گروه صنعتی بوتان

شرکت گروه صنعتی بوتان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100393826
تهران سهروردي شمالي هويزه شرقي خ سهند كوچه متحيري پ31 1559943611
13
افراد
16
آگهی‌ها
9466
شماره ثبت
1343/7/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 689639
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بوتانسهامی عام به شماره ثبت۹۴۶۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی یکتا تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۹۵۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۰۷۹۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030972
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بوتان سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شاهین خلیلی عراقی به کد ملی ۰۰۳۸۶۰۹۷۶۲ و سعید خلیلی عراقی به کد ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۱۲ و نازیلا نادری به کد ملی ۰۰۳۵۳۴۲۲۲۶ و فردوس منوچهریان به کد ملی ۰۴۵۰۹۵۸۵۴۱ و شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ به نمایندگی محمدتقی سمنانی به کد ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به عنوان اعضای اصلی و گیتا نادری به کد ملی ۰۰۵۰۸۵۹۹۵۱ و حمید خلیلی عراقی به کد ملی ۰۰۳۸۵۷۹۷۷۴ به عنوان اعضا علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شاهین خلیلی عراقی بسمت رئیس هیئت مدیره، نازیلا نادری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سعید خلیلی عراقی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۳۱۱۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151462
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۴۳۰/۴۵۲/۷۰۱ ریال منقسم به ۳۰/۴۵۲۴/۷۰۱ سهم با نام، به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریالی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت پرداخت گردیده است، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۶۸۹۷۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1214345
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۰۹۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224045
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل انتخاب شد: سعید خلیلیعراقی به شماره ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۱۲ نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و گیتا نادری به شماره ملی ۰۰۵۰۸۵۹۹۵۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و شاهین خلیلیعراقی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۰۹۷۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدتقی سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به نمایندگی از شرکت آبکوهسامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و فردوس منوچهریان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۵۸۵۴۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا پایان مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب نمودند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از جمله چک , سفته و برات به امضاء مدیر عامل و یکی از اعضا ء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا ء هیئت مدیره , به انضمام مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۳۹۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250697
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به انضمام مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۸۴۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593890
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیار هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر در داخل و یا خارج از کشور دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت، و واخواست اوراق تجارتی به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها، و موسسات رسمی داخلی و یا خارجی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. پ۹۳۰۶۰۸۵۹۳۸۹۹۴۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603046
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۱۲۳۶۷۹۴۴۷۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10526247
آگهی تصمیمات در شرکت گروه صنعتی بوتان سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ سعید خلیلی عراقی به کد ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۱۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12958705
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راه برد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۰۸۵۵۴۳۰۳۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281217
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ و شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ و شرکت بوتان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰ و شرکت بوتان ران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶ و شرکت ابزار سرا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرویگاز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۱۵۸۰ و شرکت مهندسی و بازرسی فنی مخازن آلیاژدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۹۵۱۹ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۱۱۰۸۵۳۴۰۸۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285715
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی چنگیزی آشتیانی بشماره ملی ۰۰۵۰۸۹۹۸۷۲ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدتقی سمنانی بشماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به نمایندگی از شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود ابراهیمی بشماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به نمایندگی از شرکت بوتان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و مسعود حسینمردی بشماره ملی ۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶ به نمایندگی از شرکت بوتان ران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمدرضا عابدی میران بشماره ملی ۰۰۵۵۲۹۵۶۶۵ به نمایندگی شرکت ابزار سرا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۱۲۷۰۳۲۶۳۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13514849
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به ش. م ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به ش. م ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۴۲۵۶۸۴۲۳۸۵۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14083738
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۳۳۰۶۵۵۴۸۱۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14374148
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی چنگیزی آشتیانی ک. م ۰۰۵۰۸۹۹۸۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد تقی سمنانی ک. م ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به نمایندگی از طرف شرکت گروه توسعه بوتان (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود ابراهیمی ک. م۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت بوتان (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مسعود حسینمردی به نمایندگی از طرف شرکت بوتان ران (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد رضا عابدی میران به نمایندگی از طرف شرکت ابزار سرا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل، آقای علیرضا غنجی فشکی به نمایندگی از طرف شرکت سرویگاز (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۱۵۸۰به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای قاسم مصطفوی از طرف شرکت مهندسی و بازرسی فنی مخازن آلیاژدار (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۹۵۱۹به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14374153
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بوتان سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل، به مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ و شماره ثبت ۱۷ با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی ۰۰۵۰۸۹۹۸۷۲، شرکت گروه توسعه بوتان (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ و شماره ثبت ۳۷۵۸۴ با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷، شرکت بوتان (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰ و شماره ثبت ۴۰۸۳ با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱، شرکت بوتان ران (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶ و شماره ثبت ۱۱۳۶۶۴با نمایندگی آقای مسعود حسینمردی دارای شماره ملی ۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶، شرکت ابزار سرا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴ و شماره ثبت ۱۲۰۵۱۳با نمایندگی آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۵۶۶۵ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره وشرکت سرویگاز (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۱۵۸۰ و شماره ثبت ۳۴۷۳۱ با نمایندگی آقای علیرضا غنجی فشکی دارای شماره ملی ۵۴۴۹۳۸۰۴۸۸ و شرکت مهندسی و بازرسی فنی مخازن آلیاژدار (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۹۵۱۹ و شماره ثبت ۲۳۳۹۸۴ بانمایندگی آقای قاسم مصطفوی دارای شماره ملی ۲۲۰۰۶۴۶۷۲۰ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک