شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100392903


شماره ثبت:
9434
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1343/6/21
آدرس:
تهران خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي خيابان هفتم شماره 28 1433633883

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مهدی ع مقسمی 1122388
ماشاءاله ع مقسمی 1122388
پرویز جمعلی نتاج 1122388
خانم زهرا ع مقسمی 1356441
مسعود کردستانی 1356507

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1122388
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۹۰۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماشاءاله ع مقسمی کد ملی ۴۱۳۱۷۸۸۰۹۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و زهرا ع مقسمی کد ملی ۰۰۳۶۱۳۵۲۶۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی ع مقسمی کد ملی ۰۰۳۶۱۶۸۷۷۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مسعود کردستانی کد ملی ۰۰۴۵۹۷۹۳۷۵ به نمایندگی از شرکت تولیدی دیده پرداز شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۷۱۹۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و پرویز جمعلی نتاج کد ملی ۲۰۶۰۷۰۵۰۲۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۷۷۴۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177864
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۹۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ش م ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ش م ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال ۱۳۹۲ انتخاب گردید. پ۱۷۰۴۷۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356441
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۹۰۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ماشااله ع مقسمی ک م ۴۱۳۱۷۸۸۰۹۸ و خانم زهرا ع مقسمی ک م ۰۰۳۶۱۳۵۲۶۷ و آقای مهدی ع مقسمی ک م ۰۰۳۶۱۶۸۷۷۷ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر ش م ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و شرکت تولیدی و صنعتی دیده پرداز ش م ۱۰۸۶۱۴۲۷۱۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. پ۱۷۸۰۰۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356507
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۹۰۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود کردستانی به نمایندگی از شرکت تولیدی دیده پرداز و آقای پرویز جمعلی نتاج به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. آقای ماشاءا … ع مقسی ک م ۴۱۳۱۷۸۸۰۹۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا ع مقسمی ک م ۰۰۳۶۱۳۵۲۶۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی ع مقسمی ک م ۰۰۳۶۱۶۸۷۷۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مسعود کردستانی ک م ۰۰۴۵۹۷۹۳۷۵ نمایندگی شرکت تولیدی دیده پرداز ش م ۱۰۸۶۱۴۲۷۱۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پرویز جمعلی نتاج ک م ۲۰۶۰۷۰۵۰۲۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر ک م ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۷۹۹۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658873
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۹۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وریان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۱۹۸۱۱۲۱۵۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9530111
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۹۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه