سولیران

شرکت سولیران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100396337
تهران - شهرستان قدس - بخش مركزي - دهستان دانش - روستا دانش-شهرك دانش-خيابان راه آهن تهران-تبريز-خيابان سوليران-پلاك -6-طبقه همكف 3754312723
12
افراد
22
آگهی‌ها
9550
شماره ثبت
1343/8/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 707374
آگهی تصمیمات شرکت سولیران سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۵۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و شرکت دورال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۲۹۰ و شرکت ایران سازه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۹۶۳ و سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و عصمت آل محمد به کد ملی ۰۰۳۵۴۱۱۰۱۵. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۵۸۶۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707417
آگهی تصمیمات شرکت سولیران سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۵۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و تنفس مربوطه مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۴۵۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه هشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۵۸۸۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982733
آگهی تصمیمات شرکت سولیران سهامی عام به شماره ثبت۹۵۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به نمایندگی محمدمهدی رادمند به کدملی ۱۲۲۹۲۳۰۰۱۷ شرکت صنایع آلومینیوم دورال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۲۹۰ به نمایندگی علی اصغر بادبان به کدملی ۰۵۳۳۸۱۶۹۵۵ شرکت ایران سازه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۹۶۳ به نمایندگی رسول ستوده پورمن به کدملی ۰۰۳۳۳۵۲۵۴۲ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی حمیدرضا عطار به کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۱۶۴ عصمت آل محمد به کدملی ۰۰۳۵۴۱۱۰۱۵ علی اصغر بادبان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی رادمند به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۲۰۸۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133547
آگهی تغییرات شرکت سولیران سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بهرام شفائیان ش ملی ۴۵۶۹۷۰۰۰۴۷ بنمایندگی از شرکت ایران سازه (س خ) بسمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند علی اصغر بادبان ش ملی ۰۵۳۳۸۱۶۹۵۵ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدمهدی رادمند ش ملی ۱۲۲۹۲۳۰۰۱۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل حمیدرضا عطار ش ملی ۰۰۴۲۳۳۳۱۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره بهرام شفائیان ش ملی ۴۵۶۹۷۰۰۰۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره عصمت آل محمد ش ملی ۰۰۳۵۴۱۱۰۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۶۸۲۴۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133553
آگهی تغییرات شرکت سولیران سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای صادق رستم زاده ش ملی ۲۱۲۱۸۴۶۹۸۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند. ۲ اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۶۸۲۴۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239451
آگهی تغییرات شرکت سولیران سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ و تنفس‌های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۴۵۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه هشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۳۵۷۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271236
آگهی تغییرات شرکت سولیران سهامی عام به شماره ثبت۹۵۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۷/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی باقری به جای حمیدرضا عطار کدملی۲۹۹۲۷۰۳۶۹۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) ش م۱۰۱۰۱۹۰۸۳۹۰ آقای سید علی مرتضوی طباطبائی کدملی۱۲۳۹۴۶۷۵۳۲ به جای آقای بهرام شفائیان کدملی۴۵۶۹۷۰۰۰۴۷ بعنوان نماینده شرکت ایران سازه (سهامی خاص) ش م۱۰۱۰۱۲۳۳۳۱۶۴ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۵۰۹۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423165
آگهی تغییرات شرکت سولیران سهامی عام شماره ثبت ۹۵۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت ایران سازه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۹۶۳ شرکت دورال شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۲۹۰ عصمت آل محمد بشماره ملی ۰۰۳۵۴۱۱۰۱۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۲۱۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581924
آگهی تغییرات شرکت سولیران سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صادق رستم زاده کد ملی ۲۱۲۱۸۴۶۹۸۰ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علیرضا اوقاتیان کد ملی ۱۹۷۱۲۲۹۵۰۴ بعنوان نماینده شرکت ایران سازه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۹۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر بادبان کد ملی ۰۵۳۳۸۱۶۹۵۵ بعنوان نماینده شرکت دورآل شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۲۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و علی باقری کد ملی ۲۹۹۲۷۰۳۶۹۹بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم عصمت آل محمد کد ملی ۰۰۳۵۴۱۱۰۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. قسمتی ازاختیارات هیات مدیره براساس ماده ۳۹ اساسنامه بشرح صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید کلیه اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و درغیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره، ممهور به مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۶۰۱۸۸۲۱۸۴۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406231
آگهی تغییرات شرکت سولیران سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۱۱۰۵۸۵۸۹۶۴۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9693446
آگهی تصمیمات شرکت سولیران سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و شرکت دورال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۲۹۰ و شرکت ایران سازه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۹۶۳ و سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و عصمت آل محمد به کد ملی ۰۰۳۵۴۱۱۰۱۵. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9871076
آگهی تصمیمات شرکت سولیران سهامی عام ثبت شده به شماره۹۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۶۴۵۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه هشیار ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10164795
آگهی تصمیمات شرکت سولیران سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۸۸ و احکام صادره شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۸ واصل گردید: منصور شهسواری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و علی اصغر بادبان به نمایندگی از شرکت صنایع آلومینیوم دورال و محمد صمدی آذر به نمایندگی ایران سازه و سیدمجید قدسی به نمایندگی از شرکت نازبو انتخاب شدند. علی اصغر بادبان به سمت رئیس هیئت مدیره، منصور شهسواری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محمد صمدی آذر و سیدمجید قدسی به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10572661
آگهی تصمیمات شرکت سولیران سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۶/۹۰ سعید محرابیان به کدملی۰۰۵۲۳۷۰۴۷۱ به نمایندگی از شرکت ایران سازه سهامی خاص به جای حمید تیموری به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. علی اصغر بادبان به کدملی۰۵۳۳۸۱۶۹۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدمهدی رادمند به کدملی۱۲۲۹۲۳۰۰۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، حمیدرضا عطار به کدملی۰۰۴۲۳۳۳۱۶۴ و سعید محرابیان و سید مجید قدسی به کدملی۱۸۱۰۲۶۲۴۷۱ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10767404
آگهی تصمیمات شرکت سولیران سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکت صنایع آلومینیوم دورال و شرکت ایران سازه و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و شرکت نازبو. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10799592
آگهی تصمیمات در شرکت سولیران سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۸۹ حمیدرضا عطار بجای تورج نیری به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به نمایندگی از شرکت صبا تامین تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11075589
آگهی تصمیمات شرکت سولیران سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و تنفس مربوطه مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۴۵۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه هشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11107081
آگهی تصمیمات شرکت سولیران سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۵۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۸۹ اساسنامه جدیدی شامل ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12761802
آگهی تغییرات شرکت سولیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تأمین با شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۵۴۴۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین با شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت ایران سازه با شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۳۹۶۳ شرکت دورال با شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۹۲۹۰ پ۹۵۰۲۰۴۳۸۹۲۹۲۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941265
آگهی تغییرات شرکت سولیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۱۰۸۰۶۲۶۷۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13902146
آگهی تغییرات شرکت سولیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه عملکرد سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۲۰۸۵۵۹۵۲۵۱۱۵ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236057
آگهی تغییرات شرکت سولیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی داریا روش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. اشخاص حقوقی زیر ا به عنوان هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت ایران سازه با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۹۶۳ شرکت صنایع آلومینیوم دورال با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۲۹۰ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۷۰۷۱۷۸۲۵۵۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک