شهاب

شرکت شهاب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100386746
تهران - سه راه جمهوري خيابان شيخ هادي خيابان جمهوري اسلامي پلاك 792 پاساژ آلومينيوم طبقه همكف واحد 31 1139735793
17
افراد
20
آگهی‌ها
9227
شماره ثبت
1343/3/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 661891
آگهی تصمیمات دری شرکت شهاب (سهامی عام) بشماره ثبت۹۲۲۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۲/۹۰ سید مهدی کریمی فارسی به کدملی۴۲۳۱۶۳۲۷۹۰ به نمایندگی ازسازمان اقتصادی کوثر به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و هادی غلام زاده به کدملی۱۹۳۰۷۵۷۸۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ و سید مرتضی حسینی به کدملی۱۵۳۲۵۸۴۳۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به سمت اعضای هیئت مدیره و عبدالحسین نحوی به کدملی۰۰۴۲۴۲۷۰۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سعید اسدی به کدملی۰۹۴۳۹۲۵۹۲۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۳۷۵۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189038
آگهی تغییرات شرکت شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ و تنفس‌های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید رهبر با ش. ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به ش. ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴، سازمان اقتصادی کوثر به ش. ملی، شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر با ش. ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر با ش. ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر با ش. ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳. پ۱۷۱۱۶۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412362
آگهی تغییرات شرکت شهاب سهامی عام شماره ثبت ۹۲۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نایبعلی قنبری الموتی به شماره ملی۵۸۰۹۷۶۶۲۰۱ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به سمت رئیس هیئت مدیره هادی غلامزاده به شماره ملی۱۹۳۰۷۵۷۸۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره محسن مسلم خانی به شماره ملی۳۸۷۴۸۲۷۲۲۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره سید مرتضی حسینی به شماره ملی۱۵۳۲۵۸۴۳۹۳ به نمایندگی از طرف سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره عبدالحسین نحوی به شماره ملی۰۰۴۲۴۲۷۰۰۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۰۷۴۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693928
آگهی تغییرات شرکت شهاب سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۰۹۳۶۳۹۲۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9746416
آگهی تصمیمات شرکت شهاب سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۱۱/۸۹ به شرح ذیل اتخاذ گردید: سید مهدی کریمی فارسی به کدملی۴۲۳۱۶۳۲۷۹۰ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر بجای مهدی قدمی به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9812942
آگهی تصمیمات شرکت شهاب سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9893825
آگهی تغییرات شرکت شهاب سهامی عام بشماره ثبت ۹۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/۸۸ مهدی قدمی به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر بسمت رئیس هیئت مدیره، عبدالحسین نحوی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد کاشانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر بسمت عضو هیئت مدیره و حسین عباسپورتهرانی فرد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثر صبا بسمت عضو هیئت مدیره و سعید اسدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9914207
آگهی تغییرات شرکت شهاب سهامی عام بشماره ثبت ۹۲۲۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۷/۹/۸۹ ماده ۶۵ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10138750
آگهی تصمیمات شرکت شهاب سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و تنفسهای مربوطه مورخ ۱۷/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۸۸ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10171370
آگهی تصمیمات شرکت شهاب سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۳/۹۱ و تنفس‌های مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۷/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی مفید راهبر (۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱) به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10664209
آگهی تصمیمات شرکت شهاب سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب رسید: هادی غلام زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر بجای محمد کاشانی بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10736751
آگهی تصمیمات دری شرکت شهاب (سهامی عام) بشماره ثبت۹۲۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۲/۹۰ سید مهدی کریمی فارسی به کدملی۴۲۳۱۶۳۲۷۹۰ به نمایندگی ازسازمان اقتصادی کوثر به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و هادی غلام زاده به کدملی۱۹۳۰۷۵۷۸۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ و سید مرتضی حسینی به کدملی۱۵۳۲۵۸۴۳۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به سمت اعضای هیئت مدیره و عبدالحسین نحوی به کدملی۰۰۴۲۴۲۷۰۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سعید اسدی به کدملی۰۹۴۳۹۲۵۹۲۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001818
آگهی تغییرات شرکت شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۱۳۹۴۵۱۳۴۶۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13241210
آگهی تغییرات شرکت شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
آگهی تغییرات شرکت شهاب سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود بهرامی نوید ش م ۳۸۷۱۰۴۳۸۸۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثرصبا (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسن قمی ش م۰۳۸۶۱۶۴۲۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع غذائی نماد کوثر (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ و آقای عبداله مومنی ش م ۴۷۲۳۶۶۳۸۱۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ و آقای هادی غلام زاده ش م ۱۹۳۰۷۵۷۸۶۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای مهدی ولی زاده ش م ۴۵۲۹۸۹۷۴۴۳ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر ش م ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و مدیرمالی شرکت همراه با مهر شرکت اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572673
آگهی تغییرات شرکت شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ وشرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ و شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ وشرکت سرمایه گذاری کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۵۳۱۵۶۳۴۹۲۵۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572676
آگهی تغییرات شرکت شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی شاه بیگ به شماره ملی ۰۰۵۴۶۶۷۰۰۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محمد حسن قمی به شماره ملی ۰۳۸۶۱۶۴۲۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع غذائی نماد کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ و عبداله مومنی به شماره ملی ۴۷۲۳۶۶۳۸۱۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثربه شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ و سعید جلوسی به شماره ملی ۰۰۶۸۹۹۳۱۴۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مهدی ولی زاده به شماره ملی ۴۵۲۹۸۹۷۴۴۳ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرمالی شرکت همراه با مهر شرکت اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۳۱۱۳۲۳۹۰۱۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594645
آگهی تغییرات شرکت شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی فکوری به شماره ملی۰۰۷۰۶۵۵۲۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره ومحمد حسن قمی به شماره ملی۰۳۸۶۱۶۴۲۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع غذائی نماد کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و فروزان علیمردانی به شماره ملی۳۹۹۲۱۲۳۳۳۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثربه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و حمید مهدوی راد به شماره ملی۳۹۳۳۱۹۴۳۵۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره وهادی غلام زاده به شماره ملی۱۹۳۰۷۵۷۸۶۷ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یا نایب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۱۳۸۰۳۸۹۴۶۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752105
آگهی تغییرات شرکت شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: سه راه جمهوری خیابان شیخ هادی خیابان جمهوری اسلامی پلاک ۷۹۲ پاساژ آلومینیوم طبقه همکف واحد ۳۱ کدپستی ۱۱۳۹۷۳۵۷۹۳ تغییر یافت پ۹۶۰۹۱۹۶۵۳۷۰۹۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14272740
آگهی تغییرات شرکت شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۷۲۹۱۲۴۳۱۷۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14373509
آگهی تغییرات شرکت شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶
آگهی تغییرات شرکت شهاب سهامی عام به شماره ثبت ۹۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۶۷۴۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهرداد دست ورز کد ملی ۰۵۵۹۰۶۲۳۶۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر - صبا (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد حسن قمی کد ملی ۰۳۸۶۱۶۴۲۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع غذائی نماد کوثر (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فروزان علیمردانی کد ملی ۳۹۹۲۱۲۳۳۳۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حمید مهدوی راد کد ملی ۳۹۳۳۱۹۴۳۵۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای هادی غلام زاده کد ملی ۱۹۳۰۷۵۷۸۶۷ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت اسناد عادی با امضا مدیرعامل و به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک