شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100399042


شماره ثبت:
9643
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1343/10/16
آدرس:
كيلومتر ده جاده مخصوص كرج شركت صنعتي محور سازان ايران خودرو پلاك 205 1399736631

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمد شاه صفی 1041706
جواد حقیقت منفرد 1041706
سید احسان رضوی 1041706
مهرداد کلامرج الیاسی 1041706
حسن جلینی 1531685
مصطفی پارسا 1531685
علیرضا ساجی 1531685
حسین نجاری 10743859
محمود شیعی 12831824
آقای جمشید حیدر کندری 13149719
سید احمد لطفی آشتیانی 13149719
فضل اله جمالو 13571055
مهدی توکلی کاشی 13571055
آقای اسحاق اینانلو 13640339
آقای مجید یحیایی 13640339
آقای محمدصالح غفوریان 13640339

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 668597
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام) بشماره ثبت۹۶۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه شهود امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۵۱۴۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858169
آگهی تصمیمات شرکت محورسازان ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۷۳۰۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945316
آگهی تصمیمات شرکت محور سازان ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ و شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ و شرکت لیزینگ سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۶۲ و شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰ و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۸۴۹۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041706
آگهی تصمیمات شرکت محورسازان ایران خودرو سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. حسین نجاری با کد ملی ۰۵۱۹۹۲۹۶۱۶ نماینده شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد شاه صفی با کد ملی ۰۰۵۴۰۰۱۳۶۶ به نمایندگی از شرکت لیزینگ سمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۶۲ بسمت عضو هیئت مدیره و سید احسان رضوی با کد ملی ۱۲۶۲۸۹۷۰۱۷ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و جواد حقیقت منفرد با کد ملی ۰۰۳۳۹۲۱۱۴۸ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مهرداد کلامرج الیاسی با کد ملی ۰۰۵۴۸۷۲۱۹۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۹۱ حسین نجاری بسمت رئیس هیئت مدیره و سید احسان رضوی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد شاه صفی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان اعضای دوم و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره برخی اختیارات خود را طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۳۸۷۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191941
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت۹۶۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شد. پ۱۷۱۲۴۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304669
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۳۶۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531685
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام شماره ثبت ۹۶۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمشید حیدر کندری به شماره ملی ۰۰۳۶۰۲۷۸۵۵ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی پارسا به شماره ملی ۱۵۳۱۸۳۶۶۶۶ به نمایندگی از شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن جلینی به شماره ملی ۰۰۳۶۱۷۵۲۲۶ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود شیعی به شماره ملی ۰۷۹۳۲۳۴۴۲۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا ساجی به شماره ملی ۱۲۲۹۶۴۹۹۶۴ به نمایندگی از شرکت لیزینگ سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاهای مجاز برای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره بعنوان امضاء دوم و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح پیوست صورتجلسه در ۲۳ بند به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۵۱۳۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9621144
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی علی میرزایی به کد ملی ۰۰۴۹۴۲۷۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662793
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۴/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده ۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9724121
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام) بشماره ثبت۹۶۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه شهود امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9800409
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو سهامی عام ثبت شده به شماره۹۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۸۹ مهدی ملک الکتاب خیابانی به جای علیرضا فیض بخش به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سمند به سمت عضو هیئت مدیره و سیدجواد دهنادی به نمایندگی از تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید افرا به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9806423
آگهی تصمیمات شرکت محورسازان ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10171860
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۶۴۳ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ شرکت لیزینگ سمند سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۶۲ شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰ شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10743859
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو (سهامی عام) بشماره ثبت۹۶۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۴/۹۱ حسین نجاری به کدملی۰۵۱۹۹۲۹۶۱۶ به جای سید جواد دهنادی به نمایندگی از شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831824
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی توکلی کاشی به کدملی ۱۲۶۰۳۷۸۳۹۱ بجای محمود شیعی به کدملی ۰۷۹۳۲۳۴۴۲۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. جمشید حیدرکندری به کدملی ۰۰۳۶۰۲۷۸۵۵ بعنوان نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره مصطفی پارسا به کدملی ۱۵۳۱۸۳۶۶۶۶ بعنوان نماینده شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره علی رضا ساجی به کدملی۱۲۲۹۶۴۹۹۶۴ بعنوان نماینده شرکت لیزینگ سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۶۲ بعنوان عضو هیئت مدیره حسن جلینی به کدملی ۰۰۳۶۱۷۵۲۲۶ بعنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ بعنوان عضو هیئت مدیره مهدی توکلی کاشی به کدملی۱۲۶۰۳۷۸۳۹۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد و اوراق عادی با امضاء جناب آقای علیرضا ساجی همراه با مهر شرکت معتبراست. پ۹۵۰۳۱۲۶۰۹۶۲۶۸۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12868300
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فضل اله جمالو به کدملی۵۷۱۹۱۰۹۷۸۱ بجای علیرضا ساجی به کدملی ۱۲۲۹۶۴۹۹۶۴ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ سمند برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. جمشید حیدرکندری به کدملی ۰۰۳۶۰۲۷۸۵۵ بعنوان نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره مصطفی پارسا به کدملی۱۵۳۱۸۳۶۶۶۶ بعنوان نماینده شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره فضل اله جمالو به کدملی۵۷۱۹۱۰۹۷۸۱ بعنوان نماینده شرکت لیزینگ سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۶۲ به عنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل حسن جلینی به کدملی ۰۰۳۶۱۷۵۲۲۶ بعنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ بعنوان عضو هیئت مدیره مهدی توکلی کاشی به کدملی ۱۲۶۰۳۷۸۳۹۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی وسازمان جهت حسن جریان امور شرکت وتسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب نهایی. نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل ووظایف و تفویض اختیار کارکنان حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی ومستمری وراث آنها ومزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی، مطابق با آئین نامه مربوط. تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. اقدام به افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات واقدام به پرداخت دیون شرکت، عقد هر گونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد خرید وفروش ومعاوضه اموال منقول، غیرمنقول ومناقصه ومزایده و …. که جزءموضوع شرکت باشد در چارچوپ آئین نامه مصوب شرکت، واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه وتجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه حق اختراع، ویا نام ونشان، تصویرو علائم تجاری ویا خرید، تحصیل وفروش یا واگذاری اختراعات، ورقه اختراع ویا هر گونه حقوق وامتیازات مربوط به آنها تقاضا واقدام برای ثبت هر گونه علامت ونام تجاری تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست واخذ هر گونه استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود وکارمزد ویا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه پس از اخذ نظر هیئت مدیره تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی اقامة هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعاوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضاوت تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، در خواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و … و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس یا بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم خلاصه دارایی و دیون شرکت پس از انقصای سال مالی و هم چنین تراز نامه حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج کشور و هم چنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکت‌ها و موسسات دیگر در خارج از کشور به هیئت مدیره تهیه وارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه و فصلی در خصوص فعالیت شرکت ووضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت، جهت طرح در جلسات هیئت مدیره در اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آیین نامه‌ها ومقررات و دستور العمل‌های شرکت ومصوبات هیئت مدیره در چارچوپ قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. پ۹۵۰۴۰۱۴۵۸۶۵۰۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898974
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۲۸۵۸۵۰۰۲۹/۹۵۹ مورخ ۶/۴/۱۳۹۵سازمان بورس و آوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۲۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۱۲۰۳۸۱۰۶۷۳۲۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۵۱/۶۷۶۰مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵بانک ملت شعبه پارس خودرو پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۴۱۹۴۰۱۳۰۶۶۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941308
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمشید حیدر کندری به کد ملی ۰۰۳۶۰۲۷۸۵۵ بعنوان نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ در هیئت مدیره شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو بعنوان رئیس هیئت مدیره منصوب گردیدند. آقای مصطفی پارسا به کد ملی ۱۵۳۱۸۳۶۶۶۶ بعنوان نماینده شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰ در هیئت مدیره شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره منصوب گردیدند. آقای فضل اله جمالوبه کد ملی ۵۷۱۹۱۰۹۷۸۱ بعنوان نماینده شرکت لیزینگ سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۶۲ در هیئت مدیره شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند. آقای حسن جلینی به کد ملی ۰۰۳۶۱۷۵۲۲۶ بعنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ در هیئت مدیره شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو بعنوان عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند. آقای مهدی توکلی کاشی به کد ملی ۱۲۶۰۳۷۸۳۹۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ در هیئت مدیره شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند. مضا‌های مجاز کلیه اوراق و اسناد تعهد آور اعم از چک، سفته، بروات قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیر عامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات نیز با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۵۱۰۵۸۵۶۸۶۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967193
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۴۲۷۵۵۲۴۶۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149719
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمشید حیدرکندری به کد ملی ۰۰۳۶۰۲۷۸۵۵ بعنوان نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰در هیئت مدیره شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو بعنوان رئیس هیئت مدیره منصوب گردیدند. آقای سید احمد لطفی آشتیانی به کد ملی ۰۵۱۹۸۰۳۳۵۳ بعنوان نماینده شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰ در هیئت مدیره شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو بعنوان عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره منصوب گردیدند. آقای فضل اله جمالو به کد ملی ۵۷۱۹۱۰۹۷۸۱ بعنوان نماینده شرکت لیزینگ سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۶۲ در هیئت مدیره شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. آقای حسن جلینی به کد ملی ۰۰۳۶۱۷۵۲۲۶ بعنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ در هیئت مدیره شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو بعنوان عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند. آقای مهدی توکلی کاشی به کد ملی ۱۲۶۰۳۷۸۳۹۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ در هیئت مدیره شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند. امضا‌های مجاز کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیر عامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات نیز با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۹۰۳۴۲۸۵۰۵۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193900
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ - شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ - شرکت گسترش سیستم‌های نوین آرا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۴۹۴۶ - شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰ و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۹۲۴۲۰۴۳۲۵۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259978
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای فضل اله جمالو به شماره ملی ۵۷۱۹۱۰۹۷۸۱ بعنوان نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سیداحمد لطفی آشتیانی به شماره ملی ۰۵۱۹۸۰۳۳۵۳ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن جلینی به شماره ملی ۰۰۳۶۱۷۵۲۲۶ بعنوان نماینده شرکت گسترش سیستم‌های نوین آرا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۴۹۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی توکلی کاشی به شماره ملی ۱۲۶۰۳۷۸۳۹۱ بعنوان نماینده شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای جمشید حیدر کندری به شماره ملی ۰۰۳۶۰۲۷۸۵۵ بعنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات نیز با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. موارد ذیل از اختیارات هیأت مدیره (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه) به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی وسازمان جهت حسن جریان امور شرکت وتسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب نهایی. نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل ووظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی ومستمری وراث آنها ومزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی، مطابق با آئین نامه مربوط. تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. اقدام به افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات واقدام به پرداخت دیون شرکت، عقد هر گونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد خرید وفروش ومعاوضه اموال منقول، غیرمنقول ومناقصه ومزایده و …. که جزءموضوع شرکت باشد در چارچوپ آئین نامه مصوب شرکت، واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه وتجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه حق اختراع، ویا نام ونشان، تصویرو علائم تجاری ویا خرید، تحصیل وفروش یا واگذاری اختراعات، ورقه اختراع ویا هر گونه حقوق وامتیازات مربوط به آنها تقاضا واقدام برای ثبت هر گونه علامت ونام تجاری تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست واخذ هر گونه استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود وکارمزد ویا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه پس از اخذ نظر هیئت مدیره تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی اقامة هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعاوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضاوت تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، در خواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و … و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس یا بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم خلاصه دارایی و دیون شرکت پس از انقصای سال مالی و هم چنین تراز نامه حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هئیت مدیره پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج کشور و هم چنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکت‌ها و موسسات دیگر در خارج از کشور به هئیت مدیره تهیه وارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه و فصلی در خصوص فعالیت شرکت ووضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت، جهت طرح در جلسات هئیت مدیره در اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آیین نامه‌ها ومقررات و دستور العمل‌های شرکت ومصوبات هیئت مدیره در چارچوپ قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. پ۹۵۱۰۲۷۹۳۰۸۹۴۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271857
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به: تهران کیلومتر ده جاده مخصوص کرج، شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو، پلاک ۲۰۵ کدپستی: ۱۳۹۹۷۳۶۶۳۱ تغییر یافت. پ۹۵۱۱۰۴۲۱۲۳۲۶۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13490147
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسحاق اینانلو به شماره ملی ۰۰۵۴۷۷۴۳۹۱، جایگزین جمشید حیدر کندری به شماره ملی ۰۰۳۶۰۲۷۸۵۵ به عنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت ماموریت تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. اوراق عادی ومراسلات نیز با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۴۱۰۸۲۸۷۴۰۳۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547230
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۵۱۵۲۱۴۱۱۱۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571055
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صالح غفوریان به کدملی۲۱۲۱۴۲۷۹۱۰جایگزین جناب آقای فضل اله جمالو به کدملی ۵۷۱۹۱۰۹۷۸۱ به عنوان نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. لذا اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد صالح غفوریان به کدملی ۲۱۲۱۴۲۷۹۱۰بعنوان نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. آقای اسحاق اینانلوبه کدملی ۰۰۵۴۷۷۴۳۹۱ بعنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره منصوب گردیدند. آقای مهدی توکلی کاشی به کدملی ۱۲۶۰۳۷۸۳۹۱بعنوان نماینده شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند. آقای حسن جلینی به کدملی ۰۰۳۶۱۷۵۲۲۶بعنوان نماینده شرکت گسترش سیستم‌های نوین آرا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۴۹۴۶ بعنوان عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند. جناب آقای سیداحمد لطفی آشتیانی به کدملی ۰۵۱۹۸۰۳۳۵۳بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره منصوب گردیدند. امضاهای مجاز کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک، سفته و برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره همرا ه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات نیز با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. براساس ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موارد ذیل از اختیارات هیئت مدیره (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه) به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی وسازمان جهت حسن جریان امور شرکت وتسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب نهایی. نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل ووظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت وخروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی، و مستمری وراث آنها ومزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی، مطابق با آئین نامه مربوط تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره اقدام به افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات واقدام به پرداخت دیون شرکت، عقد هر گونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد خرید وفروش ومعاوضه اموال منقول، غیرمنقول ومناقصه ومزایده و.... که جزءموضوع شرکت باشد در چارچوپ آئین نامه مصوب شرکت، واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه وتجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه حق اختراع، ویا نام ونشان، تصویرو علائم تجاری ویا خرید، تحصیل وفروش یا واگذاری اختراعات، ورقه اختراع ویا هر گونه حقوق وامتیازات مربوط به آنها تقاضا واقدام برای ثبت هر گونه علامت ونام تجاری تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست واخذ هر گونه استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود وکارمزد ویا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه پس از اخذ نظر هیئت مدیره تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی اقامة هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعاوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضاوت تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، در خواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و... و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس یا بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم خلاصه دارایی و دیون شرکت پس از انقصای سال مالی و هم چنین تراز نامه حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هئیت مدیره پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج کشور و هم چنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکت‌ها و موسسات دیگر در خارج از کشور به هئیت مدیره تهیه وارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه و فصلی در خصوص فعالیت شرکت ووضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت، جهت طرح در جلسات هئیت مدیره در اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آیین نامه‌ها ومقررات و دستور العمل‌های شرکت ومصوبات هیئت مدیره در چارچوپ قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. پ۹۶۰۵۳۰۵۳۵۴۶۹۶۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13640339
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسحاق اینانلو به کدملی ۰۰۵۴۷۷۴۳۹۱ بعنوان نماینده شرکت شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره منصوب گردیدند. - جناب آقای محمد صالح غفوریان به کدملی ۲۱۲۱۴۲۷۹۱۰ بعنوان نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. - جناب آقای مجید یحیائی به کدملی۰۵۳۳۳۸۷۵۲۳ بعنوان نماینده شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره گردیدند. - جناب آقای حسن جلینی به کدملی ۰۰۳۶۱۷۵۲۲۶ بعنوان نماینده شرکت گسترش سیستم‌های نوین آرا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۴۹۴۶ بعنوان عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند. - جناب آقای سید احمد لطفی آشتیانی به کدملی ۰۵۱۹۸۰۳۳۵۳ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره منصوب گردیدند. امضاهای مجاز کلیه اوراق و اسناد تعهد آور اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت. اوراق عادی و مراسلات نیز با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیات مدیره (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه) به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی وسازمان جهت حسن جریان امور شرکت وتسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب نهایی. نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت وخروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی، و مستمری وراث آنها ومزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی، مطابق باآئین نامه مربوط تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره اقدام به افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات واقدام به پرداخت دیون شرکت. عقد هر گونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یااقاله آن در مورد خرید وفروش ومعاوضه اموال منقول، غیرمنقول ومناقصه ومزایده و …. که جزءموضوع شرکت باشد در چارچوپ آئین نامه مصوب شرکت، واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه وتجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه حق اختراع، ویا نام ونشان، تصویرو علائم تجاری ویا خرید، تحصیل وفروش یا واگذاری اختراعات، ورقه اختراع ویا هر گونه حقوق وامتیازات مربوط به آنها تقاضا واقدام برای ثبت هر گونه علامت ونام تجاری تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات اقامة هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعاوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضاوت تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، در خواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و … و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس یا بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم خلاصه دارایی و دیون شرکت پس از انقصای سال مالی و هم چنین تراز نامه حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هئیت مدیره پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج کشور و هم چنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکت‌ها و موسسات دیگر در خارج از کشور به هئیت مدیره تهیه و ارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه و فصلی در خصوص فعالیت شرکت و وضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت، جهت طرح در جلسات هیئت مدیره. در اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آیین نامه‌ها و مقررات و دستورالعمل‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. پ۹۶۰۷۱۲۶۳۴۷۵۲۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741677
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید یحیائی به کدملی ۰۵۳۳۳۸۷۵۲۳بعنوان نماینده شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای اسحاق اینانلوبه کدملی ۰۰۵۴۷۷۴۳۹۱ بعنوان نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی آه نکی به کدملی ۴۵۶۹۷۴۵۰۷۵۷بعنوان نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسن جلینی به کدملی ۰۰۳۶۱۷۵۲۲۶بعنوان نماینده شرکت گسترش سیستم‌های نوین آرا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۴۹۴۶ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و آقای سید احمد لطفی آشتیانی به کدملی ۰۵۱۹۸۰۳۳۵۳بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاهای مجاز کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک، سفته و برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره همرا ه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات نیز با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. موارد ذیل از اختیارات هیئت مدیره (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه) به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی وسازمان جهت حسن جریان امور شرکت وتسلیم آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب نهایی. نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل ووظایف و تفویض اختیار کارکنان حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی ومستمری وراث آنها ومزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی، مطابق با آئین نامه مربوط. تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. اقدام به افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات واقدام به پرداخت دیون شرکت، عقد هر گونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد خرید وفروش ومعاوضه اموال منقول، غیرمنقول ومناقصه ومزایده و.... که جزءموضوع شرکت باشد در چارچوپ آئین نامه مصوب شرکت، واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه وتجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه حق اختراع، ویا نام ونشان، تصویرو علائم تجاری ویا خرید، تحصیل وفروش یا واگذاری اختراعات، ورقه اختراع ویا هر گونه حقوق وامتیازات مربوط به آنها تقاضا واقدام برای ثبت هر گونه علامت ونام تجاری تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست واخذ هر گونه استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود وکارمزد ویا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه پس از اخذ نظر هیئت مدیره تهیه گزارش رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی اقامة هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعاوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضاوت تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، در خواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و... و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس یا بازرسان شرکت پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم خلاصه دارایی و دیون شرکت پس از انقصای سال مالی و هم چنین تراز نامه حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج کشور و هم چنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکت‌ها و موسسات دیگر در خارج از کشور به هیئت مدیره تهیه وارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه و فصلی در خصوص فعالیت شرکت ووضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت، جهت طرح در جلسات هیئت مدیره در اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیئت مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آیین نامه‌ها ومقررات و دستور العمل‌های شرکت ومصوبات هیئت مدیره در چارچوپ قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. پ۹۶۰۹۱۲۸۳۰۸۳۱۱۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14089906
آگهی تغییرات شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۰۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۴۰۳۷۷۷۲۱۴۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه