شرکت پشم شیشه ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100392139


شماره ثبت:
9408
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1343/6/9
آدرس:
خيابان مطهري روبرو خيابان جام جم جنب كوه نور 1587639111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خسرو هاشم 1281485
رضا فراهانی 1281485
آقای مهدی رشیدی النگه 1281485
آقای محمدناصر مقدسی 1428354
آقای ابراهیم نژاد مقدم 1428354
آقای محمد معظمی 10372898
علی خطیبی شریفیه 10372898
سعید قوام 10372898
محسن گرجی 10372898
آقای داود همتی 12730646
آقای نوراله چراغی 13032088
آقای فرامرز قلی پوربابلی طی 13032088
آقای منصور خواجوند خزاعی 13260470
محمدرضا ذاکری زاده 13260470
آقای سیدجلیل حجازی 13749237
آقای حسین گودرزی 13749237
آقای سیداحمدرضا دستغیب 13749237
آقای مهدی خسروی 13749237
آقای رضا نوذری 14224416

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 683919
آگهی تصمیمات شرکت پشم شیشه ایرانسهامی عام به شماره ثبت۹۴۰۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۵۲۷۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265451
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ , شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ , شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ , شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ , شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ پ۱۷۴۵۹۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1281485
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو هاشم به کدملی۳۸۷۴۳۲۰۴۰۵ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران بعنوان رئیس هیئت مدیره , آقای محمدناصر مقدسی به کدملی۰۶۰۲۲۵۱۰۸۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره , آقای مهدی رشیدی النگه به کدملی۰۰۴۷۸۲۵۲۲۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و آقای ابراهیم نژاد مقدم به کدملی۲۲۱۹۴۹۰۲۸۹ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا فراهانی کدملی۰۰۴۷۲۱۵۴۲۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و قراردادها , با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در مورد اسناد عادی اداری و مراسلات , به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۵۴۰۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428354
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۹۴۰۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی بوربور حسینبیگی با ش م ۰۰۷۱۱۵۰۷۳۰ به عنوان نماینده شرکت معدنی املاح ایران با ش م ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره جایگزین آقای خسرو هاشم با ش م ۳۸۷۴۳۲۰۴۰۵ گردید. آقای ابراهیم نژاد مقدم با ش م ۲۲۱۹۴۹۰۲۸۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ناصر مقدسی با ش م ۰۶۰۲۲۵۱۰۸۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح پیوست این صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و سایر اوراق تجاری، با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در مورد اسناد عادی اداری و مراسلات، به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۱۴۳۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503825
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران سهامی عام شماره ثبت ۹۴۰۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محا سبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۴۳۷۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10240395
آگهی تصمیمات شرکت پشم شیشه ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۴۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10372898
آگهی تصمیمات شرکت پشم شیشه ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت کاشی نیلو به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۶۶۷ به نمایندگی سعید قوام به کدملی ۴۵۶۹۳۰۰۷۵۸ و شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ به نمایندگی محمد معظمی به کدملی ۱۲۱۹۳۴۵۲۴۵ و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به نمایندگی رضا فراهانی به کدملی ۰۰۴۷۲۱۵۴۲۹ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی محسن گرجی به کدملی ۰۰۵۳۳۷۷۱۱۷ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به نمایندگی علی خطیبی شریفیه به کدملی ۴۵۷۹۳۱۲۲۴۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۸/۹۰ سعید قوام بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا فراهانی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضائ هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اسناد عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۸ بند بشرح پیوست صورتجلسه تصویب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11153567
آگهی تصمیمات شرکت پشم شیشه ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرککت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730646
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور خواجوند خزاعی کدملی ۰۰۵۱۱۸۰۷۹۰ به جای آقای داود همتی کدملی ۵۲۰۹۴۴۳۲۵۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۱۱۷۹۵۸۷۱۰۴۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12866210
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب گردید موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۳۳۱۸۴۰۴۲۵۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032088
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا ذاکری زاده کدم ۰۰۵۴۶۱۵۴۹۶ از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره آقای سید جلیل حجازی کدم۲۲۹۷۴۶۶۵۲۸ از طرف شرکت معدنی و املاح به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای نوراله چراغی کدم ۲۴۳۲۱۶۳۵۳۲ از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به عنوان عضو هیات مدیره آقای فرامرز قلی پورکدم ۲۰۶۳۲۷۶۵۱۱ از طرف شرکت فرآورده‌های نسوز ایران ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ به شناسه ملی به عنوان عضو هیات مدیره آقای منصور خواجوند خزاعی کدم ۰۰۵۱۱۸۰۷۹۰ از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به عنوان عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهد آور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفراز اعضاء هیات مدیره شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مشروحه درردیف‌های ۱و۴ (به استثناء معاونین و مدیران ارشد) ۷و۱۰و۱۴ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۰۶۳۱۶۹۷۶۴۲۳۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13260470
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا ذاکری زاده ش م ۰۰۵۴۶۱۵۴۹۶ ازطرف شرکت سرمایه گذاری صدرتامین ش م ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدجلیل حجازی ش م۲۲۹۷۴۶۶۵۲۸ از طرف شرکت معدنی و املاح ش م ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سیداحمدرضا دستغیب ش م ۲۲۹۵۱۵۷۹۴۳از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران ش م۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرامرز قلی پور ش م ۲۰۶۳۲۷۶۵۱۱ از طرف شرکت فرآورده‌های نسوز ایران ش م ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰به عنوان عضو هیئت مدیره آقای منصور خواجه وند خزاعی ش م ۰۰۵۱۱۸۰۷۹۰از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ش م ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضا هیئت مدیره شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مشروحه در ردیف‌های ۱و ۴ (به استثنا معاونین و مدیران ارشد) ۷و ۱۰و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۱۰۲۸۸۳۲۵۷۱۲۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550312
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وحساب سود و زیان برای سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای دوسال به شرح زیر تعیین گردیدند: - شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ - شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ - شرکت خاک چینی ایران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ - شرکت خدمات گستر صبا انرژی (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۳۳۷۳ - شرکت فرآورده‌های نسوز (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ - روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۱۷۸۳۵۷۶۶۷۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13749237
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجلیل حجازی به کدملی ۲۲۹۷۴۶۶۵۲۸از طرف شرکت معدنی و املاح شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید احمدرضا دستغیب به کدملی ۲۲۹۵۱۵۷۹۴۳ از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین گودرزی به کدملی ۲۳۹۰۱۸۷۴۸۱ از طرف شرکت سرمایه گذاری صدرتامین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای فرامرز قلی پوربابلی به کدملی ۲۰۶۳۲۷۶۵۱۱از طرف شرکت فرآورده‌های نسوز ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی خسروی به کدملی ۲۱۲۱۹۳۹۸۶۵از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا انرژی شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۳۳۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضا هیئت مدیره شرکت و در غیاب مدیرعامل شرکت به امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مشروحه در ردیف ۷ (به استثنا معاونین و مدیران ارشد) ۷و ۱۰و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۹۱۸۹۴۰۲۸۳۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037958
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۰۰۴ ۳۱۵۱۵۹/۹۷۹ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۶۷۱۴۰۳۳۱۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و اندوخته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۱۷۳۰۹۵۸۴۵۱۲ ریال بموجب گواهی شماره ۹۱۶۴۶/۹۷/۶۰ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۷ و ۸۷۳۷۴۷/۹۶/۶۰ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۶ بانک رفاه کارگران شعبه استاد مطهری و مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل اندوخته طرح توسعه و مبلغ ۳۸۵۵۰۰۸۴۴۸۸ از محل مطالبات حال شده سهامداران پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۲۳۰۴۱۷۳۹۳۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191047
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۰۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس علی البدل یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۰۶۳۷۲۷۴۴۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14224416
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا نوذری به کد ملی ۵۱۳۹۵۲۵۴۴۵ از طرف شرکت فرآورده‌های نسوز ایران به عنوان عضو حقیقی هیئت مدیره جایگزین فرامرز قلی پور بابلی منصوب گردید. سمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی به شرح ذیل تعیین گردید: الف آقای سیدجلیل حجازی از طرف شرکت معدنی املاح به عنوان رئیس هیئت مدیره ب آقای سید احمد رضا دست غیب از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره پ آقای رضا نوذری از طرف شرکت فرآورده‌های نسوز ایران به عنوان عضو هیئت مدیره ج آقای مهدی خسروی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا انرژی به عنوان عضو هیئت مدیره چ آقای حسین گودرزی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدرتامین به عنوان عضو هیئت مدیره ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضا هیئت مدیره شرکت و در غیاب مدیرعامل شرکت به امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ۴ اختیارات مشروحه در ردیف ۳ (به استثنا معاونین و مدیران ارشد) ۷ و ۱۰ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۷۰۶۳۱۷۸۹۵۶۷۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه