شیشه قزوین

شرکت شیشه قزوین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100414510
خ استاد مطهري خ شهيد سرافراز پ13 1587653311
9
افراد
11
آگهی‌ها
10164
شماره ثبت
1344/7/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 613697
آگهی تصمیمات شرکت شیشه قزوین سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۴۵۱۰
به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱/۳/۹۱ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به شرح زیر الف امضای مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره با امضا دو نفر از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۶۹۵۸۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150465
آگهی تغییرات شرکت شیشه قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بتون شن به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۹۱۷۹۷۱ و شرکت صنایع خودروسازی همدان به شماره شناسه ۱۰۸۶۱۱۱۲۲۷۰ و شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان به شماره شناسه ۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲ و شرکت کشت و صنعت اکباتان به شماره شناسه ۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰ شرکت سرمایه گذاری اکباتان به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۵۹۸۲۷۳ به سمت اعضای اصلی و شرکت کارخانه جات کاشی جم به شماره شناسه ۱۰۱۰۱۰۰۴۶۸۵ شرکت اکباتان ساختمان به شماره شناسه ۱۰۱۰۱۲۴۵۷۳۱ به سمت اعضای علی البدل تعیین گردیدند. پ۱۶۹۰۵۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150480
آگهی تغییرات شرکت شیشه قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی علاقبندیان به شماره ملی ۳۸۷۴۲۴۴۹۹۷ شرکت بتون شن به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۹۱۷۹۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا علاقبندیان به کدملی ۳۸۷۴۶۲۴۲۵۰ شرکت صنایع خودروسازی همدان به سمت عضو و مدیرعامل شماره شناسه ۱۰۸۶۱۱۱۲۲۷۰ و آقای حسین وکیلیان با کدملی ۳۸۷۴۶۲۴۲۶۹ شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان به سمت عضو هیئت مدیره شماره شناسه ۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲ و آقای جمیدرضا علاقبندیان به شماره ملی ۳۸۷۱۶۰۶۲۵۱ شرکت کشت و صنعت اکباتان به شماره شناسه ۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمدشریف اسحقی به شماره ملی ۲۴۵۱۴۲۸۵۵۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اکباتان به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۵۹۸۲۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت کارخانه جات کاشی جم به شماره شناسه ۱۰۱۰۱۰۰۴۶۸۵ شرکت اکباتان ساختمان به شماره شناسه ۱۰۱۰۱۲۴۵۷۳۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت: الف امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با دو امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره برخی اختیارات خود را با توجه به صورتجلسه فوق به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۹۰۵۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9636543
آگهی تصمیمات شرکت شیشه قزوین (سهامی عام) بشماره ثبت۱۰۱۶۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۴۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9770292
آگهی تصمیمات شرکت شیشه قزوین سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۴۵۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به شرح زیر الف امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10828592
آگهی تغییرات شرکت شیشه قزوین سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۱۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۴۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۵/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. موسسه بهمند و اصغر هشی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. شرکتهای بتون ماشین و صنایع خودروسازی همدان و شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان و شرکت کشت و صنعت اکباتان و شرکت سرمایه گذاری اکباتان و شرکت سرمایه گذاری ملت به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت کاشی جم و عطاءاله هزاوه‌ای به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۸۸ شرکت بتون ماشین به نمایندگی محمدتقی علاقبندیان به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت اکباتان به نمایندگی حمیدرضا علاقبندیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اکباتان به نمایندگی محمدشریف اسحاقی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت چینی و سرامیک اکباتان به نمایندگی حسین وکیلیان به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع خودروسازی همدان به نمایندگی محمدرضا علاقنبدیان به سمت عضو و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری ملت به نمایندگی علی متخصص به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با مدیرعامل همراه با امضاء محمدتقی علاقبندیان یا حمیدرضا علاقبندیان همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و یا یکی از دو نفر محمدتقی علاقبندیان یا حمیدرضا علاقبندیان با امضاء یکی از دو نفر محمدتقی علاقبندیان یا حمیدرضا علاقبندیان به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10976730
آگهی تصمیمات شرکت شیشه قزوین سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۴۵۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدتقی علاقبندیان به ش ملی ۳۸۷۴۲۴۴۹۹۷ به نمایندگی از شرکت بتون شن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۹۷۱ و حمیدرضا علاقبندیان به ش ملی ۳۸۷۱۶۰۶۲۵۱ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت اکباتان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰ و سید محمدرضا گره کانی به ش ملی ۳۸۷۴۸۷۲۸۶۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اکباتان ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۸۲۷۳ و حسین وکیلیان به ش ملی ۳۸۷۴۶۲۴۲۶۹ به نمایندگی از شرکت چینی و سرامیک اکباتان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲ و محمدرضا علاقبندیان به ش ملی ۳۸۷۴۶۲۴۲۵۰ به نمایندگی از شرکت خودروسازی همدان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۲۲۷۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت کاشی جم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۴۶۸۵ و سید عطاءاله هزاوه‌ای به ش ملی ۰۵۳۲۰۷۶۵۵۹ به سمت اعضاء علی البدل. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۰ محمدتقی علاقبندیان به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا علاقبندیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا علاقبندیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته برات و غیره با امضاء مدیرعامل همراه امضاء محمدتقی علاقبندیان یا حمیدرضا علاقبندیان همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و یا یکی از دو نفر محمدتقی علاقبندیان یا حمیدرضا علاقبندیان با امضاء یکی از دو نفر محمدتقی علاقبندیان یا حمیدرضا علاقبندیان همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743011
آگهی تغییرات شرکت شیشه قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی علاقبندیان به شماره ملی ۳۸۷۴۲۴۴۹۹۷ به نمایندگی از شرکت بتون شن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۹۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای حمیدرضا علاقبندیان شماره ملی۳۸۷۱۶۰۶۲۵۱به نمایندگی ازشرکت کشت وصنعت اکباتان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای محمدرضا علاقبندیان به شماره ملی۳۸۷۴۶۲۴۲۵۰ به نمایندگی از شرکت صنایع خودروسازی همدان به شناسه ۱۰۸۶۱۱۱۲۲۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای حسین عبدی به شماره ملی ۳۸۷۴۴۵۰۵۲۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان به شناسه ۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره آقای فتح اله عباسی به شماره ملی ۴۰۵۰۷۵۰۲۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اکباتان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۸۲۷۳ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید: اجرای آن بخش از مصوبات هیئت مدیره که اجرای آن به مدیرعامل تفویض و ابلاغ شود. در صورت تشخیص نیاز تهیه آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین سمت، شغل، حقوق و دستمزد و پاداش و فوق العاده ماموریت (داخلی و خارجی)، عیدی و هر نوع پرداخت دیگر به کارکنان، همچنین ترفیع و تنبیه و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و بازخرید سنواتی و همچنین مامور نمودن و عزل از ماموریت کارکنان و مدیران به سازمان‌ها و موسسات دیگر و تعیین نحوه و مدت ماموریت. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات و موسسات و شرکتهای دولتی، خصوصی و تعاونی. تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره. تعیین سیاستهای لازم در امر تولید و فروش محصولات شرکت. اتخاذ تدابیر لازم جهت بهبود کمی و کیفی تولیدات. استفاده از مشاورین مورد نیاز جهت اداره بهتر امور شرکت. در صورت تشخیص نیاز، اصلاح سیستم گردش اطلاعات و اعمال روش‌های جدید و بهبود در برنامه‌های شرکت به منظور بهره برداری و اداره بهتر شرکت. انجام هزینه‌های شرکت و تنظیم قراردادها تا سقف یکصد و پنجاه میلیون ریال و تجدید نظر و اصلاح آنها با توجه به صرفه و صلاح شرکت. انجام اقدامات لازم جهت دریافت مطالبات شرکت و تادیه دیون و هزینه‌های مربوطه به استثناء مواردی که هیئت مدیره روش دیگری را تصویب نماید. اقامه دعوی و جوابگوئی به دعاوی در تمام مراحل و با کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت با حق تفویض آن اختیارات به وکیل به استثناء تفویض مصالحه، سازش، ارجاع دعوی به داوری، اقرار و استرداد دعوی که تفویض هریک پس از تصویب هیئت مدیره صورت خواهد پذیرفت. تعیین نماینده حقیقی شرکت در هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه پذیر و شرکت هائی که جهت تعیین نماینده در هیئت مدیره به شرکت شیشه قزوین وکالت داده و نیز تعیین و معرفی نماینده جهت شرکت در کلیه مجامع عمومی شرکت‌های مذکور با حق اتخاذ هرگونه تصمیم نسبت به دستور جلسات آن مجامع. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. در غیاب مدیرعامل در شرکت، کلیه مسئولیت‌ها و نیز اختیارات مدیرعامل در زمان غیاب ایشان بر عهده ریاست محترم هیئت مدیره خواهد بود. پ۹۵۰۱۲۴۳۲۵۷۶۷۳۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779995
آگهی تغییرات شرکت شیشه قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۰۸۳ ۲۴۵۷۵۲ , ۹۴۹ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۴۲۸۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی‌های ثابت شرکت افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۲۱۵۴۰۵۲۷۶۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13043786
آگهی تغییرات شرکت شیشه قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۰۷۴۸۵۵۴۷۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580564
آگهی تغییرات شرکت شیشه قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی۹۵ به تصویب رسید. شرکت بتون شن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۹۷۱ و شرکت صنایع خودرو سازی همدان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۲۲۷۰ و شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲ و شرکت کشت و صنعت اکباتان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰ و شرکت سرمایه گذاری اکباتان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۸۲۷۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۰۵۴۲۲۴۱۳۹۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک