شرکت داروسازی ابوریحان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100402567


شماره ثبت:
9761
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1343/12/25
آدرس:
نبش سه راه تهرانپارس مقابل هتل شهر پ 1 1654619311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
غلامرضا علیزاده پروین 683783
آقای دکتر محمد شریف زاده 683783
اکبر منصوری 683783
محمدرضا قاسمی 683783
آقای سعید کوچکی 9590690
منصور محمدی زاده 13692510
شهروز صارمی 13692510
رضا قلی اللهیاری 13692510
پیام سیفی 14051654
امید سبزواری 14051654
آقای محمد رضا تقیان 14051654
آقای سید حمیدرضا موسوی 14051654
فرشاد هاشمیان 14051654

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 683783
آگهی تغییرات شرکت داروسازی ابوریحان سهامی عام بشماره ثبت ۹۷۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ اکبر منصوری به کدملی ۰۰۴۲۱۵۷۱۶۱ به نمایندگی از شرکت دارو پخش بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و محسن هاشم به کدملی ۰۰۵۶۷۸۸۳۱۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا علیزاده پروین به کدملی ۱۳۷۸۰۵۰۲۵۸ به نمایندگی شرکت کاسپین تامین بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا قاسمی به کدملی ۳۲۵۶۶۷۱۳۴۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین بسمت عضو هیئت مدیره و محمد شریف زاده به کدملی ۰۳۸۳۵۸۶۶۱۵ به نمایندگی از شرکت توزیع دارو پخش به سمت عضو هیئت مدیره بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چک‌ها بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با دو امضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۴۶۷۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683926
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی ابوریحانسهامی عام به شماره ثبت۹۷۶۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۳/۹۱واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۴۶۸۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092243
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی ابوریحان سهامی عام به شماره ثبت۹۷۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین شناسه ملی ۱۰۳۰۱۱۵۶۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۲۹۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735691
آگهی تغییرات شرکت داروسازی ابوریحان سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۳۰۱۱۵۶۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴وشرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲وشرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰وشرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۲۵۳۶۱۷۷۱۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9590690
آگهی تغییرات شرکت داروسازی ابوریحان سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۶۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۷/۹/۹۰ سعید کوچکی به کدملی۴۱۳۰۵۳۲۶۲۶ به نمایندگی جدید شرکت توزیع دارو پخش به جای ابوالفضل ساغری چی بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9608611
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی ابوریحان سهامی عام به شماره ثبت۹۷۶۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۳/۹۱واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9622807
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی ابوریحان سهامی عام ثبت شده به شماره۹۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۸۹ سید محمدسعید خلیلی به نمایندگی از سرمایه گذاری صبا تامین به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن هاشم به نمایندگی از داروپخش به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا علیزادپروین محمدرضا قاسمی ابوالفضل ساغریچی به ترتیب به عنوان نمایندگان کاسپین تامین سرمایه گذاری دارویی تامین و توزیع دارو پخش جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10011376
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی ابوریحان سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشامنش به سمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخدائی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت دارو پخش و شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین و شرکت توزیع دارو پخش و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و شرکت داروسازی کاسپین تامین. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10274133
آگهی تصمیمات شرکت دارو سازی ابوریحان سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۴۱۰۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مشهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10707778
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی ابوریحان سهامی عام ثبت شده به شماره۹۷۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۸/۱۱/۸۸ بشرح ذیل اتخاذ گردید: ماده۴۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتیکه اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10719408
آگهی تغییرات شرکت داروسازی ابوریحان سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12676672
آگهی تغییرات شرکت داروسازی ابوریحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امید سبزواری به شماره ملی ۰۰۴۰۷۶۰۴۲۱به نمایندگی از شرکت توزیع داروپخش ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیریت شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۲۰۵۶۲۵۲۱۷۷۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12868282
آگهی تغییرات شرکت داروسازی ابوریحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴تصویب شد موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروپخش (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت داروسازی کاسپین تأمین (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ پ۹۵۰۴۰۱۸۹۸۸۹۴۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510069
آگهی تغییرات شرکت داروسازی ابوریحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۶۰۴۲۱۳۴۱۳۳۰۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692502
آگهی تغییرات شرکت داروسازی ابوریحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۳۰/۱۱/۹۵ و مجوز شماره ۵۴/۳۱۶۴۰۲ , ۹۶۹ مورخه ۱۰/۰۷/۹۶سازمان بورس و ارواق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۲۸۸۰۰۰۰۰۰ سهم۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده و نقدی بموجب گواهی‌های بانکی شماره ۹۶۱۸۲ مورخه۲۲/۰۳/۹۶ و ۴۹۱ مورخه ۱۲/۰۷/۹۶ بانک ملی شعبه تهرانپارس کد ۲۵۱ پرداخت گردیده است. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۸۱۳۹۹۷۷۶۵۶۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692510
آگهی تغییرات شرکت داروسازی ابوریحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهروز صارمی به شماره ملی ۰۰۵۴۹۴۹۵۵۶ به نمایندگی از شرکت داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و منصور محمدی زاده به شماره ملی ۲۰۰۰۷۶۶۹۱۹ به نمایندگی شرکت داروسازی کاسپین تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ عضو هیئت مدیره (غیرموظف)، امید سبزواری به شماره ملی۰۰۴۰۷۶۰۴۲۱ به نمایندگی شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)، دکتر فرشاد هاشمیان به شماره ملی ۰۰۵۵۸۸۴۲۱۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ عضو هیئت مدیره (غیرموظف)، رضا قلی اللهیاری به شماره ملی ۲۳۹۱۳۴۰۷۷۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ عضو هیئت مدیره (موظف) انتخاب شدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مشروحه خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. خرید و فروش و معاوضه اموال منقول مرتبط با موضوع شرکت بر اساس آیین نامه معاملات. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. مبادرت و اقدام به ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت و سرقفلی. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور درجلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، ارجاع حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصداق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آیین نامه‌های موجود. استخدام، نصب و عزل کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی (در چارچوب طرح طبقه بندی مشاغل یا سایر آیین نامه‌های مربوطه). تهیه تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت. پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرایی و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت. انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و غیره به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۹۶۰۸۱۳۱۰۶۳۹۴۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14051654
آگهی تغییرات شرکت داروسازی ابوریحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیام سیفی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۲۲۰۵۶ به نمایندگی از شرکت داروپخش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره (موظف)، آقای منصور محمدی زاده به شماره ملی ۲۰۰۰۷۶۶۹۱۹ به نمایندگی شرکت داروسازی کاسپین تأمین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ عضو هیئت مدیره (غیر موظف)، آقای سید حمیدرضا موسوی به شماره ملی ۴۳۲۴۳۳۸۴۰۱ به نمایندگی شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ عضو هیئت مدیره (غیر موظف) به جای آقای امید سبزواری به شماره ملی ۰۰۴۰۷۶۰۴۲۱، آقای فرشاد هاشمیان به شماره ملی ۰۰۵۵۸۸۴۲۱۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)، آقای محمد رضا تقیان نجف آبادی به شماره ملی ۴۷۲۳۵۴۸۷۹۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ عضو هیئت مدیره (موظف) به جای آقای رضا قلی اللهیاری به شماره ملی ۲۳۹۱۳۴۰۷۷۱ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مشروحه خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. خرید و فروش و معاوضه اموال منقول مرتبط با موضوع شرکت بر اساس آیین نامه معاملات. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. مبادرت و اقدام به ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت و سرقفلی. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصداق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تهیه وتنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آیین نامه‌های موجود. استخدام، نصب و عزل کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی (در چهار چوب طرح طبقه بندی مشاغل یا سایر آیین نامه‌های مربوطه). تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت. پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرایی و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت. انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و غیره به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۳۰۶۹۱۵۱۸۶۳۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088069
آگهی تغییرات شرکت داروسازی ابوریحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت داروسازی کاسپین تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ پ۹۷۰۴۰۲۵۴۷۷۴۷۸۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088089
آگهی تغییرات شرکت داروسازی ابوریحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۲۵۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل اصلاح و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:: الف) موضوعات اصلی: ۱ تولید، تهیه و واردات داروهای انسانی، دامی، مکمل‌های دارویی و غذایی اعم از شیمیایی، گیاهی و طبیعی یا بیولوژیک و مواد جانبی، تجهیزات و لوازم آرایشی، بهداشتی، پزشکی، آزمایشگاهی و درمانی، شیر خشک، غذای کودک. ۲ توزیع و فروش محصولات در سراسر کشور و صدور آنها به خارج از کشور. ۳ خرید و فروش مواد اولیه، بسته بندی و سایر ملزومات تولید، مشارکت و خرید و فروش هرگونه خدمات مرتبط با فعالیت اصلی و عملیاتی شرکت. ۴ تولید و فروش و واردات ملزومات دارویی. ۵ انجام کلیه خدمات آزمایشگاهی مربوط به داروهای انسانی، دامی، مکمل‌ها و مواداولیه دارویی. ب) موضوعات فرعی: ۱ تأسیس و ایجاد و بهره برداری از کارخانه‌های تولیدی، صنعتی و فروش آنها. ۲ خرید و فروش و تولید ماشین آلات، قطعات و سایر ملزومات و دارایی‌ها. ۳ مشارکت و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام شرکت‌ها. ۴ اقدام به فعالیتهای تحقیقاتی علمی و عملی مربوط به تبادل اطلاعات، دانش فنی و تکنولوژی از طریق تهیه و تدارک آنها از شرکت‌های داخلی یا خارجی و همچنین هرگونه عملیات تجاری و غیرتجاری مجاز که مرتبط با موارد فوق بطور مستقیم یا غیرمستقیم باشد. ۵ اخذ نمایندگی‌های مرتبط با موضوعات اصلی و فرعی و تولید قراردادی تحت لیسانس. پ۹۷۰۴۰۲۱۲۱۹۳۴۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه