شرکت سایپا دیزل (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100405629


شماره ثبت:
9863
تعداد بازدید:
26
تأسیس:
1344/2/5
آدرس:
تهران، بزرگراه شهيد لشگري، كيلومتر14 ، شركت سايپا ديزل. __ 1396188783

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی اصغر یقینی 1123269
حسن امیری هنزکی 1210056
آقای محمدرضا دانشکوش 1389884
آقای زعفر تنهاپور 1389884
آقای حسین هشترودی محمودی 1676954
سیدصالح سیدزاده اقدم 9578958
آقای ناصر آقامحمدی 9578958
آقای مهیار عسگریان 9578958
آقای مجید قاسمیان بائی 9578958
آقای رحیم حجت شمامی 9578958
آقای احمد صابری زفرقندی 9578958
محمد شیخ الاسلامی 9578958
علیرضا فتوت 9578958
آقای رحمن محمدی 9578958
غفار علی زاده 9578958
محمدرضا دانش کوش 10246782
نعمت اله پوستین دوز 10246782
مرتضی الهوئی 10246782
سعید مدنی 10413123
آقای محمدحسین مهدی 10439732
بهرام سبزواری 13520943
روح اله گلشن امیرحسینی ب 13520943
آقای فریدون علی مرادی 13520943
سید محمود حسینی 13520943
آقای علی اصغر حسن زاده شوئیلی 13647013
آقای رسول محمدصادقی 13647013
آقای محمد هادی نوری 13792106
آقای رسول شیرزاد 13792106
آقای محمدرضا زارعی 13792106

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 687576
آگهی تصمیمات شرکت سایپا دیزلسهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸و شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ و شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۱۲۶۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749028
آگهی تصمیمات شرکت سایپا دیزلسهامی عام به شماره ثبت۹۸۶۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید مدنی به ک م ۰۰۴۷۴۱۸۹۲۳ به نمایندگی شرکت توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش م ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ و نعمت اله پوستین دوز به ک م ۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ به نمایندگی شرکت مهندسی مشاور سازه گستر سایپا به ش م ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ و علی اصغر یقینی به ک م ۲۱۴۰۱۵۰۴۴۹ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به ش م ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و آرش کوشا به ک م۲۲۷۹۸۰۸۰۹۹ به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به ش م ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ و مرتضی الهویی به ک م ۲۲۱۹۰۸۱۷۴۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ انتخاب گردیدند. بنابراین: سعید مدنی به سمت رئیس هیئت مدیره و نعمت اله پوستین دوز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر یقینی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه مکاتبات و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات اظهارنامه و دادخواست لوایح وکالت نامه و نامه به ادارات راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای فروش تمامی محصولات تولیدی و وارداتی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ویا مهیار عسگریان با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدره و یا یک عضو هیئت مدیره و مهیار عسگریان با مهر شرکت معتبر است مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا اشخاص مجاز از طرف مدیرعامل معتبر است و اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون کامیونت تریلر مینی بوس و میدی باس با امضای متفق دو نفر از هفت نفر علی اصغر یقینی و آرش کوشا و مرتضی الهویی و مهیار عسگریان و مجید رزاقی و سیدامید مبرقع و فرحناز طوبایی با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۳۸۴۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123269
آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت۹۸۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا دانش کوی ۰۰۴۲۴۲۶۷۶۶ بنمایندگی شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. بنابراین سعید مدنی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر یقینی بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه مکاتبات اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله قراردادها چک سفته برات اظهارنامه دادخواست لوایح وکالت نامه به ادارات راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی به امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره آقایان سعید مدنی ۰۰۴۷۴۱۸۹۲۳ محمدرضا دانش کوش آرش کوشا و مرتضی الهویی با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای متفق دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و قرارداد فروش تمامی محصولات تولیدی و وارداتی به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مهیار عسگریان با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای متفق دو عضو هیئت مدیره و یا یک عضو هیئت مدیره و مهیار عسگریان با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی به امضای مدیرعامل و یا اشخاص مجاز از طرف مدیرعامل معتبر است و اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون کامیونت تریلر مینی بوس و میدی باس با امضای متفق دو نفر از ۸ نفر آقایان علی اصغر یقینی ۲۱۴۰۱۵۰۴۴۹ محمدرضا دانش کوش ۰۰۴۲۴۲۶۷۶۶ و آرش کوشا ۲۲۷۹۸۰۸۰۹۹ مرتضی الهوئی ۲۲۱۹۰۸۱۷۴۵ مهیار عسگریان ۲۲۰۰۴۴۴۰۲۸۲ و مجید رزاقی و سیدامید مبرقع و خانم فرحناز طوبایی با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۷۸۳۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123270
آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت۹۸۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۸۳۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210056
آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا دفتری بشلی دارای کد ملی شماره ۲۱۶۱۵۱۷۹۳۷ به نمایندگی شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید مدنی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر یقینی بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه مکاتبات، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله قراردادها، چک، سفته، برات، اظهارنامه، دادخواست، لوایح، وکالت نامه به ادارات راهنمائی و رانندگی و شماره گذاری سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی و غیره با امضاء متفق آقای علی اصغر یقینی مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره آقایان سعید مدنی، محمدرضا دانش کوش، غلامرضا دفتری بشلی و مرتضی الهویی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین قرارداد فروش تمامی محصولات تولیدی و وارداتی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص مجاز از طرف مدیرعامل معتبر می‌باشد اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون، کامیونت، تریلر، مینی بوس و میدی، باس با امضاء متفق دو نفر از هشت نفر، آقایان علی اصغر یقینی، محمدرضا دانش کوش، غلامرضا دفتری بشلی، مرتضی الهویی، ابوذر مصلحی، مجید رزاقی، سید امید مبرقع و خانم فرحناز طوبائی همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۲۱۷۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389884
آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل سهامی عام شماره ثبت ۹۸۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای زعفر تنها پور خطبه سرا کد ملی شماره ۲۶۳۱۰۵۴۵۸۱ را بسمت مدیر عامل و محمد رضا دانشکوش کد ملی ۰۰۴۲۴۲۶۷۶۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر یقینی ۲۱۴۰۱۵۰۴۴۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اختیارات مدیر عامل بشرح صورت جلسه تعیین گردید: امضاء کلیه مکاتبات، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله قراردادها، چک، سفته، برات، اظهارنامه، دادخواست، لوایح، وکالت نامه به ادارات راهنمائی و رانندگی و شماره گذاری سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی و غیره با امضاء متفق آقای زعفر تنها پور خطبه سرا مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره آقایان علی اصغر یقینی، محمد رضا دانشکوش، غلامرضا دفتری بشلی، مرتضی الهویی و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل معتبر می‌باشد. اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون، کامیونت، تریلر، مینی بوس و میدی باس با امضاء متفق دو نفر از هشت نفر، آقایان زعفر تنها پور خطبه سرا، محمد رضا دانشکوش، غلامرضا دفتری بشلی، مرتضی الهویی، ابوذر مصلحی، مجید رزاقی، سید امید مبرقع و خانم فرحناز طوبائی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۰۱۳۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1637337
آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ را به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال ۱۳۹۳ انتخاب نمود. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸، مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (شرکت سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰، شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ و شرکت مهندسی و مشاور سازه گسترسایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ از بین سهامداران بعنوان پنج عضو حقوقی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمود ند. پ۹۳۰۷۰۷۱۸۶۱۷۹۶۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676954
آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین هشترودی محمودی، دارای کدملی شماره ۱۶۰۰۸۰۳۰۵۹ به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸و آقای زعفر تنها پور خطبه سرا ۲۶۳۱۰۵۴۵۸۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا دانشکوش ۰۰۴۲۴۲۶۷۶۶به نمایندگی از از شرکت مهندسی ومشاوره سازه گستر سایپا ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به سمت رییس هیئت مدیره را به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب نمودند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله قراردادها، چک، سفته، برات، اظهارنامه، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۰۴۳۷۷۳۰۱۸۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694995
آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام سبزواری به شماره ملی ۱۹۱۱۰۸۱۷۳۱ به جای آقای آقای مرتضی الهویی به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای زعفر تنها پور خطبه سرا به شماره ملی ۲۶۳۱۰۵۴۵۸۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا دانشکوش به شماره ملی ۰۰۴۲۴۲۶۷۶۶ به سمت رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت، به استثنای موارد ذیل تعیین و تصویب گردید: پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. همچنین اختیار اعزام پرسنل به مأموریت، پرداخت پاداش به پرسنل و انتخاب اعضاء هیأت مدیره شرکتهای تابعه (شرکت خدمات فنی رنا و شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات کاوه خودرو سایپا) به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله قراردادها، چک، سفته، برات، اظهارنامه، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون، کامیونت، تریلر، مینی بوس و میدی باس با امضای متفق دو نفر از نه نفر، آقایان زعفر تنها پور خطبه سرا، محمدرضا دانش کوش، غلامرضا دفتری بشلی، بهرام سبزواری و حسین هشترودی محمودی، ابوذر مصلحی، مجید رزاقی، سید امید مبرقع و خانم فرحناز طوبایی با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۸۲۱۴۰۶۶۸۸۴۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9578958
آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/۸۹ شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به نمایندگی احمد صابری ظفرقندی به کدملی ۱۱۸۹۷۵۳۷۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به نمایندگی نعمت اله پوستین دوز به کدملی ۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ به نمایندگی میرصالح سیدزاده اقدم به کدملی ۱۵۸۰۵۴۲۴۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به نمایندگی محمد شیخ الاسلامی به کدملی ۲۵۲۹۶۲۹۷۴۹ به سمت عضو و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به نمایندگی ناصر آقامحمدی به کدملی ۰۰۴۰۰۸۱۶۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله قراردادهای بانکها چک سفته برات با امضای متفق مدیرعامل و یک عضو از اعضای هیئت مدیره و یا مرتضی الهویی به کدملی ۲۲۱۹۰۸۱۷۴۵ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره و یا یک عضو هیئت مدیره و مرتضی الهویی همراه با مهر شرکت و امضای سایر قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یک عضو از اعضای هیئت مدیره و یا یک امضا از علیرضا فتوت به کدملی ۱۲۹۱۶۸۲۲۶۰ یا مهیار عسگریان به کدملی ۲۲۰۰۴۴۴۰۲۸ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره و یا یک عضو هیئت مدیره و امضای یکی از آقایان علیرضا فتوت و یا مهیار عسگریان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون کامیونت تریلر مینی بوس میدی باس با امضای متفق دو نفر از شش نفر آقایان محمد شیخ الاسلامی مهیار عسگریان احسان عسگری به کدملی ۴۱۷۲۰۴۱۴۵ و رحمان محمدی به کدملی ۰۰۵۱۵۹۵۷۱۰ مجید قاسمیان بائی به کدملی ۴۹۸۸۸۱۱۳۳۶ مرتضی الهوئی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. دادخواست و اظهارنامه و لوایح و وکالت معرفی نماینده یا نمایندگان و سایر مکاتبات به محاکم قضایی به انتظامی سراسر کشور با امضای مدیرعامل در غیاب ایشان با امضای متفق غفار علیزاده به کدملی ۲۶۵۹۰۹۷۵۸۵ و مهرداد صمدی شمامی به کدملی ۲۶۵۹۱۰۴۵۲۲ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه به ادارات راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری سراسر کشور درخصوص فک پلاک تعویض پلاک تغییر وضعیت اصلاح شناسنامه مالکیت خودرو تغییر مستاجر در رابطه با خودروهای فروخته شده و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به صورت اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای فروش خودرو به اشخاص به صورت نقدی اقساطی اجاره به شرط تملیک و همچنین نامه به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور درخصوص انتقال اسناد مالکیت خودرو به نام متقاضیان و خریداران اجاره به شرط تملیک معرفی نماینده جهت امضا سند نقل و انتقال خودرو و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی رهن و فک رهن وکالت و فسخ وکالت با امضای متفق مدیرعامل و یک عضو از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از اعضا با امضا یک عضو هیئت مدیره و یک امضا از آقایان غفار علیزاده و یا مهرداد صمدی شمامی و یا مرتضی الهویی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ الی ۴ و ۶ الی ۱۸ از ماده ۵۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10246782
آگهی تصمیمات شرکت سایپا دیزل سهامی عام به شماره ثبت۹۸۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید مدنی به ک م ۰۰۴۷۴۱۸۹۲۳ به نمایندگی شرکت توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش م ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ و نعمت اله پوستین دوز به ک م ۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ به نمایندگی شرکت مهندسی مشاور سازه گستر سایپا به ش م ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ و علی اصغر یقینی به ک م ۲۱۴۰۱۵۰۴۴۹ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به ش م ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و آرش کوشا به ک م۲۲۷۹۸۰۸۰۹۹ به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به ش م ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ و مرتضی الهویی به ک م ۲۲۱۹۰۸۱۷۴۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ انتخاب گردیدند. بنابراین: سعید مدنی به سمت رئیس هیئت مدیره و نعمت اله پوستین دوز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر یقینی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه مکاتبات و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات اظهارنامه و دادخواست لوایح وکالت نامه و نامه به ادارات راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای فروش تمامی محصولات تولیدی و وارداتی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ویا مهیار عسگریان با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدره و یا یک عضو هیئت مدیره و مهیار عسگریان با مهر شرکت معتبر است مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا اشخاص مجاز از طرف مدیرعامل معتبر است و اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون کامیونت تریلر مینی بوس و میدی باس با امضای متفق دو نفر از هفت نفر علی اصغر یقینی و آرش کوشا و مرتضی الهویی و مهیار عسگریان و مجید رزاقی و سیدامید مبرقع و فرحناز طوبایی با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10413123
آگهی تصمیمات شرکت سایپا دیزل سهامی عام به شماره ثبت۹۸۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید مدنی به ک م ۰۰۴۷۴۱۸۹۲۳ به نمایندگی شرکت توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش م ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ و نعمت اله پوستین دوز به ک م ۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ به نمایندگی شرکت مهندسی مشاور سازه گستر سایپا به ش م ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ و علی اصغر یقینی به ک م ۲۱۴۰۱۵۰۴۴۹ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به ش م ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و آرش کوشا به ک م۲۲۷۹۸۰۸۰۹۹ به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به ش م ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ و مرتضی الهویی به ک م ۲۲۱۹۰۸۱۷۴۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ انتخاب گردیدند. بنابراین: سعید مدنی به سمت رئیس هیئت مدیره و نعمت اله پوستین دوز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر یقینی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه مکاتبات و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات اظهارنامه و دادخواست لوایح وکالت نامه و نامه به ادارات راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری سراسر کشور و دفاتر اسناد رسمی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای فروش تمامی محصولات تولیدی و وارداتی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ویا مهیار عسگریان با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدره و یا یک عضو هیئت مدیره و مهیار عسگریان با مهر شرکت معتبر است مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا اشخاص مجاز از طرف مدیرعامل معتبر است و اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون کامیونت تریلر مینی بوس و میدی باس با امضای متفق دو نفر از هفت نفر علی اصغر یقینی و آرش کوشا و مرتضی الهویی و مهیار عسگریان و مجید رزاقی و سیدامید مبرقع و فرحناز طوبایی با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10439732
آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۰ امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله قرارداد بانکها چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل و یک عضو از اعضاء هیات مدیره و یا مرتضی الهویی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیات مدیره و یا یک عضو هیات مدیره و مرتضی الویی به شناسه ملی ۲۲۱۹۰۸۱۷۴ همراه با مهر شرکت معتبر است. امضاء سایر قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یک عضو از اعضاء هیات مدیره و یا یک امضاء از محمدحسین ترابی به شناسه ملی ۳۸۷۴۵۵۶۶۲۱ یا محمدحسین مهدی به شناسه ملی ۰۰۴۲۷۶۲۴۵۶ و یا گاگیک کشیشیان به شناسه ملی ۲۵۹۴۲۲۱۳۸۴ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا یک عضو هیات مدیره و امضاء یکی از محمدحسین ترابی محمدحسین مهدی یا گاگیک کشیشیان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا اشخاص مجاز از طرف ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون کامیونت تریلر مینی بوس میدی باس با امضاء متفق دو نفر از پنج نفر محمد شیخ الاسلامی به شناسه ملی ۲۵۲۹۶۲۹۷۴۹ محمدحسین مهدی ۰۰۴۲۷۶۲۴۵۶ مهیار عسگریان به شناسه ملی ۲۲۰۰۴۴۴۰۲۸۲ مجید قاسمیان بائی به شناسه ملی ۴۹۸۸۸۱۱ و مرتضی الهویی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. دادخواست اظهارنامه لوایح وکالت معرفی نماینده یا نمایندگان و سایر مکاتبات به محاکم قضایی و انتظامی سراسر کشور با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء متفق دو عضو هیات مدیره یا امضاء یک عضو هیات مدیره و یکی از مرتضی الهویی یا محمدحسین مهدی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه به ادارات راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری سراسر کشور در خصوص فک پلاک تعویض پلاک تغییر وضعیت اصلاح شناسنامه مالکیت خودرو تغییر مستاجر در رابطه با خودروهای فروخته شده به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بصورت اقساطی و اجاره بشرط تملیک و قراردادهای فروش با اشخاص بصورت نقدی اقساطی و و اجاره بشرط تملیک و همچنین نامه به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور در خصوص انتقال اسناد مالکیت خودروها به نام متقاضیان و خریداران اجاره بشرط تملیک معرفی نماینده جهت امضاء سند نقل و انتقال خودرو به نام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی رهن و فک رهن وکالت و فسخ وکالت با امضاء متفق مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره و یا یک امضاء از محمدحسین مهدی یا مرتضی الهویی و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیات مدیره و یا یک عضو هیات مدیره و یک امضاء از محمدحسین مهدی و یا مرتضی الهویی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10845487
آگهی تصمیمات شرکت سایپا دیزل سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۸۸ به موجب حکم صادره امیرحسین جابرانصاری به جای عبدالرضا سپهوند به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. همایون ریاحی چالشتری به سمت رئیس هیئت مدیره و احمدرضا صابری ظفرقندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی ملک به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله قراردادها چکها، سفته، برات و غیره با امضاء علی ملک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و احمد صابری ظفرقندی و همایون ریاحی چالشتری و محمد کبریتی و امیرحسین جابرانصاری و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر عضو هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و همچنین چکها با امضاء مرتضی الهویی به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون کامیونت تریلر مینی بوس و میدی باس با امضاء متفق دو نفر از ۶ نفر عبدالرضا سپهوند و محمدرضا آقایی و رحمان محمدی و مجید قاسمیان بائی و مهیار عسگریان و سیدامید مبرقع همراه با مهر شرکت معتبر است. نامه به ادارات راهنمائی و رانندگی و شماره گذاری سراسرکشور در خصوص فک پلاک تعویض پلاک تغییر وضعیت اصلاح شناسنامه مالکیت تغییر مستاجر و غیره در رابطه با خودروهای فروخته شده به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بصورت اقساطی و اجاره به شرط تملیک و همچنین نامه به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور در خصوص انتقال اسناد مالکیت خودرو به نامه متقاضیان و خریداران اجاره به شرط تملیک معرفی نماینده جهت امضاء سند و انتقال خودرو به نام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی رهن وفک رهن وکالت و غیره با امضاء یکی از آقایان غفار علیزاده و مهرداد صمدی به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره علی ملک و احمد صابری ظفرقندی و همایون ریاحی چالشتری و محمد کبریتی و امیرحسین جابرانصاری همراه با مهر شرکت معتبر است و دادخواست اظهارنامه و لوایح معرفی نماینده و یا نمایندگان و سایر مکاتبات به محاکم قضایی و مراجع قضایی و مراجع انتظامی سراسر کشور با امضاء غفار علیزاده و مهرداد صمدی متفقا یا منفردا همراه بامهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10855889
آگهی تصمیمات شرکت سایپا دیزل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸و شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ و شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13077124
آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ را به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ و شرکت بارگانی سایپا یدک شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ و شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳. پ۹۵۰۷۲۶۳۵۴۳۲۹۸۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266545
آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۰۹۱/۲۹۱۸۳۴/۹۵۹ مورخ۵/۱۰/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۶۳۵۷۱۲۸۵۲۰۰۰ریال منقسم به ۲۶۳۵۷۱۲۸۵۲ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام از محل تجدید ارزیابی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13434324
آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۳۴۸ شرکت ستاره سفیران آینده به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۸۲۴۵ شرکت توسعه سرمایه رادین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۷۰ شرکت توسعه گستر برنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ آقای روح اله گلشن امیرحسینی به کدملی ۰۶۰۲۳۳۱۹۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۲۷۷۴۳۶۵۵۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520943
آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول محمدصادقی با کدملی ۵۴۷۹۷۴۳۵۶۲ به عنوان نماینده شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۳۴۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره آقای فریدون علی مرادی با کدملی ۰۰۵۱۵۲۸۹۶۷ به عنوان نماینده شرکت ستاره سفیران آینده شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۸۲۴۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای بهرام سبزواری با کدملی ۱۹۱۱۰۸۱۷۳۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه رادین شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۷۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای سیدمحمود حسینی با کدملی ۴۴۳۱۴۲۶۴۶۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه گستر برنا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ به سمت رییس هیات مدیره و عضو آقای روح اله گلشن امیرحسینی با کدملی ۰۶۰۲۳۳۱۹۲۷ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. هیات مدیره اختیار حاصل از ماده ۴۲ اساسنامه و اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به استثنا موارد ذیل تعیین و به مدیرعامل تفویض نمود: تصویب بودجه سالانه شرکت و ارائه به بازرس و حسابرس. ارائه صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره به بازرس و حسابرس. ارائه صورتهای مالی میاندوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ۶ ماهه به حسابرس و بازرس دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده همچنین اعزام پرسنل به ماموریت، پرداخت پاداش به پرسنل و انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تابعه خدمات فنی رنا را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون، تریلر، مبنی بوس، و میدی باس، با امضاء متفق دو نفر از نه نفر آقایان رسول محمد صادقی، سیدمحمود حسینی، فریدون علی مرادی، بهرام سبزواری، روح اله گلشن امیر حسینی، بهمن سیداحمد نیا، مجید رزاقی، سیدامید مبرقع و خانم فرحناز طوبایی با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۴۲۷۹۶۳۹۰۷۲۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614735
آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۶۲۷۹۰۶۸۷۴۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647013
آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول محمدصادقی با کدملی ۵۴۷۹۷۴۳۵۶۲ به عنوان نماینده شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۳۴۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر حسن زاده شوئیلی به شماره ملی ۲۶۹۰۱۱۳۲۸۷ به جای فریدون علی مرادی با کدملی ۰۰۵۱۵۲۸۹۶۷ به عنوان نماینده شرکت ستاره سفیران آینده شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۸۲۴۵ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و بهرام سبزواری با کدملی ۱۹۱۱۰۸۱۷۳۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه رادین شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۷۰ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و سیدمحمود حسینی با کدملی ۴۴۳۱۴۲۶۴۶۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه گستر برنا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ به سمت رییس هیئت مدیره و عضو غیر موظف هیئت مدیره و روح اله گلشن امیرحسینی با کدملی ۰۶۰۲۳۳۱۹۲۷ به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون، تریلر، مبنی بوس، و میدی باس، با امضاء متفق دو نفر از نه نفر آقایان رسول محمد صادقی، سیدمحمود حسینی، علی اصغر حسن زاده شوئیلی، بهرام سبزواری، روح اله گلشن امیر حسینی، احمد حیدری بهمن سیداحمد نیا، مجید رزاقی، سیدامید مبرقع و خانم فرحناز طوبایی با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۱۶۳۲۲۹۸۷۷۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792106
آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدهادی نوری با کدملی ۰۰۴۱۶۴۵۷۴۱ بعنوان نماینده شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۳۴۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا زارعی با کدملی ۰۰۶۱۵۲۱۳۱۰ به عنوان نماینده شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۸۲۴۵ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای رسول شیرزاد با کدملی ۰۰۵۲۰۶۸۸۳۸ به عنوان نماینده شرکت توسعه گستر برنا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۲۷ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای بهرام سبزواری با کدملی ۱۹۱۱۰۸۱۷۳۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه رادین (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۸۳۷۰ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و آقای روح اله گلشن امیرحسینی با کدملی ۰۶۰۲۳۳۱۹۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل در اجرای مواد ۱۲۸و۱۲۵ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و اختیار حاصل از ماده ۴۲ اساسنامه و به منظور تسریع در امور جاری شرکت و با تاکید بر رعایت کامل آیین نامه‌ها و ضوابط مصوب و مقررات جاری اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به استثنا موارد ذیل تعیین و تصویب گردید: ۳ تصویب بودجه سالانه شرکت و ارائه به بازرس و حسابرس. ۳ ارائه صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره به بازرس و حسابرس. ۳ ارائه صورتهای مالی میاندوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ۶ ماهه به حسابرس و بازرس ۳ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها ۳ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی ۳ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام ۳ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده ۳ تصویب آئین نامه‌های داخلی همچنین اعزام پرسنل به ماموریت، پرداخت پاداش به پرسنل و انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت خدمات فنی رنا را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون، تریلر، مبنی بوس، و میدی باس، با امضاء متفق دو نفر از نه نفر آقایان محمدهادی نوری، رسول شیرزاد، محمدرضا زارعی، بهرام سبزواری، روح اله گلشن امیر حسینی، احمد حیدری، بهمن سیداحمد نیا، مجید رزاقی، سیدامید مبرقع همراه با مهر شرکت معتبر است. نشانی قانونی شرکت به: تهران، بزرگراه شهید لشگری، کیلومتر۱۴، شرکت سایپا دیزل. کدپستی:۱۳۹۶۱۸۸۷۸۳ تغییر یافت پ۹۶۱۰۱۰۷۰۹۴۶۹۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254231
آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۹۴۰۴ , ۱۲۲ مورخه۳۱/۰۶/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۷۰۷۱۸۹۶۴۴۶۳۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه