شرکت ایران دارو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100394490


شماره ثبت:
9489
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1343/7/21
آدرس:
سه راه آذري اول جاده ساوه خ شهيد يادگار مقابل توليد دارو 1371658111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدمسعود علیمراد 1122443
پیام مسلمی 1623592
آقای دکتر سید محمد ناصری 1623592
حسن محمدخانی 1623592
جلال بهارستان 9652576
محمد رضوانی فر 11112585
مهدی پیرصالحی 11112585
اشکان احسانی 11112585
محمدرضا صادقی مقدم 11112585
محمد اکبری 12918442
بابک مصباحی 12918442
خانم الهام خلیلی 12918442
محمدرضا بهمن زاده 13452130
آقای دکتر حسن جلیلی 13975342
آقای دکتر آیت اله بیاتیان 13975342
آقای دکتر اسفندیار شاه منصوری 13975342

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 590973
آگهی تصمیمات شرکت ایران داروسهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۳۳۲۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620777
آگهی تصمیمات شرکت ایران دارو سهامی عام بشماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۸۵۳۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083037
آگهی تصمیمات شرکت ایران دارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش. م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به ش. م ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. گروه سرمایه گذاری البرز به ش. م ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ گروه دارویی سبحان به ش. م ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ البرز دارو به ش. م ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ سبحان دارو به ش. م ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ و شرکت سرمایه گذاری سپهر به ش. م ۱۰۱۰۱۴۰۷۵۶۷. پ۱۶۵۸۶۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122443
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو سهامی عام به شماره ثبت۹۴۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدمسعود علیمراد کدملی ۲۸۵۱۲۵۷۹۴۳ به نمایندگی از شرکت سبحان دارو به ش ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره جلال بهارستان کدملی ۳۳۴۱۰۳۰۴۹۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به ش ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به عنوان نایب رئیس پیام مسلمی کدملی ۰۰۴۷۸۳۲۱۹۳ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی به ش ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مهدی پیرصالحی کدملی ۰۳۸۴۱۴۰۷۳۴ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به ش ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به عنوان عضو هیئت مدیره حسن محمدخانی کدملی ۰۰۴۷۵۰۰۴۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپهر به ش ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۵۶۷ عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۶۷۸۴۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266982
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو سهامی عام به شماره ثبت۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای دکتر محمدمسعود علیمراد با کدملی۲۸۵۱۲۵۷۹۴۳ نماینده شرکت سبحان دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای دکتر حسن جلیلی با کدملی۲۲۹۲۰۹۹۳۰۶ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای دکتر پیام مسلمی با کدملی۰۰۴۷۸۳۲۱۹۳ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای دکتر سید محمد ناصری با کدملی ۰۰۷۳۸۶۹۱۰۴ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسن محمدخانی با کدملی ۰۰۴۷۵۰۰۴۷۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری سپهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۵۶۷ بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه چک‌ها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۴۵۴۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423159
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو سهامی عام شماره ثبت ۹۴۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و مبلغ ۸۷۶/۲۰۸/۷۵۶/۱ ریال بموجب گواهی شماره ۱۱/۴۱۹۶/۷۵ مورخ ۱۷/۱/۹۳ بانک صادرات ایران شعبه شیر پاستوریزه پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳/۲/۹۳ تکمیل امضا گردیده است. پ۱۸۱۱۸۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524727
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو سهامی عام شماره ثبت ۹۴۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۸۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623592
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو سهامی عام شماره ثبت ۹۴۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد ناصری بشماره ملی ۰۰۷۳۸۶۹۱۰۴ نماینده شرکت البرز دارو شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حسن جلیلی بشماره ملی ۲۲۹۲۰۹۹۳۰۶ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای پیام مسلمی بشماره ملی ۰۰۴۷۸۳۲۱۹۳ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا بهمن زاده بشماره ملی ۰۰۴۶۴۹۰۸۱۷ نماینده شرکت سبحان دارو شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسن محمد خانی بشماره ملی ۰۰۴۷۵۰۰۴۷۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری سپهر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۵۶۷ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. ضمنا هیئت مدیره اختیارات مواد ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ۱ اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره ۲ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. ۳ نصب و عزل و استخدام کارکنان شرکت، تعیین شغل، میزان حقوق و دستمزد، مرخصی، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت، و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث انها. ۴ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی. ۵ وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع. ۶ افتتاح و انسداد و بستن حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری. ۷ پرداخت هر گونه کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی به کارکنان شرکت و سایر اشخاص مرتبط با شرکت. ۸ پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی. ۹ پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب آن در هیئت مدیره. ۱۰ پیشنهاد دریافت هر گونه وام و اعتبار. ۱۱ اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هر گونه وام و اعتبار. ۱۲ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علائم تجاری و اختراعات. امضای کلیه چک‌ها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۶۸۱۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9539866
آگهی تصمیمات شرکت ایران دارو سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9652576
آگهی تصمیمات شرکت ایران دارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۰ جلال بهارستان به ش ملی ۳۳۴۱۰۳۰۴۹۲ به جای محمد رضوانی فر به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9904673
آگهی تصمیمات شرکت ایران دارو سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۴۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به سمت بازرس اصلی و عباس حیدری کبریتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10352522
آگهی تصمیمات در شرکت ایران دارو سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۸۹ علیرضا زهرائی به جای محمدعلی صانعی به نمایندگی از شرکت کی بی سی به عنوان عضو هیئت مدیره و آصف یعقوبی به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و چکها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10540483
آگهی تصمیمات شرکت ایران دارو سهامی عام بشماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11111570
آگهی تصمیمات شرکت درمان آرا ایران دارو سهامی عام بشماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۴/۱۰/۸۹ مهدی پیرصالحی به کدملی۰۳۸۴۱۴۰۷۳۴ به جای علیرضا زهرایی به نمایندگی از شرکت کی بی سی به شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11112585
آگهی تغییرات در شرکت ایران دارو سهامی عام بشماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدمسعود علیمراد به کدملی ۲۸۵۱۲۵۷۹۴۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بسمت رئیس هیات مدیره و محمد رضوانی فر به کدملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ بنمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بسمت عضو هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره و اشکان احسانی به کدملی ۰۰۶۳۹۸۷۰۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مهدی پیرصالحی به کدملی ۰۳۸۴۱۴۰۷۳۴ بنمایندگی از شرکت سبحان دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ بسمت عضو هیات مدیره و محمدرضا صادقی مقدم به کدملی ۲۵۱۱۳۱۰۰۶۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12748374
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۶/۹۴ و مجوز شماره ۰۶۳/۲۱۷۸۸۳ , ۹۴۹ مورخ ۱۲/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی که تماما از محل تبدیل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به موجب گواهی بانکی شماره ۶۵۳/۴۱۹۶ مورخ ۸/۱۲/۹۴ بانک صادرات شعبه شیرپاستوریزه وگواهی بانکی شماره ۴۸۹/۴۱۹۶ مورخ ۱۴/۹/۹۴ بانک صادرات شعبه شیرپاستوریزه مجموعا به مبلغ ۴۰۴۶۲۱۳۵۲۸ پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۱۲۸۴۶۳۷۰۹۴۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802546
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۲۲۸۸۳۰۸۷۷۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918442
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: حسن جلیلی به شماره ملی ۲۲۹۲۰۹۹۳۰۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت رئیس هیات مدیره. محمدرضا بهمن زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۴۹۰۸۱۷ به نمایندگی از شرکت سبحان دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ به سمت نائب رئیس و عضو موظف هیات مدیره. بابک مصباحی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۲۹۹۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. محمد اکبری به شماره ملی ۱۲۶۳۲۴۲۳۵۹ به نمایندگی از شرکت البرز دارو با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت عضو هیات مدیره. - خانم الهام خلیلی به شماره ملی ۰۳۲۳۶۲۱۳۲۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت عضو هیات مدیره. - کلیه چک‌ها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. - هیات مدیره اختیارات مواد ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود: اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیات مدیره. انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. نصب و عزل و استخدام کارکنان شرکت، تعیین شغل، میزان حقوق و دستمزد، مرخصی، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت، و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی. وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع. افتتاح و انسداد و بستن حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری. پرداخت هرگونه کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی به کارکنان شرکت و سایر اشخاص مرتبط با شرکت. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی. پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب آن در هیات مدیره. پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار. اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هرگونه وام و اعتبار. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری و اختراعات. پ۹۵۰۴۲۹۷۵۵۹۱۷۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158039
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۳۳۳۴ , ۱۲۲ مورخ ۸/۸/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۵۰۹۰۷۵۷۷۲۲۳۵۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13267756
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵و اجاره مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۱/۲۷۹۴۸۳ , ۹۵۹ مورخ ۱۵/۱۰/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که مبلغ ۷۸۷۶۲۸۰۸۸۸۸ریال آ ن از محل مطالبات تامین و مبلغ ۱۲۳۷۱۹۱۱۱۲ریال از محل واریز نقدی که بموجب گواهی بانکی به شماره ۲۱۹/۲۹۷۷/۷۵ مورخ ۲۱/۹/۹۵ بانک صادرات شعبه تولید دارو پرداخت گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاءگردید. پ۹۵۱۱۰۲۲۵۱۸۷۵۲۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438936
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. شرکتهای گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰، گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، البرزدارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶، سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ و سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۳۱۹۷۵۵۳۰۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452130
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر حسن جلیلی به شماره ملی ۲۲۹۲۰۹۹۳۰۶ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای دکتر بابک مصباحی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۲۹۹۴۲ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای محمدرضا بهمن زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۴۹۰۸۱۷ نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳به عنوان نایب رئیس و عضو موظف هیات مدیره. آقای دکتر محمد اکبری به شماره ملی ۱۲۶۳۲۴۲۳۵۹ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶به عنوان عضو هیات مدیره. خانم الهام خلیلی به شماره ملی ۰۳۲۳۶۲۱۳۲۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه چک‌ها و اسناد تعهداور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره شرکت اختیارات خود به شرح ذیل از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود: اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیات مدیره. انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. نصب و عزل و استخدام کارکنان شرکت، تعیین شغل، میزان حقوق و دستمزد، مرخصی، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت، و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی. وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع. افتتاح و انسداد و بستن حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری. پرداخت هرگونه کمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی به کارکنان شرکت و سایر اشخاص مرتبط با شرکت. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی. پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب آن در هیات مدیره. پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار. اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هرگونه وام و اعتبار. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری و اختراعات. پ۹۶۰۳۰۸۶۱۲۸۶۹۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465782
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - هیئت مدیره شرکت اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمودند: - اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیأت مدیره. - انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. - نصب و عزل و استخدام کارکنان شرکت، تعیین شغل، میزان حقوق و دستمزد، مرخصی، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی. - وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع. - پرداخت هرگونه کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی به کارکنان شرکت و سایر اشخاص مرتبط با شرکت. - پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی. - پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب آن در هیأت مدیره. - پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار. - اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هرگونه وام و اعتبار. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری و اختراعات. پ۹۶۰۳۲۱۲۸۷۹۰۱۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588757
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر حسن جلیلی به شماره ملی ۲۲۹۲۰۹۹۳۰۶ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای محمدرضا بهمن زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۴۹۰۸۱۷ نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳به عنوان نائب رئیس و عضو موظف هیات مدیره. آقای دکتر بابک مصباحی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۲۹۹۴۲ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای دکتر اسفندیار شاه منصوری به شماره ملی ۲۲۱۸۱۷۶۹۶۳ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به عنوان عضو هیات مدیره. خانم الهام خلیلی به شماره ملی ۰۳۲۳۶۲۱۳۲۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضای کلیه چک‌ها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره اختیارات مواد ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیات مدیره. انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. نصب و عزل و استخدام کارکنان شرکت، تعیین شغل، میزان حقوق و دستمزد، مرخصی، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت، و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی. وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع. پرداخت هرگونه کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی به کارکنان شرکت و سایر اشخاص مرتبط با شرکت. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی. پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب آن در هیات مدیره. پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار مرتبط با شرکت. اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هرگونه وام و اعتبار مرتبط با شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، اختراعات و سرقفلی مرتبط با شرکت. پ۹۶۰۶۱۱۵۲۲۵۷۵۳۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674630
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ و تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۰۶۱/۳۴۱۳۲۴ , ۹۶۹ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که مبلغ ۵۹۶۰۳۴۲۰۱۲۹ ریال آن از محل مطالبات حال شده و مبلغ ۳۹۶۵۷۹۸۷۱ ریال از محل واریز نقدی که بموجب گواهی بانکی شماره ۵۴/۲۹۷۷/۷۵ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ بانک صادرات ایران شعبه تولید دارو پرداخت گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۸۰۱۴۸۷۵۶۳۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975342
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای دکتر حسن جلیلی به شماره ملی ۲۲۹۲۰۹۹۳۰۶ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به عنوان رئیس هیات مدیره. ۲ آقای محمدرضا بهمن زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۴۹۰۸۱۷ نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. ۳ آقای دکتر بابک مصباحی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۲۹۹۴۲ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره. ۴ آقای دکتراسفندیار شاه منصوری به شماره ملی ۲۲۱۸۱۷۶۹۶۳نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به عنوان عضو هیات مدیره. ۵ آقای دکتر آیت اله بیاتیان به شماره ملی ۴۸۴۸۹۷۸۵۳۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردید. امضای کلیه چک‌ها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۱۲۲۱۹۰۶۰۶۴۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14061901
آگهی تغییرات شرکت ایران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۷۰۳۱۲۱۲۷۴۰۵۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه