تولیدی ایران تایر

شرکت تولیدی ایران تایر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100387143
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ارج-خيابان سوم(محمد علي بشارتي)-بزرگراه امير سر لشگر ش حسين لشگري-پلاك 71-طبقه همكف- 1398834698
13
افراد
20
آگهی‌ها
9240
شماره ثبت
1343/3/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 711811
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ایران تایرسهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۶۴۹۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711829
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ایران تایرسهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۶۴۸۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711855
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ایران تایرسهامی عام به شماره ثبت ۹۲۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سازمان حسابرسی به ش. م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۶۴۷۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890980
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ایران تایر سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۹۱ و ارسلان امتعلی به کد ملی ۵۴۴۹۶۸۹۲۶۸ بنمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و سید احمد موسوی به کد ملی ۴۱۳۰۸۵۳۹۴۵ و سید محمدحسین زینعلی به کد ملی ۵۲۳۹۸۲۴۵۷۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۱ سید احمد موسوی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمدحسین زینعلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ارسلان امتعلی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل اوراق و اسناد فوق الذکر با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل معتبر است. ضمنا مدیرعامل به تنهایی در خرید و هزینه‌های ارزی و ریالی تا سقف دو میلیارد و پانصد میلیون ریال دارای اختیارات کامل می‌باشند. خرید از وزارتخانه‌ها سازمانها شرکتها و ارگانهای دولتی برای موارد خدمات براساس برنامه تولید و تصمیم گیری آن بدون محدودیت سقف ریالی در اختیار مدیرعامل می‌باشد و امضاء چک تا سقف دو میلیارد و پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و مرتضی نیازپور معاونت مالی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۰۱۳۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175820
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ایران تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۰۰۴۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203100
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ایران تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت۹۲۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره ۸/۷/۱۳۹۱ و آگهی صادره به شماره ۱۵۶۰۰۶/۹۱ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ ارسلان امتعلی به ش م ۵۴۴۹۶۸۹۲۶۸ به نمایندگی شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل صحیح میباشد. پ۱۷۱۷۴۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223984
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ایران تایر سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرید صباحی به کد ملی ۶۱۵۹۴۵۲۲۵۸ بعنوان نماینده جدید بنیان مستضعفان بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق آقای ارسلان امتعلی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی) همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۲۶۲۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243373
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ایران تایر سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ابوئی اردکان کدملی ۰۴۵۲۳۴۰۴۴۶ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۹۱ به عضویت هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضاء متفق آقای ارسلان امتعلی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۳۵۳۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9780621
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ایران تایر سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۹۱ و ارسلان امتعلی به کد ملی ۵۴۴۹۶۸۹۲۶۸ بنمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و سید احمد موسوی به کد ملی ۴۱۳۰۸۵۳۹۴۵ و سید محمدحسین زینعلی به کد ملی ۵۲۳۹۸۲۴۵۷۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۱ سید احمد موسوی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمدحسین زینعلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ارسلان امتعلی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل اوراق و اسناد فوق الذکر با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل معتبر است. ضمنا مدیرعامل به تنهایی در خرید و هزینه‌های ارزی و ریالی تا سقف دو میلیارد و پانصد میلیون ریال دارای اختیارات کامل می‌باشند. خرید از وزارتخانه‌ها سازمانها شرکتها و ارگانهای دولتی برای موارد خدمات براساس برنامه تولید و تصمیم گیری آن بدون محدودیت سقف ریالی در اختیار مدیرعامل می‌باشد و امضاء چک تا سقف دو میلیارد و پانصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و مرتضی نیازپور معاونت مالی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10096020
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ایران تایر سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۷/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شرکت گسترش پایا صنعت سینا به نمایندگی ارسلان امتعلی و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران و سید احمد موسوی و سید محمدحسین زینلی. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/۸۹ سید احمد موسوی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمدحسین زینلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ارسلان امتعلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا متفق ارسلان امتعلی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و سید احمد موسوی و سید محمدحسین زینلی همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل اوراق و اسناد فوق الذکر با امضا متفق دو نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل معتبر میباشد امضا چک تا سقف دو میلیارد و پانصد میلیون ریال با امضا متفق ارسلان امتعلی مدیرعامل و مرتضی نیازپور معاونت مالی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیئت مدیره اختیارات خود را در ۲۵ بند به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفوض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10264268
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ایران تایر سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۸/۸۹ واصل گردید: محمد ابوئی اردکان به ش ملی ۰۴۵۲۳۴۰۴۴۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۳۷۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخای گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10485305
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ایران تایر سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۰ شرکت مزیور که در تاریخ ۱۰/۷/۹۰ واصل گردید: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10972221
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ایران تایر سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سازمان حسابرسی به ش. م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12671929
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ایران تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید: آقای عباس اشرف نژاد به شماره ملی ۲۸۵۱۲۸۲۲۰۴ بجای آقای محمدابوئی اردکان به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. آقای سیداحمد موسوی به شماره ملی ۴۱۳۰۸۵۳۹۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالله امیر صادقی به شماره ملی ۰۰۳۹۴۳۹۰۸۹به عنوان عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل آقای ارسلان امتعلی به شماره ملی ۵۴۴۹۶۸۹۲۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای منوچهر اکبری ترکمانی به شماره ملی ۲۶۵۹۶۲۹۱۳۷ به عنوان عضو هیئت مدیره امضاء‌های مجاز شرکت:. امضاء تمامی اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق آقای عبدالله امیر صادقی «مدیرعامل و عضو هیئت مدیره» و یکی از اعضاء حقیقی هیئت مدیره (آقایان سیداحمد موسوی و منوچهر اکبری ترکمانی) و یا نمایندگان اشخاص حقوقی (آقایان عباس اشرف نژاد و ارسلان امتعلی) همراه با مهر شرکت معتبر است. در غیاب مدیرعامل اوراق و اسناد فوق الذکر با امضاء متفق دو نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا مدیرعامل به تنهایی در خرید و هزینه‌های ارزی و ریالی تا سقف ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال دارای اختیارات کامل می‌باشد و خرید مواد اولیه و خدمات از وزارت خانه‌ها، سازمانها، شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی و بورس کالا بر اساس برنامه تولید و تصمیم گیری در خصوص آن بدون محدویت سقف ریالی در اختیار مدیرعامل باشد. حدودو اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین وتفویض گردید: اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق قوانین و مقررات اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط تهیه و تنظیم مقررات و آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و تهیه طرح تشکیلاتی و سازمانی برای حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره حهت بررسی و تصویب نهایی. تهیه و تنظیم طرح‌های جدید و طرح‌های توسعه فعالیت‌های شرکت بر اساس موضوع شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. انجام کلیه امور اداری شامل استخدام، تعیین وظایف، حقوق و دستمزد و پاداش و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش و نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت (در مورد معاونین و مدیران با تصویب هیئت مدیره)، اعطای امکانات رفاهی وتسهیلاتی جهت افزایش بهره وری و تعیین سایر شرایط استخدامی و ممانعت و خروج آنان از خدمت برابر آئین نامه‌های شرکت. تهیه و تنظیم به موقع بودجه شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب دو ماه قبل از پایان سال مالی، همچنین تهیه بودجه هر سال مالی بر اساس عملکرد میان دوره‌ای و تسلیم به هیئت مدیره و ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مبادی ذیربط در مهلت قانونی. استقراض و تحصیل اعتبار با رهن و یا بدون رهن با تصویب قبلی هیئت مدیره به منظور انجام موضوع شرکت و پرداخت دیون شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و ایجاد تسهیلات در وصول مطالبات حسب شرایط بازار. نمایندگی شرکت در برابر لشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و نهاد‌های انقلابی و عمومی. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران بر حسب اقتضاء بازار و شرایط رقابتی برابر آئین نامه‌های شرکت. شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و انجام تبلیغات و امور فرهنگی در جهت ارتقاء فروش و توسعه صادرات و متفرعات آن. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوی حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت به نام شرکت، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، در خواست پژوهش، فرجام، واخوهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوی و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوی به داوری و تعیین گزینش داور منتخب، با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و …. و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوی و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. جدیت در ارتقاء دانش و تخصص پرسنل با شرکت دادن در کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی مختلف به طرق مقتضی. تنظیم خلاصه صورت دارایی وبدهی‌های شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالیانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری شامل طراحی، اعمال وحفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی، به گونه‌ای که این صورت‌ها عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد و تهیه و تنظیم گزارش هیئت مدیره به مجمع و همچنین تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس قانونی و ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار در مهلت قانونی. تعیین نحوه توزیع محصولات شرکت و تعیین قیمت فروش محصولات و اعطای تخفیفات و تسهیلات در داخل و خارج از کشور بر اساس مصالح شرکت و رعایت آئین نامه‌های مربوط. فروش اقلام راکد و ناباب و اجناس اسقاطی و ضایعات براساس آئین نامه معاملات. اتخاذ تصمیم در مورد افزایش بهره وری، کاهش ضایعات، کالای برگشتی و خسارت دیده، قیمت تمام شده، زمان سنجی، بهبود روشها و سیستم‌ها. تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه درخصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی، بهای تمام شده، حاشیه سود ومسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت جهت طرح در جلسات هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره. عقد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد، طبق آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره و اختیارات مدیرعامل. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضا برای تعدیل اجاره بها ودفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی وخصوصی و استرداد آنها. بازسازی ونوسازی ماشین آلات و تاسیسات و سیستم‌ها و ساخت سالن و فضا و مکان جدید و ارائه طرح‌های توسعه جهت افزایش کارایی و ایجاد ظرفیت‌های تازه و فن آوری نوین. اجرای تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره و مقررات قانون تجارت و قانون مالیات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات مربوطه و انجام کلیه تشریفات قانونی. مدیرعامل موارد مهم و ضروری را بلافاصله به هیئت مدیره گزارش و ایشان را در جریان خواهد گذشت. مدیرعامل موظف است کلیه وظایف را با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات و دستورالعمل‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. دیگر اختیاراتی که در صورتجلسات بعدی هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض می‌گردد. پ۹۴۱۲۰۳۴۲۳۷۳۵۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12964175
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ایران تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه صورت سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵انتخاب گردید. شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ شرکت ره نگار خاور میانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ آقای منوچهر اکبری ترکمانی به کد ملی ۲۶۵۹۶۲۹۱۳۷ به مدت ۲ سال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۳۷۵۳۱۹۲۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13004236
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ایران تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله امیرصادقی به شماره ملی ۰۰۳۹۴۳۹۰۸۹ بعنوان نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عباس اشرف نژاد به شماره ملی ۲۸۵۱۲۸۲۲۰۴ بعنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ارسلان امتعلی به شماره ملی ۵۴۴۹۶۸۹۲۶۸ بعنوان نماینده حقیقی شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ به عضو هیئت مدیره مهدی ملائی به شماره ملی ۱۲۶۱۱۶۳۵۲۴ بعنوان نماینده حقیقی شرکت ره نگار خاور میانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره منوچهر اکبری ترکمانی به شماره ملی ۲۶۵۹۶۲۹۱۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و امضاء تمامی اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق آقای عبداله امیر صادقی «مدیرعامل و عضو هیئت مدیره» و عضو حقیقی هیات مدیره منوچهر اکبری ترکمانی و یا نمایندگان اشخاص حقوقی (آقایان ارسلان امتعلی و عباس اشرف نژاد و مهدی ملائی) همراه با مهر شرکت معتبر است. در غیاب مدیرعامل اوراق و اسناد فوق الذکر با امضاء متفق دو نفر دیگر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا مدیرعامل به تنهایی در خرید و هزینه‌های ارزی و ریالی تا سقف ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال دارای اختیارات کامل می‌باشد و خرید مواد اولیه و خدمات از وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و ارگانهای دولتی و بورس کالا بر اساس برنامه تولید و تصمیم گیری در خصوص آن بدون محدودیت سقف ریالی در اختیار مدیرعامل می‌باشد. اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق قوانین و مقررات، اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط. تهیه و تنظیم مقررات و آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و تهیه طرح تشکیلاتی و سازمانی برای حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. تهیه و تنظیم طرح‌های جدید و طرح‌های توسعه فعالیت‌های شرکت بر اساس موضوع شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. انجام کلیه امور اداری شامل استخدام، تعیین وظایف، حقوق و دستمزد و پاداش و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش و نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت (در مورد معاونین با تصویب هیئت مدیره)، اعطای امکانات رفاهی و تسهیلاتی جهت افزایش بهره وری و تعیین سایر شرایط استخدامی و ممانعت و خروج آنان از خدمت برابر آئین نامه‌های شرکت. تهیه و تنظیم بموقع بودجه شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب دو ماه قبل از پایان سال مالی، همچنین تهیه بودجه هر سال مالی بر اساس عملکرد میان دوره‌ای و تسلیم به هیئت مدیره و ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مبادی ذیربط در مهلت قانونی. استقراض و تحصیل اعتبار با رهن ویا بدون رهن با تصویب قبلی هیئت مدیره بمنظور انجام موضوع شرکت و پرداخت دیون شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و ایجاد تسهیلات در وصول مطالبات حسب شرایط بازار. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی و نهادهای انقلابی و عمومی. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران بر حسب اقتضاء بازار و شرایط رقابتی برابر آئین نامه‌های شرکت. شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و انجام تبلیغات و امور فرهنگی در جهت ارتقاء فروش و توسعه صادرات و متفرعات آن. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و ….. شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب، با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. جدیت در ارتقاء دانش و تخصص پرسنل با شرکت دادن در کلاسها و دوره‌های آموزشی مختلف بطرق مقتضی. تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهیهای شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالیانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد و تهیه وتنظیم گزارش هیئت مدیره به مجمع و همچنین تهیه صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی و ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار در مهلت قانونی. تعیین نحوه توزیع محصولات شرکت و تعیین قیمت فروش محصولات و اعطای تخفیفات و تسهیلات در داخل و خارج از کشور براساس مصالح شرکت و رعایت آئین نامه‌های مربوط. فروش اقلام راکد و ناباب و اجناس اسقاطی و ضایعات براساس آئین نامه معاملات. اتخاذ تصمیم در مورد افزایش بهره وری، کاهش ضایعات، کالای برگشتی و خسارت دیده، قیمت تمام شده، زمان سنجی، بهبود روشها و سیستمها. تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی، بهای تمام شده، حاشیه سود و مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت جهت طرح در جلسات هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره. عقد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد، طبق آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره و اختیارات مدیرعامل. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضا برای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تأسیسات و سیستم‌ها و ساخت سالن و فضا و مکان جدید و ارائه طرح‌های توسعه جهت افزایش کارآئی و ایجاد ظرفیت‌های تازه و فن آوری نوین. اجرای تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره و مقررات قانون تجارت و قانون مالیات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات مربوطه و انجام کلیه تشریفات قانونی. مدیرعامل موارد مهم و ضروری را بلافاصله به هیئت مدیره گزارش و ایشان را در جریان خواهد گذاشت. مدیرعامل موظف است کلیه وظایف را با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات و دستورالعمل‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. پ۹۵۰۶۱۴۴۶۴۷۲۲۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505125
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ایران تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۴۱۹۵۴۵۳۳۵۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642509
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ایران تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر اکبری ترکمانی به شماره ملی ۲۶۵۹۶۲۹۱۳۷ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره. آقای عباس صالح اردستانی به شماره ملی ۰۰۵۹۸۲۹۲۲۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبداله امیرصادقی به شماره ملی ۰۰۳۹۴۳۹۰۸۹ بعنوان نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای ارسلان امتعلی به شماره ملی ۵۴۴۹۶۸۹۲۶۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مهدی ملائی به شماره ملی ۱۲۶۱۱۶۳۵۲۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. امضاء تمامی اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق آقای عبداله امیرصادقی «مدیرعامل و عضوهیئت مدیره» و عضو حقیقی هیئت مدیره (آقای منوچهر اکبری ترکمانی) و یا نمایندگان اشخاص حقوقی (آقایان عباس صالح اردستانی و ارسلان امتعلی و مهدی ملائی) همراه با مهر شرکت معتبر است. در غیاب مدیرعامل اوراق و اسناد فوقالذکر با امضاء متفق دو نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا مدیرعامل به تنهایی در خرید و هزینههای ارزی و ریالی تا سقف ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال دارای اختیارات کامل می‌باشد و خرید مواد اولیه و خدمات از وزارتخانهها، سازمانها، شرکتها و ارگانهای دولتی و بورس کالا بر اساس برنامه تولید و تصمیم گیری در خصوص آن بدون محدودیت سقف ریالی در اختیار مدیرعامل می‌باشد. شرح وظایف مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق قوانین و مقررات، اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط. تهیه و تنظیم مقررات و آئین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و تهیه طرح تشکیلاتی و سازمانی برای حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. تهیه و تنظیم طرح‌های جدید و طرح‌های توسعه فعالیت‌های شرکت بر اساس موضوع شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. انجام کلیه امور اداری شامل استخدام، تعیین وظایف، حقوق و دستمزد و پاداش و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش و نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت (در مورد معاونین با تصویب هیئت مدیره)، اعطای امکانات رفاهی و تسهیلاتی جهت افزایش بهره وری و تعیین سایر شرایط استخدامی و ممانعت و خروج آنان از خدمت برابر آئین نامه‌های شرکت. تهیه و تنظیم بموقع بودجه شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب دو ماه قبل از پایان سال مالی، همچنین تهیه بودجه هر سال مالی بر اساس عملکرد میان دوره‌ای و تسلیم به هیئت مدیره و ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مبادی ذیربط در مهلت قانونی. استقراض و تحصیل اعتبار با رهن ویا بدون رهن با تصویب قبلی هیئت مدیره بمنظور انجام موضوع شرکت و پرداخت دیون شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و ایجاد تسهیلات در وصول مطالبات حسب شرایط بازار. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی و نهادهای انقلابی و عمومی. ایجاد و حذف نمایندگیها و یا شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران بر حسب اقتضاء بازار و شرایط رقابتی برابر آئین نامه‌های شرکت. شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و انجام تبلیغات و امور فرهنگی در جهت ارتقاء فروش و توسعه صادرات و متفرعات آن. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و..... شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب، با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جل سات مزایده در مقابل طلب ش رکت، انتخاب و ع زل وکی ل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. جدیت در ارتقاء دانش و تخصص پرسنل با شرکت دادن در کلاسها و دوره‌های آموزشی مختلف بطرق مقتضی. تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهیهای شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالیانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد و تهیه وتنظیم گزارش هیئت مدیره به مجمع و همچنین تهیه صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی و ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار در مهلت قانونی. تعیین نحوه توزیع محصولات شرکت و تعیین قیمت فروش محصولات و اعطای تخفیفات و تسهیلات در داخل و خارج از کشور براساس مصالح شرکت و رعایت آئین نامه‌های مربوط. فروش اقلام راکد و ناباب و اجناس اسقاطی و ضایعات براساس آئین نامه معاملات. اتخاذ تصمیم در مورد افزایش بهره وری، کاهش ضایعات، کالای برگشتی و خسارت دیده، قیمت تمام شده، زمان سنجی، بهبود روشها و سیستمها. تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی، بهای تمام شده، حاشیه سود و مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت جهت طرح در جلسات هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره. عقد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد، طبق آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره و اختیارات مدیرعامل. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضا برای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تأسیسات و سیستم‌ها و ساخت سالن و فضا و مکان جدید و ارائه طرح‌های توسعه جهت افزایش کارآئی و ایجاد ظرفیت‌های تازه و فن آوری نوین. اجرای تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره و مقررات قانون تجارت و قانون مالیات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات مربوطه و انجام کلیه تشریفات قانونی. مدیرعامل موارد مهم و ضروری را بلافاصله به هیئت مدیره گزارش و ایشان را در جریان خواهد گذاشت. مدیرعامل موظف است کلیه وظایف را با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات و دستورالعمل‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. دیگر اختیاراتی که در صورتجلسات بعدی هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض می‌گردد. پ۹۶۰۷۱۵۸۰۵۳۲۷۸۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846087
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ایران تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز شرکت به: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ارج خیابان سوم (محمد علی بشارتی) بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری پلاک ۷۱ طبقه همکف کدپستی۱۳۹۸۸۳۴۶۹۸ انتقال یافت. پ۹۶۱۱۱۰۲۶۱۷۳۹۵۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238401
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ایران تایر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۱۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا عبدالمالکی به شماره ملی ۰۴۹۱۴۹۷۶۰۱ بعنوان نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و فرهاد سعدلو پاریزی به شماره ملی ۳۰۵۰۱۰۲۰۷۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی ملائی به شماره ملی ۱۲۶۱۱۶۳۵۲۴ بعنوان نماینده شرکت گسترش پایا صنعت سینا (سهامی خاص) به عضویت هیئت مدیره و آقای سید امیر حسین شمس دولت آبادی به شماره ملی ۳۲۵۵۷۵۱۴۲۱ بعنوان نماینده شرکت ره نگار خاور میانه پارس (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود اصلان آبادی به شماره ملی ۲۸۳۰۶۹۳۰۶۱ بعنوان نماینده شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به عضویت هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء تمامی اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق آقای حمیدرضا عبدالمالکی «مدیرعامل و عضوهیئت مدیره» به همراه یکی از نمایندگان اشخاص حقوقی (آقایان فرهاد سعدلو پاریزی، مهدی ملائی، مسعود اصلان آبادی و سید امیر حسین شمس دولت آبادی) همراه با مهر شرکت معتبر است. در غیاب مدیرعامل اوراق و اسناد فوق الذکر با امضاء متفق دو نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا مدیرعامل به تنهایی در خرید و هزینه‌های ارزی و ریالی تا سقف ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال دارای اختیارات کامل می‌باشد و خرید مواد اولیه و خدمات از وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و ارگانهای دولتی و بورس کالا بر اساس برنامه تولید و تصمیم گیری در خصوص آن بدون محدودیت سقف ریالی در اختیار مدیرعامل می‌باشد. مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات ایشان به شرح ذیل تفویض گردید: ۱ _ اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق قوانین و مقررات اساسنامه و آیین نامه‌های ذیربط ۲ _ تهیه و تنظیم مقررات و آیین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و تهیه طرح تشکیلاتی و سازمانی برای حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی ۳ _ تهیه و تنظیم طرح‌های جدید و طرح هی توسعه فعایتهای شرکت بر اساس موضوع شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ۴ _ انجام کلیه امور اداری شامل استخدام، تعیین وظایف، حقوق و دستمزد و پاداش و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش و نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت و اعطای امکانات رفاهی و تسهیلاتی جهت افزایش بهره وری و تعیین سایر شرایط استخدامی و ممانعت و خروج آنان از خدمت برابر آیین نامه‌های شرکت. ۵ _ تهیه و تنظیم به موقع بودجه شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب دو ماه قبل از پایان سال مالی همچنین تهیه بودجه هر سال مالی بر اساس عملکرد میان دوره‌ای و تسلیم به هیئت مدیره و ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مبادی ذیربط در مهلت قانونی ۶ _ استقراض و تحصیل اعتبار با رهن و یا بدون رهن با تصویب قبلی هیئت مدیره به منظور انجام موضوع شرکت و پرداخت دیون شرکت ۷ _ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و ایجاد تسهیلات در وصل مطالبات حسب شرایط بازار ۸ _ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و نهادهای انقلابی و عمومی ۹ _ ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران بر حسب اقضاء بازار و شرایط رقابتی برابر آیین نامه‌های شرکت ۱۰ _ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و انجام تبلیغات و امور فرهنگی در جهت ارتقاء فروش و توسعه صادرات و متفرعات آن ۱۱ _ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و ….. شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مقرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. ۱۲ _ جدیت در ارتقاء دانش و تخصص پرسنل با شرکت دادن در کلاسها و دوره‌های آموزشی مختلف به طرق مقتضی ۱۳ _ تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهی‌های شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت ۱۴ _ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالیانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری شامل طراحی اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی به گونه‌ای که ین صورتها عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد و تهیه و تنظیم گزارش هیئت مدیره به مجمع و همچنین تهیه صورتهای مالیمیان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارئه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی و ارائه به سازمان بورس و ارواق بهادرا در مهلت قانونی. ۱۵ _ تعیین نحوه توزیع محصولات شرکت و تعیین قیمت فروش محصولات و اعطای تخفیفات و تسیلات در داخل و خارج از کشور بر اسا مصالح شرکت ورعایت آئین نامه‌های مربوط. ۱۶ _ فروش اقلم راکد و نایاب و اجناس اسقاطی و ضایعات بر اساس آئین نامه معاملات. ۱۷ _ اتخاذ تصمیم در مورد افزایش بهره وری کاهش ضایعات کالای برگشتی و خسارت دیده، قیمت تمام شده، زمان سنجی، بهبود وروشها و سیستمها. ۱۸ _ تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه درخصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی، بهای تمام شده، حاشیه سود و مسائل و مشکلات مهم و مبتلابه شرکت جهت طرح در جلسات هیئت مدیره ۱۹ _ افتتاح هر نوع حساب و استفاده آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر پس از اخذ مجوز از هیئت مدیره ۲۰ _ عقد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد طبق آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره و اختیارات مدیر عامل ۲۱ _ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضا برای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجعه و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن ۲۲ _ به امانت گزاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجود در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها ۲۳ _ بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تاسیسات و سیستمها و ساخت سالن و فضا و مکان جدید و ارائه طرحهای توسعه جهت افزایش کارایی و ایجاد ظرفیت‌های تازه و فناوری‌های نوین ۲۴ _ اجرای تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره و مقررات قانون تجارت و قانون مالیات سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات مربوطه و انجام کلیه تشریفات قانونی ۲۵ _ مدیرعامل موارد مهم و ضروری را بلافاصله به هیات مدیره گزارش و ایشان را در جریان خواهد گذاشت. مدیر عامل موظف است کلیه وظایف را با رعایت آیین نامه‌ها و مقررات و دستورالعملهای شرکت و مصوبات هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد ۲۶ _ دیگر اختیاراتی که در صورتجلسات بعدی هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض میگردد. پ۹۷۰۷۰۹۲۷۰۳۶۲۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک