شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100383781


شماره ثبت:
9128
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1342/12/29
آدرس:
تهران شهر تهران-شهيد قندي-خيابان سيبويه-خيابان شانزدهم-پلاك 17-طبقه اول-- 1554955911

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای اردشیر قادری 1393945
آقای عبدالرحمان علمی 1393945
آقای محمدرضا حاصلی خانکهدانی 1393945
آقای جمال الدین عباسیان 1393945
آقای محمد علی گرجستانی 12931602
آقای جواد توکل هرندی 12931602
آقای غلامرضا کاظمی 13083475
آقای محمدعلی احمدزاد اصل 13083475
محمدعلی افصحی 13083475
سعید آتشباری 13213963
ویدا بیگدلی 13448311
خلیلی قیداری 13448311
آقای علی مهرپور لایقی 14250214

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1006573
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان تراز به کدملی ۱۰۳۸۰۰۹۹۶۲۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۲۶۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383231
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب زسید. موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۹۹۶۲۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی افصحی به ش ش ۱۴۹۹ و کدملی ۰۰۴۱۰۵۱۹۳۹ و محمد میرمحمد صادقی ش ش ۱۰۹۹ به کدملی ۰۰۳۸۶۶۵۷۴۱ و محمدعلی گرجستانی به ش ش ۷۷۶ و کدملی ۰۹۳۹۳۸۴۰۷۸ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ و موسسه خیریه بیت الرضا (ع) به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۱۸۶۴ و موسسه خیریه بیمارستان آیت ا … گلپایگانی به شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۰۲۶۷ و اعضای علی البدل: شرکت نکا پلاستیک به شناسه ۱۰۱۰۰۶۵۹۳۹۸ و اردشیر قادری ش ش ۲۰۱۲ و کدملی ۰۰۴۷۹۶۳۶۲۱ و مهدی کاظمی ش ش ۴ و کدملی ۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱ پ۱۷۹۲۰۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393945
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی افصحی (کدملی ۰۰۴۱۰۵۱۹۳۹) بسمت عضو هیات‎مدیره و مدیرعامل و محمد میرمحمدصادقی (کدملی ۰۰۳۸۶۶۵۷۴۱) بسمت عضو هیات‎مدیره و محمدعلی گرجستانی (کدملی: ۰۹۳۹۳۸۴۰۷۸) بسمت رئیس هیات‎مدیره و جواد توکل‎هرندی به کدملی ۱۲۸۱۷۳۸۴۵۱ به نماینده از طرف موسسه خیریه بیت‎الرضا (ع) دارای شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۱۸۶۴ به سمت عضو هیات‎مدیره و محمدرضا حاصلی‎خانکهدانی به کدملی ۲۲۹۷۷۳۹۹۹۰ به نماینده شرکت سرمایه‎گذاری ملی ایران دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت عضو هیات‎مدیره و ویدا بیگدلی به کدملی ۴۲۸۴۱۸۱۷۸۵ به نماینده شرکت مدیریت سرمایه‎گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ بسمت نایب رئیس هیات‎مدیره و اردشیر قادری به کدملی ۰۰۴۷۹۶۳۶۲۱ به نمایندگی موسسه خیریه بیمارستان حضرت آیت‎ا … گلپایگانی به شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۰۲۶۷ بسمت عضو هیات‎مدیره. اختیارات هیات‎مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید و الف‎ امضاهای مجاز شرکت بشرح زیر تعیین گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها و چک و سفته و برات و افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها و موسسات اعتباری بانکی مجاز و برداشت از حسابهای مزبور و بستن حسابهای فوق چه در تهران‎ مرکز اصلی شرکت‎ چه در مشهد محل کارخانه بعنوان شعبه شرکت بامضاء متفق مدیرعامل یا مشاور عالی شرکت با یکی از اعضاء هیئت‎مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره و در تمام موارد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ولی نامه‎ها و مکاتبات عادی بامضاء مدیرعامل یا مشاور عالی شرکت اعتبار خواهد داشت. ب‎ در مشهد و محل کارخانه قندشیرین بعنوان شعبه شرکت کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها و سایر موسسات اعتباری بانکی مجاز و برداشت از حسابهای مزبور و یا بستن آنها بصورت زیر معتبر خواهد بود: ب۱ با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‎مدیره و یا مشاور عالی شرکت جمال‎الدین عباسیان به کدملی ۰۰۳۸۲۵۴۰۶۹ شرکت متفقا با امضای هر یک از رئیس کارخانه، معاونت مالی و اقتصادی عبدالرحمن علمی ۰۷۳۰۰۵۴۷۲۱ شرکت، رئیس حسابداری و یا رئیس کشاورزی کارخانه ب۲ امضاء متفق رئیس کارخانه یا معاون مالی و اقتصادی عبدالرحمن علمی به کدملی ۰۷۳۰۰۵۴۷۲۱ شرکت با رئیس حسابداری و رئیس کشاورزی کارخانه و در تمام موارد مذکور در بند الف و ب فوق بایستی همراه با مهر شرکت و یا کارخانه باشد. کلیه نامه‎ها و مکاتبات عادی در کارخانه بامضای رئیس کارخانه قربانعلی قربانی به کدملی ۶۲۵۹۸۵۱۲۰۰ خواهد بود. پ۱۷۹۵۸۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10319797
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان سهامی عام به شماره ثبت۹۱۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۸۸ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10776877
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان سهامی عام ثبت شده به شماره۹۱۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند مرتضی الهی محمدعلی افصحی علیرضا اشرف محمد میرمحمدصادقی موسسه خیریه بیت الرضا (ع) موقوفه و خیریه محمدیوسف گرجستانی و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به سمت اعضاء اصلی و مهدی کاظمی مسعود باقرزاده چهارجوئی رضا بهاری به سمت اعضاء علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11019010
آگهی تغییرات در شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمد گرجستانی به نمایندگی از موقوفه و خیریه حاج محمد یوسف گرجستانی بسمت عضو هیئت مدیره و جواد توکل هرندی به نمایندگی از مؤسسه خیریه بیت الرضا (ع) بسمت عضو هیئت مدیره و مرتضی الهی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی افصحی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منشی هیئت مدیره و جمال الدین عباسیان (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. الف کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها و چک و سفته و برات و افتتاح هرنوع حساب نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بانکی مجاز و برداشت از حسابهای مزبور و بستن حسابهای فوق یا در تهران مرکز اصلی شرکت یا در مشهد محل کارخانه به عنوان شعبه شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و در تمام موارد همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ولی نامه‌ها و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر است. در مشهد و محل کارخانه قند شیرین به عنوان شعبه شرکت علاوه بر موارد مذکور در بند الف فوق کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور افتتاح هرنوع حساب نزد بانکها و سایر مؤسسات اعتباری بانکی مجاز و برداشت از حسابهای مزبور و یا بستن آن بصورت زیر معتبر خواهد بود. ب ۱ با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با امضای هریک از مدیرعامل یا رئیس کارخانه یا معاونت مالی و اقتصادی شرکت و یا مدیرمالی کارخانه و یا رئیس حسابداری کارخانه ب ۲ امضای متفق رئیس یا مدیر کارخانه معاون مالی و اقتصادی شرکت و مدیرمالی و یا رئیس حسابداری و رئیس چغندرکاری کارخانه و در تمام موارد مذکور در بند الف و ب فوق بایستی همراه با مهر شرکت و یا کارخانه باشد و کلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی در کارخانه با امضای مدیر کارخانه خواهد بود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931602
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با کد ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با کد ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰ و شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۸۶۰۸ و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ و آقای محمد علی گرجستانی با کد ملی ۰۹۳۹۳۸۴۰۷۸ و آقای غلامرضا کاظمی با کد ملی۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱ و آقای جواد توکل هرندی با کد ملی۱۲۸۱۷۳۸۴۵۱ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای محمد علی افصحی با کد ملی ۰۰۴۱۰۵۱۹۳۹ و آقای اردشیر قادری باکد ملی ۰۰۴۷۹۶۳۶۲۱ و آقای سید محمدمیرمحمدصادقی با کد ملی۰۰۳۸۶۶۵۷۴۱ به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۰۵۳۷۱۶۴۳۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963005
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی احمد زاد اصل بشماره ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد علی گرجستانی به شماره ملی ۰۹۳۹۳۸۴۰۷۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد علی افصحی به شماره ملی ۰۰۴۱۰۵۱۹۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت م دیر عامل حق امضای چک‌ها و اوراق اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود در مشهد و محل کارخانه قند شیرین به عنوان شعبه شرکت با ترتیب مقرر در بند فوق و یا با امضاء مدیرعامل و یا یکی ازاعضای هیئت مدیره متفقا با دو امضاء رئیس کارخانه و معاونت مالی و اقتصادی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل شامل: اداره امور جاری شرکت و مصرف هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت استخدام، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، مرخصی، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت بر اساس آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره (به استثناء مدیران بلافصل که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و م عاوضه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آیین نامه‌ها و ضوابط مورد عمل شرکت صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و هزینه و متفرعات افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر می‌باشد. پ۹۵۰۵۲۳۲۵۱۵۸۰۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083475
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی احمد زاد اصل به شماره ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی گرجستانی به شماره ملی ۰۹۳۹۳۸۴۰۷۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای سعید آتشباری به شماره ملی ۵۰۶۹۶۴۹۲۵۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۸۶۰۴ وخانم ویدا بیگدلی به شماره ملی ۴۲۸۴۱۸۱۷۸۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ وآقای جواد توکل هرندی به شماره ملی ۱۲۸۱۷۳۸۴۵۱ وآقای محمد رضا حاصلی به شماره ملی ۲۲۹۷۷۳۹۹۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ آقای غلامرضا کاظمی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱ بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای محمد علی افصحی به شماره ملی ۰۰۴۱۰۵۱۹۳۹ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ اداره امور جاری شرکت و مصرف هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت. ۲ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. ۳ استخدام، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، مرخصی، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت بر اساس آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره (به استثناء مدیران بلافصل که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.) ۴ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. ۵ عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آیین نامه‌ها و ضوابط مورد عمل شرکت. ۶ صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۷ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و هزینه و متفرعات. ۸ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ۹ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم ب ه و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. مقرر گردید انتصاب مدیران بلا فصل با پیشنهاد مدیرعامل و تصویت هیئت مدیره انجام پذیرد. همچنین هیئت مدیره بر رعایت موارد زیر توسط مدیرعامل تاکید نمود: * استفاده از منابع ارزان قیمت داخلی و خارجی و پتانسیل‌های سهامدار عمده. * استقلال مدیرعامل در رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام. * تعاملات مدیریت شده با شرکت هایی کد دارای فعالیت مشترک می‌باشند. * تلاش در جهت تغییر دارائیهای غیر مولد به داراییهای مولد. نحوه امضاء چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت به شرح زیر تعیین گردید: الف چک‌ها و اوراق اسناد تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ب در مشهد و محل کارخانه قند شیرین به عنوان شعبه شرکت با ترتیب مقرر در بند فوق و یا با امضاء مدیرعامل و یا یکی ازاعضاء هیئت مدیره متفقا با دو امضاء رئیس کارخانه و معاونت مالی و اقتصادی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۷۲۸۹۱۴۸۷۰۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213963
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید آتشباری به کدملی۵۰۶۹۶۴۹۲۵۶ به سمت مدیرعامل جدید شرکت برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب وجایگزین مدیرعامل قبلی گردید. پ۹۵۱۰۰۵۱۷۷۱۳۹۱۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431476
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با کدملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با کدملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۲۲۵۵۵۶۴۰۳۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448311
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عزت الله خلیلی قیداری به کدملی ۰۰۴۸۵۹۹۹۳۱ بجای ویدا بیگدلی به کدملی ۴۲۸۴۱۸۱۷۸۵ بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۰۷۸۴۰۹۲۸۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570314
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران خیابان خرمشهر خیابان عربعلی کوچه شانزدهم پلاک ۱۷ به کدپستی ۱۵۵۴۹۵۵۹۱۱ تغییر یافت. پ۹۶۰۵۳۰۱۰۸۸۲۴۲۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13766021
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید اداره امور جاری شرکت و مصرف هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت. انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. استخدام، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، مرخصی، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و هزینه و متفرعات. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و با غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملی ات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر می‌باشد. پ۹۶۰۹۲۷۲۴۶۲۳۲۴۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941718
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۲۲۲۸۳۲۱۲۶۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14089712
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰ شرکت تولیدی فیبر ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷ شرکت پایدار گستر سبزینه هامون به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۶۴۶ صندوق پژوهش و فناوری ایده ال صنعت امروز به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۲۷۸۱۵ شرکت مهندسی عمران سامان عصر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۵۹۹۶ شرکت مهر مهاجر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۳۵۰۹ پ۹۷۰۴۰۳۸۰۷۴۷۲۵۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250214
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی مهرپور لایقی به کدملی ۰۰۶۳۴۰۰۷۴۱ بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه چک‌ها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره، ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و نایب رئیس مدیره به اتفاق با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات و نامه‌های اداری با امضا ی مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. قسمتی از وظایف. اختیارات هیات مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ ۳ اداره امور جاری شرکت و مصرف مخارج پیش بینی شده در بودجه مصوب، با تصمیمات هیات مدیره، برحسب مورد. ۲ ۳ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت ۳ ۳ عزل، نصب، جذب. خاتمه همکاری کلیه کارکنان اعم از مدیران، کارشناسان، کارگران و … شرکت و اختیار تعیین حقوق و دستمزد و مزایا، مرخصی، بازخرید سنوات خدمت، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت. ۴ ۳ نمایندگی شرکت در براب اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر ۵ ۳ عقد هرگونه قراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید. و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول بر اساس آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره. ۶ ۳ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی، از جمله حق اختراع، نام و علایم تجاری و صنعتی و کپی رایت. ۷ ۳ به امانت گذاردن هرنوع سند، ملک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها ۸ ۳ صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ۹ ۳ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، اعم از اصل و هزینه و متفرعات. ۱۰ ۳ افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. ۱۱ ۳ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و یا غیر قضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت اعم از کیفری و حقوقی در کلیه مراجع ذی صلاح قضایی و قانونی و ازجمله دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر و فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای وردو شخص ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامینن ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر می‌باشد. پ۹۷۰۷۱۶۱۰۳۲۶۴۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه