شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100409413


شماره ثبت:
9991
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1344/4/9
آدرس:
كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج خ رنگين 1389736511

اشخاص

عنوان طبق آگهی
ایمان علاقه بند 646645
سید مجید خورشید 646645
مصطفی صفدری 646645
آقای عبدالحمید چشم انتظار 1460234
آقای سید جواد موسوی الکاظمی 1460234
زین العابدین موسوی خانقاه 1460234
خانم فاطمه رسولیان تنها 1460234
محمدرضا نادریان 9728310
حمید صدرزاده رفیعی 10341649
آقای حسین ثقفی فر 10341649
خانم سیلویا هارتونیان 12941984
آقای ناصر عسکری 13621117
عسل ثقفی فر 13621117
آقای غلامعلی خورسندی لالوی 13621121
محمدصادق صادقی 13621121
حامد چلبی 13621121

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 646645
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۹۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به ش ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان راهبرد به ش ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین ثقفی فر به ک م ۰۴۹۱۰۵۴۸۴۱ ایمان علاقه بند به ک م ۴۷۲۲۵۲۶۱۲۵ علی تبریزی زاده به ک ۰۰۴۱۰۵۹۷۵۱ مصطفی صفدری به ک م ۴۰۷۲۹۷۹۷۵۹ عسل ثقفی فر به کد ملی ۴۷۱۰۴۰۱۸۸۸ به عنوان اعضای اصلی و سید مجید خورشید به ک م ۴۴۳۰۵۱۱۶۷۵ حمید صدرزاده رفیعی به ک م ۳۰۷۰۸۹۷۴۹۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۳/۹۱ ایمان علاقه بند بسمت رئیس هیئت مدیره و علی تبریزی زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین ثقفی فر بسمت مدیرعامل و عسل ثقفی فر (بسمت دبیر جلسه برای مدت یکسال) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۷۳۰۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460234
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین سهامی عام به شماره ثبت۹۹۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید صدرزاده رفیعی به کدملی۳۰۷۰۸۹۷۴۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالحمید چشم انتظار به کدملی۰۷۷۹۴۰۹۶۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای زین العابدین موسوی خانقاه به کدملی۲۷۵۲۲۲۵۵۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سید جواد موسوی الکاظمی به کدملی۰۰۴۷۳۸۴۲۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه رسولیان تنها به کدملی۴۴۳۰۴۲۴۲۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره امضاء اسناد و اوراق بهادار با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۱۴۱۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460247
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین سهامی عام به شماره ثبت۹۹۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۰۹/۱۳۹۲ نوبت دوم (و تنفسهای مربوطه) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید صدرزاده رفیعی به کدملی۳۰۷۰۸۹۷۴۹۵ آقای عبدالحمید چشم انتظار به کدملی۰۷۷۹۴۰۹۶۶۳ آقای زین العابدین موسوی خانقاه به کدملی۲۷۵۲۲۲۵۵۰۴ آقای سید جواد موسوی الکاظمی به کدملی۰۰۴۷۳۸۴۲۳۹ خانم فاطمه رسولیان تنها به کدملی۴۴۳۰۴۲۴۲۲۵ پ۱۸۱۴۱۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9540961
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام) بشماره ثبت۹۹۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۷/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: علی تبریزی زاده، ایمان علاقه بند، محمود رضوانیان، حسین ثقفی فر، مصطفی صفدری بعنوان اعضای اصلی و حمید صدرزاده و سید مجید خورشید بسمت اعضای علی البدل. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۳/۸۹ ایمان علاقه بند به سمت رئیس هیئت مدیره و علی تبریزی زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین ثقفی فر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9728310
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام) بشماره ثبت۹۹۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10341649
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به ش ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان راهبرد به ش ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین ثقفی فر به ک م ۰۴۹۱۰۵۴۸۴۱ ایمان علاقه بند به ک م ۴۷۲۲۵۲۶۱۲۵ علی تبریزی زاده به ک ۰۰۴۱۰۵۹۷۵۱ مصطفی صفدری به ک م ۴۰۷۲۹۷۹۷۵۹ عسل ثقفی فر به کد ملی ۴۷۱۰۴۰۱۸۸۸ به عنوان اعضای اصلی و سید مجید خورشید به ک م ۴۴۳۰۵۱۱۶۷۵ حمید صدرزاده رفیعی به ک م ۳۰۷۰۸۹۷۴۹۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۳/۹۱ ایمان علاقه بند بسمت رئیس هیئت مدیره و علی تبریزی زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین ثقفی فر بسمت مدیرعامل و عسل ثقفی فر (بسمت دبیر جلسه برای مدت یکسال) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10528438
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام) بشماره ثبت۹۹۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۹/۲/۹۰ اساسنامه جدید در۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691754
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۸۴۹ / ۱۲۲ مورخ ۰۸/۱۲/۹۴ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی ۱۰۱۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۲۱۵۹۰۹۴۵۷۳۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941984
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۹۸۴۳/۱۲۲مورخ ۲/۵/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر عسکری بنمایندگی از شرکت مونوپل (سهامی خاص) به شماره ملی ۰۰۴۶۳۷۷۰۹۳ و خانم سیلویا هارتونیان به نمایندگی از شرکت تلمبه ایران به شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۵۰۰۵ به عنوان اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای مدت باقی مانده منصوب و سایر اعضا در سمت خود ابقا گردیدند. حق امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. پ۹۵۰۵۱۱۱۰۵۵۱۴۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13006981
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی ۱۰۱۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۱۶۵۰۲۹۳۰۲۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086705
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود رضوانیان با کدملی ۰۰۴۶۱۰۳۱۴ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱ بجای اردلان عطارپور به عنوان عضو هیات مدیره و آقای غلامعلی خورسندی با کدملی ۰۹۴۴۵۸۴۱۰ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. سایر اوراق و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۰۱۶۳۵۲۸۹۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13320878
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عسل ثقفی فر با کد ملی ۴۷۱۰۴۰۱۸۸۸ به جای سیلویا هارتونیان با کد ملی ۰۰۴۹۳۱۵۰۰۵ به عنوان نماینده شرکت تلمبه ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۴۷۰ برای مدت باقی مانده به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۰۳۹۱۵۴۴۳۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13621117
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶انتخاب شدند روزنامه اطلاعات وهمشهری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال ۱۳۹۶ انتخاب گردید. اعضاءهیات مدیره برای مدت دوسال وبشرح ذیل انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری سامان عضو اصلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱ شرکت تلمبه ایران عضو اصلی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۴۷۰ آقای غلامعلی خورسندی لالوی عضو اصلی به کدملی ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ خانم عسل ثقفی فرعضو اصلی به کدملی ۴۷۱۰۴۰۱۸۸۸ خانم سیلویا هارتونیان عضو اصلی به کدملی ۰۰۴۹۳۱۵۰۰۵ آقای ناصر عسکری عضو علی البدل به کدملی ۰۰۴۶۳۷۷۰۹۳ پ۹۶۰۶۳۰۲۵۶۳۶۸۶۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13621121
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عسل ثقفی فر به کدملی ۴۷۱۰۴۰۱۸۸۸ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل محمدصادق صادقی به کدملی ۰۳۸۳۵۴۵۵۰۱ (نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱ به عنوان رئیس هیات مدیره سیلویا هارتونیان به کدملی ۰۰۴۹۳۱۵۰۰۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره غلامعلی خورسندی لالوی به کدملی ۰۹۴۴۵۵۸۴۱۰ به عنوان عضو هیات مدیره حامد چلبی به کدملی ۰۰۶۵۷۶۸۶۵۵ (نماینده شرکت تلمبه ایران) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۴۷۰ به عنوان عضو هیات مدیره دبیر جلسات هیأت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. مقرر گردید کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت دارای اعتبار باشد. پ۹۶۰۶۳۰۷۷۴۷۵۴۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14181384
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۵۳۰۴۲۹۵۳۴۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195031
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۷۴۹۰ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید: انجام فعالیتهای آزمایشگاهی در رابطه با موضوع اصلی اساسنامه شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) پ۹۷۰۶۱۰۸۵۳۷۷۲۸۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه