شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100412177


شماره ثبت:
10085
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1344/6/9
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله ظفر-خيابان شريفي- خيابان شهيد سرتيپ هوشنگ وحيددستگردي- پلاك 43- طبقه پنجم-واحد جنوبي 1911847131

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای امیر شهلائی مقدم 553856
علی سلیمی وربن 999255
محسن رضایی 1110919
عاتکه وادی خلیل 1565017
آقای بهزاد مقیمی فرد 1565017
مجید رضایی 10963803
عبدالرضا مرادیان تهرانی 10963803
محمدرضا ایزدی یار 10963803
آقای پرویز مقدس 12740592
آقای احمد شمشکی 13028165
آقای محمد شعله کردار 13028165
احمدرضا صفوی 13028165
آقای کامبیز کوثری 13028165

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 553856
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی فلزی پارسسهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آراء به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۴۳۸ بسمت بازرس اصلی و امیر شهلائی به کدملی۰۰۴۴۸۱۰۹۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۸۵۷۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999255
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس سهامی عام به شماره ثبت۱۰۰۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی سلیمی وربن به ک م۶۳۱۹۷۸۲۷۳۰ به جای مجید رضایی به ک م۴۳۲۲۶۳۳۷۱۴ به نمایندگی از شرکت تولید سموم علف کش به ش م۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا مرادیان تهرانی به ک م۱۸۱۹۰۵۴۰۱۲ و عاتکه وادی خیل به ک م۰۰۷۳۰۲۲۲۱۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و بهزاد مقیمی فرد به ک م۶۲۷۹۸۵۷۴۷۹۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا ایزدی یار به ک م۰۰۳۹۱۴۸۹۶۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۷۸۰۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110919
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس سهامی عام به شماره ثبت۱۰۰۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ک م ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به ک م ۴۳۲۱۹۸۷۷۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۷۲۰۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356270
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴۲ شرکت صنایع جوشکاب یزد (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸۳ شرکت بسته بندی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۲۷۷۸۰ شرکت سموم علف کش (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲ موسسه فرهنگی و هنری پیام فردا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۱۵۴۴ پ۱۷۷۹۲۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565017
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا ایزدی یار به کد ملی ۰۰۳۹۱۴۸۹۶۳ به عنوان نماینده شرک سرمایه گذاری توسعه وگسترش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴ به سمت رییس هیئت مدیره و بهزاد مقیمی فرد به کد ملی ۶۲۷۹۸۵۷۴۷۶ به عنوان نماینده شرکت صنایع جوشکاب یزد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸ به سمت نایب رییس هیات مدیره و علی سلیمی وربن به کد ملی ۶۳۱۹۷۸۲۷۳۰ به عنوان نماینده شرکت بسته بندی پارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۷۷۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و عبدالرضا مرادیان تهرانی به کد ملی ۱۸۱۹۰۵۴۰۱۲به عنوان نماینده شرکت سموم علف کش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۰۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و عاتکه وادیخیل به کد ملی ۰۰۷۳۰۲۲۲۱۷ به عنوان نماینده موسسه فرهنگی پیام فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۱۵۴۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل وکلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره یا در غیاب ایشان با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. وکلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۳۰۵۲۰۳۴۷۸۱۵۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10223497
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام) بشماره ثبت۱۰۰۸۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ۲۱/۹/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آراء بسمت بازرس اصلی و امیر شهلائی مقدم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۱۱/۸۸ علیرضا امینائی به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع پیام به سمت رئیس هیئت مدیره، سهیل صدیق به نمایندگی از شرکت جوشکاب یزد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا ایزدی یار به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و مجید غلاث و سید رحیم اله قادری الهاشم به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درنبود مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و درنبود مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10963803
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۱۰/۹۰ بهزاد مقیمی فر به کدملی ۶۲۷۹۸۵۷۴۷۹۲ به جای پرویز سماک به نمایندگی از شرکت بسته بندی پارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۷۷۸۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید رضایی به کدملی ۴۳۲۲۶۳۳۷۱۴ به نمایندگی از شرکت تولید سموم علف کش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا ایزدی یار به کدملی ۰۰۳۹۱۴۸۹۶۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه گسترش پارس بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و عبدالرضا مرادیان تهرانی به کدملی ۱۸۱۹۰۵۴۰۱۲ به نمایندگی شرکت تولیدی صنعتی کابل افشان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴ و عاتکه وادی خلیل به کدملی ۰۰۷۳۰۲۲۲۱۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آزمایش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۵۷۸۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. و کلیه اسناد و اوراق و تعهدآور اعم از چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740592
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ به عنوان بازرس اصلی آقای پرویز مقدس به شماره ملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۱۲۳۳۶۶۴۲۶۶۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972272
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴۲ شرکت صنایع جوشکاب یزد شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸۳ شرکت بسته بندی پارس شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۷۷۸۰ شرکت سموم علف کش شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲ شرکت فرهنگی و هنری پیام فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۱۵۴۴ به مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۵۲۷۱۳۴۷۰۳۱۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028165
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمدرضا صفری به شماره ملی ۴۶۲۱۴۴۱۳۰۲ به نمایندگی از شرکت توسعه و گسترش اندیشه پارس بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد شمشکی به شماره ملی ۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶ به نمایندگی از شرکت صنایع جوشکاب یزد بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۷۰۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای کامبیز کوثری به شماره ملی ۰۰۵۴۳۴۴۸۸۳ به نمایندگی از شرکت بسته بندی پارس بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۵۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد شعله کردار به شماره ملی ۰۰۶۸۴۵۵۳۷۲ به نمایندگی از شرکت تولید سموم علف کش بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۷۰۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره خانم عاتکه وادی خیل به شماره ملی ۰۰۷۳۰۲۲۲۱۷ به نمایندگی از موسسه فرهنگی هنری پیام فردا بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۱۵۴۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا درغیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۶۲۸۸۲۶۹۰۸۸۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269060
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۱۱۰۳۱۶۶۴۹۰۷۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477509
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۳۲۹۵۷۷۴۶۷۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13619362
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - ۶۵متری فتح - میدان شیرپاستوریزه - بزرگراه ۶۵متری فتح - پلاک ۴۹۳ - طبقه همکف - کدپستی ۱۳۸۷۶۱۶۵۵۱ تغییر یافت پ۹۶۰۶۲۹۶۹۱۹۴۹۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239009
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله ظفر - خیابان شریفی - خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی - پلاک ۴۳ - طبقه پنجم - واحد جنوبی کدپستی ۱۹۱۱۸۴۷۱۳۱ تغییر یافت. پ۹۷۰۷۰۹۲۴۲۴۹۹۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه