی، آقای مجید زجاجی به شماره ملی ۰۰۳۷۲۴۱۹۷۴به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۷۸۳۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴ بعنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضاء مدیر عامل و بنا به تشخیص و مسئولیت ایشان، توسط معاونین مدیرعامل مهر و امضاء خواهد شد. امضاء اوراق، اسناد و مدارک بها دار از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا نایب رئیس هیأت مدیره، به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره، متفقا با مهر شرکت نافذ خواهد بود. افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و موسسات و واخواست اینگونه اوراق با امضاهای مجاز شرکت. اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام تضامین متقابل شرکتهای تجاری طرف همکاری جهت استفاده از تسهیلات بانکی با امضاهای مجاز شرکت. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه می‌باشد. پ۹۴۱۱۲۴۸۷۹۹۲۹۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691853
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷

پیرو آگهی شماره ۱۳۹۴۳۰۴۰۰۹۰۱۱۲۴۲۱۲ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ موارد مشروحه ذیل تصحیح می‌گردد: امضاء اوراق، اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره، به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، متفقا با مهر شرکت نافذ خواهد بود. آقای علیرضا تحسیری به شماره ملی ۱۲۸۱۶۳۰۲۴۱ به عنوان نماینده شرکت داروسازی فارابی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای حسین کوچک منش به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۷۳ به عنوان نماینده شرکت پارس دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ به عنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره و معاون مالی، آقای مجید زجاجی به شماره ملی ۰۰۳۷۲۴۱۹۷۴ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپسول ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۷۸۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای ابوالحسن احمدیانی به شماره ملی ۲۶۷۷۵۵۳۰۴۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی الحاوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴ به عنوان عضوهیئت مدیره، آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ضمنا حدود وظایف و اختیارات هیات مدیره در چارچوب ماده ۱۲۸ قانون تجارت و همچنین ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۴۱۲۱۵۲۲۸۴۸۲۲۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811024
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۳۷۵۱/۱۱ مورخ ۷/۲/۹۵ اداره کل حمل ونقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۲) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳) اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت داروسازی فارابی با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰ شرکت داروسازی تهران شیمی باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴ شرکت پارس داروبا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین باشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۷۸۳۰ ۴) صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴تصویب گردید. پ۹۵۰۳۰۳۲۰۸۵۸۹۲۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201690
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۰۸۰۵/۱۱ مورخ ۳/۹/۹۵ اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علیرضا تحسیری به شمارة ملی ۱۲۸۱۶۳۰۲۴۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسة ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمدمهدی نکونام به شمارة ملی۱۲۱۹۰۳۴۲۸۲ به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسة ملی۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و معاون مالی، آقای مجید زجاجی به شمارة ملی ۰۰۳۷۲۴۱۹۷۴ به نمایندگی از شرکت ژلاتین کپسول ایران به شناسة ملی۱۰۱۰۰۱۲۷۸۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای امیر ابراهیمی به شمارة ملی ۲۲۰۰۴۸۱۷۷۲ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسة ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ عضو هیئت مدیره، آقای سعید سعیدی نژاد به شمارة ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسة ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴ عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.. - مکاتبات عادی و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل و بنا به تشخیص و مسئولیت ایشان، توسط معاونین مدیرعامل مهر و امضاء خواهد شد. - امضاء اوراق، اسناد و مدارک بهادار از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره، به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، متفقا با مهر شرکت نافذ خواهد بود. - افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب‌های شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات و واخواست این گونه اوراق با امضاهای مجاز شرکت. - اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و انجام تضامین متقابل شرکت‌های تجاری طرف همکاری جهت استفاده از تسهیلات بانکی. - استخدام، عزل و نصب کارکنان و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش به کارکنان. - ضمنا حدود وظایف و اختیارات هیئت مدیره در چارچوب مادة ۱۲۸ قانون تجارت و همچنین مادة ۳۷ اساسنامة شرکت به شرح موارد مندرج در صورتجلسة شمارة ۲۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۲ به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۰۹۳۰۸۱۷۸۱۲۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13472098
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۶ ومجوز ۹۵۴۹/۱۱ مورخ ۲۷/۲/۹۶ اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامة اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه، صورت سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۳۲۴۷۱۴۲۰۹۴۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042089
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ و تاییدیه اداره کل راهدار ی و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران به شماره ۲۲۸۶/۱۱ مورخ۲۶/۱/۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میثم خانلربیک به شمارة ملی ۰۰۸۱۱۶۴۷۲۶ به نمایندگی از شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران به شناسة ملی ۱۰۱۰۰۱۲۷۸۳۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای مسعود بهرامی نوید به شمارة ملی ۳۸۷۱۰۴۳۸۸۵ به نمایندگی از شرکت داروسازی فارابی به شناسة ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای محمد مهدی نکونام به شمارة ملی ۱۲۱۹۰۳۴۲۸۲ به نمایندگی از شرکت پارس دارو به شناسة ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۹۸۶ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و معاون مالی آقای امیر ابراهیمی به شمارة ملی ۲۲۰۰۴۸۱۷۷۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسة ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد به شمارة ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسة ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴، عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا بنا به تشخیص و مسئولیت ایشان، توسط معاونین مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و مؤسسات و واخواست اینگونه اوراق با امضاهای مجاز شرکت به شرح بند مذکور تفویض گردید. استخدام، عزل و نصب کارکنان و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش به کارکنان به مدیرعامل تفویض گردید. همچنین اختیار اقامة هر گونه شکایت و دعوی و دفاع از هر گونه شکایت و دعوی اعم از حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضایی (اعم از دادگاهها، شورای حل اختلاف، دیوان عدالت اداری و …) و غیر قضایی و تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارت، استرداد دادخواست یا دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع درقبال آن، ادعای اعسار، قبول یا رد سوگند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی، تعیین وکیل دادگستری یا معرفی نماینده حقوقی با کلیه اختیارات فوق با حق توکیل به غیر، به مدیرعامل تفویض گردید. اختیارات هیأت مدیره به شرح مندرج در مادة ۳۷ اساسنامة شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۷۰۳۰۱۸۲۵۳۸۱۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068971
آگهی تغییرات شرکت پخش هجرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۸۵۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۰۷۶۶/۱۱ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می‌رسد و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۷۰۳۲۰۸۶۶۴۰۳۹۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه