شرکت لوازم خانگی نپتون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100407070


شماره ثبت:
9913
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1344/2/28
آدرس:
تهران خيابان شاهرضا پلاك 434 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
کامبیز تاراج 708391
فرامرز کلانتری 708391
آقای صمد رحیم تبریزی 1690449
آقای سعید رحیم تبریزی 1690449
حمید رحیم تبریزی 1690449
جواد مصطفی زاده 1690451
حسین شیرطوانی 10981533

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 708391
آگهی تصمیمات شرکت لوازم خانگی نپتونسهامی عام ثبت شده بشماره ۹۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۷۰۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. حسین شیرطوانی به ک م ۰۰۴۶۳۸۲۹۴۱ به سمت بازرس اصلی و کامبیز تاراج به ک م ۰۰۶۲۲۱۸۱۴۱ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صمد رحیمتبریزی به ک م ۱۲۷۷۷۴۲۸۰۶ و حمید رحیمتبریزی به ک م ۰۰۵۳۵۱۵۳۷۴ و سعید رحیمتبریزی به ک م ۰۰۵۳۵۱۵۳۷۴ و جواد مصطفیزاده به ک م ۶۴۰۹۴۷۴۲۲۹ و فرامرز کلانتری به ک م ۲۰۶۰۷۳۰۴۰۶ که به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ حمید رحیمتبریزی به سمت رئیس هیئتمدیره و جواد مصطفیزاده به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و صمد رحیمتبریزی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۹۲۴۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690449
آگهی تغییرات شرکت لوازم خانگی نپتون سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۷۰۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صمدرحیم تبریزی به کدملی۱۳۷۷۷۴۲۸۰۶ و حمیدرحیم تبریزی به کدملی ۰۰۵۳۵۱۵۳۷۴ و سعیدرحیم تبریزی به کدملی ۰۰۵۴۷۲۶۵۳۰ و جوادمصطفی زاده به کدملی ۶۴۰۹۴۷۴۲۲۹ و فرامرزکلانتری بنگر به کدملی ۲۰۶۰۷۳۰۴۰۶ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. حسین شیرطوانی به کدملی ۰۰۴۶۳۸۲۹۴۱ بسمت بازرس اصلی و کامبیز تاراج به کدملی ۰۰۶۲۲۱۸۱۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۱۸۹۳۲۷۶۱۱۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690451
آگهی تغییرات شرکت لوازم خانگی نپتون سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۷۰۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صمدرحیم تبریزی به کدملی۱۳۷۷۷۴۲۸۰۶ بسمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل و حمیدرحیم تبریزی به کدملی ۰۰۵۳۵۱۵۳۷۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و جوادمصطفی زاده به کدملی ۶۴۰۹۴۷۴۲۲۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعیدرحیم تبریزی به کدملی ۰۰۵۴۷۲۶۵۳۰ بسمت عضوهیئت مدیره و فرامرزکلانتری بنگر به کدملی ۲۰۶۰۷۳۰۴۰۶ بسمت عضوهیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسنادتعهدآورازقبیل چک وسفته وبرات و عقوداسلامی و قراردادها با امضاء متفق دونفرازاعضاء هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر و امضاء اوراق عادی و مراسلات با هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبرمیباشد. پ۹۳۰۸۱۸۲۵۷۹۵۲۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10193132
آگهی تصمیمات شرکت لوازم خانگی نپتون سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۷۰۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. حسین شیرطوانی به سمت بازرس اصلی و کامبیز تاراج به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صمد رحیم تبریزی حمید رحیم تبریزی سعید رحیم تبریزی جواد مصطفی زاده فرامرز کلانتری به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ صمدرحیم تبریزی به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد مصطفی زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمید رحیم تبریزی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10845983
آگهی تصمیمات شرکت لوازم خانگی نپتون سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۹۱۳ شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۷۰۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. حسین شیرطوانی به ش ملی ۰۰۴۶۳۸۲۹۴۱ بسمت بازرس اصلی و کامبیز تاراج به ش ملی ۰۰۶۲۲۱۸۱۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10981533
آگهی تصمیمات شرکت لوازم خانگی نپتون سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۷۰۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. حسین شیرطوانی به ک م ۰۰۴۶۳۸۲۹۴۱ به سمت بازرس اصلی و کامبیز تاراج به ک م ۰۰۶۲۲۱۸۱۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صمد رحیم تبریزی به ک م ۱۲۷۷۷۴۲۸۰۶ و حمید رحیم تبریزی به ک م ۰۰۵۳۵۱۵۳۷۴ و سعید رحیم تبریزی به ک م ۰۰۵۳۵۱۵۳۷۴ و جواد مصطفی زاده به ک م ۶۴۰۹۴۷۴۲۲۹ و فرامرز کلانتری به ک م ۲۰۶۰۷۳۰۴۰۶ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ حمید رحیم تبریزی به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد مصطفی زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و صمد رحیم تبریزی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه