پارس متال

شرکت پارس متال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100398704
تهران كيلومتر 8 جاده مخصوص كرج خيابان شانزدهم خيابان دوم 1389797911
21
افراد
15
آگهی‌ها
9631
شماره ثبت
1343/10/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 557651
آگهی تصمیمات شرکت پارس متالسهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۷۰۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: کوروش صبازاده به کدملی ۰۰۴۷۸۳۷۰۹۸ بجای مهدی حاجی (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۲۸۸۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670027
آگهی تصمیمات شرکت پارس متال سهامی عام به شماره ثبت۹۶۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۷۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بسمت بازرس اصلی و پژمان معتمدیان دهکردی به کدملی۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۱۲/۹۰ محمدرضا تقی نژاد به کدملی ۰۰۵۰۲۱۷۵۳۴ به نمایندگی از شرکت پارس گتسر کیش به جای سعید کلهر بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۶۵۱۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275976
آگهی تغییرات شرکت پارس متال سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه آذرین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای پژمان معتمدیان دهکردی به شماره ملی ۴۶۲۱۷۰۶۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۵۲۱۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580726
آگهی تغییرات شرکت پارس متال سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره جدید برای مدت ۲ سال به شرح ذیل: شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲ شرکت پارس کستر کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۴۷۸ شرکت تولیدی صنعتی دیزل سنگین ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۸۰۶۰ شرکت واگن پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷ شرکت تعاونی چند منظوره هسایار با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۵۳۷ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر مسلمی با کد ملی ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۲۹۷۸۴۱۶۵۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580727
آگهی تغییرات شرکت پارس متال سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یزدان نادری به شماره ملی ۰۰۵۵۹۲۷۱۱۴ به نمایندگی از شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا ابوالفتحی به شماره ملی ۰۰۳۶۲۱۴۷۱۱به نمایندگی از شرکت واگن پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا تقی نژاد نمین به شماره ملی ۰۰۵۰۲۱۷۵۳۴ به نمایندگی از شرکت پارس گستر کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۷۴۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهرداد میرزایی به شماره ملی ۰۰۳۵۰۹۴۱۹۲ به نمایندگی از شرکت تعاونی چند منظوره هسایار با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۵۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین جراح زاده به شماره ملی ۰۷۰۰۱۸۴۱۰۴ به نمایندگی از شرکت تولیدی صنعتی دیزل سنگین ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۸۰۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا تقی نژاد نمین با کد ملی ۰۰۵۰۲۱۷۵۳۴ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء اسناد بانکی و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۳۰۵۲۹۲۷۴۲۳۲۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9975704
آگهی تصمیمات شرکت پارس متال سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۷۰۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: کوروش صبازاده به کدملی ۰۰۴۷۸۳۷۰۹۸ بجای مهدی حاجی (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10215693
آگهی تغییرات شرکت پارس متال سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ محمدمهدی درمان به کد ملی ۰۰۳۱۱۳۱۳۹۵ به نمایندگی از شرکت پرشین پادنا سازه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی حاجی به کد ملی ۰۰۳۵۱۴۷۸۹۱ به نمایندگی از شرکت پارس متال اصفهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۵۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و جهانگیر مقدمی به کد ملی ۰۰۵۱۴۲۳۵۹ به نمایندگی از شرکت کارسازان صنایع نوین آسیا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۸۹۶۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود صحاف نائینی به کد ملی ۱۸۲۷۹۷۹۸۴۴ به نمایندگی از شرکت پرشین پادنا ماشین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۰۸۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید کلهر به کد ملی ۰۰۳۶۹۸۵۶۱۹ به نمایندگی از شرکت وسناد تابا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۸۲۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و اسناد عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10718105
آگهی تصمیمات شرکت پارس متال سهامی عام ثبت شده به شماره۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۷۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش بسمت بازرس اصلی و محمد صالح بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پرشین پادانا سازه به نمایندگی سید محمد پورسیدآقایی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پارس متال اصفهان به نمایندگی مهدی حاجی به سمت مدیرعامل و شرکت وسناد تابا به نمایندگی محمدحسین آتش فراز به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع نوین آسیا به نمایندگی جهانگیر مقدمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پادنا ماشین به نمایندگی فرشید زره پوش به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916759
آگهی تغییرات شرکت پارس متال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و همایون ساویز به کدملی۰۰۶۲۹۷۰۱۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید. پ۹۵۰۴۲۸۴۲۹۱۲۴۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108070
آگهی تغییرات شرکت پارس متال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسینقلی یزدانی بشماره ملی۰۶۳۸۲۶۲۹۱۷بنمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری پدیده تجارت سیوان بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۹۸۵۸ و مرتضی دانشور بشماره ملی ۳۹۷۹۵۲۷۹۰۵ و احد خیری بشماره ملی ۱۷۱۷۳۸۵۲۶۵ و سعید جلیلی بشماره ملی۰۰۵۸۹۰۲۶۸۶ و محمود اصغر زاده بشماره ملی ۵۶۹۹۸۶۶۸۱۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۱۲۶۷۱۴۰۳۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108081
آگهی تغییرات شرکت پارس متال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسینقلی یزدانی بشماره ملی ۰۶۳۸۲۶۲۹۱۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری پدیده تجارت سیوان بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۹۸۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره و محمود اصغر زاده بشماره ملی۵۶۹۹۸۶۶۸۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید جلیلی بشماره ملی ۰۰۵۸۹۰۲۶۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احد خیری بشماره ملی ۱۷۱۷۳۸۵۲۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مرتضی دانشور بشماره ملی ۳۹۷۹۵۲۷۹۰۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق اسناد بهادارو تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای۱و۲و۳و۴و۸و۹و۱۰ازبند ب ماده۵۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. پ۹۵۰۸۱۲۶۶۰۳۴۹۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829414
آگهی تغییرات شرکت پارس متال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسسه حسابرسی و خدمات و مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و محمد قدرت آبادی به کدملی ۴۵۷۹۷۴۴۰۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۱۰۱۱۰۰۸۳۵۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867703
آگهی تغییرات شرکت پارس متال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن رحیمی به شماره ملی ۰۰۵۲۱۰۷۶۹۸ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری پدیده تجارت سیوان (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۹۸۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. پ۹۶۱۱۲۱۶۶۷۳۵۱۷۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13939993
آگهی تغییرات شرکت پارس متال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پدیده تجارت سیوان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۹۸۵۸ به نمایندگی آقای محسن رحیمی به کدملی ۰۰۵۲۱۰۷۶۹۸ وشرکت بازرگانی و خدمات تجاری اسپوتا اقتصاد نور به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۷۶۷۰۷ به نمایندگی آقای همایون ساویز به کدملی ۰۰۶۲۹۷۰۱۴۳ و شرکت فنی مهندسی باتیس اقتصاد نور به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۳۷۷۰ به نمایندگی آقای عبدالحسین گلپایگانی به کدملی ۴۱۳۰۶۶۳۲۸۳ و آقای محمود اصغر زاده بدابی به کدملی۵۶۹۹۸۶۶۸۱۷ و آقای مرتضی دانشور به کدملی ۳۹۷۹۵۲۷۹۰۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۲۲۲۴۰۱۶۲۲۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13948874
آگهی تغییرات شرکت پارس متال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی دانشور به کد ملی ۳۹۷۹۵۲۷۹۰۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمود اصغر زاده بدابی به کد ملی ۵۶۹۹۸۶۶۸۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پدیده تجارت سیوان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۹۸۵۸ به نمایندگی آقای محسن رحیمی به کد ملی ۰۰۵۲۱۰۷۶۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی و خدمات تجاری اسپوتا اقتصاد نور به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۷۶۷۰۷ به نمایندگی آقای همایون ساویز به کد ملی ۰۰۶۲۹۷۰۱۴۳ و شرکت فنی مهندسی باتیس اقتصاد نور به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۳۷۷۰ به نمایندگی آقای عبدالحسین گلپایگانی به کد ملی ۴۱۳۰۶۶۳۲۸۳ بسمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، بروات، سفته، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۲۲۶۴۸۹۱۸۱۷۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک