شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100384706


شماره ثبت:
19978
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1343/1/29
آدرس:
استان گيلان-رشت -شهر صنعتي رشت -بلوار صنعت يك - خيابان سوم - خيابان پرديس 4337186199

اشخاص

عنوان طبق آگهی
میلاد علیخانزاده 1351337
آقای رضا علیخانزاده 1351337
وامیر علیخان زاده 10070333
آقای مهدی علیخانزاده 10296742
شهرام حسین پور 10296742
عباس خلجی 10296742
حمیدرضا علیخانزاده 10296742
سعید عباسی 10296742
آقای مجتبی علیخانزاده 12714410
سیدمجتبی قاسمی پور مقدم خمامی 12714429
سیدمحمد قاسمی پور مقدم خمامی 12714429
سیدمهدی قاسمی پور مقدم خمامی 12714429

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 657402
آگهی تصمیمات شرکت کارخاتجات تولیدی سوپر رنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: رضا علیخانزاده به کدملی ۰۹۳۱۳۶۶۹۴۱ خارج از هیئت مدیره به جای امیر علیخانزاده به کدملی ۰۹۳۷۶۰۴۵۲۶ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۴۲۶۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046092
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۸/۹۱ عباس خلجی به ک. م ۰۰۴۳۹۶۵۰۹۳ جایگزین سعید عباسی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی انتخاب گردید. پ۱۶۴۱۳۴۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351337
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و کارخانجات تولیدی سوپر رنگ سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مهدی علیخانزاده به کد ملی ۰۹۳۳۹۰۴۰۰۲ و امیر علیخانزاده به کد ملی ۰۹۳۷۶۰۴۵۲۶ و حمیدرضا علیخانزاده به کد ملی ۰۴۵۱۲۴۵۱۳۱ و شهرام حسین پور به کد ملی ۰۰۵۰۱۳۸۲۱۹ و رضا علیخانزاده به کد ملی ۰۹۳۱۳۶۶۹۴۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره و آقایان علی علیخانزاده به کد ملی ۰۰۴۳۹۶۵۰۹۳ و میلاد علیخانزاده به کد ملی ۰۰۸۱۶۶۸۹۵۳ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۵۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و خانم فریدا عطایی به کد ملی ۱۵۰۲۱۱۸۶۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۷۷۳۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351338
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و کارخانجات تولیدی سوپر رنگ سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: هرگونه تغییر در محل شرکت صرفا با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت انجام می‌پذیرد. محل اصلی شرکت به استان البرز: ماهدشت کرج خیابان توحید خیابان سردارآباد پلاک ۱۴ کدپستی ۳۱۸۹۷۱۳۴۷۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۳۲ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. پ۱۷۷۷۳۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653229
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی علیخانزاده با کد ملی ۰۹۳۳۹۰۴۰۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای شهرام حسین پور با کد ملی۰۰۵۰۱۳۸۲۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رضا علیخانزاده به کد ملی ۰۹۳۱۳۶۶۹۴۱ به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. مقرر شد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیر عامل همراه با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به عنوان امضاء دوم همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش۹۳۰۷۱۴۶۸۸۵۷۴۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10070333
آگهی تصمیمات شرکت کارخاتجات تولیدی سوپر رنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: رضا علیخانزاده به کدملی ۰۹۳۱۳۶۶۹۴۱ خارج از هیئت مدیره به جای امیر علیخانزاده به کدملی ۰۹۳۷۶۰۴۵۲۶ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10296742
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۱۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۹/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی علیخان زاده به کدملی ۰۹۳۳۹۰۴۰۰۲ و امیر علیخان زاده به کدملی ۰۹۳۷۶۰۴۵۲۶ و حمیدرضا علیخان زاده به کدملی ۰۴۵۱۲۴۵۱۳۱ و شهرام حسین پور به کدملی ۰۰۵۰۱۳۸۲۱۹ و سعید عباسی به کدملی ۰۴۵۰۴۴۳۶۲۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و عباس خلجی به کدملی ۳۸۷۴۴۰۰۲۸۱ و علی علیخان زاده به کدملی ۰۰۴۳۹۶۵۰۹۳ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۵/۹۰ مهدی علیخان زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و شهرام حسین پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیر علیخان زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء دوم رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714410
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میر هادی قاسمی پور مقدم خمامی با کدملی ۵۱۸۸۸۲۲۶۱۱ آقای مهدی علیخانزاده با کدملی ۰۹۳۳۹۰۴۰۰۲ آقای مجتبی علیخانزاده با کدملی ۰۹۳۰۷۸۰۶۲۰ آقای سیدمهدی قاسمی پور مقدم خمامی با کدملی.۵۱۸۸۸۲۷۳۶۰ آقای سیدمحمد قاسمی پور مقدم خمامی با کدملی ۲۵۹۴۵۲۳۳۳۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای سیدمجتبی قاسمی پور مقدم خمامی با کدملی.۲۵۹۳۹۳۰۵۵۱ خانم سیده ملیحه قاسمی پور مقدم خمامی با کدملی ۲۵۸۰۷۱۰۷۷۹بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۴۱۲۲۵۸۹۴۶۹۲۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714429
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد قاسمی پور مقدم خمامی به شماره ملی ۲۵۹۴۵۲۳۳۳۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقا ی سیدمهدی قاسمی پور مقدم خمامی به شماره ملی ۵۱۸۸۸۲۷۳۶۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای میر هادی قاسمی پور مقدم خمامی به شماره ملی۵۱۸۸۸۲۲۶۱۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای مهدی علیخانزاده به شماره ملی ۰۹۳۳۹۰۴۰۰۲عنوان عضو هیئت مدیره آقای مجتبی عیلخانزاده به شماره ملی ۲۵۹۳۹۳۰۵۵۱عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، براوات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل جناب آقای میر هادی قاسمی پور مقدم خمامی به شماره ملی ۵۱۸۸۸۲۲۶۱۱ و امضاء دوم آقای سیدمهدی قاسمی پور مقدم خمامی به شماره ملی ۵۱۸۸۸۲۷۳۶۰ با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۴۱۲۲۵۱۴۳۶۴۳۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12911823
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از نشانی استان البرز ماهدشت کرج خیابان توحید خیابان سردارآباد پلاک ۱۴ به آدرس استان گیلان رشت شهر صنعتی رشت، بلوار صنعت یک، خیابان سوم، خیابان پردیس کدپستی ۸۶۱۹۹۴۳۳۷۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۵۰۴۲۶۵۲۹۶۰۰۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12964089
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶

شرکت فوق در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت به شماره ثبت ۱۹۹۷۸ ثبت و از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردید که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: به موجب نامه شماره ۶۹۷۵۱/۲۰/۱۳۹۵ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری کرج و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ مرکز اصلی شرکت به نشانی رشت، شهر صنعتی رشت، بلوار صنعت یک، خیابان سوم، خیابان پردیس کدپستی ۸۶۱۹۹۴۳۳۷۱ انتقال یافت و در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت تحت شماره ۱۹۹۷۸ به ثبت رسیده است. ش۹۵۰۵۲۳۸۵۲۸۴۷۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032126
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی سوپر رنگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۴۷۰۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - دارندگان حق امضا: مقرر شد کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت از قبیل چک , سفته , و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل آقای میر هادی قاسمی پور مقدم خمامی به شماره ملی ۵۱۸۸۸۲۲۶۱۱ و یا آقای سید مهدی قاسمی پور مقدم خمامی به شماره ملی ۵۱۸۸۸۲۷۳۶۰ عضو اصلی هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه