شرکت مالیبل سایپا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100415336


شماره ثبت:
10192
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1344/7/21
آدرس:
تهران ـ كيلومتر 15 بزرگراه شهيد لشگري ( جاده مخصوص كرج) ـ روبروي شركت سايپا 1388164951

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حسین نوری 1160514
یزدان نادری 1160514
حمیدرضا خضوعی 12732293
حمیدرضا دهقانی 12732293
غلامرضا دلشادی 12962859
قاسم عطایی 12962859
ابوالفضل طبیبی راد 13439903
آقای علی عابد 13650592
آقای محمد رضا دلجویه 13650592
مسعود رحمانیان کوشککی 14258710

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 646748
آگهی تصمیمات شرکت مالیبل سایپا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۱۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۸۵۷۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160514
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا دلشادی بزدی به کدملی ۰۷۳۰۲۲۳۳۶۱ به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۶۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. یزدان نادری به کدملی ۰۰۵۵۹۲۷۱۱۴ به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۳۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. حمیدرضا دهقانی به کدملی ۲۴۷۰۵۳۰۰۲۴ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. ابوالفضل طبیبی راد به کدملی ۰۰۴۵۵۹۸۳۹۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره. حسین نوری به کدملی ۱۲۱۹۳۵۶۸۴۰ به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو ساپیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردد. پ۱۶۹۶۸۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160515
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر تعیین گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲. مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو ساپیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰. شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۳۳۹. شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸. شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۶۳۴. پ۱۶۹۶۸۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531576
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا سهامی عام شماره ثبت ۱۰۱۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۶۸۷۴۶ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۵۱۱۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9878948
آگهی تصمیمات شرکت مالیبل سایپا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9894257
آگهی تصمیمات شرکت مالیبل سایپا سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۸/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به نمایندگی حمیدرضا دهقانی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به نمایندگی محمد آخوندی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به نمایندگی جاوید اجودی شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به نمایندگی جواد نجم الدین شرکت تولید رینگ سایپا به نمایندگی غلامرضا دلشادی بزدی به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۸۸ جواد نجم الدین به سمت رئیس هیئت مدیره و جاوید اجودی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا دهقانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیات مدیره اختیارات مشروحه در بندهای ۱ ۶ ۷ ۸ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۸ از ماده ۵۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض و نیز اختیارات مشروحه در بندهای ۴ و ۱۵ ماده ۵۳ از اساسنامه را بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732293
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نمایندگان حقیقی خود را به شرح ذیل معرفی نمودند: آقای غلامرضا دلشادی بزدی با کدملی۰۷۳۰۲۲۳۳۶۱ به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۶۳۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره - - - آقای حمید رضا دهقانی با کدملی ۲۴۷۰۵۳۰۰۲۴ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل طبیبی راد با کدملی ۰۰۴۵۵۹۸۳۹۸به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای یزدان نادری با کدملی ۰۰۵۵۹۲۷۱۱۴ به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید رضا خضوعی با کدملی ۱۴۶۵۲۰۸۰۲۱ به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره برای دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. هیئت مدیره به اتفاق آراء اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیۀ ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. عزل و نصب معاونین، مدیران و کارکنان و تعیین حقوق و دستمزد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، اقامۀ هر گونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مور نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادۀ دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضررو زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، پ۹۵۰۱۱۸۱۶۴۶۰۷۸۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962859
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم عطایی با کدملی ۱۷۵۶۴۲۹۳۱۶ به نمایندگی شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۶۳۴به جای آقای غلامرضا دلشادی بزدی با کدملی ۰۷۳۰۲۲۳۳۶۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید پ۹۵۰۵۲۳۲۵۳۴۵۳۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962872
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵و مجوز سازمان بورس بشماره ۰۴۳/۲۶۴۹۴۴ , ۹۵۹ مورخ ۶/۵/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴۶۹۳۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۴۶۹۳۱۹۰۰۰ سهم عادی بانام هزار ریالی از محل تجدید ارزیابی افزایش یافت. و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۵۰۵۲۳۸۶۹۸۶۱۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962879
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۳۳۴۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۲۳۶۷۱۹۱۱۷۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277830
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا دلجویه با کد ملی ۰۰۵۱۷۰۷۱۶۰ بجای آقای حمید رضا خضوعی با کد ملی ۱۴۶۵۲۰۸۰۲۱ بعنوان نماینده مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ برای باقیماندۀ دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۵۱۱۰۶۲۲۸۳۳۳۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13439903
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عابد با کدملی ۰۰۵۵۷۴۵۴۸۲ بجای آقای یزدان نادری با کدملی ۰۰۵۵۹۲۷۱۱۴ بعنوان نماینده شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید آقای ابوالفضل طبیبی راد با کدملی ۰۰۴۵۵۹۸۳۹۸ را به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردید پ۹۶۰۳۰۱۵۳۵۸۱۱۵۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600135
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۴۱۳۸/۱۲۲مورخ ۱۸/۵/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ شرکت تولید رینگ سایپا شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۶۳۴ موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۴۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند ترازنامه و سود و زیان برای سال مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۶۱۹۸۴۴۲۱۸۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650592
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۵۹۸۴/۱۲۲مورخ۳/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم عطایی با کدملی ۱۷۵۶۴۲۹۳۱۶ به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۶۳۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حمید رضا دهقانی با کدملی ۲۴۷۰۵۳۰۰۲۴ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بعنوان مدیرعامل آقای ابوالفضل طبیبی راد با کدملی ۰۰۴۵۵۹۸۳۹۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی عابد با کدملی ۰۰۵۵۷۴۵۴۸۲ به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ عضو هیأت مدیره آقای محمد رضا دلجویه با کدملی ۰۰۵۱۷۰۷۱۶۰ عضو هیالت مدیره به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ برای دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - هیئت مدیره اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، عزل و نصب معاونین، مدیران و کارکنان و تعیین حقوق و دستمزد، افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۸۲۶۳۲۱۵۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780709
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران کیلو متر ۱۵ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) روبروی شرکت سایپا کدپستی ۱۳۸۸۱۶۴۹۵۱ تغییر یافت پ۹۶۱۰۰۴۳۱۶۸۵۸۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14098277
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه، سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۴۹ و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۴۰۹۷۲۰۶۲۲۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14258710
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود رحمانیان کوشککی به کدملی ۱۸۱۸۱۷۷۸۱۱ به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۶۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به جای آقای قاسم عطایی به کدملی ۱۷۵۶۴۲۹۳۱۶برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۷۰۷۲۲۴۲۴۲۴۴۹۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه