شرکت بافت آزادی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100386784


شماره ثبت:
9228
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1343/3/4
آدرس:
شهر تهران-بيمه-خيابان بيمه اول-بزرگراه شهيد لشگري (ب مخصوص كرج )-پلاك 25-طبقه همكف 1391936844

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حسین جودکی 932987
مهدی شعبانی لسکوکلا 932987
غلامرضا شجری 1186601
سازمان خصوصیسازی 1626235
احمد حورزاد 1626235
حسین شیخ سفلی 9597684
جعفر صادق پور 11033084
محمد جلالی 13006814
زهرا رهنمایی 13056056
آقای علی میراحمدی 13798977
حسین اسدزاده قراجه داغی 14006560
حسین امیری گنجه 14006560
علی میراحمدی 14006560

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 706297
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بافت آزادی سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخسفلی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۳۷۳۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 932987
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی بافت آزادی (سهامی عام) بشماره ثبت۹۲۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۸/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مهدی شعبانی لسکوکلا با کدملی۰۰۳۶۲۰۶۵۷۱ به نمایندگی از صندوق تامین اجتماعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین جودکی با کدملی۴۲۱۹۱۲۲۱۸۴ به نمایندگی از شرکت رفاه گستر تامین ا جتماعی با کدملی۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ بسمت عضو هیئت مدیره و جعفر صادق پور با کدملی۱۶۵۱۶۸۶۲۰۳ به نمایندگی از شرکت نخکار با ش. ملی۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴ بسمت منشی هیئت مدیره و محمد جلالی با کدملی۲۲۴۹۳۳۲۳۲۰ به نمایندگی از سازمان خصوصی سازی با ش. ملی۱۴۰۰۰۲۸۶۸۳۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و احمد حورزاد با کدملی۱۵۳۲۲۱۵۹۹ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و اسناد مالی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۶۶۴۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049275
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بافت آزادی سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۳ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۲۸۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056033
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بافت آزادی سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۵۷۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186601
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بازرس اصلی غلامرضا شجری ش م ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۱۰۰۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594463
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ /۹۲ مشتمل بر ترازنامه صورت سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال ۹۳ انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۰۸۱۶۶۶۶۱۴۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626235
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۵/۱۳۹۳ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: سازمان تامین اجتماعی با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۲۶۶۵ شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی ش م ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ سازمان خصوصیسازی ش م ۱۴۰۰۰۲۸۶۸۳۰ آقای تورج منصوری ش م ۱۵۳۳۸۳۳۸۲۶ آقای احمدحورزاد ش م ۱۵۳۲۲۱۵۹۹۱ پ۹۳۰۶۳۰۴۶۵۳۸۶۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9597684
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بافت آزادی سهامی عام به شماره ثبت۹۲۲۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کد ملی۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10441757
آگهی تصمیمات شرکت بافت آزادی (سهامی عام) بشماره ثبت۹۲۲۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ۳۰/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۶/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به سمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سازمان خصوصی سازی، شرکت مخمل ابریشم کاشان، شرکت نخکار، شرکت نساجی مازندران، محمد جلالی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10908153
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بافت آزادی سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10939013
آگهی تصمیمات شرکت بافت آزادی سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۴/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به سمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11033084
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی بافت آزادی (سهامی عام) بشماره ثبت۹۲۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۸/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مهدی شعبانی لسکوکلا با کدملی۰۰۳۶۲۰۶۵۷۱ به نمایندگی از صندوق تامین اجتماعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین جودکی با کدملی۴۲۱۹۱۲۲۱۸۴ به نمایندگی از شرکت رفاه گستر تامین ا جتماعی با کدملی۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ بسمت عضو هیئت مدیره و جعفر صادق پور با کدملی۱۶۵۱۶۸۶۲۰۳ به نمایندگی از شرکت نخکار با ش. ملی۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴ بسمت منشی هیئت مدیره و محمد جلالی با کدملی۲۲۴۹۳۳۲۳۲۰ به نمایندگی از سازمان خصوصی سازی با ش. ملی۱۴۰۰۰۲۸۶۸۳۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و احمد حورزاد با کدملی۱۵۳۲۲۱۵۹۹ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و اسناد مالی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13006814
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان تامین اجتماعی با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۲۶۶۵ - سازمان رفاه گستر تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ - حسین اسدزاده قراجه داغی به شماره ملی ۱۳۷۸۷۶۷۰۹۸ - محمد جلالی به شماره ملی ۲۲۴۹۳۳۲۳۲۰ - زهرا رهنمایی به شماره ملی ۰۰۷۳۴۰۰۸۲۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۱۵۹۵۹۷۴۰۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13006819
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها ی شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۰۰۵۰۲۱۷۵۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۶۱۵۸۱۸۶۱۰۹۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056056
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین امیری گنجه بشماره ملی ۲۶۵۹۱۴۵۱۵۶ بنمایندگی از سازمان تامین اجتماعی بشناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۲۶۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین اسدزاده قراجه داغی بشماره ملی ۱۳۷۸۷۶۷۰۹۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حسین جودکی بشماره ملی ۴۲۱۹۱۲۲۱۸۴ بنمایندگی از شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ بسمت عضو هیئت مدیره و زهرا رهنمائی بشماره ملی ۰۰۷۳۴۰۰۸۲۳ بسمت منشی و عضوء هیئت مدیره و محمد جلالی بشماره ملی ۲۲۴۹۳۳۲۳۲۰ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. مقررشد اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و اسناد مالی با امضاء مدیرعامل همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد. اختیارات هیات مدیره در بندهای ۱، ۳، ۴، ۷، ۱۲، ۱۱، ۱۵و ۱۸ ماده ۵۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۰۷۱۴۶۲۵۱۰۲۴۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654079
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها در سال ۱۳۹۶ تعیین گردید. موسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۱۹۲۴۵۹۲۶۵۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13798977
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. سازمان تامین اجتماعی با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۲۶۶۵. شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹. آقای علی میراحمدی با کدملی ۰۹۴۶۵۷۹۵۱۲. آقای بهنام میراحمدی با کدملی ۰۹۴۳۵۶۷۹۸۱ پ۹۶۱۰۱۳۹۷۵۶۱۷۵۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14006560
آگهی تغییرات شرکت بافت آزادی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین امیری گنجه به شناسه ملی ۲۶۵۹۱۴۵۱۵۶ به نمایندگی از طرف شرکت سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵ به عنوان رییس هیئت مدیره، آقای حسین جودکی به شماره ملی ۴۲۱۹۱۲۲۱۸۴ به نمایندگی از طرف شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ به عنوان عضو و منشی هیئت مدیره، آقای حسین اسدزاده قراجه داغی به شماره ملی ۱۳۷۸۷۶۷۰۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره، و آقای بهنام میر احمدی به شماره ملی ۰۹۴۳۵۶۷۹۸۱ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای علی میر احمدی به شماره ملی ۰۹۴۶۵۷۹۵۱۲ به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قرارداد‌ها و اسناد مالی با امضاء مدیرعامل همراه با امضا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه امضا یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت صورت پذیرد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و با توجه به مفاد مواد ۵۳ و ۵۹ اساسنامه قسمتی از اختیارات هیئت مدیره به شرح بندهای ۱، ۳، ۴، ۷، ۱۵، ۱۱، ۱۲، ۱۸ جهت تسریع در انجام امور به مدیرعامل تفویض اختیار احتیار می‌گردد. پ۹۷۰۲۱۰۶۵۰۲۸۶۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه