شرکت کارخانجات کابل سازی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100415452


شماره ثبت:
10196
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1344/7/24
آدرس:
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران، توحيد ، خيابان توحيد ، خيابان نيايش شرقي ، پلاك 33 ، طبقه اول ، واحد 1 1457887331

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدجعفر ذبیحی 758053
حسینعلی باقری 758053
آقای سید محمد محدث 1357930
آقای عباس قدس 1357930
محمد کاظم توکلی 1357930
آقای علی طوسی 1597301
آقای محمد علیمرادی 1693531
مسعود زارع مهذبیه 10108408
آقای سید محمدعلی سیدابریشمی 10108408
ابراهیم سعیدنیا 10108408
محمدرضا علیرحیمی 10108408
محمدجعفر صفویان 10108408
نادر جوانمردامام قیسی 10648723
عباسعلی اسداله بیک 10648723
مهران شاکری 11121922
آقای امیرحسین شعبانی 13331644
جواد عرفانیان عظیم زاده خسروی 13331644
آقای وجیه اله ساعدی 13440148
آقای محمد حسین علادی 13440148
آقای فرهاد امامی جید 13440148
آقای ابراهیم خلیلی 13471608
حسین بهرامی 13677310

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 626696
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابلسازی ایرانسهامی عام به شماره ثبت۱۰۱۹۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و شرکت حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۸۵۸۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758053
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابل سازی ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ نادر جوانمردامام قیسی به ک م ۱۸۱۶۷۳۶۴۳۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر ذبیحی به ک م ۰۵۳۲۰۱۷۶۱۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسینعلی باقری به ک م ۳۹۷۹۱۷۳۳۹۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. محمدرضا علیرحیمی به ک م ۴۵۹۰۹۶۷۵۸۸ به نمایندگی شرکت لامپ پارس شهاب ابراهیم سعیدنیا به ک م ۴۵۷۹۴۴۹۹۰۸ و مسعود زارع مهذبیه به ک م ۲۲۹۷۳۰۵۷۴۵ و عباسعلی اسداله بیک به ک م ۲۱۲۱۱۹۳۶۲۶ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره ودر صورت غیبت هر دو با امضای دو عضو حاضر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد کلیه نامه‌های رسمی شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۸۳۵۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058197
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابلسازی ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۰۱۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. عباس قدس به کدملی ۷۹۳۲۱۱۲۰۴ به جای ابراهیم سعیدنیا به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۹۲ اختیارات مدیرعامل به موجب ماده ۱۳۷ اساسنامه در دو بند الف و ب که بند ب شامل ۱۴ ردیف ضمیمه صورتجلسه به شرح مندرج در صورتجلسه به ایشان تفویض گردید. پ۱۶۴۷۹۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357930
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای عباس قدس با ک. م ۰۷۹۳۲۱۱۲۰۴ آقای وجیه اله ساعدی با ک. م ۶۲۷۹۲۹۹۹۵۳ آقای سید محمد محدث با ک. م ۱۸۱۶۶۱۷۳۴۲ آقای محمدکاظم توکلی با ک. م ۲۱۸۰۹۴۳۶۲۸ شرکت صنعتی کوشا پیشه سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۷۶۰ شرکت مهتاب خراسان با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۶۴۷۴ شرکت حباب ساز بامسئو لیت محدود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸ پ۱۷۸۰۳۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597301
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم خلیلی با کدملی ۰۰۶۳۱۵۷۲۳۳ به نمایندگی از شرکت صنعتی کوشاپیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ به جای آقای علی طوسی کدملی ۰۰۴۴۰۷۴۲۳۹ برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. آقای ابراهیم سعیدنیا کدملی ۴۵۷۹۴۴۹۰۸خارج از هیأت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. امضاء چکها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یک عضو هیأت مدیره در غیاب هر دو با امضاء دو عضو هیأت مدیره همواره با مهر شرکت معتبر میباشد. امضاء نامه‌ها و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۶۰۹۴۷۲۲۵۴۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693531
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علیمرادی با کدملی ۱۸۱۹۲۳۵۵۶۴ به جای ابراهیم خلیلی ک. م ۰۰۶۳۱۵۷۲۳۳ به نمایندگی شرکت صنعتی کوشا پیشه سمنان به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخا ب گردید. امضاء چکها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب هر دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء نامه‌ها و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ۹۳۰۸۲۰۵۵۳۵۸۱۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10108408
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابلسازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۸/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم سعیدنیا به کدملی ۴۵۷۹۴۴۹۹۰۸ و مسعود زارع مهذبیه به کدملی ۲۲۹۷۳۰۵۷۴۵ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به نمایندگی محمدجعفر ذبیحی به کدملی ۰۵۳۲۰۱۷۶۱۷ و شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ به نمایندگی محمدرضا علیرحیمی به کدملی ۴۵۹۰۹۶۷۵۸۸ و شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ به نمایندگی سید محمدعلی سیدابریشمی به کدملی ۴۴۳۲۱۱۸۲۸۸ و شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ به نمایندگی حسینعلی باقری به کدملی ۳۹۷۹۱۷۳۳۹۹ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰ به نمایندگی محمدجعفر صفویان به کدملی ۱۸۶۰۹۹۱۹۹۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ محمدجعفر صفویان به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدجعفر ذبیحی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسینعلی باقری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10126619
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابلسازی ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۰۱۹۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و شرکت حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10648723
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ نادر جوانمردامام قیسی به ک م ۱۸۱۶۷۳۶۴۳۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر ذبیحی به ک م ۰۵۳۲۰۱۷۶۱۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسینعلی باقری به ک م ۳۹۷۹۱۷۳۳۹۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. محمدرضا علیرحیمی به ک م ۴۵۹۰۹۶۷۵۸۸ به نمایندگی شرکت لامپ پارس شهاب ابراهیم سعیدنیا به ک م ۴۵۷۹۴۴۹۹۰۸ و مسعود زارع مهذبیه به ک م ۲۲۹۷۳۰۵۷۴۵ و عباسعلی اسداله بیک به ک م ۲۱۲۱۱۹۳۶۲۶ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره ودر صورت غیبت هر دو با امضای دو عضو حاضر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد کلیه نامه‌های رسمی شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10826351
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۰۱۹۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سنجه حساب بسمت بازرس اصلی و مهران شاکری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11121922
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سنجه حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۹۵۰ به سمت بازرس اصلی و مهران شاکری به کدملی ۴۵۶۹۱۷۵۷۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12840044
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۱۹۷۰۰۶۴۰۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331644
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان امیرحسین شعبانی به شماره ملی ۵۰۸۹۴۲۷۱۹۴ و حسین بهرامی به شماره ملی ۰۰۷۳۳۱۶۰۲۴ به عضویت هیئت مدیره به جای آقایان جواد عرفانیان عظیم زاده خسروی به شماره ملی ۰۹۳۲۸۲۱۰۹۱ و محمد کاظم توکلی به شماره ملی ۲۱۸۰۹۴۳۶۲۸ برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۹۵۱۲۱۰۸۵۵۸۹۸۱۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440148
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمد محدث ک. م ۱۸۱۶۶۱۷۳۴۲ و آقای محمد حسین علادی ک. م ۱۹۷۱۷۷۵۶۵۷ و آقای وجیه اله ساعدی ک. م ۶۲۷۹۲۹۹۹۵۳ و آقای فرهاد امامی جید ک. م ۰۰۶۷۶۹۳۱۰۵ و آقای محمد علیمرادی ک. م ۱۸۱۹۲۳۵۵۶۴ و شرکت سپهرکابل ایرانیان ک. م ۱۰۳۲۰۶۴۲۰۹۱ و آقای حسین بهرامی ک. م ۰۰۷۳۳۱۶۰۲۴. پ۹۶۰۳۰۱۵۵۴۶۸۹۷۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471608
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وجیه ا … ساعدی با کد ملی شماره ۶۲۷۹۲۹۹۹۵۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم خلیلی با کد ملی شماره ۰۰۶۳۱۵۷۲۳۳ به نمایندگی از شرکت سپهر کابل ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۰۹۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد علیمرادی با کد ملی شماره ۱۸۱۹۲۳۵۵۶۴ به عنوان دبیر و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سید محمد محدث با کد ملی شماره ۱۸۱۶۶۱۷۳۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد حسین علادی با کد ملی شماره ۱۹۷۱۷۷۵۶۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرهاد امامی جید با کد ملی شماره ۰۰۶۷۶۹۳۱۰۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین بهرامی با کد ملی شماره ۰۰۷۳۳۱۶۰۲۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء چک‌ها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره در غیاب هر دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره همواره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء نامه‌ها و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۳۲۴۷۷۲۸۱۷۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612230
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۶۲۶۵۷۶۵۷۳۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13677310
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدحسین علادی باکدملی ش ۱۹۷۱۷۷۵۶۵۷به عنوان رئیس هیئت مدیره فرهاد امامی جید باکدملی ش ۰۰۶۷۶۹۳۱۰۵به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره سید محمد محدث با کدملی ش ۱۸۱۶۶۱۷۳۴۲به عنوان عضو هیئت مدیره حسین بهرامی باکدملی ش ۰۰۷۳۳۱۶۰۲۴به عنوان نماینده شرکت سپهرکابل ایرانیان و عضوهیئت مدیره محمدعلیمرادی باکدملی ش ۱۸۱۹۲۳۵۵۶۴بعنوان دبیر (مدیرعامل) و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا چکها واسنادتعهدآوربا امضا مدیرعامل و یک عضوهیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره ویک عضوهیئت مدیره ودرغیاب هردوبا امضا دو عضوهیئت مدیره همواره با مهر شرکت معتبرمیباشد. امضا نامه‌ها واسنادعادی با امضای مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبر خواهدبود. پ۹۶۰۸۰۳۳۴۹۶۶۱۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14058439
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۲/۱۳۹۷ و صورتجلسه تنفس ۲۷/۱/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۱۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت در ج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۳۰۹۸۹۱۱۵۰۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317338
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم خلیلی با کدملی ۰۰۶۳۱۵۷۲۳۳ به جای محمدعلیمرادی باکدملی ۱۸۱۹۲۳۵۵۶۴ برای باقیمانده مدت قانونی تصدی اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۸۲۶۲۵۶۵۱۴۴۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14341630
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، توحید، خیابان توحید، خیابان نیایش شرقی، پلاک ۳۳، طبقه اول، واحد ۱ کد پستی ۱۴۵۷۸۸۷۳۳۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۷۰۹۱۲۲۵۰۵۰۰۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14341773
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابل سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین علادی با کد ملی شماره ۱۹۷۱۷۷۵۶۵۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره ابراهیم خلیلی با کد ملی شماره ۰۰۶۳۱۵۷۲۳۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره فرهاد امامی جید با کد ملی شماره ۰۰۶۷۶۹۳۱۰۵ به عنوان عضو هیئت مدیره سید محمد محدث با کد ملی شماره ۱۸۱۶۶۱۷۳۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره حسین بهرامی با کد ملی شماره ۰۰۷۳۳۱۶۰۲۴ به عنوان نماینده شرکت شرکت سپهرکابل ایرانیان ک. م ۱۰۳۲۰۶۴۲۰۹۱ به سمت دبیر و عضو هیئت مدیره و محمد علیمرادی با کد ملی شماره ۱۸۱۹۲۳۵۵۶۴ به عنوان مدیر عامل برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۷۰۹۱۲۶۶۳۶۳۶۱۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه